2010 Auteursrecht

Print this page

IEPT20101229, Rb Den Haag, Thuiskopie

Geen bewijs vervoer dragers naar Duitsland: Betaling van € 35.294,09. Onnodige kosten beslag voorafgaand aan overleg: Stichting de Thuiskopie heeft onnodig kosten gemaakt door direct beslag te leggen in plaats van in overleg te treden. De uren van de raadsvrouwe die aan de beslaglegging zijn besteed dienen daarom voor rekening van Stichting de Thuiskopie te blijven. Dit is een bedrag van € 1.250.

 

IEPT20101223, Rb Amsterdam, Thoeris v Hema

Geen inbreuk auteursrecht Family Survival Planner: andere totaalindruk. Inbreuk geschriftenbescherming lijstje met belangrijke telefoonnummers: Het lijstje kan beschouwd worden als een geschrift als bedoeld in artikel 10 lid 1 onder 1 Auteurswet. Derhalve rust op het lijstje auteursrecht. Hema heeft het lijstje in haar familiekalender qua volgorde en benamingen bijna letterlijk overgenomen. Geen slaafse nabootsing; geen verwarringsgevaar

 

IEPT20101222, Rb Arnhem, Ars Scribendi v Centraal Boekhuis

Citaatrecht voor ISBN-gegevens: CB citeert uit het openbaar toegankelijke ISBN-register ter aankondiging dat de betreffende boeken zijn verschenen en in de handel zijn, waarbij ook is voldaan aan de overige vereisten van artikel 15a Auteurswet, zoals een duidelijke bronvermelding. Gebruik openbare informatie niet onrechtmatig

 

IEPT20101222, Rb Den Haag, Hauck v Stokke

Inbreuk auteursrecht: New Alpha vertoont in ieder geval één van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp, te weten de schuine staanders. De ruime beschermingsomvang die het hof aan het Tripp Trapp-ontwerp toekent, brengt met zich dat, ook al verschillen de totaalindrukken in die zin dat de L-vorm van staander en ligger in de New Alpha niet aanwezig is, overname van deze enkele trek al tot auteursrechtinbreuk leidt. Geen inbreuk persoonlijkheidsrechten: De nadruk ligt hier op de auteur en niet op diens werk.

 

IEPT20101222, Hof Den Haag, Strafzaak

Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: het ervoor moet worden gehouden dat slechts de door Stichting Brein aangeleverde dossiers als grondslag hebben gediend voor de beslissing van het openbaar ministerie om ten aanzien van de verdachte over te gaan tot strafrechtelijke handhaving. Toetsing aan Aanwijzing Intellectuele Eigendomsfraude van het College van Procureurs-Generaal

 

IEPT20101222, HvJEU, Bezpečnostní softwarová asociace

Grafische gebruikersinterface geen uitdrukkingswijze van een computerprogramma.Niettemin kan een dergelijke interface als werk wel onder de auteursrechtelijke bescherming vallen van richtlijn 2001/29, indien hij een eigen intellectuele schepping van zijn auteur vormt. Oorspronkelijkheidscriterium sluit elementen die louter worden gekenmerkt door technische functie uit. Tonen grafische interface tijdens tv-uitzending geen mededeling aan publiek: dat het tonen van een grafische gebruikersinterface tijdens een televisie-uitzending geen mededeling van een auteursrechtelijk beschermd werk aan het publiek vormt in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29

 

IEPT20101221, Rb Den Haag, Reef-One v Aquadistri

biOrb-Life aquaria auteursrechtelijk beschermd: dat het auteursrecht op de biOrb-Life aquaria is gebaseerd op creatieve keuzes met betrekking tot de combinatie voor ieder van de biOrb-Life aquaria van de opake kunststof zij- en bovenkant (het meest kenmerkende element van de ontwerpen), de afgeronde hoeken, de hoogte/breedteverhouding, het kleurgebruik en de vormgeving van het deksel en de voet van het aquarium. Inbreuk auteursrecht. Modelregistraties onvoldoende duidelijk.

 

IEPT20101209, Rb Rotterdam, Blue

Geen spoedeisend belang wegens geringe omvang inbreuk. Gevraagde onthoudingsverklaring met voorschot schadevergoeding buitenproportioneel: Het is onder die omstandigheden begrijpelijk dat gedaagden de hen door [eiseres] toegezonden ont-houdingsverklaring niet hebben willen ondertekenen, nu zij zich daarbij onder meer zou-den hebben verplicht tot betaling van een voorschot op schadevergoeding ad € 6.500,=.  Geen plaats in kort geding voor onderzoek naar overdracht auteursrechten

 

IEPT20101208, Rb Groningen, Cozzmoss v Bulthuis

Aansprakelijkheid Bulthuis: Uit het door Cozzmoss overgelegde uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel en de registratie aantekening van de SIDN kan genoegzaam worden afgeleid dat Bulthuis houder is van ondermeer de domeinnaam selectpeople.nl en dat deze domeinnaam ook als zodanig staat geregistreerd. Dat mogelijk ook derden gebruik hebben gemaakt van deze domeinnaam, dient voor rekening en risico van Bulthuis te komen en kan Cozzmoss onder de gegeven omstandigheden niet worden tegengeworpen. € 460 schade

 

IEPT201011208, Rb Den Haag, Brein v Ziggo en Xs4all

Incident: geen aanhouding in afwachting arresten Hof van Justitie: Ten aanzien van de primaire grondslag van de vordering van Ziggo, stelt de rechtbank vast dat Ziggo de relevantie van het antwoord op de prejudiciële vragen in de Belgische zaken voor de onderhavige kwestie slechts summier heeft onderbouwd. In ieder geval heeft Ziggo verzuimd aan te geven waarom de procedure al in het huidige stadium, waarin nog niet is uitgeconcludeerd, aangehouden zou dienen te worden

 

IEPT20101207, Hof Den Haag, Sifam v Temptations

Originair auteursrrechthebbende beheerst door lex loci protectionis: de vraag wie als originaire auteursrechthebbende van de film moet worden aangemerkt, op grond van artikel 5 lid 1 Berner Conventie (BC) juncto artikel 14bis lid 2 sub a BC wordt beheerst door de lex loci protectionis, in casu dus door Nederlands recht. Sifam enig producent? Bewijsopdracht

 

IEPT20101201, Rb Almelo, Buma v Cafe De Beurs

Verstekvonnis: verbod openbaar maken Buma-repertoire, voor zover [gedaagde] daartoe geen licentie van Buma heeft verkregen.

 

IEPT20101129, Rb Den Bosch, Search v Aquatest

Belang bij verbod: reële dreiging van inbreuk op auteursrecht: Dat Aquatest op 8 november 2010 een onthoudingsverklaring aan Search heeft toegezonden doet aan het bovenstaande niet af. Daarbij acht de voorzieningenrechter met name van belang dat de eerste aanschrijving over de gestelde inbreuk op de auteursrechten dateert van 31 mei 2010 en Aquatest pas op 8 november 2010 een onthoudingsverklaring heeft ondertekend met daarin opgenomen een boeteclausule.

 

IEPT20101126, Rb Amsterdam, Fashion Angels v Wibra

Ex parte bevel auteursrechtinbreuk Make-Up en Hair Sketch Portfolio

 

IEPT20101126, HR, Thuiskopie v IRDA

Gevolg vaststellingsovereenkomst – bijstelling: Geen onvoorwaardelijke vaststelling: naderhand bijstellingen in de berekening van de totaalrecapitulatie; de totaalrecapitulatie beoogde niet meer dan een momentopname te zijn

 

IEPT20101125, Rb Amsterdam, Cedar v Digitenne

Digitenne veroordeeld tot betaling € 2,3 miljoen. Zelfstandige openbaarmaking Nederland 1,2 en 3 door Digitenne: toerekenbare doorgifte door verschaffen toegang: [...] dat de omstandigheid dat de zenders Nederland 1, 2 en 3 in beginsel voor een ieder in Nederland die een individuele digitale ontvanger heeft vrij te ontvangen zijn, alsmede de daarbij gebruikte techniek, niet van doorslaggevend belang zijn voor de vraag of de doorgifte door Digitenne van dat signaal is aan te merken als een zelfstandige openbaarmaking. Van belang is voorshands of er een doorgifte plaatsvindt op een wijze die aan Digitenne is toe te rekenen, in die zin dat zij toegang tot dat signaal aan haar abonnees verschaft.

 

IEPT20101125, Rb Dordrecht, Promotion Design v Appletree

Rechtsgeldigheid vaststellingsovereenkomst – rechtsdwaling niet relevant: Zelfs indien aangenomen zou mogen worden dat de bescherming die Promotion Design inroept onterecht is en in strijd is met dwingende wetsbepalingen, dan nog kan dat Appletree niet baten. Een vaststelling ter beëindiging van onzekerheid of geschil op vermogensrechtelijk gebied is immers geldig ook als zij in strijd mocht blijken te zijn met dwingend recht

 

IEPT20101124, Rb Amsterdam, Kim Holland v 123Video

Inbreuk auteursrecht: geen louter faciliteren: Dat 123 Video zich wel degelijk inlaat met de van gebruikers afkomstige informatie, alsmede dat zij controle heeft over die informatie en de gebruikers van de website van 123 Video in zoverre onder toe-zicht van 123 Video handelen

 

IEPT20101124, Rb Zwolle, Purple Pigeon v Quinarx

Inbreuk : openbaarmaken onversleutelde broncode: Quinarx heeft niet (voldoende) gemotiveerd weersproken dat zij de broncode vrijwel onversleuteld heeft verspreid en daarmee openbaar heeft gemaakt.

 

IEPT20101119, Rb Den Haag, Cepia v Sigma
Verstekvonnis:  Vorderingen wegens inbreuk auteurs-, model- en merkenrecht toegewezen. Proceskosten € 13.392: Door betekening van een staat van kosten is Sigma tijdig geïnformeerd omtrent het door Cepia als proceskosten gevorderde bedrag en de specificatie daarvan

 

IEPT20101118, Rb Haarlem, Cozzmoss v ZWN

Inbreukmakende openbaarmaking artikel op website; geen besloten kring;

 

IEPT20101118, Rb Den Haag, Solutions Advice v Viewtech

Verwarringsgevaar pafumswinkel.nl en parfumwinkel.nl. Parfumswinkel niet louter beschrijvend. Productomschrijvingen auteursrechtelijk beschermd. Geen letterlijke vertalingen. Relatieve bevoegdheid Rb Den Haag bij landelijke inbreuk

 

IEPT20101116, Hof Den Haag, Knooble
NEN-norm geen algemeen verbindend voorschrift: Het hof is, alles in aanmerking nemend, van oordeel dat een verwijzing naar een NEN-norm in een algemeen verbindend voorschrift deze NEN-norm zelf niet tot een algemeen verbindend voorschrift in de zin van de wet maakt. Artikel 11 Aw niet van toepassing. Een stelselwijziging dient door de wetgever te worden tot stand gebracht en va lt buiten de rechtsvormende taak van de rechter.

 

IEPT20101115, Hof Den Haag, ACI v Thuiskopie
thuiskopievergoeding bedoeld als compensatie voor het feit dat de reproductiehandelingen van lid 1 niet als auteursrechtinbreuk worden aangemerkt. Nadeel: gederfde licentievergoeding. Drie-stappen-toets; richtlijnconforme niet mogelijk; downloaden uit illegale bron naar Nederlands toegestaan. Met downloaden uit illegale bron moet rekening worden gehouden bij de vaststelling van de Thuiskopievergoeding. kopieerhandelingen met toestemming niet van belang voor vaststelling van de hoogte van de thuiskopievergoeding. impliciete toestemming.

 

IEPT20101115, Hof Den Haag, FTD v Eyeworks
Stelselmatig faciliteren inbreuk auteursrecht door uploaden is onrechtmatig. Artikel 16c: downloaden geen inbreuk: Drie-stappen-toets; richtlijnconforme niet mogelijk; downloaden uit illegale bron naar Nederlands toegestaan.

 

IEPT20101112, Rb Amsterdam, Dyson v Royal Appliance
Dysonstofzuiger auteursrechtelijk beschermd. dat de karakteristieke vormgeving, bestaande uit het samenstel van de verschillende elementen maakt dat de Dysonstofzuigers kunnen worden aangemerkt als een werk met een eigen en oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. VS8 geen inbreuk op Dysonstofzuiger: gelijkenissen te gering om van een auteursrech-tinbreuk op de gehele stofzuiger van Dyson te kunnen spreken. Geen slaafse nabootsing

 

IEPT20101110, Rb Breda, Happy-Point v JB

Inbreuk auteursrecht en modelrecht Abraham- en Sarah-pop.
Schadestaat toegewezen; schade aannemelijk. Bestellen ooievaar in China onvoldoende voor (inbreuk: [...] blijkt echter niet meer dan dat 18 ooievaars bij een Chinese producent heeft besteld. Gelet op het bepaalde in artikel 13 Aw en artikel 3.16 BVIE is enkel het bestellen van ooievaars in China onvoldoende om inbreuk aan te nemen.

 

IEPT20101102, Rb Amsterdam, Mercis v Sanrio
Nijntje auteursrechtelijk beschermd: Nijntje is niet zo banaal of triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen. Inbreuk Kathy. Ongerechtvaardigd voordeel trekken van beeldmerk Nijntje. Geen grensoverschrijdend verbod voor EU: Inbreuk criteria auteursrecht niet geharmoniseerd. Nevenvorderingen: Nu voorshands sprake is van auteurs- en merkenrechtinbreuk, liggen ook de nevenvorderingen in beginsel voor toewijzing gereed.

 

IEPT20101029, Rb Utrecht, AIF v Hedex
Zowel elementen Chino-broek als combinatie daarvan niet oorspronkelijk. Ex parte bevel opgeheven: De stelling van AIF dat alle vijf de elementen reeds voor 2002 voor kwamen in pantalons die (in Nederland) verhandeld werden, is door haar met bewijsbescheiden gestaafd (met name verkoopfolders met daarin afbeeldingen

 

IEPT20101027, Rb Rotterdam, Track Innovations
Auteursrecht op software? Provisionele vordering afgewezen: Niet voldoende aannemelijk wie rechthebbende is; dat software auteursrechtelijk beschermd is en dat sprake is van inbreuk. Exhibitie afgewezen. Geen opheffing bewijsbeslag: Kopieën van digitale documentatie bij een gerechtelijk bewaarder: belangenafweging brengt met zich mee dat op dit moment niet tot opheffing van het bewijsbeslag zal worden overgegaan

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, Thane en Ontel v Tell Sell

Nevenvorderingen: geen “voldoening uit de boedel”: De gevorderde prestaties zijn namelijk niet gericht op het verschaffen van stoffelijk voordeel aan Thane. Inbreuk en technisch bepaald zijn afslankbroek onvoldoende gemotiveerd. Inbreuk model veger, geen inbreuk oplader. Ontel auteursrechthebbende verpakking ex artikel 8 Aw. Bekendmaking onder geheimhouding geen beschikbaarstelling aan het publiek

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Angro
Auteursrecht en modelrecht: bewijsopdracht Angro inzake niet-ontlening identieke Angro legging. Presentatie aan afnemers is “in de handel brengen” in de zin van GModVo. Oorspronkelijkheid onderdeel van een werk: Voor delen van een werk gelden geen andere regels dan voor volledige werken.

 

IEPT20101022, Rb Haarlem, Sifam

Toestemming: ongeautoriseerde verkoop niet geloofwaardig: Naar het oordeel van de voorzieningenrechter moet het ervoor worden gehouden dat de dvd’s van Suno Na met toestemming van de rechthebbende in het verkeer zijn gebracht.

 

IEPT20101022, Rb Almelo, Noordhoff & Pearson

Ex parte bevel inbreuk auteursrecht: Verbod tot kopiëren van gehele boeken

 

IEPT20101021, HvJEU, Padawan v SGAE

Verband tussen heffing en vermoedelijk privé-gebruik vereist. “Billijke compensatie”autonoom Unierechtelijk begrip. Billijke compensatie - schadevergoeding: op basis van schade auteursrechthebbenden door invoering uitzondering voor kopiëren voor privé-gebruik.

 

IEPT20101020, Rb Breda, Dirrix v Eestairs
Inbreuk op origineel trap-ontwerp: in een lint van 'gevouwen' strip staal waarbij telkens twee treden (om en om) aan één zijde met elkaar verbonden zijn

 

IEPT20101013, Rb Den Bosch, Ortho King v Voxel
(On)bevoegdheid t.a.v. Spaanse gedaagden: Onbevoegd ingeval van een veelvoud van plaatsen bij verbintenis uit overeenkomst. Bevoegd voor vorderingen uit onrechtmatige daad vanwege plaats waar schade intreedt. Onbevoegd voor (Benelux) merk- en handelsnaam inbreuk – veelvoud van plaatsen. Onbevoegd voor Gemeenschapsmerk: rechtbank Den Haag. Onbevoegd terzake van auteursrechtinbreuk

 

IEPT20101012, Hof Den Haag, KSI

Nodeloos verwarringwekkend gebruik typenummers: Het gebruik van de nummers 40, 45, 50 en 80 is naar het oordeel van het hof nodeloos verwarring-wekkend. Artikel 8 Aw niet beperkt tot opdracht: Weliswaar is artikel 8 vooral in de auteurswet opgenomen om te bewerkstelligen dat ook ingeval sprake is van een opdracht buiten een arbeidsrelatie tussen de rechtspersoon en de feitelijke maker om [...] het auteurs-recht toe te laten komen aan de instelling of rechtspersoon, maar dat impliceert nog niet dat de bepaling toepassing mist indien ook een echte opdrachtgever - opdrachtnemer relatie ontbreekt.

 

IEPT20101005, Hof Den Haag, Stokke v Fikszo

Yasmine en Thomas niet inbreukmakend op Tripp Trapp: geen overeenkomende totaalindruk. Het hof is van oordeel dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp niet zijn terug te vinden, althans niet in zodanige mate dat de totaalindrukken van beide kinderstoelen overeenkomen.

 

IEPT20100930, Rb Arnhem, Wapperverbod

Onrechtmatig ”wapperen” inzake auteursrechtinbreuk software. Merkinbreuk domeinnaam “sucks”site. Onrechtmatige, negatieve aantijgingen.

 

IEPT20100929, Rb Arnhem, Rolf Benz v Zijlstra
Inbreuk modelrecht en auteursrecht: dat het hier niet zozeer gaat om de totaalindruk als zodanig, noch om de stijl, maar om de overeenstemmende kenmerkende aspecten daarvan. Geen slaafse nabootsing: Zijstra niet de fabrikant of opdrachtgever, maar enkel verkoper en richt zich op ander marktsegment

 

IEPT20100928, Hof Den Haag, Prodalimenta & Betinjaneh v Khalaf

Geen grensoverschrijdend verbod auteursrechtinbreuk: gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval, de aard van de verplichting - namelijk de verplichting van een Syriër om zich buiten Nederland te onthouden van een inbreuk op de auteursrechten van een Jordaniër - meebrengt dat op basis van artikel 3:296 BW niet een veroordeling tot naleving van die verplichting buiten Nederland kan worden uitgesproken. Merkenrecht: Heilung niet bewezen

 

IEPT20100928, Hof Den Haag, Technip
Grensoverschrijdende inbreuk auteursrecht kinetisch schema en computerprogramma. Ontlening aangenomen. Onderzoek buitenlands auteursrecht in 52 landen. Grensoverschrijdende verboden en sancties (lex loci delicti). Bescherming tegen (zeer) substantiële ontlening en zeker vrijwel volledige overname vormt de kern van het auteursrecht en moet daarom als een uni-verseel beginsel daarvan worden beschouwd dat in alle landen waar Spyro auteursrechtelijk is be-schermd, gelding heeft. Overdracht toekomstige auteursrechten

 

IEPT20100928, Hof Arnhem, Deltex v Jade

Geen inbreuk auteurs- of merkenrecht. Geen slaafse nabootsing: gelijkenis in afzonderlijke elementen en in totaalindruk neemt echter niet weg dat de kussens zodanige verschil vertonen dat het hof voorshands van oordeel is dat van een reëel verwarringsgevaar geen sprake is. 

 

IEPT20100927, Vzgr Rb Den Haag, Hansen v Jetset
Inbreuk niet betwist - Verbod toewijsbaar: dreiging inbreuk: het feit dat Jetset weigert een onthoudingsverklaring te tekenen mee dat Hansen een spoedeisend belang houdt bij toewijzing van een verbod, ook als zou worden aangenomen dat de inbreuken op dit moment daadwerkelijk zijn gestaakt. Van die weigering gaat immers een reële dreiging uit dat Jetset de inbreuken zal hervatten.

 

IEPT20100924, Rb Groningen, Esschert v S&S
Geen auteursrechtelijk beschermd ontwerp: De kenmerkende vormingselementen van de vuurkorven vloeien in overwegende mate dwingend voort uit de technische vereisten die aan vuurkorven worden gesteld. Afwijzing slaafse nabootsing wegens onvoldoende marktinformatie

 

IEPT20100922, Rb Den Haag, Thuiskopie

Import informatiedragers zonder opgave en betaling thuiskopievergoeding: dat [A] er niet in is geslaagd de voorshands bewezen stelling van de Thuiskopie te ontzenuwen

 

IEPT20100922, Rb Roermond, Pictoright v Art & Allposters

Canvas transfer geen verveelvoudiging: Verveelvoudigen betekent letterlijk aantal doen toenemen". Nu voor 'canvas transfer' juist kenmerkend is, dat de afbeelding niet wordt vermeerderd, kan eenvoudigweg geen sprake zijn van verveelvoudigen. Canvas transfer - uitputting: geen nieuwe openbaarmakingshandeling. Geen inbreuk persoonlijkheidsrechten door afsnijdingen. Inbreuk te beoordelen naar Nederlands recht

 

IEPT20100917, Rb Amsterdam, Cassina
Inbreuk auteursrechten: Dat, zoals door [R] gesteld, de door hem aangeboden meubels gebruikt zijn, maakt dat niet anders. Algemeen verbod: De toewijzing zal niet worden beperkt tot de LC2 meubelmodellen maar zich uitstrekken tot alle meubelen van Le Corbusier waarop Cassina rechten kan doen gelden. Inbreuk merkrechten Le Corbusier: verwarringsgevaar en afbreuk onderscheidende vermogen

 

IEPT20100917, Rb Amsterdam, Cassina v Nature Waters

Bewijslast uitputting - veilinggoederen: dat de feitelijke moeilijkheden die de Wellness vennootschappen bij een dergelijk onderzoek wellicht zullen ondervinden in beginsel voor hen, als professionele organisatoren van veilingen, ondernemersrisico vormen en voorshands geen aanleiding geven voor het oordeel dat zij voor eventuele inbreuken op auteursrechten niet aansprakelijk zijn.

 

IEPT20100915, Rb Den Bosch, Architect

Toestemming architect: Aanvaarding opdracht door architect impliceert toestemming tot eenmalige uitvoering. eventuele schending van dit auteursrecht door de principaal, daaruit bestaande dat het ontwerp aan een derde wordt overgedragen zonder dat de architect doorvoor is betaald of daarmee heeft ingestemd hooguit een tekortkoming opleveren van de principaal jegens de architect.

 

IEPT20100914, Hof Leeuwarden, Bewon Buro v Vuurboom

Marginale motivering deskundigenrapport inzake vergoeding van € 12.000 voor gebruik ontwerp:

 

IEPT20100908, Rb Den Haag, NPU v Moooi-collectie
Geen inbreuk auteursrecht productfoto’s vanwege bestaan handelsrelatie en ontbreken voorbehoud inzake gebruik. Vordering volledige proceskostenvergoeding op grond van eisvermeerdering toegestaan, tenzij er sprake is van misbruik goede procesorde: uitzondering hier niet van toepassing.

 

IEPT20100908, Rb Amsterdam, De Deugd v Sapph

Uitleg licentie: eenmalig gebruik: Gelet op het feit dat De Deugd steeds heeft benadrukt niet als reclamefotograaf te willen contracteren en niet is gesteld of gebleken dat Sapph daarop heeft geantwoord dat zij het daar niet mee eens was, brengt een redelijke uitleg van deze bepaling mee dat de foto's eenmalig mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor het door De Deugd is uitgeleverd. Uitgaande van een overeengekomen licentievergoeding van EUR 12.000,voor 132 werken, acht de rechtbank een bedrag van EUR 100,00 per hergebruik redelijk. Publicatie op site: eenmalig hergebruik. Inbreuk persoonlijkheidsrecht: geen naamsvermelding

 

IEPT20100908, Rb Breda, Jess v Montis

Conventie: aansprakelijkheid voor executie vonnis: schade voor recall, ten onrechte afgedragen winst en Volledige proceskosten € 10.730. Reconventie – kracht van gewijsde vonnis: De rechtbank verwerpt het verweer van Jess dat Montis geen vordering tot schadevergoeding toekomt omdat de Hoge Raad in een zaak tussen Montis en Goossens heeft geoordeeld dat het auteursrecht van Montis op de stoelen Charly en Chaplin reeds in 1993 is vervallen. Vergoeding bruto-winst minus winstafdracht en verminderde reclamekosten € 35.000. Vermogensschade wordt in de praktijk berekend op basis van de brutowinstderving die is ontstaan door het omzetverlies dat ten gevolge van een scha-deveroorzakende gebeurtenis is geleden.

 

IEPT20100903, Rb Haarlem, Feltkamp v GoFun
Beperkte uitleg toestemming openbaarmaking: voorshands van oordeel dat de overeenkomst in beginsel slechts zag op het Reisverslag ten behoeve van de website van GoFun. Geen voorschot schadevergoeding. Geen opgave informatie voor schadebepaling

 

IEPT20100831, Rb Leeuwarden, Spinder I
Ex parte verlof tot auteursrechtelijk beslag, beschrijvend beslag en monsterneming. Ex parte verlof tot bewijsbeslag  op administratie bij gekwestreerden in bedrijfsruimte

 

IEPT20100901, Rb Leeuwarden, Spinder II

Ex parte verlof tot bewijsbeslag op digitale opslagruimtes in Nederland in eigendom van of gebruikt door [X c.s.] em op bescheiden en gegevensdragers die zich bevinden in het kantoor van de externe accountant en/of boekhouder afgewezen vanwege eerder verleend verlof

 

IEPT20100910, Rb Leeuwarden, Spinder III
Ex parte verlof tot bewijsbeslag op digitale data van gekwestreerden bij providers c.q. hulppersonen

 

IEPT20100908, Rb Den Haag, Wins v Hema v Action

Geen wapperverbod: Slechts in geval van handhaving tegen beter (behoren te) weten in, onrechtmatig. Geen inbreuk auteursrecht: De (net) voldoende geoordeelde afwijkende vormgeving van de "poten" van de taartplateaus maken dat niet gesproken kan worden van ontlening in auteursrechtelijke zin.

 

IEPT20100827, GHvJNAA, 7-Eleven v 7-Alive
Duur auteursrecht 7-Eleven logo verstreken: Door verloop van 50 jaar na eerste openbaarmaking in 1946. Het logo van 1968 kan niet als voldoende nieuw of vernieuwend worden aangemerkt om een zelfstandig karakter te hebben verkregen

 

IEPT20100825, Rb Den Bosch, Stijl

Geen verveelvoudiging voor eigen oefening, studie of gebruik: De werken waren in ieder geval op 27 november 2007 zichtbaar aanwezig in een gedeelte van het atelier van [Y] dat toegankelijk was voor in zijn werk geïnteresseerde belangstellenden, ook al zou dat gedeelte niet openbaar maar slechts na afspraak toegankelijk zijn. Stijlelementen niet auteursrechtelijk beschermd. Slaafse stijlnabootsing niet aangevoerd.

 

IEPT20100818, Rb Amsterdam, Van Dillewijn v Horti Print
Proceskosten bij verstek: Eiseressen vorderen een proceskostenveroordeling met inachtneming van artikel 1019h Rv. Nu zij evenwel hebben nagelaten een gedetailleerde opgave te doen van de gemaakte proceskosten en ter zake ook geen bedrag hebben gevorderd, zal de recht-bank de proceskosten begroten aan de hand van bet gebruikelijke liquidatietarief in standaardzaken.

 

IEPT20100811, Rb Dordrecht, IE v Iv

Normaal gebruik software: Artikel 45j Auteurswet geeft dwingendrechtelijke minimum gebruiksrechten aan de rechtmatige verkrijger voor zover dat gebruik noodzakelijk is voor het beoogde gebruik van de software. Rechtmatige verkrijger: degene aan wie de rechthebbende het programma ter beschikking heeft gesteld (onder andere door verkoop) en tevens de opvolgende verkrijgers van exemplaren ten aanzien waarvan het verspreidingsrecht is uitgeput. Koper werkstations is rechtmatig verkrijger. Contractueel verbod overdracht zonder toestemming geen derdenwerking. Geen onrechtmatig profiteren van wanprestatie.

 

IEPT20100728, Rb Dordrecht, Finnhouse

Tekst op website: geen garantie dat Finnhouse 10% goedkoper is. Auteursrecht: Boete op gebruik bouwtekeningen.

 

IEPT20100727, Hof Amsterdam, Maroc.nl
toelaatbaar foto-citaat: Het (relatief korte) artikel wordt immers in het kader van een discussie op het internetforum van commentaar voorzien, de (sterk verkleinde) bijbehorende foto speelt daarbij een rol die functioneel van aard is; de foto vergroot immers de zeggingskracht van het artikel en verbeeldt op doeltreffende wijze het schrijnende karakter van het in de discussie aangesneden onderwerp. Portretrecht: Geen redelijk belang gelet op eerdere toestemming

 

IEPT20100721, Rb Den Haag, Nintendo v Webwinkels
Verbod verhandeling flashcards en modchips die vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het omzeilen van de voorzieningen die Nintendo heeft getroffen om inbreuken op haar auteursrecht tegen te gaan.

 

IEPT20100721, Rb Amsterdam, Specialsauce
Werkgeversauteursrecht en foto’s in vrije tijd: Nu het hier een opdracht van Specialsauce betreft om de foto's voor Smaakwereld te maken […] is de rechtbank van oordeel dat de auteursrechten op deze foto's bij Specialsauce berusten. De omstandigheid dat [K] de opdracht in zijn vrije tijd heeft uitgevoerd maakt dit niet anders. Geen “portfoliorecht” fotograaf in dienstbetrekking: verklaring voor recht dat [K] de door hem gemaakte foto's, waarvan de auteursrechten bij Specialsauce liggen, op zijn website mag tonen […] afgewezen. Onrechtmatige lichtvaardige beschuldigingen op flickr.com.

 

IEPT20100719, Rb Den Haag, Brein v Ziggo en XS4ALL

Bevel afgewezen: inbreuk door abonnee’s staat niet voldoende vast: dat in ieder geval van het overgrote merendeel van de abonnees niet is komen vast te staan dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan inbreuk op de auteurs of naburige rechten van de bij Brein aangesloten rechthebbenden. De vordering van Brein ziet evenwel op een stakingsbevel voor alle abonnees van Ziggo. Een dergelijke, verstrekkende, vordering echter, is op grond van de artikelen 26d Aw en 15e Wnr naar voorlopig oordeel eenvoudigweg niet toewijsbaar. Niet voldaan aan subsidiariteitseis: Ten minste valt, zonder toelichting, die ontbreekt, niet in te zien waarom het onmogelijk zou zijn een of meer abonnees in rechte aan te spreken

 

IEPT20100714, Rb Amsterdam, Cassina v Dimensione

Schade gemiste verkopen: € 33.000. voor elke 2 verkochte namaak modellen zou Cassina 1 model verkocht hebben. Inbreuk auteursrecht: aanbieden c.q. distributie in Nederland. Nu het aannemelijk is dat een Nederlandse klant kiest voor de aangeboden transportmogelijkheid in plaats van de goederen zelf in Italië op te halen [...] is het aanbod erop gericht dat de klant via het bestelformulier de meubels bestelt en dat vervolgens zonder verdere handelingen de meubels thuis worden bezorgd. Merkinbreuk: geen beschrijvend gebruik merken Le Corbusier en Rietveld. Misleidende reclame inzake namaak en geoorloofdheid

 

IEPT20100714, Rb Zwolle, Soy Nino

Verbod tot exploitatie zonder toestemming medemaker en coproducer [B].
Toestemming [A] voor openbaarmaking niet onaannemelijk. Gezamenlijk producentschap [A] en [B]. Enig makerschap [A] wegens leiding en toezicht staat niet voldoende vast

 

IEPT20100709, HR, Greenlir
Auteursrecht inzake Kasteel Almere. Beroep in cassatie afgewezen zondere nadere motivering

 

IEPT20100707, Rb Groningen, Nautavorm v Oei
Voetenplank niet auteursrechtelijk beschermd: Geen persoonlijk stempel en technisch bepaalde basisvorm en achthoekige vorm met afgeronde hoeken

 

IEPT20100707, Rb Haarlem, Pasfoto
Auteursrecht op pasfoto: aspecten, zoals de uitsnede van de foto, de pose van [Y], de belichting van haar gezicht, de wijze waarop het haar is geschikt, getuigen van even zovele zelfstandige, subjectieve keuzes van de maker bij het tot stand brengen van het portret. Toerekenbare inbreuk bij foto op Google. € 1.500 schadevergoeding conform Richtlijnen Fotografenfederatie

 

IEPT20100707, Rb Amsterdam, Indies v ACI

Rechtbank onbevoegd - arbitragebeding van toepassing: vordering in wezen gebaseerd op een gestelde tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst, maar in ieder geval zodanig verwant met de inhoud en rechtsgevolgen van de distributieovereenkomsten dat de  daarin opgenomen arbitragebedingen geacht moeten worden mede op vorderingen als deze betrekking te hebben

 

IEPT20100707, Rb Amsterdam, Arco v Arrben

Persoonlijk stempel frame-ontwerp: dat met het frame van de Frame voldoende afstand is genomen van het Umfeld en op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de gestelde vigerende minimalistische stijl van ontwerpen. Inbreuk aangenomen: Het frame van de Betta is (nagenoeg) identiek aan dat van de Frame. Niet ontleend zijn niet aannemelijk gemaakt. Schadeplichtig

 

IEPT20100701, Rb Breda, Rucanor v Jascal Sports
Geen auteursrecht op variatie op basismodel schoen: De door Rucanor Europe in de Vance-schoen toegepaste variaties in de kleurstelling en het schaakbordmotief aan de zijkant vormen naar het oordeel van de voorzieningenrechter een banale variant op in het (schoenen)modebeeld algemeen gangbare elementen. Geen slaafse nabootsing: oorzaak gelijkenis is het feit dat elk van deze schoenen niet meer is dan een variant van een bestaand Chinees basismodel.

 

IEPT20100630, Rb Rotterdam, KvK v Kantoor voor Klanten

Inbreuk auteursrecht KvK brief en website. Inbreukmakende handelsnaam “Kantoor voor Klanten”. Misleidende bijdragebrief. Onrechtmatig handelen in groepsverband – hoofdelijke aansprakelijkheid – schade € 401.836.

 

IEPT20100629, Hof Den Haag, Texcom

Inbreuk auteursrecht op software. Waardering bewijs: dat [appellant] er niet in geslaagd is voormeld vermoeden te ontzenuwen en dat [appellant] inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Texcom met betrekking tot de programma’s Backgrnd en Macros.

 

IEPT20100628, Rb Groningen, Donorkind Amsterdam v Donorkind Groningen
Stichting rechthebbende op resultaat werkzaamheden vrijwilliger: De in het kader van die werkzaamheden tot stand gekomen werken, zoals de website en de databestanden, zijn daarmee naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter eigendom van de Donorkind Amsterdam. Onrechtmatige daad: Verwarringwekkende gelijkenis domeinnamen Donorkind Amsterdam en Donorkind Groningen

 

IEPT20100623, Hof Den Haag, Shareconnector
Horen officier van Justitie inzake vervolgingsbeslissing: mede gelet de toen geldende Aanwijzing intellectuele eigendomsfraude en de daarin omschreven verhouding tussen civielrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. Deskundigenbericht: In hoeverre zijn de termen hashcode en hashlink synoniemen van elkaar

 

IEPT20100623, Rb Den Haag, Norma v Staat

Ingrijpen Kroon gerechtvaardigd. Thuiskopie vergoeding niet over alle voorwerpen. Drie-stappen-toets: geen onbillijke compensatie: dat de thuiskopievergoedingen die NORMA C.S. wel ontvangt en die NORMA volgens haar eigen opgave in 2007 nog een bedrag van € 4.486.000 opleverden (paragraaf 42 conclusie  van repliek), een billijke compensatie in de zin 5 lid 2 sub b van de richtlijn kunnen vormen voor alle toegestane thuiskopieën, met inbegrip van thuiskopieën op mp3-spelers en harddiskrecorders.

 

IEPT20100622, Hof Leeuwarden, IFE-Tebel v Tecair

Geen auteursrechtelijk werk – technisch effect: dat de vormen van de functionele onderdelen van een pneumatisch treindeurstysteem, in overwegende mate zijn ingegeven door het technisch effect ervan en niet door de intellectuele invulling van de auteur. Geen geschriftenbescherming voor bedrijfsgeheimen: dat een geschrift zonder eigen of persoonlijk karakter auteursrechtelijke bescherming toekomt indien dit openbaar gemaakt is of bestemd om openbaar gemaakt te worden. [...] dat de tekeningen aan derden ter beschikking worden gesteld in het kader van de hen verstrekte vertrouwelijke opdrachten. Het hof is van oordeel dat vanwege het vertrouwelijke van de opdrachten, niet gezegd kan worden dat de tekeningen op deze wijze openbaar zijn gemaakt danwel bestemd zijn om openbaar te maken

 

IEPT20100617, Hof Amsterdam, DVD’s Schiphol
Standaard-procesverbaal Merkvervalsing/Piraterij onvoldoende bewijs inbreuk auteursrecht: dat het, in het door de Belastingdienst/Douane West gebruikte (standaard) proces-verbaal Merkvervalsing/Piraterij, waarop slechts een aantal titels is vermeld, niet het bewijs kan vinden dat op de inbeslaggenomen DVD’s met inbreuk op eens anders auteursrecht werken zijn vervat. Dat bewijs kan evenmin worden gegrond op het proces-verbaal van bevinding van de verbalisant [verbalisant], omdat de daarin door de verbalisant vermelde constateringen daartoe naar het oordeel van het hof ontoereikend zijn

 

IEPT20100616, Rb Amsterdam, Brein – The Pirate Bay
Verbod bij verstek. Grensoverschrijdend verbod afgewezen: Eiseres heeft niet met feiten en omstandigheden toegelicht dat naar de rechtsstelsels van de landen van de EER onrechtmatig inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de bij eiseres aangesloten belanghebbenden.

 

IEPT20100616, Hof Den Haag, Strafzaak – merkkleding

34 maanden gevangenisstraf: Voorhanden hebben valse merkkleding

 

IEPT20100611, Rb Amsterdam, VEVAM v NL Film

Geen uitlokking wanprestatie door NL Film. Overdracht verbods- en vergoedingsrechten niet onrechtmatig. Akte: niet op voorhand uitgesloten dat een door de overdrager ondertekende overeenkomst, deels bestaand uit Algemene Bepalingen, als een zodanige akte kan worden aangemerkt. Eenmalige billijke vergoeding voor overdracht: Voor wat betreft de vergoeding die verschuldigd is op basis van artikel 45d van de Auteurswet, heeft NL Film terecht betoogd dat voorshands ook niet zonder meer kan worden aangenomen dat dit artikel eraan in de weg staat dat die vergoeding éénmalig kan worden afgekocht door een vast (forfaitair) bedrag, nu het genoemde artikel, zoals volgt uit de laatste zin daarvan, alleen voor wat betreft de vergoeding van verhuurrechten als dwingend recht heeft te gelden.

 

IEPT20100609, Rb Den Haag, VF v Masita
Napapijri v Nordal: Geen inbreuk (i) op merkrechten logo's, badge's en gestileerde vlaggen, (ii) op auteursrechten badges, folders en kleding, (iii) op modelrechten kleding en ook geen slaafse nabootsing, bij gebreke van bijkomende omstandigheden

 

IEPT20100609, Rb Arnhem, Bouwontwerp
Geen wilsovereenstemming over beëindiging samenwerking en niet gebruiken van het ontwerp. De brief van [eiser] van 7 juli 2007 houdt geen aanbod in (...) en [gedaagde] hoefde in die brief, mede gelet op zijn op de comparitie afgelegde verklaring (‘Ik heb de tekeningen teruggestuurd omdat hij daarom vroeg’ en ‘de brief van 7 juli 2007 heb ik slechts gezien als een brief van een geïrriteerde man’) redelijkerwijs ook niet als een dergelijk aanbod op te vatten

 

IEPT20100609, Rb Den Haag, Aerodata v Mzoem
Oproeping in vrijwaring Google Netherlands toegestaan: toewijsbaar, indien voldoende gemotiveerd en concreet wordt gesteld dat men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op die derde te verhalen, dit in een zo veel mogelijk tegelijkertijd met de hoofdzaak te behandelen en te beoordelen vrijwaringszaak. Een dergelijke rechtsverhouding, de met Google gesloten licentieovereenkomst, is gesteld.

 

IEPT20100609, Rb Haarlem, Lans v NY Creatives
Geen rechtmatig belang bij overleggen e-mail correspondentie: Uit de enkele stelling van NY Creatives c.s. dat Lans c.s. per e-mail aangegeven zou hebben dat de (auteurs)rechten van het te vervaardigen fotomateriaal bij NY Creatives zullen liggen, volgt niet zonder een nadere toelichting, die ontbreekt, dat sprake zou zijn van een door de overdrager ondertekende en door de verkrijger aanvaarde op de levering gerichte akte.

 

IEPT20100604, Rb Zutphen, Merkkleding

Vrijspraak verkoop valse merkkleding: Tijdens het politieonderzoek is verdachte niet geconfronteerd met (foto's van) de in de vrachtwagen aangetroffen (merk)kleding; aan haar is niet gevraagd op de op 9 februari 2010 in beslaggenomen (merk)kleding de kleding betrof die verdachte eind november 2009 aan [naam A] had verkocht. Evenmin is duidelijk geworden welke kledingmerken verdachte toen aan [naam A] zou hebben verkocht.

 

IEPT20100604, Rb Amsterdam, Hovicon v Holo-Turk & Mutfak
Dispenser auteursrechtelijk beschermd: De vorm van de dispenser is niet zo banaal of triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen

 

IEPT20100602, Rb Den Haag, FTD v Eyeworks
Openbaar maken wegens ter beschikking stellen: is niet relevant of de auteursrechtelijk beschermde bestanden op enig moment daadwerkelijk in de macht van FTD zijn. Veeleer is van belang of de handelwijze van FTD gebruikers in staat stelt auteursrechtelijk beschermde bestanden (eenvoudiger) te downloaden en zij daarmee die bestanden de facto ter beschikking stelt van het publiek. mede van belang dat aannemelijk is geworden dat FTD actieve, inhoudelijke bemoeienis heeft met de spots. De voorzieningenrechter zoekt aansluiting bij een recente beslissing  van de Engelse rechter.

 

IEPT2010602, Rb Den Bosch, Europet v AKFP

Inbreuk auteursrecht. Geen toerekenbaarheid schade: De rechtbank gaat er daarom vanuit dat de bedoelde bakken in 2006 en 2007 op die beurs zijn aangeboden zonder dat daartegen handhavend werd opgetreden. AFKP mocht er gelet daarop te goeder trouw uitgaan van de betrouwbaarheid van de aanbieder van bedoelde kattenbakken.

 

IEPT20100531, Rb Den Haag, Tele2 & Online v UPC & Ziggo
Niet uitgesloten dat Tele2 en Online (mede) openbaar maken: Voorshands moet worden aangenomen dat de partij die een openbaarmaking feitelijk beheerst, bij uitstek de partij is die in auteursrechtelijke zin verantwoordelijk kan worden gehouden voor de openbaarmaking

 

IEPT20100528, Rb Haarlem, Belastingdienst

Auteur en uitvoerende kunstenaar in dienstbetrekking: De rechtbank concludeert dat BB eindverantwoordelijkheid draagt voor de programma's en hetzij rechtstreeks, hetzij via de producent de organisatorische en financiële kaders van de werkzaamheden van eiseres als presentator en redacteur bepaalt. Aldus is sprake van een gezagsverhouding tussen BB en eiseres.

 

IEPT20100526, Rb Amsterdam, Buma v Fresh FM
Webcasting: Inbreuk door webcasting zonder voor Nederland geldende licentie. Algemeen verbod zonder matiging, maar wel met maximering van dwangsom

 

IEPT20100519, Rb Amsterdam, SEVV v AY Illuminate
Wickerwork lamp auteursrechtelijk beschermd. Aannemelijk dat Van Vliet rechthebbende is. Inbreuk aangenomen: Door de aanwezigheid van deze voorshands auteursrechtelijk beschermde kenmerken is er grote mate van overeenstemming tussen het tweedimensionale ontwerp van de Wickerwork lampen met de driedimensionale Bamboo lampen van Ay Illuminate c.s., waardoor de totaalindruk tussen deze lampen nagenoeg gelijk is. Slaafse nabootsing aangenomen

 

IEPT20100518, Rb Almelo, Buma v Sen Coffee 
Verbod auteursrechtinbreuk: Het bedrag van de schadevergoeding [€ 843] komt overeen met de vergoeding die Sen Coffee vanaf 1 januari 2009 aan Buma zou zijn verschuldigd indien zij wel een licentiecontract zou hebben afgesloten met Buma.

 

IEPT20100512, Rb Amsterdam, Nijmeegse Stadskrant v Geen Stijl
Geoorloofd overnemen door de pers: Het overnemen van het bewuste interview op haar website is aldus te kwalificeren als het overnemen op een ander medium dat eenzelfde functie vervult, zodat dit gedaagde vrijstond.

 

IEPT20100512, Rb Utrecht, Interfax

Gedwongen tussenkomst afgewezen bij auteursrechtinbreuk: los van de verhouding tussen Interfax en [gedaagde] kan worden beoordeeld of Boxpress door het digitaal ter beschikking stellen van het cursus- en lesmateriaal van [gedaagde] op de website van Google Books inbreuk heeft gemaakt op de auteurs-rechten daarvan en/of ten opzichte van [gedaagde] onrechtmatig heeft gehandeld.

 

IEPT20100512, Rb Leeuwarden, Labore v Spidra
Praga-serie auteursrechtelijk beschermd: Creatieve keuzes betreffen niet slechts de wijze waarop het hout is bewerkt, maar ook de vormgeving van de meubels, de combinatie van het hout met de verschillende soorten stalen frames, de soorten meubels die binnen de serie verkrijgbaar zijn en de uitstraling van de serie als geheel. Inbreukmakende overeenstemming

 

IEPT20100512, Rb Utrecht, ROOS v Eredivisie

Verstrekkingsplicht nieuwsflitsen cfr. Mediawet is toegangsregeling maar geeft geen gebruiksrecht. Persexceptie niet van toepassing: Integrale uitzendingen hebben hoofdzakelijk de bedoeling om kijkers te amuseren en te entertainen en kunnen dan ook niet worden aangemerkt als “nieuwsuitzendingen”. Geen beeldcitaat. Reportage-exceptie niet van toepassing.

 

IEPT20100511, Rb Breda, Bewijsbeslag

Onrechtmatig bewijsbeslag onder derde:  Nu het verlof tot het leggen van het onderhavige beslag is verleend met de vermelding: “[..] verzochte beslag onder derden wordt afgewezen”, en [eiser] in Breda desondanks beslag onder een derde heeft gelegd, moet dit beslag als onrechtmatig jegens [gedaagde] worden aangemerkt. Fishing expedition niet voorkomen: Uit dit procesverbaal van beslaglegging blijkt dat de beperking die in het verzoek tot het leggen van beslag was opgenomen onwerkbaar was, niet behulpzaam kon zijn bij het bereiken van de bepaalbaarheid die vereist is bij een bewijsbeslag en dat zowel het vragen van het verlof als de uitvoering van de beslaglegging een “fishing expedition” betrof, die de wetgever beoogd heeft te voorkomen en die niet had mogen plaatsvinden

 

IEPT20100511, Rb Haarlem, Global-Wallet v Chess

Geen beschrijvend beslag nu inbreuk auteursrecht niet aannemelijk is: Nog daargelaten of de applicatie als een werk in vorenbedoelde zin kan worden aangemerkt, valt uit de verschillende getuigenverklaringen die in het kader van het voorlopig getuigenverhoor zijn afgelegd niet af te leiden dat van enige inbreuk door Chess c.s. sprake is geweest, terwijl evenmin is gebleken van ander bewijsmateriaal waaraan bewijs voor de stellingen van Global-Wallet c.s. kan worden ontleend. Geen exhibitie: Niet aannemelijk dat sprake is van inbreuk of onrechtmatig handelen

 

IEPT20100511, Rb Den Haag, Eyeworks v FTD

Ex Parte bevel tegen verspreiding illegale content: Een sleutelargument dat FTD hanteert is dat downloaden ook uit illegale bron legaal is. Daargelaten dat dit argument onjuist is, kan dit argument in deze procedure ook niet worden ingeroepen omdat Eyeworks in dit ex parte geding haar pijlen niet richt op de downloader, maar op de verspreider van auteursrechtelijk beschermde content.

 

IEPT20100512, Rb Utrecht, TIE v CMC
Overdracht auteursrecht beheerst door Schots recht. Geen ononderbroken keten van overdrachten: [...] nu een schriftelijk stuk ontbreekt waarmee de rechten en verplichtingen uit de ‘working agreement’ door Stayer zijn overgedragen op SMP. Dit betekent dat er geen ononderbroken reeks van schriftelijke stukken is aan te wijzen waarin telkens de rechten en verplichtingen uit de ‘working agreement’ aan rechtsopvolgers zijn overgedragen, zoals wel is vereist door Schots recht (en overigens ook door de Nederlandse Auteurswet). Meenemen software niet aannemelijk

 

IEPT20100507, Rb Zwolle-Lelystad, Bi-Wear

Ex parte bevel inzake auteursrechtinbreuk tegen tussenpersoon:  Met Bi-Wear wordt geoordeeld dat [X] nu aan-gemerkt dient te worden als tussenpersoon ook een bevel op grond van artikel 1019e Rv jegens haar kan worden uitgesproken, omdat dit volgt uit artikel 9 lid 1 sub a van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

 

IEPT20100504, Hof Arnhem, Think Legal v Digistart
Geen uitvoering aan overdracht gegeven bij ontbreken akte: Aan die bedoeling is geen uitvoering gegeven: Noch uit de notulen van 15 mei 2007, noch uit enig ander document blijkt iets van die overdracht hoewel voor een dergelijke overdracht rechtens nu eenmaal een akte vereist is. Uitleg bedoeling – c.q. titel – overdracht niet eenduidig. Inbreuk niet voldoende onderbouwd: dat de door Think Legal aangeboden software een anonimiseringsapplicatie is en dat zij door Carp ontwikkeld is onvoldoende om als inbreuk te kwalificeren. Contracten tussen derden niet vertrouwelijk: Het enkele feit dat Think Legal bij deze overeenkomsten geen partij was en dat zij niet bij de genotuleerde vergadering aanwezig was, maakt deze stukken nog niet “vertrouwelijk”

 

IEPT20100504, Hof Leeuwarden, Naaktbeelden
Plaatsing in MSN-map voor zes personen en op Youtube geen opzettelijke inbreuk auteursrecht:  Deze beperkte kring van personen acht het hof van te geringe omvang om te kunnen spreken van openbaarmaking in de zin waarop feit 3B ziet. Het hof heeft hierbij in aanmerking genomen [...] de strekking van de Auteurswet die er op gericht is het commerciële belang van de auteursgerechtigde te beschermen. Openbaarmaking zonder daartoe gerechtigd te zijn – schending portretrecht: Daartoe overweegt het hof dat het bij feit 4 gaat om de schending van het portretrecht van [benadeelde]. Daarbij spelen niet alleen commerciële belangen een rol maar ook privacy-belangen van de geportretteerde

 

IEPT20100422, Rb Breda, JB v Happy Point
Dwangsom verbeurd wegens niet verstrekken register-accountants rapport: Het betreffende gebod is zeer concreet in de aanwijzing van de hoedanigheid van de rapporteur: een registeraccountant. Van algemene bekendheid is dat dit een specifiek omschreven beroepsgroep is. Geen dwangsom wegens aanbieden poppen in verminkte toestand

 

IEPT20100421, Rb Amsterdam, MONDAY
Geen depot te kwader trouw merk Monday. Overeenkomst tot winstdeling niet voldoende onderbouwd. Auteursrechtelijk beschermde trekken niet voldoende onderbouwd

 

IEPT20100420, Rb Den Bosch, Zijlstra v Klotz
Beperkte mate van auteursrechtelijke oorspronkelijkheid: De vormgeving is immers in belangrijke mate het resultaat van functioneel objectieve en in de meubelbranche gebruikelijke uitgangspunten. Geen inbreuk – enkel stijlverwantschap. Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken verwarringsgevaar.

 

IEPT20100415, HvJEU, VEGAP v ADGAP – Dali 
Beperking overgang volgrecht bij erfopvolging tot erfgenamen toegestaan: artikel 6, lid 1, van richtlijn 2001/84 verzet zich niet tegen een nationale bepaling, op grond waarvan het volgrecht enkel toekomt aan de erfgenamen bij versterf van de kunstenaar, met uitsluiting van de testamentaire legatarissen. De verwijzende rechterlijke instantie dient bij de toepassing van een nationale bepaling tot uitvoering van voornoemd artikel 6, lid 1, naar behoren rekening te houden met alle relevante regels die ertoe strekken, wetsconflicten op het gebied van de vererving van het volgrecht op te lossen.

 

IEPT20100414, Rb Den Haag, Present Sieraden
Beeldmerk switchClick gering onderscheidend vermogen. Geen verwarringsgevaar SwitchClick en Switch & Click. Present ring oorspronkelijk werk: De keuzes die de maker bij het ontwerp van de Present ring heeft gemaakt, met name het ronde schijfje met groef dwars op de aanzet van het kliksysteem en het overigens gladde oppervlak zonder ornamentering, zijn binnen de mogelijkheden voor het vormgeven van een ring met bedelkliksysteem voldoende talrijk om te voldoen aan het vereiste van een persoonlijk stempel van de maker. Inbreuk aangenomen

 

IEPT20100414, Rb Assen, MAX
Geen werk: de belangrijkste kenmerken van de uiterlijke vormgeving van de Re-Bar-Tier van Max zijn bepaald door technische eisen. De gekozen vormgeving is onmiskenbaar gericht op het bereiken van een bepaald functioneel resultaat. Geen slaafse nabootsing: Geen eigen plaats op markt en geen verwarringsgevaar: erschillen, in de vorm van de grijpers en in het model, het kleurgebruik en de vorm van de bestickering, belettering en benaming

 

IEPT20100406, Hof Den Bosch, Sealskin v RIHO
Uitleg “duidelijke verschillen”: Door een onthoudingsverklaring te tekenen waarin een bepaald begrip voorkomt, komt het uiteindelijk op de uitleg van dat begrip aan en verdwijnt de vraag of en in hoeverre er sprake was van inbreuk op auteursrecht of slaafse nabootsing, in elk geval deels, naar de achtergrond. Duidelijke verschillen Lima v Arizona. Geen duidelijke verschillen Bogota v Senso-6 hoek

 

IEPT20100331, Rb Amsterdam, Gay Chatsites
Auteursrecht: geen verschillende totaal indruk gaychat.nl: onweersproken gesteld dat de lay-out van gay-chat.nl en alle andere chat-websites is gebaseerd op de zogenaamde (onbeschermde) "border lay-out". Slaafse nabootsing: Geen onderscheidend vermogen: Niet gebleken is dat gaychat.nl voldoende onderscheidend vermogen heeft en een eigen plaats in de markt inneemt zodat het beroep van Gay Group op slaafse nabootsing reeds om die reden wordt verworpen.

 

IEPT20100331, Rb Den Haag, Thuiskopie cs v College van Toezicht
€ 5,6 miljoen in redelijkheid niet als onverdeelbaar te beschouwen: Verweerder heeft in redelijkheid niet tot het oordeel kunnen komen dat het bedrag van € 5.610.000 op 31 december 2007 als onverdeelbaar is te beschouwen.

 

IEPT20100331, Rb Den Haag, Hauck v Stokke

Tussenvonnis: uitlatingen n.a.v. arrest Hof den Haag: De rechtbank acht in dit verband met name van belang dat partijen hun visie geven over r.o. 9. van het arrest waar het gerechtshof in het bijzonder als oorspronkelijk aan de Tripp Trapp beschouwt de schuine staanders waarin alle elementen van de kinderstoel – de rugleuning, de zitting en de voetenplank – zijn verwerkt

 

IEPT20100331, Rb Amsterdam, Converse v Makro
Oproeping in vrijwaring toegestaan: Nu Remo zich binnen de Makro-onderneming bezig houdt met de inkoop van schoenen, valt vooralsnog niet in te zien waarom Makro c.s. - daaronder begrepen Metro Cash & Carry en Metro Distributie - in rechte geen beroep op de vrijwaringsbrief zou kunnen doen. De rechtbank is van oordeel dat Converse c.s. haar vrees voor een onredelijke en onnodige vertraging in de hoofdzaak tengevolge van een vrijwaringsprocedure niet voldoende concreet heeft gemaakt, temeer nu vooralsnog niet gebleken is dat het tempo in de zaken te zeer uiteen zal lopen

 

IEPT20100330, Rb Rotterdam, Hasbro v Simba
Auteursrecht afgewezen omdat Amerikaans auteursrecht Hasbro niet voldoende aannemelijk is.  De Verenigde Staten van Amerika zijn het land van oorsprong van My Little Pony. Slaafse nabootsing aangenomen: Bij voormeld oordeel is meegewogen dat Simba andere keuzes had kunnen maken zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid van haar pony's. Ter zitting zijn verscheidene speelpony's/paarden ge-toond waarbij geen gevaar voor verwarring te duchten valt, zonder dat naar het zich liet aanzien aan de deugdelijkheid, en bruikbaarheid van het product als speelgoed voor (voornamelijk) kleine meisjes, afbreuk is gedaan.

 

IEPT20100329, Rb Den Haag, De Volharding v Cuvo
Makerschap ex artikel 8 Aw bij Vereeniging: Omdat deze publicatie van de Vereniging uitgaat moet zij op grond van artikel 8 Auteurswet als maker moet worden aangemerkt. Overdracht auteursrecht bij akte van inbreng Cuvo

 

IEPT20100329, Rb Leeuwarden, Koraalvaas
Beperkte uitleg ex parte bevel auteursrechtinbreuk: ex partebevel ondanks dat het ruim is geformuleerd (beperkt) uitgelegd dat het alleen ziet op inbreuk op de auteursrechten van [X] op de koraalvaas, en niet ook op inbreuken op de auteursrechten van [X] op andere ontwerpen van [X]. Inbreuk aangenomen. Geen matiging dwangsom.

 

IEPT20100326, Rb Den Haag, Vlisco v V&D
Inbreuk auteursrecht aangenomen: de door V&D aangeboden tunieken voorshands worden aangemerkt als een verveelvoudiging van het dessin van Vlisco, zodat sprake is van inbreuk op het auteursrecht van Vlisco

 

IEPT20100324, Rb Den Haag, VOB v Stichting Leenrecht
Verlenging uitlening geen nieuwe uitlening: Gezien het feit dat het tot stand komen van wilsovereenstemming een essentieel element is voor een uitlening in de zin van artikel 12 lid 3 Auteurswet, is er bij een verlenging onder de omstandigheden als in deze procedure aan de orde, derhalve geen sprake van een nieuwe uitlening. Geen strijd met drie-stappen-toets

 

IEPT20100319, Rb Den Haag, Room Seven v Blokker
Oorspronkelijk werk. inbreuk en ontlening: De specifieke combinatie van de kenmerkende elementen, zoals in de Polka Red Rose print, kan als een oorspronkelijk werk worden aangemerkt dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Rechthebbende ex artikel 8 Aw: dat Room Seven de print als van haar afkomstig, namelijk met de vermelding: ‘Copyright 2007 Room Seven B.V.’, voor het eerst openbaar gemaakt heeft in februari 2007 in de brochure van haar zomercollectie

 

IEPT20100318, HvJEU, Hotelhouder

Mededeling aan het publiek: De hotelhouder die televisietoestellen installeert in de kamers van zijn hotel en deze toestellen verbindt met de centrale antenne van het hotel, verricht door dit loutere feit een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.

 

IEPT20100322, Rb Zwolle, Bi-Wear v Culinaire Makelaar

Auteursrechtelijk beschermd werk ern inbreuk aangenomen. Bescherming klantgegevens als bedrijfsgeheim: Nu de omvang van de gemaakte inbreuk vanwege de korte tijdspanne gering is, is de voorzieningenrechter, mede gelet op de aard van deze procedure en van dit onderdeel van de vorderingen, van oordeel dat het belang van De Culinaire Makelaar bij het bewaren van haar bedrijfsgeheimen thans zwaarder dient te wegen dan het belang van Bi-Wear bij een beslissing in deze procedure.

 

IEPT20100317, Rb Middelburg, Microsoft

Geen toestemming tot verveelvoudigen van software en gebruik Certificate of Auhenticity. Toerekenbare inbreuk: onderzoeksplicht. Van een handelaar in computers mag worden verwacht dat hij zich ervan bewust is dat op de software waarmee hij werkt auteurs- en merkrecht rust. Schade begroot op € 60.000

 

IEPT20100317, Rb Den Haag, Thuiskopie
Geen bestuurdersaansprakelijkheid: Thuiskopie heeft echter niet gesteld dat haar vordering op [B.V.] onverhaalbaar is, laat staan dat X op dat punt een persoonlijk en ernstig verwijt treft. Dat is onvoldoende om te kunnen aannemen (i) dat Thuiskopie schade lijdt ter grootte van de door [B.V.] verschuldigde vergoeding, (ii) dat die schade het gevolg is van het handelen of nalaten van X, en (iii) dat X een en ander wist of redelijkerwijs had behoren te begrijpen. Afwijzing gevorderde vergoeding wegens ontbreken controleerbare telling. Verbod tegen BV toegewezen

 

IEPT20100316, Hof Amsterdam, X v BREIN

Geen openbaarmaking door X. Onrechtmatig systematisch faciliteren auteursrechtinbreuk door derden: Met zijn site faciliteerde en bevorderde hij systematisch en structureel het gebruikmaken (en, voor zover sprake was van tegelijkertijd uploaden, hetgeen naar het hof aannemelijk acht veelal het geval zal zijn geweest: weer ter beschikking stellen) van met inbreuk op auteurs- en naburige rechten binnen het netwerk aangeboden bestanden

 

IEPT20100308, Rb Breda, Happy-Point v Heijzoo
Inbreuk: Reeds het gebruik van (een afbeelding van) de Abraham-pop van Happy-Point door Heijzoo op haar website, betreft een inbreukmakende handeling. Spoedeisend belang: voldoende aannemelijk dat het de bedoeling van Heijzoo is (geweest) deze Abraham-pop te verkopen.

 

IEPT20100305, Rb Amsterdam, HIFA v Ledermode & Leathers

Nieuwheid en oorspronkelijkheid modellen niet voldoende aannemelijk: Kortom, HIFA heeft haar stellingen met betrekking tot de 'nieuwheid' van de modellen, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door [Y] c.s., op voorhand niet aannemelijk gemaakt. Alleen al op grond daarvan zijn de vorderingen jegens [Y] c.s. niet toewijsbaar.

 

IEPT20100303, Rb Zutphen, Fashion Box v Vingino

Boete voor auteursrechtinbreuk van € 1,690 miljoen gematigd tot € 140.000. Fashion Box c.s. heeft niet (voldoende gemotiveerd) weersproken dat zij van het T-shirt Matthew moet hebben geweten vanaf het moment dat het door Vingino in de handel is aangeboden en ermee heeft gewacht om verbeurde boetes te innen totdat alle exemplaren zijn uitverkocht. Rechtskeuze voor Nederlands recht ter zake van handelingen in China.

 

IEPT20100302, Hof Arnhem, Voetsteun
Geen auteursrecht: technisch bepaalde vorm. De vorm van de Basic 952 is in overwegende mate ingegeven door het technisch effect ervan en niet door de persoonlijke invulling van de maker. Melden dat producten van appellant verkocht worden niet onrechtmatig

 

IEPT20100225, Rb Haarlem, Elcee-Haly v Deco World
Afbeelding molen met eigen, oorspronkelijk karakter. Makerschap/rechten van Elcee-Haly onvoldoende aannemelijk. Monster getoond op de souvenirbeurs in Utrecht in januari 2004, en derhalve vóórdat [P] de afbeelding voor Elcee-Haly zou hebben ontworpen. Verkoop doosjes met specifiek merkteken niet aangetoond

 

IEPT20100224, Rb Den Haag, Van Bueren v DeltaSync
Geen inbreukmakende ontlening ontwerp: Bij die beoordeling weegt de voorzieningenrechter mee dat het ontwerp Drijvend Paviljoen zich vooral onderscheidt door conceptuele en technische kenmerken waarmee het algemene idee van op het water drijvende bolstructuren wordt gerealiseerd. Concepten en ideeën worden door het auteursrecht niet beschermd. Voor datgene wat technisch bepaald is, geldt hetzelfde. Bindend advies vernietigbaar:  Een uitbreiding van de opdracht zonder dat blijkt dat beide partijen zich daarmee hebben verenigd is niet toelaatbaar

 

IEPT20100226, HR, Jaap.nl
Collectieve actie mogelijk bij ontbreken instemming deel “achterban”: De omstandigheid dat een (al dan niet aanmerkelijk) deel van de personen ter bescherming van wier belangen een collectieve actie strekt, niet instemt met (het doel van) de rechtsvordering of zelfs een tegenovergesteld standpunt inneemt, staat op zichzelf niet in de weg aan het oordeel dat de vordering strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen.

 

IEPT20100224, Rb Den Haag, Cassina v Van Roon
Toerekenbare inbreuk - Winstderving niet afdoende onderbouwd: Nu Cassina haar andersluidende stellingen ver-volgens in het geheel niet nader heeft onderbouwd, terwijl zulks gelet op het gemotiveerde verweer van Van Roon bepaald op haar weg had gelegen, is in casu niet komen vast te staan dat de door Cassina gehanteerde formule voor de schadeberekening als een juist uitgangspunt heeft te gelden, althans dat toepassing daarvan tot de door Cassina gestelde gederfde winst zou leiden.

 

IEPT20100223, Hof Amsterdam, Markant v Vlaar Ergonomie BV
rechtsvermoeden auteursrechtoverdracht bij toestemming modeldepot: Artikel 3.28 lid 1 BVIE geeft het rechtsvermoeden dat de ontwerper van een krachtens de auteurswet beschermd werk die een ander toestemming verleent een tekening of model waarin dat werk is belichaamd, te deponeren, zijn auteursrecht deels overdraagt. Licentie: De overeenkomst houdt in dat het gebruik van rechten berust (dat wil zeggen: zal berusten) bij 3D Tradelink oud en dat deze dat gebruik niet zonder toestemming van Prodesign aan een derde zal overdragen. Daarin kan het hof niet anders lezen dan een licentieverlening

 

IEPT20100223, Rb Zutphen, Vemde Travel v TUI
Niet-nakoming licentievoorwaarden door Vemde Travel: Op grond van artikel 19.3 van de overeenkomst is het Vemde Travel niet toegestaan gebruik te maken van de content van TUI op of via een andere internetdomeinnaam dan die welke met TUI schriftelijk is overeengekomen. TUI heeft de content beschikbaar gesteld voor gebruik door Vemde Travel op haar website(s).

 

IEPT20100216, Hof Den Bosch, Fatboy v Sitting Bull
Fatboy oorspronkelijk werk - Geen ontlening: Het gaat niet om de vraag of dat eerste ontwerp van Setälä oorspronkelijk is in de zin van de Auteurswet. Fatboy claimt immers niet ten aanzien van dat eerste ontwerp auteursrechtelijke bescherming, maar ten aanzien van de Fatboy zitzak in zijn uiteindelijke verschijningsvorm. Doorslaggevend is dus of de Fatboy zitzak in zijn definitieve verschijningsvorm geacht moet worden te zijn ontleend aan de Airbag, en dat is evident niet het geval.

 

IEPT20100210, Rb Zwolle, NDP v Provincie Flevoland
Papieren knipselkrant: Auteursrechtvoorbehoud staat niet in de weg aan opname in knipselkrant. Nieuwsberichten en gemengde berichten omvat oorspronkelijke werken.Onder auteurswet toegestane oude nationale beperking. Drie-stappen-toets: schade niet onderbouwd.

 

IEPT20100210, Rb Groningen, Wolters Noordhoff - lesmethode

Vergoeding € 74.707. Vergoeding bij meerdere auteurs: In algemene zin overweegt de rechtbank vooraf het volgende aangaande dit onderdeel van het geschil. In een geval waarin een team van personen aan één product werkt, laat zich bezwaarlijk vaststellen wat exact ieders aandeel is geweest. 

 

IEPT20100129, HR, Gavita v Helle
Technisch bepaald ontwerp: Klachten tevergeefs voorgesteld omdat het hof bij zijn bestreden oordeel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting: met de bij de vormgeving van de armatuur gekozen oplossingen is steeds een voordelig technisch effect bereikt. Dit brengt mee dat de keuzemogelijkheden te beperkt waren voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng

 

IEPT20100128, Rb Amsterdam, Pictoright v Allposters
Impliciete licentie voor e-cards niet aannemelijk. E-cards worden op website openbaar gemaakt: dat de e-card op de voor het publiek toegankelijke website van Allposters op verschillende manieren te zien is, uiteindelijk in de vorm van een digitale ansichtkaart. Ook zonder dat de afbeelding zelf rechtstreeks verzonden wordt, is dat al een vorm van het openbaar maken en verveelvoudigen van het werk. E-card zelfstandig product – niet enkel reclame voor poster. E-card een tijdelijke reproductie van voorbijgaande aard

 

IEPT20100122, Rb Rotterdam, Hasbro v Action
My Little Pony auteursrechtelijk beschermd werk: Het betreft een werk van een eigen, oorspronkelijk karakter en het draagt het persoonlijk stempel van de maker. "My Little Pony" heeft een aantal karakteristieke uiterlijke kenmerken waaronder postuur, houding, vormgeving, kleur, gezichtsuitdrukking, opstaande poot, logo, gekleurde kambare haren. Inbreuk aangenomen

 

IEPT20100112, Hof Den Bosch, C More v MyP2P
Onrechtmatig faciliteren verspreiden Scandinavische sportcompetities: Geen auteursrechtelijke openbaarmaking door MyP2P. C More rechthebbende als omroeporganisatie, auteursrechten op commentaren en voor- en nabeschouwingen. Vastlegging sportwedstrijd is een filmwerk. Toepasselijk recht rechthebbende.

 

IEPT20100119, Hof Amsterstam, BUMA v PRS
Gebiedsafbakening staat multiterritoriale online licenties in de weg: dat partijen het bepaalde in de CRR in die zin hebben begrepen dat de gebiedsafbakening van artikel 6.1 aan het verlenen van licenties ten behoeve van multiterritoriale online openbaarmaking in de weg stond en dat zij getracht hebben de eventuele nadelige/onpraktische consequenties van de in de CRR voorziene gebiedsafbakening wat de online-exploitatie van muziekrechten betreft te mitigeren door aanvullende overeenkomst(en) te sluiten. Geen misbruik machtspositie PRS.

 

IEPT20100112, Hof Amsterdam, IJswater v Wieringa
Geen optie-overeenkomst filmrechten tot stand gekomen: Kennelijk heeft ook IJswater begrepen dat Wieringa voor zichzelf zou optreden bij de totstandkoming van de optieovereenkomst. Vast staat dat Wieringa het concept niet heeft ondertekend. Op basis van de overgelegde overeenkomst kan dus niet worden geconcludeerd dat IJswater mocht menen dat Wieringa akkoord was.

 

IEPT20100108, Rb Haarlem, Silver Holding v Siemens
Auteursrechtelijk beslag software: Het leggen van conservatoir beslag op inbreuk-makende software, zoals in dit geval, is uitsluitend mogelijk door de dragers waarop de software is opgeslagen in beslag te nemen. Inbreukmakende bruikleen software. Aangezien vast staat dat Siemens geen toestemming heeft verleend voor het in bruikleen geven van de software door Rücker aan derden, is de voorzieningenrechter van oordeel dat Silver Aerospace in ieder geval niet op grond van de titel van bruikleen gerechtigd was tot het gebruik van de software.

 

IEPT20100107, Rb Rotterdam, Buma contracten
Openbaarmaking  BUMAo-vereenkomsten: Uit het advies van de afdeling Juridische Zaken en de ter zitting gegeven toelichting komt het beeld naar voren dat verweerders weigering met name is ingegeven door de intentie om schadeclaims te voorkomen. Om deze reden kan het bestreden besluit niet in stand blijven.

 

IEPT20100106, Rb Breda, Happy-Point v JB en Stef-Verhuur
Auteursrechtelijke beschermde poppen: Het gaat er niet om of verschillende elementen van de Abrahampop en de Sarahpop, al eerder werden gebruikt maar of gebruikmaking van bepaalde -wellicht reeds eerder bekende kenmerken- op zodanige wijze heeft plaatsgevonden, dat de Abrahampop en de Sarahpop ieder een eigen karakter hebben en voldoende origineel zijn. Het gaat immers om de totaalindruk van de pop en niet om de onderdelen afzonderlijk.Inbreuk aangenomen