2007 Auteursrecht

Print this page

IEPT20071221, Rb Utrecht, Riviera Maison v Hoogendam
Onduidelijk wie auteursrechtelijke maker c.q. modelrechetlijke ontwerper is - Geen slaafse nabootsing distributeur bij gebreke van ontlening

 

IEPT20071219, Rb Amsterdam, formatrechten Flodder

Flodder-format auteursrechtelijk beschermd werk. Overdracht rechten op de films en/of tv-serie omvat zonder nadere specificatie niet ook de rechten op de daaraan ten grondslag liggende formats. Latere erkenning overdracht mogelijk: Een redelijke uitleg van artikel 2 lid 2 Aw brengt met zich mee dat ook een in een latere akte opgenomen erkenning van de overdracht voldoet aan de eisen van dat artikel voor rechtsgeldige overdracht.Armada mogelijke als derde beschermd indien zij bij het aangaan van de overeenkomst met de curator er op grond van de gedragingen en verklaringen van A vanuit mocht gaan dat de curator kon beschikken over de formatrechten.

 

IEPT20071219, Rb Den Bosch, Prins en Ploes
Taminiau geldt als auteursrechtelijk maker van onder haar leiding en toezicht en door haar werknemers gemaakte TV-serie Prins en Ploes. Verkade Veenendaal als opdrachtgever tevens producent conform artikel 45a(3) Aw en wettelijk vermoeden van overdracht auteursrecht van toepassing.

 

IEPT20071213, Rb Amsterdam, IMP v LESR
Te goeder trouw onderhandeld over optie; geen overeenstemming - Bevoegd tot uitbrengen nummers onder verplcihting tot vergoeding van schade

 

IEPT20071204, Rb Zwolle, Paard Natuurlijk
Aannemelijk dat Paard Natuurlijk auteursrechthebbende is gelet op informatie op website - belang bij verbod wegens eerdere inbreuken

 

IEPT20071227, Rb Den Haag, IDMC v Free Publicity
Geen auteursrecht op titellijst bladen - gebruik lijst voor verzending persberichten geen inbreukmakende handeling auteursrechten of geschriftenbescherming

 

IEPT20071221, Rb Den Haag, Burgzorg v Heden Den Haag
Auteursrecht: Onaannemelijk dat trainingsprogramma meer is dan niet voldoende uitgewerkt idee of concept

 

IEPT20071219, Rb Den Haag, Thuiskopie v Crios
Onvoldoende onderbouwd dat DVD's onder schikking vallen - Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder voor auteursrechtinbreuk

 

IEPT20071214, Rb Haarlem, Wonders v Loods 5
Belang bij verbod nu Loods 5 willens en wetens het risico van inbreuken aanvaardt door het handhaven van een bedrijfspolitiek, die er niet (mede) op is gericht te voorkomen dat auteursrechtelijke inbreuken worden gemaakt, maar slechts de gevolgen van eenmaal geconstateerde inbreuken af te wentelen op de betrokken leverancier

 

IEPT20071212, Rb Den Haag, Thuiskopie v Media-Madness
Stichting Thuiskopie geen bestuursorgaan Awb - privaatrechtelijke grondslag bevoegdheden Thuiskopie

 

IEPT20071210, Rb Den Haag, Impliva v Senz Umbrellas
Onrechtmatige daad: Geen wapperverbod: geen inbreuk op octrooirecht, wel inbreuk op modelrecht en auteursrecht aangenomen

 

IEPT20071206, Rb Arnhem, Coppens v Via Roma
Authencitiet akte van overdracht niet aannemelijk

 

IEPT20071206, Rb Alkmaar, BUMA v Party Centrum
Auteursrecht: verstekvonnis

 

IEPT20071129, Hof Amsterdam, Charlie en Chaplin
Verval auteursrecht bij gebreke modelrechtelijke instandhoudingsverklaring.Berner Conventie beschermt geen Nederlanders. Geen slaafse nabootsing bij gebreke verwarringsgevaar. Kosten IE-deskundigeniet vergoed nu advocaat specialistentarief hanteert

 

IEPT20071123, Rb Arnhem, Life Safety v Smeba Brandbeveiliging
Life Hammer geen oorspronkelijk werk - geen merkinbreuk Life Hammer wegens visuele verschillen - Slaafse nabootsing door éé-op-één kopie

 

IEPT20071122, Rb Amsterdam, House of Avelon
Agifte patronen bevolen aan auteursrechthebbende - beslag op merk gehandhaafd

 

IEPT20071122, Rb Arnhem, Levende Boeken
Inbreuk auteursrecht en naburige rechten - toewijzing nevenvorderingen, inclusief rectificatie - proceskosten gematigd van euro 46.764 naar euro 10.000

 

IEPT20071121, Rb Utrecht, Wegener v Innoweb

Autotrack.nl beschermde databank, maar geen inbreuk nu geen sprake is van opvragen substantieel deel databank of systematisch opvragen niet-substantieel deel door gaspedaal.nl. Geschriftenbescherming: resultatenlijst Gaspedaal.nl geen eenvoudige herhaling van resultatenlijst Autotrack.nl. Autotrack kan zich bij gebruiksvoorwaarden geen rechten voorbehouden die haar niet toekomen.

 

IEPT20071121, Rb Utrecht, Microsoft
Software-piraterij Microsoft Office en Microsoft Windows

 

IEPT20071119, Rb Assen, Van Leent v Akasha
Geen overdracht auteursrecht bij gebreke van door auteur ondertekende overeenkomst

 

IEPT20071113, Hof Den Bosch, Puma v Ferro

Verval merk wegens niet-gebruik: Het oormerken van een partij Kamino-schoenen in een magazijn buiten de Benelux als bestemd voor de Benelux, het factureren van een partij Kamino-schoenen door een onderneming in Taiwan aan Puma AG en het op enig moment - zonder succes -  aanbieden van Kamino-schoenen aan mogelijke afnemers is niet voldoende gebruik. Auteursrecht op stijl: Puma heeft geen auteursrecht op virtuele combinatieschoen bestaande uit Puma Avanti en Puma Sprint

 

IEPT20071011, Rb Amsterdam, Playlogic v Visionvale
Geleidelijke overdracht bij akte - Geen automatische terugkeer auteursrechten bij ontbinding: overdracht bij akte vereist

 

IEPT20071109, Rb Utrecht, Trekhaak
Trekhaak niet auteursrechtelijk beschermd (functioneel bepaald) - geen slaafse nabootsing bij ontbreken onderscheidend vermogen - rectificatie bevolen

 

IEPT20071108, HvJEG, SIAE

Niet bij Commissie gemeld Italiaans technische voorschrift om SIAE-teken op cd's aan te brengen onverbindend voor particulier

 

IEPT20071005, Rb Breda, Vakantieonderzoek
Geen auteursrecht op vragenlijst of onderzoeksmethode - geen inbreuk geschriftenbescherming - geen dreiging inbreuk databankenrecht - overeengekomen exclusiviteit inzake onderzoek verboden mededingingsbeperking

 

IEPT20071004, Rb Groningen, Applicatiebeheerder v BZK
Geschil of werkgever of werknemer auteursrechthebbende is op hulpmiddelen

 

IEPT20071103, Rb Amsterdam, G-Star v New Yorker
G-Star's Elwood broek oorspronkelijk werk - Geldigheid vormmerk in kort geding aangenomeh - Smog kniebroek niet en Fishbone lange broek wel inbreukmakend op auteurs- en merkenrechten - Belang bij samenloop auteurs- en merkenrecht

 

IEPT20071101, Rb Amsterdam, Willem-Alexander cs v Vereniging Martijn

Geen schending auteursrecht door beheerder website

  

IEPT20071031, Rb Almelo, Jansen & Tilanus
auteursrechthebbende vervallenverklaard merk kan zich niet tegen een nieuwe houder van dat merk op zijn auteursrecht beroepen

 

IEPT20071031, Rb Den Haag, Sifam
Vorderingen onvoldoende onderbouwt

 

IEPT20071025, Rb Alkmaar, Scanabouw v De Leeuw
Ex parte bevel art 1019e Rv: Onherstelbare schade door bouwen inbreukmakend huis gelet op korte duur bouwtijd en afnemende effectiviteit bevel tot staking en omdat van onroerende zaak geen afgifte tot vernietiging of onbruikbaarmaking kan worden gevorderd

 

IEPT20071024, Rb Den Haag, Dharma Productions v KMI Music
Bewijsopdracht dat eiser filmproducent c.q. auteursrechthebbende is - Geen vereenzelviging KMI Music en KMI Music India enkel vanwege presenteren op één website

 

IEPT20071010, Hof Amsterdam, Armatuur
Uiterlijk door technische uitgangspunten beperkt, zodat geen sprake is van auteursrechtelijk beschermd werk - Geen misleidende reclame 

 

IEPT20071010, Rb Den Haag, G-Sus v Low Land II

Winst is netto-winst conform Hof Den Haag (IEPT20060511) - Winst auteursrechtinbreuk kleding bepaald op € 14.286 Euro

 

IEPT20071003, Rb Dordrecht, Hoogendonk v Dutch Spiral
Zowel auteursrecht als inbreuk op schroefloze spiralen, tekeningen en wikkelmachine  onvoldoende gemotiveerd

 

IEPT20071002, Rb Den Haag, Velopa v GTV

Geen modelinbreuk - Inbreuk auteursrecht pannagoaltjes- Nevenvorderingen afgewezen - Proceskosten gematigd

 

IEPT20070829, Rb Amsterdam, Ofpact v Men On-Line
Nederlands auteursrecht toepasselijk rechtop downloads website - Geen citaatrecht doordat afzonderlijke vergoeding gevraagd wordt

 

IEPT20070928, Rb Den Haag, Desi Promotions v Roshan Video

Licentienemer niet gemachtigd auteursrecht filmproducent te handhaven 

 

IEPT20070925, Hof Arnhem, Auteursrecht brochure en foto's
Foto's en brochure auteursrechtelijk beschermd - Makerschap: artikel 8 en artikel 6 Aw in casu niet van toepassing op opdrachtgever - Gebruiksrecht opdrachtgever afhankelijk van betaling voor opdracht

 

IEPT20070925, Hof Arnhem, Scheepvaart-pictogrammencatalogus
Auteursrecht: makerschap Stell terzake van selectie en volgorde van weergave van signs niet aannemelijk geworden

 

IEPT20070921, Rb Haarlem, Fatboy v Qdesign

Inbreukauteursrecht maatvoering 140x180 cm - Veroordeling Fatboy om verkoop andere maatvoeringen niet te belemmeren

 

IEPT20070920, Hof Den Haag, Technip Kinetisch stroomschema

Goederenrechtelijke rechtskeuze voor Zwitsers recht voor overdracht internationaal auteursrecht - Overdracht en levering auteursrecht onder voorwaarden naar Nederlands en Zwitsers recht mogelijk - Kinetisch stroomschema een oorspronkelijk werk: vrucht van selectie van gegevens - Grensoverschrijdende internationale auteursrechtinbreuk: Oorspronkelijkheid en inbreuk auteursrecht te beoordelen naar nationaal recht: lex protectionis

 

IEPT20070920, Rb Amsterdam, World of Experience v Rompa

Geen overdracht auteursrechten bij gebreke akte 

 

IEPT20070705, Hof Amsterdam, LVDH v UWV
Gebruikslicentie computerprogramma tegenover rechtsopvolgend auteursrechthebbende: Nu niet is gebleken dat tussen partijen c.q. hun rechtsvoorgangers bij het sluiten van de overeen-komst of op enig, later moment “anders is overeengekomen” als bedoeld in art. 45j Aw, is UWV ook in relatie tot LVDH, die stelt opvolgend rechthebbende te zijn op het auteursrecht, gerech-tigd om dit gebruik van de building blocks voort te zetten.

IEPT20070104, Hof Amsterdam, Tommy Hilfiger v Basilicum 
Rechtbank Den Haag op grond van artikel 99(1) en (2) GMeV slechts bij uitsluiting bevoegd indien het gaat om maatregelen die van kracht zijn op het grondgebied van elke lidstaat. Artikel 3 Uitvoeringswet GMeV doet hier niet aan af: mocht sprake zijn van strijdigheid met GMeV dan heeft deze rechtstreekse werking en moet Uitvoeringswet buiten beschouwing blijven. Voorgaande geldt ook voor Gemeenschapsmodellen. GAGE spijkerbroek niet auteursrechtelijk beschermd: algemeen gangbaar kledingstuk met aantal functioneel bepaalde elementen, door Tommy Hilfiger aangevoerde elementen leveren geen kenmerkende of creatieve combinatie op en voldoende afstand genomen van GAGE spijkerbroek. Broek The Sting geen slaafse nabootsing:  voldoende afstand genomen van de GAGE spijkerbroek en totaalindrukken verschillen aanmerkelijk. Geen modelrechtinbreuk: model niet nieuw en geen eigen karakter. Geen verwarringsgevaar tussen merk “Tommy Hilfiger” en tekens “Hallinger Denim” en “HLGR”: stemmen niet verwarringwekkend overeen.