Naburige rechten

Print pagina

2014

IEPT20140328, HR, Norma v NLKabel
Begrip ‘(mededeling aan) het publiek’ ook geharmoniseerd met betrekking tot naburige rechten. Aanleveren van programmadragende signalen door omroepen via niet voor algemene publiek toegankelijke één-op-één verbinding geen mededeling aan het publiek. Bepaalbaarheidstoets heeft betrekking op elk van de over te dragen naburige rechten. Hof had terzake van de ‘categorie A-inbreuken’ moeten ingaan op verweer NLKabel met betrekking tot de mogelijkheid van contractuele afwijking of afzonderlijke overdracht van rechten. 

 

IEPT20140307, HR, Staat v Norma

Thuiskopievergoeding inzake MP3-spelers. Beleidsvrijheid lidstaat bij bepalen inhoud van billijke vergoedingsregeling beperkt tot vorm, wijze van financiering en inning en hoogte van billijke vergoeding; geen beleidsvrijheid bij het al dan niet toekennen van een billijke vergoeding. Stelsel waarin thuiskopieheffing volledig rust op één of twee (in betekenis afnemende) dragers en in geheel niet op andere (in belang toenemende) dragers is geen coherent stelsel. Verklaring voor recht dat uitvaardigen van amvb’s jegens Norma onrechtmatig is, is geen bevel wetgeving tot stand te brengen: geldt immers alleen jegens Norma.


IEPT20140128, Hof Den Haag, Ziggo – XS4ALL v Brein
Bevolen blokkade voldoet niet aan evenredigheidseis en daarvan deel uitmakende effectiviteitseis (blokkade op grote schaal ontweken door abonnees), zodat aantasting van vrijheid van ondernemerschap van Ziggo en XS4ALL niet gerechtvaardigd is. Geen auteursrechtinbreuk door Ziggo en XS4ALL zelf: tussenpersonen in zin van artikel 26d Aw en 15e Wnr. Stap-voor-stap-procestrategie Brein compenseert ontbreken van (onmiddellijke) effectiviteit niet. Geen sprake van onrechtmatig handelen door welbewust en structureel faciliteren en daarmee bevorderen van grootschalige inbreuken door abonnees: Providers niet gehouden tot voor hen onevenredig nadelige of niet-effectieve maatregelen.

2013

IEPT20131203, Hof Amsterdam, TomTom
Geen vergelijking stemacteur met literaire auteurs, vertalers en fotografen, omdat het niet om een auteursrechtelijk en/of nabuurrechtelijk beschermde prestatie gaat. Stelling dat er onrechtmatig is gehandeld door voor te wenden dat het een opname voor testdoeleinden was is niet vast komen te staan wegens uitdrukkelijke betwisting van het gestelde bedrog. 

 

IEPT20131002, Rb Den Haag, SENA v Dance Events
Discotheken-tarief grondslag voor vergoedingen voor het verleden; Op recette gebaseerd dance events-tarief (1,5%) grondslag voor toekomst. Criteria voor berekening billijke vergoeding voor secundaire openbaarmaking fonogrammen en uitvoeringen.

IEPT20130724, Rb Den Haag, SENA v SCOEZH
20-jaars verjaringstermijn: verplichting tot betaling billijke vergoeding artikel 7 WNR is verbintenis uit de wet met een eigen aard. Met NLCR overeengekomen tarieven geen leidraad nu luisterdichtheid en uitzenduren niet zijn verdisconteerd. Sena behoefde uit de ondertekening met “Accoord onder protest en onder voorbehoud van alle rechten” niet te begrijpen dat SCOEZH zich niet wilde binden aan billijke vergoeding voor kabeldoorgifte. Overeenkomst ziet niet op etheruitzending; criteria voor billijke vergoeding.

 

IEPT20130521, Hof Den Haag, Bassie en Adriaan
Vergoedingsvorderingen inzake tv-herhalingen eerste vier series verjaard; gedeeltelijke verjaring vorderingen voor in de handel brengen. Tardief beroep in hoger beroep op éénlijnsprestatie uitvoerend kunstenaars voor 1993. Stelling dat geen sprake was van contractsovername, maar enkel overdracht van rechten onvoldoende onderbouwd; vrijwaring afgewezen

 

IEPT20130515, Rb Amsterdam, Acteursovereenkomst
€ 54.453 Herhalingsvergoeding verschuldigd voor herhalingen op themakanalen.

 

2012

 

IEPT20121123, HR, Stichting Leenrecht v VOB

Verlenging van uitlening geen nieuwe uitlening. Uitlening Unierechtelijk begrip. Niet van belang of verlenging uitlening een openbaarmaking is. Verlenging uitlening hoeft niet tot hogere vergoeding te leiden. Ruime beoordelingsmarge lidstaten bij vaststelling vergoedingensysteem. Volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv: tijdig opgegeven en gespecificeerd; bij repliek gelegenheid gehad om te betwisten

 

IEPT20121012, HR, Thuiskopie v Opus Supplies

Opus Supplies GmbH onder deze omstandigheden importeur van informatiedragers in Nederland in de zin van art. 16c(2) Aw en is derhalve de daarin bedoelde billijke vergoeding verschuldigd,

 

IEPT20120627, Rb Den Haag, SENA

KHN kortingsregeling niet in strijd met gelijkheidsbeginsel

 

IEPT20120613, Rb Amsterdam, Carmen in Delfzijl

Ex parte bevel tenor inzake uitzending opera “Carmen in Delfzijl”

 

IEPT20120425, Rb Den Haag, Thuiskopie

Ook verkoper te goeder trouw van blanco informatiedragers gehouden bescheiden inzake betaling thuiskopievergoeding te verschaffen aan de Thuiskopie en vergoeding te voldoen

 

IEPT20120412, Hof Amsterdam, Belastingdienst

Productief maken recht door overeenkomst met Sena: werkzaamheid in zin van Inkomstenbelasting

 

IEPT20120410, Hof Den Haag, Norma v Kabelaars

Geen primaire openbaarmaking door omroepen bij het aanleveren aan de kabelexploitanten. Geen heruitzenden door kabelaars bij gebreke van primaire openmaking omroepen. Levering van ’al het repertoire waarop een uitvoerend kunstenaar rechten  verwerft’ nietig wegens  onvoldoende bepaaldheid.

 

IEPT20120327, Hof Den Haag, Norma v Staat

Kroon steeds bevoegd om nadere regels te stellen. Geen beleidsvrijheid lidstaat bij het al dan niet toekennen van een billijke compensatie. Staat had toentertijd reeds digitale audiospelers en digitale videorecorder behoren aan te wijzen als voorwerpen waarvoor een heffing verschuldigd was en had tevens de hoogte van de daarover verschuldigde heffing moeten bepalen.

 

IEPT20120320, Rb Den Haag, BREIN

Ex parte verbod tegen tussenpersoon wiens diensten worden gebruikt voor inbreuken (art. 26d Aw ; art. 15e WNR)

 

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso

Geen “mededeling aan het publiek” bij kosteloze uitzending muziek in tandartsenpraktijk buiten wil van patiënten. Begrip “mededeling aan het publiek” zoveel mogelijk uit te leggen conform TRIPs, WPPT en Verdrag van Rome. Naar Europees recht geen rechtstreeks beroep particulieren op TRIPs, WPPT en Verdrag van Rome.

 

IEPT20120315, HvJEU, PPL v Ierland

Hotelexploitant die (i) tv en radio of (ii) afspeelapparatuur en (fysiek of digitaal) fonogrammen, ter beschikking stelt is zelf gebruiker die uitgezonden fonogrammen meedeelt aan publiek en billijke vergoeding verschuldigd is. Hotelexploitant kwalificeert niet voor privégebruik exceptie

 

IEPT20120118, Rb Amsterdam, TomTom

Stemacteur geen uitvoerend kunstenaar: lijst met woorden en korte zinsneden geen auteursrechtelijk beschermd werk. Geen portretrecht op stem; geen verzilverbare populariteit. Geen ongerechtvaardigde verrijking: niet aannemelijk dat hij een omzetgerelateerde licentievergoeding had kunnen bedingen in verband met de stemopname.

 

IEPT20120111, Rb Den Haag, Brein v Ziggo & XS4ALL

Blokkade van IP-adressen en (sub)domeinen toewijsbaar als bevel tot staken diensten Ziggo en XS4ALL als tussenpersonen wier diensten worden gebruikt om inbreuk te maken. Uploaden illegaal materiaal door 30% Ziggo-abonnees en 4,5% XS4ALL-abonnees. Belangenafweging rechthebbenden en vrijheid van ondernemerschap Ziggo en XS4ALL. Bevel geen schending vrijheid inlichtingen of denkbeelden te ontvangen (artikel 10(2) EVRM). Bevel geen schending netneutraliteit. Geen prejudiciële vragen Hof van Justitie EU.

 

2011

 

IEPT20111022, Hof Den Haag, SENA v DiGiMusic

Narrowcasten en openbaarmaken: niet bestreden oordeel Rb onjuist door later arrest Hoge Raad – comparitie niet succesvol. Alsnog toelaten grief in strijd met goede procesorde. Betwisting percentage “Rome-muziek” onvoldoende onderbouwd

IEPT20111004, HvJEU, Premier League

Verbod invoer of gebruik buitenlandse decodeerapparatuur niet toegestaan ook bij valselijk voor commerciële doeleinden verkregen apparatuur: dat artikel 56 VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een regeling van een lidstaat die de invoer, de verkoop en het gebruik in die staat verbiedt van buitenlandse decodeerapparatuur waarmee toegang kan worden verkregen tot een gecodeerde satellietomroepdienst uit een andere lidstaat die door de regeling van eerstgenoemde staat beschermd materiaal bevat. Contractsbepaling met verbod op aanbieden decodeerapparatuur voor gebruik buiten grondgebied niet toegestaan. IE-bescherming sportwedstrijden naar nationaal recht mogelijk.

 

IEPT20110616, HvJEU, Thuiskopie v Opus

Privégebruiksvergoeding: Eindgebruiker schuldenaar billijke compensatie voor privégebruik. Aan lidstaten toegesteaan stelsel van privé-gebruikvergoedingen in te voeren indien verrekenbaar in eindgebruikersprijs. Bij stelsel privégebruikvergoedingen dient lid-staat ontvangst billijke compensatie door auteurs zeker te stellen. Plaats van vestiging verkoper niet relevant voor resultaatsverplichting lidstaat.Toegestaan nationaal recht zo uit te leggen dat bij onmogelijkheid van incasso bij de koper de handelaar de schuldenaar is

 

IEPT20110329, Hof Den Haag, Thuiskopie

Bewijs verhandeling gegevensdragers en bewijs import. Accountantsverklaring uitvoerbaar bij voorraad. Matiging dwangsommen: Uit de artikelen 16c-16ga Aw vloeit niet voort dat een persoon het importeren of verhandelen van blanco informatiedragers dient na te laten wanneer hij weigerachtig was, is of zal zijn om daarover opgaven of afdrachten te doen of om inzage te geven. Deze bepalingen behelzen - anders dan bijvoorbeeld artikel 7 van de Wet op de Naburige Rechten (WNR) - ook geen verbodsrecht dat herleeft bij niet-betaling. Blanco informatiedragers bevatten immers uit de aard der zaak (nog) geen door een intellectu-eel eigendomsrecht beschermd materiaal.

 

2010

 

IEPT201011208, Rb Den Haag, Brein v Ziggo en Xs4all

Incident: geen aanhouding in afwachting arresten Hof van Justitie: Ten aanzien van de primaire grondslag van de vordering van Ziggo, stelt de rechtbank vast dat Ziggo de relevantie van het antwoord op de prejudiciële vragen in de Belgische zaken voor de onderhavige kwestie slechts summier heeft onderbouwd. In ieder geval heeft Ziggo verzuimd aan te geven waarom de procedure al in het huidige stadium, waarin nog niet is uitgeconcludeerd, aangehouden zou dienen te worden

 

IEPT20100719, Rb Den Haag, Brein v Ziggo en XS4ALL

Bevel afgewezen: inbreuk door abonnee’s staat niet voldoende vast: dat in ieder geval van het overgrote merendeel van de abonnees niet is komen vast te staan dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan inbreuk op de auteurs of naburige rechten van de bij Brein aangesloten rechthebbenden. De vordering van Brein ziet evenwel op een stakingsbevel voor alle abonnees van Ziggo. Een dergelijke, verstrekkende, vordering echter, is op grond van de artikelen 26d Aw en 15e Wnr naar voorlopig oordeel eenvoudigweg niet toewijsbaar. Niet voldaan aan subsidiariteitseis: Ten minste valt, zonder toelichting, die ontbreekt, niet in te zien waarom het onmogelijk zou zijn een of meer abonnees in rechte aan te spreken

 

IEPT20100623, Rb Den Haag, Norma v Staat

Ingrijpen Kroon gerechtvaardigd. Thuiskopie vergoeding niet over alle voorwerpen. Drie-stappen-toets: geen onbillijke compensatie: dat de thuiskopievergoedingen die NORMA C.S. wel ontvangt en die NORMA volgens haar eigen opgave in 2007 nog een bedrag van € 4.486.000 opleverden (paragraaf 42 conclusie  van repliek), een billijke compensatie in de zin 5 lid 2 sub b van de richtlijn kunnen vormen voor alle toegestane thuiskopieën, met inbegrip van thuiskopieën op mp3-spelers en harddiskrecorders.

 

IEPT20100616, Rb Amsterdam, Brein – The Pirate Bay
Verbod bij verstek. Grensoverschrijdend verbod afgewezen: Eiseres heeft niet met feiten en omstandigheden toegelicht dat naar de rechtsstelsels van de landen van de EER onrechtmatig inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de bij eiseres aangesloten belanghebbenden.

 

IEPT20100528, Rb Haarlem, Belastingdienst

Auteur en uitvoerende kunstenaar in dienstbetrekking: De rechtbank concludeert dat BB eindverantwoordelijkheid draagt voor de programma's en hetzij rechtstreeks, hetzij via de producent de organisatorische en financiële kaders van de werkzaamheden van eiseres als presentator en redacteur bepaalt. Aldus is sprake van een gezagsverhouding tussen BB en eiseres.

 

IEPT20100512, Rb Utrecht, ROOS v Eredivisie

Verstrekkingsplicht nieuwsflitsen cfr. Mediawet is toegangsregeling maar geeft geen gebruiksrecht. Persexceptie niet van toepassing: Integrale uitzendingen hebben hoofdzakelijk de bedoeling om kijkers te amuseren en te entertainen en kunnen dan ook niet worden aangemerkt als “nieuwsuitzendingen”. Geen beeldcitaat. Reportage-exceptie niet van toepassing.

 

IEPT20100504, Hof Amsterdam, Koelewijn cs v Sena
Geluidsproducer geen fonogrammenproducent: niet financieel c.q. economisch verantwoordelijk voor de opname. Geluidsproducer geen uitvoerend kunstenaar: onderscheid moet worden gemaakt tussen de uitvoering van een werk en de opname van een zodanige uitvoering: veronderstelt dat een uitvoering niet samenvalt met de opname ervan, maar daarvan losstaat en ook mogelijk is zonder die opname. Geen gezag van gewijsde voor zuiver rechtsoordeel. Rechtsverwerking. Belang ondanks eventuele overdracht van rechten.

 

IEPT20100331, Rb Den Haag, Thuiskopie cs v College van Toezicht
€ 5,6 miljoen in redelijkheid niet als onverdeelbaar te beschouwen: Verweerder heeft in redelijkheid niet tot het oordeel kunnen komen dat het bedrag van € 5.610.000 op 31 december 2007 als onverdeelbaar is te beschouwen.

 

IEPT20100112, Hof Den Bosch, C More v MyP2P
Onrechtmatig faciliteren verspreiden Scandinavische sportcompetities: Geen auteursrechtelijke openbaarmaking door MyP2P. C More rechthebbende als omroeporganisatie, auteursrechten op commentaren en voor- en nabeschouwingen. Vastlegging sportwedstrijd is een filmwerk. Toepasselijk recht rechthebbende.

 

2009 

 

IEPT20091120, HR, Thuiskopie v Opus Supplies

Prejudiciële vragen over uitleg van Auteursrecht in Informatiemaatschappijrichtlijn: Wie is “importeur” c.q. thuiskopievergoeding verschuldigd in geval van grensoverschrijdende koop op afstand?

 

IEPT20091113, HR, Thuiskopie v Norma Irda

Toepassingscriteria artikel 32 Wnr  inzake audio: Ten aanzien van de thuiskopievergoeding audio is van belang dat volgens de bewoordingen van art. 32 lid 1, onder c, in verbinding met lid 2, Wnr uitvoerende kunstenaars worden beschermd, niet alleen wanneer hun uitvoering is vastgelegd op een fonogram dat wordt beschermd ingevolge de Conventie van Rome, maar ook wanneer hun uitvoering is vastgelegd op een fonogram dat wordt beschermd ingevolge de Conventie van Genève. Geen reciprociteitseis voor Amerikaanse artiesten.

  

IEPT20091012, Rb Maastricht, Orkestbanden
Gebruik orkestbanden schending contractuele verplichting en inbreuk op recht van fonogrammenproducent en auteursrecht. Enkele negatieve of onjuiste uitlating nog niet onrechtmatig.

 

IEPT20090805, Rb Rotterdam, Bassie en Adriaan
Geen recht op billijke vergoeding uitvoerend kunstenaar bij productie van voor 1 juli 1993. Contractuele afstand van aanspraak op billijke vergoeding. Billijke vergoeding op nihil gesteld: Hoewel het standpunt van eisers dat de enkele omstandigheid dat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten niet relevant is voor de vraag of er een billijke vergoeding verschuldigd is juist is, kan deze omstandigheid wel van belang zijn bij de vraag wat de hoogte van deze billijke vergoeding zou moeten zijn en of deze gelet op alle omstandigheden wellicht op nihil gesteld zou moeten worden.

 

IEPT20090730, Rb Amsterdam, Brein v GGF – The Pirate Bay
Bevel om na overname van The Pirate Bay inbreuken in Nederland te staken:  Als die overname plaatsvindt zonder nader voorzieningen in de huidige werkwijze van The Pirate Bay, dreigt GGF inbreuk te maken op de auteursrechten van de bij Stichting Brein aangesloten organisaties. Door die dreigende inbreuk heeft Stichting Brein een belang bij haar vorderingen jegens GGF.

 

IEPT20090520, Rb Amsterdam, Jungle Air v Sony

Geen overdracht rechten uitvoerend kunstenaar van voor inwerkingtreding WNR. De overdracht omvat alleen die bevoegdheden waarvan dit in de akte is vermeld, of uit de aard of strekking van de titel noodzakelijk voortvloeit. De overeenkomst uit 1996 geeft geen blijk van een overdracht van naburige rechten. Onbeperkte licentie Sony onder overeenkomsten uit 1978, 1985 en 1992.

 

IEPT20090128, Rb Den Haag, Norma & Irda v Vecai & Kabelaars

Aanlevering niet-publiek signaal door omroep aan kebaleers is geen uitzenden: daaropvolgende verspreiding van de programma's door de kabelaars is niet aan te merken als heruitzenden, maar als uitzenden in de zin van de WNR. artikel 14a WNR laat geen ruimte voor richtlijnconforme contra legem interpretatie.

 

IEPT20090120, HvJEG, Sony v Falcon

Bescherming fonogrammenproducenten: Fonogrammenproducent, die geen onderdaan van een lid-staat is, geniet bescherming wanneer het betrokken werk of voorwerp op 1 juli 1995 in ten minste één lidstaat als zodanig werd beschermd door de nationale wetgeving van deze lidstaat  

 

IEPT20090106, Hof Arnhem, Noordkaap v voice-over 

Inspreker Voice-over is uitvoerend kunstenaar: Van een zuiver technische bijdrage, zoals Noord-kaap heeft gesteld, was dan ook geen sprake. Recht op billijke vergoeding van uitvoerend kunstenaar bij iedere vorm van exploitatie, ongeacht de verdiensten voor de producent zelf.

 

2008

 

IEPT20081008, Rb Den Haag, Despec v Thuiskopie

Niet informeren over reductieregeling door Stichting Thuiskopie is onrechtmatig. Schadevergoeding van € 120.098,29

 

IEPT20080403, Hof Amsterdam, Inspreker verkeersinformatie v Q-Music

Inspreker verkeersinformatie geen uitvoerend kunstenaar: geen sprake van uitvoering van een werk in auteursrechtelijke zin.

 

2007

 

IEPT20071219, Rb Den Haag, Thuiskopie v Crios
Onvoldoende onderbouwd dat DVD's onder schikking vallen - Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder voor auteursrechtinbreuk

 

IEPT20071212, Rb Den Haag, Thuiskopie v Media-Madness
Stichting Thuiskopie geen bestuursorgaan Awb - privaatrechtelijke grondslag bevoegdheden Thuiskopie

 

IEPT20071122, Rb Arnhem, Levende Boeken
Inbreuk auteursrecht en naburige rechten - toewijzing nevenvorderingen, inclusief rectificatie - proceskosten gematigd van euro 46.764 naar euro 10.000

 

IEPT20071031, Rb Amsterdam, Koelewijn cs en Beltman v SENA
Producer is geen fonogrammenproducent - Vragen van uitleg inzake producer als uitvoerend kunstenaar

 

IEPT20070913, Hof Amsterdam, Thuiskopie v Norma en Irda

Amerikaanse uitvoerend kunstenaars in beginsel geen aanspraken onder Wet op de naburige rechten omdat VS niet bij Verdrag van Rome zijn aangesloten - WIPO-verdrag nog niet geratificeer, maar ook geen rechtstreekse werking

 

IEPT20070307, Rb Den Haag, Norma v Vecai cs

Tussenkomst IRDA als tweede belangenbehartiger van uitvoerend kunstenaar naast Norma toegestaan

 

2006

 

IEPT20061115, Rb Amsterdam, Inspreker Verkeersinformatie

Geschriften zonder eigen en persoonlijk karakter geen werken in de zin van WNR en inspreker daarvan om die reden geen uitvoerend kunstenaar 

 

IEPT20060713, HvJEU, Commissie v Portugal

Geen verhuurrecht voor producenten beelddragers: dat de Portugese Republiek, door in het nationale recht eveneens een verhuurrecht toe te kennen aan producenten van beelddragers, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 2, lid 1, van de richtlijn en dat de Portugese Republiek, door in de nationale wetgeving verwarring te scheppen met betrekking tot de identiteit van de persoon die de aan de kunstenaars wegens overdracht van hun verhuurrechten te betalen vergoeding verschuldigd is, niet heeft voldaan aan artikel 4 van de richtlijn, juncto artikel 2, leden 5 en 7, daarvan.

IEPT20060601, HvJEG, Uradex

SatKabRichtlijn richtlijn verzet zich niet tegen wettelijk vermoeden van overdracht van recht op doorgifte. 
 

2005

 

IEPT20050714, HvJEG, Europe 1 v SPRE en GVL

Op billijke vergoeding secundaire openbaarmaking fonogrammen kan recht van twee lidstaten van toepassing zijn

 

IEPT20050602, HvJEG, Mediakabel v Commissariaat voor de Media
televisieomroep bestaat in het oorspronkelijke uitzenden van televisieprogram-ma’s die zijn bestemd voor ontvangst door het publiek, dat wil zeggen een onbepaald aantal potentiële televisiekijkers, aan wie tegelijkertijd dezelfde beelden worden doorgegeven. De techniek waarmee de beelden worden doorgegeven, is voor deze beoordeling niet doorslaggevend.

 

2004

 

IEPT20040528, HR, Sena v NOS II

Oordeel dat hoogte 'billijke vergoeding' voor secundaire openbaarmaking uitvoerend kunstenaars in eerste jaren moet aansluiten bij voordien betaalde vergoeding onjuist c.q. onvoldoende gemotiveerd. Moet met name worden beoordeeld tegen achtergrond van de waarde van het gebruik in het handelsverkeer.

 

2003

 

IEPT20031128, HR, Sena v KNP

Tarief billijke vergoeding secundaire openbaarmaking fonogrammen dient in redelijkheid te corresponderen met percentage "Rome-muziek"

 

IEPT20030206, HvJEG, Sena v NOS

'Billijke vergoeding' bij secundaire openbaarmaking uitvoerend kunstenaars moet uniform worden uitgelegd - Iedere lidstaat dient op zijn grondgebied meest relevante criteria vast te stellen

 

2000

 

IEPT20000609, HR, Sena v NOS

Vragen van uitleg over vraag of "billijke vergoeding" bij secundaire openbaarmaking uitvoerend kunstenaars

 

1998

 

IEPT19980428, HvJEG, Metronome Musik
Artikel 1(1) Richtlijn 92/100/EG inzake uitsluitend verhuurrecht is geldig

 

1996

 

IEPT19961025, HR, Pink Floyd v Rigu Sound
Geen Europese uitputting (oud)  artikel 6(2) WNR. Geen richtlijnconform uitleg mogelijk. Geen horizontale werking richtlijn

 

1971

 

IEPT19710608, HvJEG, Deutsche Grammophon Gesellschaft v Metro

Fonogrammenproducent kan zijn exclusief recht niet gebruiken om de verhandeling van door hemzelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer gebrachte goederen te verbieden - Enkel uitsluitend recht geen machtspositie - Prijsverschillen kunnen beslissende aanwijzing van misbruik machtspositie zijn