2008 Auteursrecht

Print this page

IEPT20081231, Rb Den Haag, Knooble v Staat & NNI

NEN-normen auteursrechtelijk beschermd, zolang nog niet bekend gemaakt conform Bekendmakingswet. Ingeval echter de Staat (een deel van) de inhoud ervan wil opnemen in een algemeen verbindend voorschrift, heeft dat als consequentie dat die inhoud op gelijke wijze als het algemeen verbindend voorschrift zelf openbaar gemaakt dient te worden. De gevolgen voor het auteursrecht van het NNI zijn dan een zaak tussen de Staat en het NNI.

 

IEPT20081224, Rb Amsterdam, Tick v Vevam

Niet van belang of rechtspersoon behartiging kabelgelden ook afdraagt: Hetgeen is bepaald in artikel 26a Auteurswet legt Tick niet de verplichting op de door haar geïnde gelden ook aan individuele auteursrechthebbenden af te dragen. Zoals Tick terecht stelt, volgt uit artikel 26a Auteurswet niet de wijze waarop geïnde gelden aan belanghebbenden beschikbaar moeten worden gesteld.

 

IEPT20081224, Rb Rotterdam, Cursus informatiearchitectuur

Inbreuk aangenomen: Euroforum cursus stemt in te veel essentiële en karakteristieke aspecten overeen met de cursus van [eiseres sub 1] om van een nieuw oorspronkelijk werk te kunnen spreken, zodat met deze cursus inbreuk wordt gemaakt op het aan [eiseres sub 1] toekomend auteursrecht

 

IEPT20081224, Rb Utrecht, Berenschot Key Management Models

Persoonlijkheidsrecht komt toe aan werkgever-maker: Uit artikel 7 Aw vloeit voort dat de feitelijk maker van een werk al vanaf het begin van het (in dienstbetrekking) vervaardigen daarvan door de Auteurswet niet als maker wordt beschouwd, maar dat de dienstbetrekking van de feitelijk maker meebrengt dat zijn plaats als maker vanaf het begin wordt ingenomen door de werkgever. Wel recht op naamsvermelding feitelijk maker op grond van postcontractuele verhouding

 

IEPT20081224, Rb Dordrecht, Deckers v La Cheapa - UGG

Inbreuk auteurs- en merkrechten UGG: Laarzen auteursrechtelijk beschermd. Merk UGG in de Benelux onderscheidend vermogen.  

 

IEPT20081223, Hof Amsterdam, Intersong v Van Hemert

Ontbinding overeenkomst na veertigjarige relatie: Het betoog dat een mogelijke tekortkoming van Intersong na een veertigjarige relatie ontbinding niet rechtvaardigt treft geen doel -  dat Intersong gedurende lange tijd niet bereid was de aan Van Hemert toekomende vergoeding geheel te voldoen en eerst na daartoe in rechte te zijn veroordeeld tot betaling is overgegaan.

 

IEPT20081216, Rb Haarlem, Moooi

Auteursrechtelijk beschermd lamp-ontwerp: De voornaamste overeenkomst met de vier getoonde lampen is de min of meer bolvormigheid en (...) het idee van een kern waaruit draden zich naar buiten richten. De totaalindruk is echter geheel verschillend. Inbreuk niet betwist.

 

IEPT20081216, Rb Den Haag, Trendhopper v Arp Design

Geen inbreuk auteurs- of modelrecht. Longs Legs tafel auteursrechtelijk beschermd, maar Madura niet inbreukmakend omdat het onderstel in zijn hoofdvorm gebaseerd op een ander constructieve uitgangspunt, welk tot gevolg heeft dat tegenover elkaar staande pootdelen in hetzelfde vlak liggen, waardoor een andere algemene indruk ontstaat.

 

IEPT20081215, Rb Haarlem, Brandt v Marskramer - deukbeker 

Bevel: beveelt om binnen 24 uur na betekening van de-ze beschikking de in het verzoekschrift bedoelde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Brandt te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het aanbieden in haar winkels, de verkoop, levering, distributie of het anderszins ver-handelen daarvan te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,= zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag gedeelte daarvan dat verweerster bovenbedoeld bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt;

 

IEPT20081212, Rb Rotterdam, KvK v Kantoor voor Klanten

Ex parte bevel wegens inbreuk auteurs- en merkenrecht Kamer van Koophandel door mailing 

 

IEPT20081211, Rb Assen, Kembo v Drentea

Geen inbreuk auteurs- of modelrecht: Op grond van verschillen op de meest kenmerkende punten,staat onvoldoende vast dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat er sprake is van een inbreuk op het Gemeenschapsmodellenrecht of het auteursrecht, dan wel slaafse nabootsing. Bevoegdheid bij voorlopige voorziening Gemeenschapsmodelrecht

 

IEPT20081212, Rb Arnhem, Carspotter v Huisspotter

Inbreuk handelsnamen en slaafse navolging sms-diensten: Geen merkinbreuk. Inbreuk op auteursrechten op TV-commercials. Gevaar voor verwarring handelsnamen, inclusief domeinnamen. Slaafse en misleidende nabootsing sms-diensten Carspotter.

 

IEPT20081211, Rb Amsterdam, De Jonge v Kalmar - Bedel

Niet aannemelijk dat De Jonge auteursrechthebbende is. Bedel is auteurrsrechtelijk beschermd en inbreuk aangenomen.

 

IEPT20081210, Rb Zwolle, Buma v Suplacon

Openbaarmaking muziek: Bedrijfsbelang bij openbaarmaking in bedrijfsruimte. De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit het feit dat medewerkers van Suplacon tijdens werktijd naar muziek mogen luisteren, zelfs middels een i-Pod of mobiele telefoon, volgt dat Suplacon een bedrijfsbelang heeft dat zijn medewerkers naar muziek kunnen luisteren. Immers, tevreden werk-nemers werken harder

 

IEPT20081210, Rb Arnhem, Cozzmoss
Schadevergoeding inbreuk auteursrecht € 365

 

IEPT20081210, Rb Den Haag, Go Fast

Toewijzing ex parte verbod Gemeenschapsmerk. Afwijzing ex parte bevel o.g.v. auteurs- en handelsnaamrecht

 

IEPT20081210, Rb Amsterdam, Polmex v Metro cs

Geen auteursrechtelijk beschermd werk. Onvoldoende bewtist dat het uiterlijk van de Country van Polmex het resultaat is van functioneel objectieve en in de meubelbranche gebruikelijke uitgangspunten. Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken onderscheidend vermogen

 

IEPT20081209, Rb Den Haag, Janty v Nimaco

Afwijzing ex parte verbod: Gestelde inbreuk auteursrecht en modelrecht niet aannemelijk.

 

IEPT20081209, Hof Leeuwarden, Offerte bodemonderzoek

Offerte niet auteursrechtelijk beschermd: de overgenomen passages bevatten overwegend objectieve historische en technische feiten, waarvan de beschrijving uitsluitend functioneel en zakelijk van aard is. Geen geschriftenbescherming nu stuk biet voor openbaarmaking bestemd is. Geen databankenbescherming en geen prestatiebescherming.

 

IEPT20081128, Rb Utrecht, Hartkamp v Basart

Geen partiële ontbinding addendum bij muziekuitgaveovereenkomst- te goeder trouw onderhandeld. vordering tegen Strengholt als bestuurder van de uitgeverij ontvankelijk

 

IEPT20081126, Rb Amsterdam, Neijhorst v Damsko

Inbreuk auteursrecht foto: plaatsing foto op cover van het blad betreft niet de promotie van Tiney als model zoals bedoeld in de overeenkomst tussen Neijhorst en Tiney. Inbreuk toerekenbaar. € 1.500 schadevergoeding

 

IEPT20081125, Rb Den Haag, Illegale streams Eredivisie

Verbod inzake illegale video streams Eredivisie wedstrijden: Bevel om gebruik van beeldmerken en openbaarmaking van (live) eredivisiewedstrijden waarvan verzoeksters rechthebbenden zijn, via de door Gerekwestreerde geëxploiteerde website davinciserver.nl of enige ander website, te staken en gestaakt te houden

 

IEPT20081125, Rb Haarlem, Brandt v V&D - Deukbekers

Toegestaan als verzocht, (…) Verweerster beveelt om binnen 24 uur na betekening van deze beschikking de in het verzoekschrift bedoelde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Brandt te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het aanbieden in haar winkels, in haar folders en op haar website (…), de verkoop, levering, distributie of het anderszins verhandelen daarvan te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat verweerster bovenbedoeld bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt;

 

IEPT20081124, Rb Haarlem, Batavus v Blomson

Geen inbreuk auteursrecht: Batavus Personal Bike Delivery nauwelijks auteursrechtelijk beschermd werk: Blomson heeft bij de Montego Mover voldoende afstand heeft genomen van de Personal Bike Delivery, gelet op mode, trend of stijl op het gebied van fietsen. Geen slaafse nabootsing

 

IEPT20081121, HR, Juresta v Advex c.s

Cassatieberoep verworpen zonder nadere motivering. middelen inzake schadebeperkingsplicht, de procedure deskundigenbericht, schadeberekening en gepasseerd bewijsaanbod.

 

IEPT20081119, Rb Haarlem, Foto Cruijff

Inbreuk auteursrecht foto: Schadevergoeding van € 1.920, te weten € 960 aan materiële schade - € 960 aan immateriële schade

 

IEPT20081113, Rb Amsterdam, Hansen v Blokker

Stijlverwantschap maar geen inbreuk op auteursrecht vlinderstoel. Geen slaafse nabootsing

 

IEPT20081112, Rb Breda, Gemeente Breda - BKR

Vernietiging kunstwerk geen aantasting werk art. 25(1)(d) Aw. Indien (...) de kunstwerken zijn vernietigd of in het ongerede zijn geraakt, dan nog levert de vernietiging van die kunstwerken geen aantasting op van het auteursrecht op basis van artikel 25 lid 1 sub d van de de Auteurswet.

 

IEPT20081111, Hof Den Haag, Norma cs v SONT en Staat

AMvB inzake voorwerpen en tarief Thuiskopieregeling vooralsnog rechtmatig.

 

IEPT20081110, Rb Den Bosch, Essence v De Stelling

Geen onrechtmatige publicaties: Vijf artikelen niet nodeloos grievend of beledigend. Juistheid niet zozeer van belang, nu het om het uitdragen en onderbouwen van een waardeoordeel in het kader van een publiek debat en dus om een mening gaat. Auteursrecht op dagvaarding niet voldoende onderbouwd.

 

IEPT20081105, Rb Utrecht, Vlaar v Markant

Beoordeling overdracht auteursrecht: op grond van Auteurswet en niet art. 3.28. lid 1 BVIE, nu geen modeldepot heeft plaatsgevonden en het in dezelfde hand bevinden van model- en auteursrecht niet kan spelen. Voor (eerste) overdracht vereiste akte ontbreekt aangezien royaltyovereenkomst geen overdracht bedoeld. Rechtsopvolgend auteursrechthebbende kon royaltyovereenkomst ontbinden wegens niet-nakoming.

 

IEPT20081105, Rb Breda, Inter Ikea v Inter-East

Inbreuk auteursrecht Ikea. Inter Ikea heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de VÄLLÃ- gieter in 2000 is ontworpen. Voorschot schadevergoeding - reputatieschade € 10.000 omdat 10.000 exemplaren van de inbreukmakende gieters voor een lagere prijs  zijn verkocht in Action Non Food-winkels, welke tot het laagste segment van de markt behoren.

 

IEPT20081103, Hof Amsterdam, SampleNavigator

Wanbeleid onderneming door niet verwerven IE-rechten op software: Nu (...) zij deswege niet de intellectuele eigendomsrechten van SampleNavigator (...) bezit en dat uitermate kwestieus is of zij ooit in staat zal zijn die eigendom voor zich te (her)winnen (...) moet voorts worden geconcludeerd dat de continuïteit van (de ondernemingen van) de vennootschappen ernstig in gevaar is.

 

IEPT20081031, Rb Zwolle, Gemeenschappelijk auteursrecht

Gemeenschappelijk auteursrecht: Op grond van artikel 3:169 BW is hij dus (tevens) gerechtigd tot het gebruik van het in de gemeenschap vallende auteursrecht.

 

IEPT20081031, Rb Utrecht, Cincom v EDS

Redelijke uitleg auteursrechtlicenties software: Geen beëindiging licentie van rechtswege wegens ontbreken overeengekomen schriftelijke verlengingsbrief. Een redelijke uitleg van het bepaalde met betrekking tot het maximaal aantal 'named users' brengt mee, dat daaronder moet worden begrepen het totaal aantal "named users" van alle klanten van EDS.

 

IEPT20081030, Rb Maastricht, Portret Gouverneur Limburg

Auteursrecht en locatie schilderij. Geen contractuele afspraak over locatie schilderij.
Geen aantasting eer en goede naam door verplaatsing naar prominente locatie.

 

IEPT20081029, Rb Den Bosch, Fonofloor v OCAM

Geen inbreuk auteursrechten brochures en algemene voorwaarden. Geen overeenstemming Fonofloor en Redufloor. Geen slaafse nabootsing noch stelselmatig afbreken bedrijfsdebiet.

 

IEPT20081028, Rb Zwolle, LD v Gemeente Zwolle

Aanbesteding: geen aanzetten tot inbreuk auteurs- en merkrechten. Onvoldoende aannemelijk dat Gemeente Zwolle andere inschrijvers "aanzet" tot het gebruik van de term "ABC-meting", en aldus inbreuk wordt gemaakt op het merkenrecht van L&D en evenmin is aannemelijk geworden dat de aanbesteding degene aan wie de opdracht zal worden gegund dwingt inbreuk te maken op auteursrechten van L&D  

 

IEPT20081028, Rb Arnhem, Nibe v Interfocos

Auteursrecht: Twijfel over inbreukmakende overeenstemmende totaalindruk

 

IEPT20081022, Rb Den Haag, Arai v H&M

Uitputting auteurs- en merkrechten niet voldoende onderbouwd. Oneigenlijk gebruik van Engelse BTW-faciliteit. Grensoverschrijdend verbod

 

IEPT20081022, Rb Dordrecht, Autodesk
Inbreuk auteursrecht: Schadevergoeding € 24.500

 

IEPT20081022, Rb Den Haag, Howe cs v Casala

Tutor tafel auteursrechtelijk beschermd. Inbreuk en ontlening aangenomen. niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel inmiddels verstreken. Proceskosten gematigd op grond van Indicatietarief IE-zaken.

 

IEPT20081016, Rb Amsterdam, Bruno Press v IMT
Uitsluiting aansprakelijkheid ex art 6:196c BW niet toepasselijk: Immers op haar website geeft IMT grotendeels van haar zelf afkomstige informatie door en door de opzet van haar website nodigt zij bezoekers uit tot het plaatsen van foto's van zogenoemde sterren. 

 

IEPT20081016, Rb Amsterdam, G-Star v Bestseller

Geen inbreuk op auteurs- of vormmerkrecht.

 

IEPT20081015, Rb Amsterdam, Hema v Hans

Inbreuk op auteursrecht folder niet vast te stellen: Op basis van deze stukken kan niet geoordeeld worden dat de totaalindruk die de folders maken hetzelfde is

 

IEPT20081015, Rb Amsterdam, Muziek Medisch Centrum West

Auteursrecht vermogensrecht: Geen nietige c.q. vernietigbare overdrachtsakte muziek reeks 1. Overdracht bij voorbaat auteursrecht muziek reeks 2
in ieder geval vanaf het arrest van de Hoge Raad uit 1980 was ook onder het oude recht overdracht van auteursrechten op een nog niet vervaardigd werk mogelijk was, mits, eventueel achteraf, aan de hand van de akte waarbij die rechten zijn overgedragen kan worden vastgesteld om welk werk het gaat. Geen overeenstemming over overdracht auteursrecht muziek voor reeks 3.

 

IEPT20081014, Hof Den Bosch, Michaud v Owens

Honingpotje auteursrechtelijk beschermd. Overdracht auteursrecht beoordeeld naar Frans recht. Ontwerperschap voldoende bewezen, behoudens tegenbewijs. Nietigheid internationaal modeldepot te beoordelen naar Benelux recht: depot nietig omdat Kenmerkende eigenschappen van model niet uit depot blijken.

 

IEPT20081016, Rb Amsterdam, Bruno Press v IMT

Inbreukmakende publicatie foto op website. Zorgplicht voor IMT als uitgever website. Voorschot schadevergoeding € 6.700

 

IEPT20081008, Rb Haarlem, Extrugroup v Estee Beheer cs

Overtreding concurrentiebeding: [A] in persoon gebonden aan concurrentibeding in overeenkomst die hij namens onderneming tekende. 1 overtreding aangenomen - bewijsopdracht ter zake van overige gestelde overtredingen. Nederlands auteursrecht toepasselijk. Diemix machine niet auteursrechtelijk beschermd. Geschriftenbescherming voor handboeken. Geen slaafse nabootsing of onrechtmatig profiteren wanprestatie.

 

IEPT20081008, Rb Den Haag, MAG Instrument v Volume Trading

Slaafse nabootsing combinatie vormgeving, verpakking en naam Mini Maglite. Merkenrecht: Mag kan nader bewijs leveren van inburgering van vorm Mini van de Maglite als identificatie van de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming. Geen auteursrechtelijke bescherming: de Verenigde Staten moet worden aangemerkt als land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie en de Mini Maglite wordt niet beschermd door het Amerikaanse auteursrecht

 

IEPT20081008, Rb Den Haag, Despec v Thuiskopie

Niet informeren over reductieregeling door Stichting Thuiskopie is onrechtmatig. Schadevergoeding van € 120.098,29

 

IEPT20081002, Rb Den Bosch, Foto Cruijff
Inbreuk auteursrecht. Schade conform Fotografenfederatie

  

IEPT20081001, Rb Almelo, Fit for Free v Olympic Gym

Geen auteursrecht op reclameconcept - Geen onrechtmatige plaatsing reclameborden

 

IEPT20081001, Rb Maastricht, Ofpact v Cyborg

Schadevergoeding: uit te gaan van de (gederfde) omzet die bij het rechtmatig gebruik van de films geïncasseerd had kunnen worden. Proceskosten: De geringe ernst en omvang van de inbreuk (tot uitdrukking komend in de omvang van de schadevergoeding) leidt tot matiging van de proceskostenvergoeding tot een bedrag van € 5.000,=.

 

IEPT20081001, Rb Den Haag, Hansgrohe v Tiger

Model- en auteursrecht: beperkte beschermingsomvang model douchekop wegens stijlkenmerken en technische vereisten

 

IEPT20080926, Rb Amsterdam, Argeweb v Online Breedband

Geen auteursrechtinbreuk commercial ex parte bevel na zitting geweigerd

 

IEPT20080917, Rb Amsterdam, Rabobank v BUMA

BUMA-heffing BTW-plichtig

 

IEPT20080905, Rb Den Bosch, Vivant v Lemetex

Inbreuk auteursrecht op stofdessin. Proceskosten sterk gematigd 

  

IEPT20080917, Rb Amsterdam, Ofpact v Men On-Line

Bewijs inbreuk auteursrecht door screendump. Volmacht om te procederen op eigen naam aangetoond. Schadebepaling: accountantsopgave aantal downloads.

 

IEPT20080911, Rb Den Haag, Sifam v Jewlal

Filmproducent: Naar Nederlands recht en recht van India is Glamour Entertainment de producent. Ongeautoriseerde kopieën.

 

IEPT20080911, Rb Amsterdam, Illegaal gebruik internetverbinding studentenflat

Geen diefstal "goed" door illegaal gebruik internet-verbinding : dataverkeer en capaciteit van bandbreedte zijn geen "goed" in de zin van artikel 310 Sr. Uploaden radioprogramma's vermoedelijk inbreuk auteursrecht en naburige rechten - vrijspraak 

 

IEPT20080911, Rb Den Haag, VIOB v Van Ophem

Ladderklem: geen inbreuk auteursrecht op vormgeving of op tekeningen of foto's. Geen onrechtmatige mededelingen over doorontwikkeling. rectificatie bevolen

  

IEPT20080910, Rb Amsterdam, Donkersloot

Geen overdracht auteursrecht: dat [B] geen rechten kan ontlenen aan de 97-verklaring, nu die verklaring buiten medeweten van [A] in elkaar is geknutseld, teneinde aldus een niet bestaande overdracht van auteursrechten te suggereren. Verval toestemming gebruik handelsnaam: Zijn toestemming moet niet geacht worden te zijn gegeven voor een situatie waarin hij later door degene(n) aan wie hij die toestemming heeft gegeven, op grove wijze is bedrogen, aldus voornoemd tussenvonnis. Merkdepot te kwader trouw

 

IEPT20080910, Rb Amsterdam, Corneille

Derdenbescherming auteursrechtoverdracht: [C] kan niet geacht worden bekend te zijn geweest met de auteursrechtoverdracht van [A] aan [B] in 2002 en dat [C] in beginsel van de beschikkingsbevoegdheid van [A] mocht uitgaan en de bescherming van artikel 3:36 BW kan inroepen. Gerechtvaardigd vertrouwen? Toegelaten tot nader bewijs dat [C] wist of had kunnen behoren dat toestemming(en) onder invloed van een geestelijke stoornis plaatsvonden

 

IEPT20080905, Rb Zutphen, Big Shadow

Big Shadow Lamp auteursrechtelijk beschermd. Tevens sprake van slaafse nabootsing. Toewijzing nevenvorderingen, met uitzondering van voorschot op schadevergoeding 

 

IEPT20080829, Rb Haarlem, Funtime v Van der Beek

Mogelijk functioneel bepaald ontwerp. Geen inbreuk. Auteursrechtelijke bescherming onvoldoende aannemelijk, gelet op de functioneel en technisch bepaalde elementen. Op de punten waarvan afwijking mogelijk was, namelijk de kleurstelling van de installatie, de stoelen, en de staaldraden waar de stoelen aan bevestigd zijn, is die afwijking gemaakt.

 

IEPT20080827, Rb Amsterdam, SpecialSauce v Proud Design

Schadevergoeding € 5.940 wegens inbreuk auteursrecht reclamefoto: een marktconform tarief is om het auteursrecht "af te kopen" met een toeslag van 100% op de werk-fee

 

IEPT20080827, Rb Arnhem, Montis v Het Anker

Rechtsverwerking Montis inzake modellen Armada, de Twist, de Bingo, de Cleopatra en de Rio. Montis toegelaten tot tegenbewijs inzake afspraak over model Kira. Model Twiggy niet inbreukmakend op modellen Charly en Chaplin van Montis omdat geen sprake is van zelfde totaalindruk: ontbreken wielen, geen kruisverbinding bij de poten, geen s-vorm in de rugleuning en poten en een vaste, gladde bekleding.

 

IEPT20080827, Rb Groningen, Coin Pusher

de 'Fun City'-coin pusher van VdW/EAB wordt niet auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20080826, Hof Amsterdam, Rivièra Maison v Hoogendam

Nederlands auteursrecht van toepassing: Rivièra Maison auteursrechthebbende ex artikel 8 Aw: producten zijn gelabeld als van haar afkomstig als eerste in Nederland op de markt gebrachte collectie rattan producten deels auteursrechtelijk beschermd en deels niet. Belang bij verbod wegens onvoldoende concrete toezeggingen

 

IEPT20080820, Rb Den Haag, Pet-Towel

Geen onbeperkt gebruiksrecht logo 

 

IEPT20080819, Rb Haarlem, Performing Right Society v BUMA

BUMA niet bevoegd licenties te verlenen voor online muziekgebruik van het PRS-repertoire buiten Nederland c.a.

 

IEPT20080813, Rb Haarlem, Nike v Sport Trading

Nike niet verplicht op producten aan te geven of ze binnen of buiten EER in het verkeer mogen worden gebracht. Gebruik namaakschoenen voor demonstratiedoeleinden vormt inbreuk op auteurs- en merkenrechten Nike

 

IEPT20080806, Rb Amsterdam, Steffex v [W c.s.] - bureaustoel

Bewijsopdracht inzake nieuwheidsschadelijk voorgebruik model en inzake auteursrechtelijk makerschap. Ongeoorloofd sommeren afnemers, indien geen model- en auteursrechthebbende

 

IEPT20080806, Rb Den Haag, Crocs v Blokker

Ex parte bevel wegens auteursrechtinbreuk. Bevel geweigerd op grond van modelrecht wegens verzuim vermelding BHIM-nietigheidsprocedure en omdat vanwege die nietigheidsprocedure niet voldaan wordt aan hoge eisen voor een ex parte verbod, in het bijzonder ter zake van de geldigheid van het Gemeenschapsmodelrecht. Grensoverschrijdend bevel afgewezen omdat niet voldoende is gemotiveerd dat in lidstaten EG inbreuk gemaakt wordt.

 

IEPT20080801, Rb Den Haag, Cleybergh v Van Roon

Ex parte bevel : auteurs- en modelrecht op kandelaar

 

IEPT20080731, Rb Alkmaar, Torresol v Sun-Arts Vlieggordijnen

Auteursrecht: onvoldoende komen vast te staan dat eisers daadwerkelijk als makers van de patronen moeten worden aangemerkt

 

IEPT20080731, Rb Den Haag, Vlaar Ergonomie v Markant Nederland & 3D Tradelink

Foto laptopstandaard auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20080723, Rb Middelburg, Horeca Sfeerlampen
Inbreuk auteursrecht. Slaafse navolging artikelnummers

 

IEPT20080718, Rb Arnhem, NXP v Radboud Universiteit

Publicatie artikel over kraakbaarheid NXP chip toegestaan. Auteursrecht: Eigen oorspronkelijk karakter algoritme onvoldoende aannemelijk. Geschrift niet beschermd want juist niet bestemd voor openbaarmaking

 

IEPT20080717, Rb Amsterdam, De Jong v Supportersvereniging Ajax

Dwaling bij overdracht auteursrecht niet aannemelijk. Foto's afgestaan in ruil voor reële tegenprestatie en overdracht impliceert exploitatie

 

IEPT20080716, Rb Breda, Riho v Sealskin

€ 158.000 aan winstderving voor ten onrechte handhaven onthoudingsverklaring over vormgeving baden. Sprake van "duidelijke verschillen" in de zin van onthoudingsverklaring

 

IEPT20080710, Rb Amsterdam, High Fashion Music
Spoedeisend belang bij bevel tot overdracht auteursrecht

 

IEPT20080710, Hof Den Haag, Thuiskopie v Imation

Verplichting tot volledige informatieverstrekking door Thuiskopie.

 

IEPT20080708, Rb Den Bosch, Brein v Euroaccess

Torrent-site in Tongo : Nederlands recht van toepassing. de site is voornamelijk in de Duitse taal opgesteld, maar richt zich ook specifiek op Nederlandse bezoekers, gelet op de aangeboden (Nederlandstalige) werken van Nederlandse artiesten en de reclameboodschappen in de Nederlandse taal en de servers van waaruit de hosting plaatsvindt staan in Amsterdam. Verstrekken NAW-gegegevens websitehouders

 

IEPT20080702, Rb Den Bosch, Hoes v Mondiart

Oorspronkelijk schilderwerk op basis van foto Boedha-beeld: Het resultaat van deze bewerking is als oorspronkelijk en voldoende afwijkend te beschouwen van het Boeddhabeeld waar de foto van zou zijn genomen. Inbreuk aangenomen. Schadeposten afgewezen bij gebreke van voldoende onderbouwing

 

IEPT20080625, Rb Den Haag, Sun Company v Sol de Mallorca cs 

Franchising: 12 maanden redelijke opzegtermijn. Auteursrechtelijke vorderingen afgewezen bij gebreke van overdracht auteursrecht of procesvolmacht. Geen contractuele boetes verbeurd en geen licentievergoeding verschuldigd

 

IEPT20080626, Rb Amsterdam, Milford-collectie

Milford ontwerpen auteursrechtelijk beschermd: Door de vorm en massieve uitstraling van de meubelmodellen en door de (combinatie van de) verschillende elementen, zoals de (plaats van de) aluminium handgrepen, de poten, de vlakverdeling, de verhouding tussen de elementen en de maatvoering en de zwaluwstaartverbinding. Inbreuk aangenomen. Nevenvorderingen gedeeltelijk toegewezen. Proceskosten gematigd

 

IEPT20080625, Rb Den Haag, Thuiskopie 

Privékopie en drie-stappen-toets: De rechtbank stelt voorop dat het maken van een privé-kopie van illegaal materiaal een illegale handeling is. Omstandigheden voor bepaling hoogte vergoeding.

 

IEPT20080624, Hof Arnhem, Openbareverkopen v Internetnotarissen

Databankenrecht. Substantiële investeringen: Internetnotarissen heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij voor de verkrijging, de controle en de presentatie van de inhoud van de databank een substantiële investering als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub a Dw heeft gedaan. Geen auteursrecht op objectbeschrijvingen en veiligvoorwaarden, wel auteursrecht op foto's panden. Notaris geen 'openbare macht'artikel 15b Aw.

 

IEPT20080617, Rb Den Bosch, Fat Boy v Sitting Bull

Fatboy geen oorspronkelijk werk: Schetstekening Fatboy is overgetrokken van foto van Airbag. Een en ander was onbekend bij eerder vonnis van deze rechtbank
Geen inbreuk op eventueel auteursrecht Airbag door Fatboy of Sitting Bull Sitzsack. Geen slaafse nabootsing want de Fatboy heeft geen onderscheidend vermogen op zitzakkenmarkt

 

IEPT20080611, Rb Den Bosch, Adobe v Patch Marketing

Zekerheid voor proceskosten niet in strijd Berner Conventie. Verplichting tot zekerheidsstelling doet niet af aan gelijke bescherming voor buitenlandse auteur als voor Nederlandse auteurs en is niet in strijd met formaliteitenverbod. € 30.600 zekerheid voor proceskosten en schadevergoeding

 

IEPT20080610, Rb Rotterdam, Unicom Den Haag v Unicom Holding (GSMshop)
Mogelijk merkdepot te kwader trouw wegens strijd met auteursrecht. Onduidelijk wie rechthebbende is op auteursrechten reclamemateriaal en handelsnaamrechten

 

IEPT20080610, Rb Den Haag, Arco v Hulshoff Wonen

Frame auteursrechtelijk beschermd werk: dat in het ontwerp van de stoel Frame weliswaar de toepassing van een hedendaagse minimalistische stijl is te herkennen maar dat overigens, in elk geval bij de vormgeving van het kuipje, de ontwerper duidelijk een eigen en nieuwe weg is ingeslagen. Geen inbreuk vanwege andere vormgeving kuipje 

 

IEPT20080604, Rb Amsterdam, Stemra v Chellomedia

Omzetten tv-programma's voor uitzending geen inbreuk auteursrecht. Het omzetten van aangeleverde televisieprogramma's in gecodeerde digitale bestanden voor doorlevering aan kalbelexploitanten en DTH-platforms is een tijdelijke reproductie die geen inbreuk op auteursrecht vormt.

 

IEPT20080530, HR, Endstra-tapes

Auteursrecht: Persoonlijk stempel is een kenmerk dat uit voortbrengsel te kennen is, zonder dat de eis gesteld mag worden de maker bewust een werk heeft willen scheppen, welke eis ook onoverkomelijke bewijsproblemen kan veroorzaken. Eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. Volledige proceskosten dienen te worden gevorderd en gespecificeerd

 

IEPT20080529, Rb Den Haag, Crocs
Geen modelrecht, wel auteursrechtelijke bescherming. Geen voorlopige voorziening op grond van modelrecht nu de geldigheid van het recht is bestreden en het recht in ieder geval in eerste instantie nietig is verklaard.Het ontwerp van de 'Beach' schoen heeft een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

 

IEPT20080528, Rb Den Haag, Present Time v Blokker cs
Inbreuk auteursrecht op vier klokken

 

IEPT20080526, Rb Dordrecht, Telefoontap

Stelselmatige inbreuk auteursrecht navigatiesoftware ernstige inbreuk op de rechtsorde

 

IEPT20080522, Hof Den Haag, Footwear v Converse

Geen inbreuk model- of auteursrecht: Andere totaalindruk in de ogen van de geïnformeerde gebruiker. Op voldoende eigen wijze uiting gegeven aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen

 

IEPT20080522, Rb Alkmaar, Svenska Skum v InnoVfoam
Oneerlijke concurrentie: met de woorden "de voormalige Svenska Skum organisatie" wordt de suggestie gewekt dat Svenska Skum niet meer bestaat. Inbreuk op auteursrechten datasheets Svenska Skum.

 

IEPT20080521, Rb Rotterdam, Meubelco v Sefa Meubel

Modelrechtelijke bescherming meubellijnen Romina en Safira, ondanks dat deze 2 jaar voor registratiedatum op de markt zijn gebracht. Auteursrechtelijke bescherming meubellijnen 'Christy', 'Melissa' en 'Naomi' afgewezen wegens gebrek aan oorspronkelijkheid

 

IEPT20080521, Rb Arnhem, Rozis v Sinfox

Overdracht auteursrecht bij algemene akte van inbreng vermogen van de onderneming. Geen gebruiksrecht voor software overeengekomen, en gebruik valt niet onder overeengekomen verbod

 

IEPT20080521, Rb Den Haag, Thuiskopie

Veroordeling tot betaling niet betwiste heffing van € 139.648,50

 

IEPT20080521, Rb Den Haag, Denios v Denios

Impliciete auteursrechtlicentie: Dochter uit hoofde van verhoudingen binnen Denios-groep en exclusieve samenwerkingsovereenkomst gerechtigd tot bewerken en verder openbaarmaken beeldmateriaal, met inachtneming van bepalingen inzake huisstijl en uitstraling.

 

IEPT20080507, Rb Amsterdam, G-Star v Cool Cat

Winstafdracht - geen algemene bedrijfscijfers: Er behoort te worden uitgegaan van het verschil tussen de netto-opbrengst minus het totaal aan de aan die opbrengst toe te rekenen kosten, hetzij directe of indirecte, hetzij vaste of variabele kosten.Volledige proceskosten: Dat de discussie niet gaat over de vraag of er sprake is van een inbreuk, maar zich beperkt tot de vraag of er (aanvullende) schade is geleden ten gevolge van de inbreuk, doet hieraan niet af

 

IEPT20080507, Rb Breda, Amisa v Hisa

Verschillende schoenmodellen geen oorspronkelijke werken. Geen merkinbreuk door voorbeeldgebruik

 

IEPT20080506, Rb Den Haag, G-Star v Mondo Bazaar
ex parte verbod - modelrecht en auteursrecht jack

 

IEPT20080429, Rb Den Haag, G-Star v Gull Trading
ex parte verbod - auteursrecht jack en spijkerbroek

 

IEPT20080428, Rb Zwolle,BUMA
Gebruik illegaal muzieksysteem onrechtmatig jegens BUMA

 

IEPT20080424, Rb Breda, Thoroughbred Software

Beeindiging softwaredistributie wegens inbreukmakende verveelvoudiging software en misleidene mailing

 

IEPT20080423, Rb Leeuwarden, De Kameleon
Auteursrecht en makerschap: Script theatervoorstelling is niet onder leiding en toezicht van De Kameleon II tot stand gekomen. Op Kameleon II c.s. rust de bewijslast van de door hen gestelde feiten en omstandigheden dat de door [a] vereiste toestemming is gegeven.

 

IEPT20080417, Hof Den Haag, Imgro China v De Witte

Geen verbodsrecht auteursrechtlicentienemer. Niet aannemelijk dat Imgro rechthebbende is: beelden dateren van voor oprichtingsdatum Imgro en overdrachtsakte ontbreekt

 

IEPT20080417, HvJEG, Peek & Cloppenburg v Cassina
Auteursrechtelijke distributie vereist eigendomsovergang zaak:  van distributie onder het publiek van het origineel van een werk of een kopie daarvan, anderszins dan door verkoop, in de zin van artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29, is uitsluitend sprake wanneer er een eigendomsoverdracht van deze zaak plaatsvindt.

 

IEPT20080417, Rb Amsterdam, Foto in Film Fitna
Geert Wilders aansprakelijk voor inbreuk op auteursrechten fotograaf en portretrechten Edin. Voorschot op materiële schade fotograaf van 5.000 euro en van 3.000 euro aan immateriële schade Edlin, omdat schade mede een gevolg is van het poseren als Mohammed B.

 

IEPT20080416, Rb Den Haag, Siemens v Kryezi
Bewijs makerschap Siemens conform artikel 8 Auteurswet: die vennootschap staat op de door Siemens verhandelde cd-rom's vermeld. Procesvolmacht: lasthebber is niet gehouden in de dagvaarding of uit eigen beweging te vermelden dat hij optreedt ter behartiging van de belangen van een ander

 

IEPT20080416, Rb Den Haag, Room Seven v Zinos
Beoordeling inbreuk auteurs- en modelrecht diverse prints voor stoffen: Inbreuk aangenomen terzake van de prints White Bubbles, Stripe Flower en Multi Color Stripe, geen inbreuk voor Pink Blue patchwork quilt. Blue Mini Check print niet auteursrechetlijk beschermd. Dreiging inbreuk terzake van prints Billy en Ocean Dream

 

IEPT20080415, Rb Den Bosch, Vervalsingen kunstwerken
Gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden

 

IEPT20080403, Hof Den Haag, Binder Videotheek v Dharma Productions

Auteursrecht: Onvoldoende bewijs dat Dharma producent is - Enkel overeenkomst waarin Dharma als producent wordt aangemerkt, en daartegenover stukken waar-in twee andere personen als producent worden aangemerkt.Geen ruimte voor nadere bewijslevering in kort geding

 

IEPT20080326, Rb Utrecht, NVJ v PCM
Aannemelijk is dat de vergoeding die de freelance journalisten destijds voor opname van hun werk in de NPD hadden kunnen bedingen 2% van het oorspronkelijk honorarium zou zijn geweest

 

IEPT20080326, Rb Amsterdam, Kippengekeuvel
Auteursrecht: Geen eigen oefening of gebruik exceptie 1/15 en 4/15; Geen inbreukmakende verveelvoudiging 6/15 en 11/15

 

IEPT20080320, Hof Den Haag, Vitra v Classic Design
Eames Lounge Chair in Nederland auteursrechtelijk beschermd als werk van toegepaste kunst onder regime van artikel 2(7) van de Berner Conventie ten tijde van toetreding van VS tot de bernerder in 1989.Inbreuk in Nederland via op Nederland c.q. Benelux gerichte website Classic Design. Geen grensoverschrijdende bevoegdheid ten opzichte van buitenlandse gedaagden

 

IEPT20080319, Hof Amsterdam, Strafzaak muziek CDs
15 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor op zeer grote schaal illegaal verveelvoudigen en in de handel brengen van cd's

 

IEPT20080319, Rb Amsterdam, Filmrechten Joe Speedboot
Optie geen onherroepelijk aanbod licentie filmrechten: Nu DBB en Wieringa er in volharden niet met IJswater Films te willen onderhandelen, acht de rechtbank het ook niet zinvol om hen tot redelijke onderhandelingen te veroordelen. Geen sprake van schade voor IJswater Films, omdat niet aannemelijk is dat tussen partijen een definitieve licentieovereenkomst tot stand zou zijn gekomen

 

IEPT20080312, Rb Leeuwarden, Koga
Auteursrecht lIcentie-overeenkomst: Koga gehouden redelijke inspanningen te doen spanfiets in productie te nemen

 

IEPT20080310, Rb Den Haag, MTV v Vadobag
MTV geldt als auteursrechthebbende o.g.v. art. 45d Aw - Beëindiging merchandisingovereenkomst- grensoverschrijdend bevel tot staking inbreuk auteurs- en merkenrecht voor Europese Unie

 

IEPT20080306, Hof Amsterdam, HMS v DVZ
Geen contractuele verplichtingen inzake know how - vuilwater-verwerkingsinstallaties niet auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20080229, Rb Haarlem, Ampy v Range King
Geoorloofd aanhaken: aanbieden door Range King van magneetkaarten  voor betalingssysteem van Ampy niet onrechtmatig. Niet komen vast te staan dat magneetkaarten auteursrechtelijk beschermde software of instructies bevatten 

  

IEPT20080228, Rb Amsterdam, Energiebron v Thuiskopie
Export heffingsplichtige informatiedragers niet aannemelijk geworden

 

IEPT20080226, Hof Den Bosch, Get Nosed v St. Nicholas
Toebehoren auteursrecht niet voldoende onderbouwd

 

IEPT20080222, Rb Zwolle, Relatiegeschenken Noord-Nederland v Schuitema
Gemeenschappelijk auteursrecht op verpakking mokkenactie

 

IEPT20080221, Rb Dordrecht, BUMA v Café Oud Gorcum

Verbod inbreuk BUMA-repertoire

 

IEPT20080220, Rb Den Haag, X v Staat
Staat ingevolge art. 7 Auteurswet (Aw) en vanwege opdracht als auteursrechthebbende van de ontwerpen voor de applicaties aan te merken

 

IEPT20080214, Rb Alkmaar, CADT-Spel
Auteursrecht: onduidelijk wie van partijen rechthebbende is op welk onderdeel - geen gemeenschappelijk werk omdat elementen te scheiden zijn - inbreukmakend gebruik merk niet aannemelijk

 

IEPT20080212, Rb Den Haag, The Heating Company v Instamat

Geen inbreuk auteursrecht of modelrecht - onvoldoende duidelijk of Heating Company auteursrechthebbende is door overdracht

 

IEPT20080211, Rb Almelo, Internetnotarissen v Openbareverkopen
Inbreuk geschriftenbescherming objectbeschrijvingen - foto's auteursrechtelijk beschermd, objectbeschrijvingen niet - Geen databankenbescherming vanwege ontbreken substantiele investering in het creëren van een databank met veilingadvertenties  - Oneerlijke concurrentie wegens parasiteren en profiteren

 

IEPT20080207, Rb Dordrecht, Sfeerhaarden
Narvik Nova auteursrechtelijk beschermd werk - inbreuk aangenomen- Indirect bestuurder c.q. feitelijk beleidsbepaler van inbreukmakende vennootschap tevens bevolen inbreuk te staken

 

IEPT20080205, Hof Den Bosch, Michaud v Owens

Tussenarrest: Uitlatingen inzake consequenties Frans vonnis voor model- en auteursrecht

 

IEPT20080205, Rb Leeuwarden, De Groene Leguaan v Friesland Bank

Geen inbreuk auteursrecht: werk op openbare plaats. Onrechtmatig gebruik foto's woningen in reclamecampagne

 

IEPT20080131, Hof Den Haag, Soldaat van Oranje
Omvang overdracht auteursrecht: Overdracht van alle auteursrechten  betreffende alle tegenwoordige en toekomstige (exploitatie)vormen. Nieuwe exploitatievormen zoals DVD's, en/of nieuwe wetgeving betreffende verhuur geen onvoorziene omstandigheid. Eenmalige vergoeding voor verhuur mogelijk onder Auteurswet van voor 1 augustus 1985.

 

IEPT20080129, Hof Amsterdam, Brass & Boom v Zarex

Geen auteursrechtelijke ontlening - geen slaafse nabootsing

 

IEPT20080124, Rb Amsterdam, Brein v ShareConnector
Auteursrecht: exploitant peer-to-peer netwerk maakt niet zelf openbaar. Structureel en systematisch faciliteren inbreuk auteursrecht door derden onrechtmatig 

 

IEPT20080129, HvJEG, Promusicae v Telefonica inzake Kazaa
Lidstaten zijn volgens de richtlijnen 2000/31, 2001/29, 2004/48 en 2002/58 niet gehouden verplichting op te leggen om ter verzekering van de doeltreffende bescherming van het auteursrecht in het kader van een civiele procedure persoonsgegevens te verstrekken 

 

IEPT20080124, Rb Den Haag, DK Home v De Jong
Auteursrecht op schalen aangenomen - geen inbreuk - geen slaafse nabootsing

 

IEPT20080123, Rb Maastricht, Ofpact v Cyborg
Auteursrecht: afbeelden 'stills' voor op website vertoonde films valt niet onder citaatrecht of verkoop-execeptie. Nederlands recht van toepassing op website van Nederlandse onderneming die vanuit Nederland upload. Gevolmachtigde bevoegd op eigen naam andermans auteursrecht te handhaven, cessie ter incasso.

 

IEPT20080122, Hof Den Bosch, Top Tas v Van Gils Leather
Inbreuk auteursrecht tassen - voorschot schadevergoeding € 25.000 - Geen grensoverschrijdend verbod voor Belgie

 

IEPT20080116, Hof Leeuwarden, Verwijdering kunstwerken Loppersum
De verwijdering van de afzonderlijke kunstobjecten heeft niet in strijd met de Auteurswet plaatsgevonden

 

IEPT20080108, Rb Den Haag, Norma v SONT en Staat

Thuiskopieregeling: Algemene Maatregel van Bestuur tot bevriezing aan thuiskopieregeling onderworpen voorwerpen en hoogte vergoeding niet buiten werking gesteld. Maatregel voldoende gemotiveerd gelet op bedrag van 57 miljoen euro aan onverdeelde repartitiegelden

 

IEPT20080109, Rb Amsterdam, Specialsauce v Proud Design
Geen opdracht tot stand gekomen - foto auteursrechtelijk beschermd - ontlening aangenomen