2012 Auteursrecht

Print this page

IEPT20121221, Rb Groningen, Kantoor voor Klanten II

OM niet-ontvankelijk in vervolging, nu in strijd is gehandeld met Aanwijzing Intellectuele Eigendoms-fraude; vrijspraak t.a.v. oplichting en gebruik valse of vervalste merken: al civielrechtelijke stappen ondernomen en geen redelijk vermoeden van schuld ten tijde van vervolgingsbeslissing

 

IEPT20121221, Rb Groningen, Kantoor voor Klanten
18 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor medeplegen oplichting en handelen in strijd met Auteurswet. Geen sprake van vervalste woord- en beeldmerken. OM ontvankelijk in vervolging - gehandeld conform Aanwijzing Intellectuele Eigendomsfraude gehandeld.

 

IEPT20121221, Rb Amsterdam, Buma/Stemra en Philips v Heinz
Geen onevenredigheid van belangen, geen misbruik van recht door uitoefening van auteursrecht op tekst: Het auteursrecht is om te voorkomen dat de auteur achteraf achter zijn geld aan moet. Auteursrecht op compositie onvoldoende onderbouwd voor kort geding. Philips ontvankelijk ondanks overdracht exploitatierechten aan Buma/Stemra; vaste praktijk dat auteur beslist over hoogte vergoeding gebruik in commercial. Spoedeisend belang wegens hernieuwde uitzendingen in 2010 en dreigende inbreuk in 2013

 

IEPT20121219, Rb Den Haag, Nederland.fm
Openbaarmaking door embedded beluisteren radiostreams, die rechtstreeks afkomstig zijn van mediaserver radiostation: ander publiek en exploitatie muziekwerken. Buitenlandse radiostations niet mede op Nederland gericht. Belang bij snelle uitspraak krijgt voorrang boven stellen prejudiciële vragen.

 

IEPT20121218, Hof Arnhem, Cozzmoss
€ 8.303,14 schadevergoeding op basis van gebruikelijke licentievergoeding a factor 1,25 plus administratiekosten vaststelling inbreuk € 1.128,50. € 15.381 proceskosten. Auteursrechtelijk beschermde nieuwsflitsen vanwege woordkeus en zinsopbouw; stelplicht verweerder.

 

IEPT20121218, Hof Arnhem, Flexxolutions
Geen ongeoorloofde concurrentie door ex-werknemers: Onvoldoende aannemelijk dat Flexxolutions beschikte over digitale informatie over appellante of daarvan gebruik heeft gemaakt. Onvoldoende aannemelijk dat substantieel duurzaam bedrijfsdebiet door ex-werknemers is afgebroken. Geen inbreuk auteursrecht: geen overeenstemmende totaalindrukken. Geen slaafse nabootsing: Onvoldoende aannemelijk dat producten eigen plaats op de markt innemen

 

IEPT20121212, Rb Den Haag, Meubelco v Karintrad

Meubelcollecties Perla en Starla namaak van anterieure collecties. Ter zake van collecties Samira en Romina gedraagt Chinese fabrikant zich als rechtmatig aanbieder, wat niet te rijmen is met aanspraken Meubelco. Geen auteursrecht, ongeschreven modelrecht of slaafse nabootsing: geen eigen plaats in de markt. Beslissing omtrent geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten aangehouden om abusievelijk verzuim tot reconventionele nietigheidsvordering te herstellen

 

IEPT20121207, HR, H&M v G-Star

Nederlandse rechter bevoegd inzake Zweedse H&M AB op grond van auteursrechtinbreuk in Nederland via website hm.com. Plaats waar schade intreedt art 5(3) EEX-Vo bij inbreuk auteursrecht: plaats van geschonden IE-recht en plaats van vestiging inbreukmaker. Voor verbod is dreiging inbreuk voldoende.

 

IEPT20121205, Rb Roermond, Social Deal v Wowdeal

Lay-out website niet auteursrechtelijk beschermd; elementen gebruikt die ook worden aangetroffen op websites van soortgelijke ondernemingen. Geen slaafse nabootsing website: ontwerp zonder eigen plaats in de markt

 

IEPT20121129, Rb Den Haag, Videma v Hertog Inn
Auteursrecht: Ook mededeling aan publiek bij tv-doorgifte in bed and breakfast: geen onderscheid met hotelkamers

 

IEPT20121128, Rb Arnhem, WK-Ontwerpers
Gedaagde onbevoegd tot ontbinding ontwerpovereenkomst website wegens schuldeisersverzuim gedaagde. Aanvaarding uitleg projectmanagement door zonder protest voldoen facturen. Inbreuk auteursrecht onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20121123, Rb Arnhem, Blackstone v Brainwave en Aqa
Blackstone-schoen heeft onvoldoende eigen, oorspronkelijk karakter t.o.v Andre 1. Rb Arnhem onbevoegd inzake Gemeenschapsmodel. Geen slaafse nabootsing. Blackstone-schoen geen eigen, onderscheidende plaats op de markt.

 

IEPT20121123, HR, Stichting Leenrecht v VOB

Verlenging van uitlening geen nieuwe uitlening. Uitlening Unierechtelijk begrip. Niet van belang of verlenging uitlening een openbaarmaking is. Verlenging uitlening hoeft niet tot hogere vergoeding te leiden. Ruime beoordelingsmarge lidstaten bij vaststelling vergoedingensysteem. Volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv: tijdig opgegeven en gespecificeerd; bij repliek gelegenheid gehad om te betwisten

 

IEPT20121121, Rb Amsterdam, Dijkstra

€ 1.530 schadevergoeding conform Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie: Geen persexceptie, geen citaatrecht, geen naamsvermelding

 

IEPT20121121, Rb Den Bosch, JMK Heating
Geen auteursrecht op warmtewisselaars: constructie van zuiver technische aard, evenmin op technische tekeningen warmtewisselaars. Geen geschriftenbescherming vertrouwelijke tekeningen. Geen slaafse nabootsing: technisch bepaalde warmtewisselaars. Bedrijfsgeheimen: Geen schending geheimhoudingsplicht: (ontwerp van) warmtewisselaar niet geheim. Technische tekeningen kwalificeren wel bedrijfsgeheimen in de zin van het TRIPs-verdrag en gebruik daarvan door gedaagde kan mogelijk onrechtmatig zijn. Geen verbod op misbruik van tekeningen: enkel recht op schadevergoeding.


IEPT20121121, Rb Zwolle-Lelystad, Clafis v Orange
Mededelingen over een bewezen succesvolle werkwijze,  toenemende vraag,  “accountmanagers van ORANGE engineering” en het samenwerken met overheden niet misleidend. Mededeling over het in dienst hebben van technici op MBO-, HBO- of TU niveau misleidend: geen medewerkers van TU niveau in dienst. Mededeling dat Orange onderdeel is van de Orange Group misleidend: suggereert ten onrechte dat Orange onderdeel is van internationale groep. Vacaturetekst niet auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20121115, Rb Amsterdam, Flos
Arco lamp auteursrechtelijk beschermd. Overdracht auteursrecht bij akte aan Flos. Inbreukmakende totaalindruk: nagenoeg identieke lamp. € 3.000 proceskosten: relatief kleine inbreuk en afwijzing van deel van vorderingen

 

IEPT20121114, Rb Alkmaar, Union v Calleur

Geen verwarringsgevaar handelsnamen Union bouwbak en bouwbakkie.nl: Union overheersende bestanddeel. Niet aannemelijk dat bouwbak.nl door relevant publiek is gezien als naam van een onderneming. Conform BBIE oordeelt rechtbank dat woord/beeldmerk Bouwbak niet overeenstemt met bouwbakkie: dominante beschrijvende aanduiding. Merkinbreuk door gebruik bouwbakkie als Adword door Union. Woord/beeldmerk Bouwbak mist niet ieder onderscheidend vermogen. Lay-out websites niet auteursrechtelijk beschermd: triviale en voor de hand liggende opzet en vorm

 

IEPT20121114, Rb Den Bosch, Maxfurn
Geen auteursrechtelijke bescherming stoelen; geen originele ontwerpen. Geen slaafse nabootsing; voldoende verschillen. Strikte uitleg vaststellingsovereenkomst: handel in stoelen is niet verboden. Toewijzing restantbedrag € 167.272 voor aandelen

 

IEPT20121114, Rb Utrecht, ACS v Terwa

€ 27.045 proceskosten, bestaande uit helft kosten voor auteursrechtelijke grondslag; helft conform liquidatietarief en uitsplitsing naar periodes

 

IEPT20121114, Rb Maastricht, RSM v Curator

Geen auteursrecht op Participatiememorandum: Niet meer dan een droge opsomming van feiten. Geen persoonlijk stempel enkel door wijze waarop teksten zijn opgeschreven (woordkeuze, zinsopbouw)

 

IEPT20121102, Rb Den Haag, X Design

Schuldsanering: X Design niet-ontvankelijk: geen vereiste toestemming van bewindvoerder voor voeren van procedure tijdens wettelijke schuldsanering

 

IEPT20121031, Rb Den Haag, Brein v UPS c.s.

Geen aanhouding hoofdzaak in afwachting van arrest in lopende appel tegen vonnis in zaak Brein v Ziggo/XS4All. Rechtbank Den Haag ook bevoegd t.a.v. Zeelandnet: voldoende samenhang tussen vorderingen jegens verschillende gedaagden (en eenzelfde feitencomplex) dat het uit oogpunt van doelmatigheid wenselijk voorkomt om deze gezamenlijk te behandelen

 

IEPT20121030, Rb Amsterdam, De Jong Photography

Nederlands recht van toepassing bij op Nederland gerichte websites. Geen toelaatbaar fotocitaat bij foto in groot formaat. € 1.020 schadevergoeding voor driemaal publiceren van foto op website

 

IEPT20121030, Rb Almelo, Cozzmoss v Stichting Arameeërs

Geen persexceptie – geen journalistieke verwerking. Het zonder toelichting consequent schrappen van de woorden die refereren aan Assyriërs is geen journalistieke verwerking van de artikelen. € 869,55 schade conform gebruiksvergoeding voor drietal artikelen op website

 

IEPT20121024, Amsterdam, KRO

2 x € 900 schadevergoeding voor twee foto’s in reportage, die op tv is uitgezonden en op aantal websites is openbaar gemaakt. Foto gemaakt met zelfontspanner is beschermd werk, nu het resultaat is van creatieve keuzes. Geen weergave in verband met actuele gebeurtenis (artikel 16a Aw). Geen aantasting van persoonlijkheidsrechten door het wegretoucheren van persoon i.v.m. diens privacybelang. Geen inbreuk portretrecht van eiser, nu uit e-mailberichten volgt dat privacybelang voor eiser geen prioriteit had en de foto niet in een voor eiser diskwalificerende context is geplaatst

 

IEPT20121019, Rb Groningen, Proceskosten

Geen volledige proceskostenveroordeling: beslagrekest bevat geen inhoudelijke discussie over auteursrechten

 

IEPT20121017, Rb Utrecht, O’Neill v Brunotti

Misbruik procesrecht door incidenteel gevorderde inzage in stukken omtrent land van oorsprong jas, nu Berner Conventie niet van toepassing is omdat maker Nederlander is: vordering Brunotti op voorhand kansloos

 

IEPT20121017, Rb Utrecht, De Jong v DGOT
€ 765 schadevergoeding voor foto op website gedurende twee jaar en zonder naamsvermelding. De Jong is auteursrechthebbende als maker en  o.g.v. vaststellingsovereenkomst met SVA

 

IEPT20121012, HR, Thuiskopie v Opus Supplies

Opus Supplies GmbH onder deze omstandigheden importeur van informatiedragers in Nederland in de zin van art. 16c(2) Aw en is derhalve de daarin bedoelde billijke vergoeding verschuldigd,

 

IEPT20121010, Rb Leeuwarden, Lennoc v ProBe

Door vaststellingsovereenkomst geen beroep meer op geheimhoudings- en non-concurrentiebeding arbeidsovereenkomst. Geen onrechtmatige concurrentie ex-werknemer: geen stelselmatige en substantieel afbreuk aan duurzaam bedrijfsdebiet. Geen inbreuk auteursrechten: Claimbrieven niet auteursrechtelijk beschermd – weinig oorspronkelijk. Geen inbreuk op auteursrecht op bijlage bij claimbrieven – geen ontlening aangetoond. Inbreukmakende ontlening SAP-Killer applicatie niet voldoende onderbouwd. Geen inbreuk geschriftenbescherming claimbrief: gelijkenis onvermijdelijk vanwege opname rechten van passagiers

 

IEPT20121009, Rb Breda, TKS

Inbreuk tussenpersoon op merk “ICE-WATCH” en op auteursrecht op horloges: gedaagde is als geadresseerde van de zending betrokken bij invoer van namaakhorloges; zelfs als gedaagde belangeloos aan onbekende persoon toestemming heeft gegeven een onbekende zending naar haar huisadres te sturen, komt dit voor risico van gedaagde en heeft zij als tussenpersoon meegewerkt aan inbreuk

 

IEPT20121009, Hof Den Bosch, Dreamgirl v Benstout

Dwangsommen verbeurd: In ernst kan niet worden betwijfeld dat het aanwezig hebben van deze foto's op de server verbeurte van dwangsommen meebrengt.

 

IEPT20121004, Rb Amsterdam, Harlequins v Bell

Gezamenlijk auteursrecht op computerprogramma:bijdragen van de auteurs niet scheidbaar door aard van het werk. Geen auteursrechtinbreuk door mede-auteursrechthebbende; ter beschikking stelling broncode zonder toestemming niet aannemelijk geworden. Voorschot op aanspraak op vergoeding voor de door Bell in kader van samenwerking verrichte arbeidsprestatie; aandeel 65%

 

IEPT20121003, RvSt, Minister van Defensie

Bevestiging vonnis Rb Middelburg onder 9 inzake weigering openbaarmaking wegens auteursrecht Verenigde Staten op kaart Srebrenica

 

IEPT20120925, Rb Haarlem, PWN v Globaltap

Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht op GTMU-model van Globaltap. Geen auteursrecht op GTMU-model in Nederland, ingevolge reciprociteitseis van artikel 2 lid 7 van Berner Conventie, VS land van oorsprong. Geen inbreuk op modelrecht van Globaltap: in het oog springende verschil tussen een massieve rechthoekige zuil en een kleine rechthoek met een gat er in. Wapperverbod voor Globaltap wordt toegewezen:

 

IEPT20120925, Rb Almelo, Artworxs

Artworxs is op grond van artikel 8 Aw auteursrechthebbende op de koe- en kipschilderijen, nu eiseressen niet aannemelijk hebben gemaakt dat zij de schilderijen als eerste onder haar eigen naam openbaar hebben gemaakt. Geen auteursrecht op kikker- en papegaaischilderijen: ontleend aan andere werken.

 

IEPT20120925, Hof Arnhem, Rubik v Beckx

Geen auteursrecht op “kale” Rubik’s Cube: kubusvorm als zodanig en concrete elementen zijn technisch functioneel bepaald, in verband met functie als driedimensionaallogicaspel. Auteursrecht Rubik’s Cube terzake vrije, creatieve keuze voor combinatie van zes gekleurde vlakken. Alleen (keychain) Magic Cube inbreukmakend. Geen slaafse nabootsing overige kubussen: met afwijkend uiterlijk voldoende gedaan om verwarring met Rubik’s Cube te voorkomen

 

IEPT20120921, HR, ACI v Thuiskopie

Richtlijnconforme uitleg ook vereist indien Nederlandse wetgever niet-richtlijnconforme uitleg bij implementatie heeft gegeven. Prejudiciële vragen: Kan privékopie uit illegale bron onder thuiskopie-exceptie vallen en kan drie-stappen-toets meebrengen dat bij het vaststellen van de vergoeding (i) dat downloaden uit illegale bron wordt meegewogen en (ii) dat het technisch nog niet mogelijk is illegale privékopieën te verhinderen?

 

IEPT20120919, Rb Den Haag, VGB v eBenefits

Benoeming deskundige voor beoordeling inbreuk auteursrecht op grond van in beslag genomen documentatie en informatie op nog over te dragen USB-stick

 

IEPT20120919, Rb Breda, Dreamgirl v Benstout

Foto’s van modellen in lingerie van Dreamgirl auteursrechtelijk beschermd: subjectieve keuzes m.b.t model, lingerie en achtergrond. Auteursrechtinbreuk Benstout door plaatsen foto’s op website en op server. Benstout heeft in strijd gehandeld met vonnis voorzieningenrechter van 27 juni 2012 door foto’s na vonnis op server te laten staan. Opleggen dwangsom m.b.t. auteursrechtinbreuk te zwaar middel, nu niet is vastgesteld dat Benstout tussen juli 2011 en heden nog foto’s heeft geplaatst.

 

IEPT20120913, Rb Zwolle-Lelystad, TKS v Petiet

Inbreuk op merk ICE-WATCH: abusievelijke verzending niet verifieerbaar; gratis weggeven in kader van promotieactie is “gebruik in economisch verkeer”. Horloges van TKS auteursrechtelijk beschermd: ander oordeel Belgische rechtbank doet daar niet aan af. Auteursrechtinbreuk door Petiet: kwade trouw niet vereist

 

IEPT20120912, Rb Den Haag, Bos Nieuwerkerk v Sontech
Geen inbreuk auteursrecht op werktekening dempers door enkel doorgeven van maatvoeringen aan derde, die vervolgens zelf tekeningen maakt

 

IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl

Plaatsing hyperlink naar uitgelekte maar onvindbare Playboy-fotoreportage een verboden openbaarmaking, nu GeenStijl hiermee het publiek toegang heeft verleend tot de reportage. Tevens schending portretrecht: geportretteerde geen toestemming gegeven voor wijze en moment openbaarmaking GeenStijl;

 

IEPT20120911, Hof Arnhem, Montis v Het Anker

Duur auteursrecht Charly op grond van artikel 7(4) BC beperkt tot 25 jaar: periode van 1982 tot en met 2007. Het Anker niet geslaagd in bewijsopdracht dat Nederland voor de stoel Charly land van oorsprong is:  Charly voor het eerst in januari 1983 op beurs in Keulen gepubliceerd. Geen gerechtvaardigd vertrouwen Het Anker dat Montis geen beroep op rechten zou doen

 

IEPT20120911, Hof Den Bosch, RTV v Pabo

Geen auteursrechtinbreuk op bedrijfsfilmpjes: overeenstemming over het ter beschikking stellen ervan aan Pabo

 

IEPT20120910, Rb Arnhem, Fotograaf v Omroep Gelderland

Toelaatbaar beeldcitaat: tonen van foto’s in nieuwsuitzending ter ondersteuning van onderwerp is proportioneel

 

IEPT20120905, Rb Amsterdam, Van Loo v Buis
Geen verjaring schadevordering; termijn vangt aan na bekend worden met schade. Delfts blauwe tekeningen boertjes en boerinnetjes en sleutelhangers niet oorspronkelijk. Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken eigen plaats in de markt

 

IEPT20120905, Rb Amsterdam, Emryss

Ontbinding gerechtvaardigd wegens fatale termijn royalty betaling. Niet tijdig verstrekken royalty-verklaring rechtvaardigt geen ontbinding. Bewijsopdracht Emryss inzake uitgaveovereenkomst inzake werk “Plants” en daarop gebaseerd opschortingsrecht. € 50.000 aan dwangsommen verbeurd door overtreding kort geding vonnis.

 

IEPT20120905, Rb Breda, Michael Miller Fabrics v Nooteboom Textiel

Schade ten gevolge van inbreuk niet aannemelijk gemaakt; geen feitelijke toelichting. Of schade daadwerkelijk aannemelijk is dient nog te worden vastgesteld in schadestaat, eerder enkel geoordeeld dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is

 

IEPT20120905, Rb Den Haag, O’Neill v New Yorker

Boardshort van O’Neill auteursrechtelijk beschermd: specifieke combinatie van vormgevings-elementen als dessins, kleuren en afbeeldingen. Shorts van New Yorker inbreukmakend: overeen-stemmende totaalindruk, ondanks verschillen, door terugkomen van kenmerkende en beschermde trekken

 

IEPT20120829, Rb Breda, Cozzmoss v Belastingplanet

Schade conform gebruiksvergoeding € 5.670: de schade alleen dan op een hoger forfaitair bedrag kan worden vastgesteld indien er objectieve feitelijke gronden zijn voor het oordeel dat de schade een hoger bedrag dan de verschuldigde gebruiksvergoeding betreft

 

IEPT20120829, Rb Arnhem, Zoontjens Beton v Livingroof

Geen verwarringsgevaar woordmerk DNS en ONS-beeldmerk. Verklaring kan worden beschouwd als voor overdracht auteursrecht benodigde akte. Geen ongeoorloofde concurrentie door aanbieden vrijwel identiek daknivelleringssysteem

 

IEPT20120822, Rb Den Haag, Prescan v Privatescan

Onrechtmatig aanhaken aan optreden Prescan in TV-programma door gebruik Adwords.Onrechtmatig gebruik “TM"-teken. “Look and feel” website niet auteursrechtelijk beschermd, concrete tekst en beeldelementen wel. Vrijhoudingsbehoefte: algemeen belang dat geen tekens worden ingeschreven die niet in staat zijn de wezenlijke functie van een merk (namelijk het waarborgen van de oorsprong) te vervullen. PRESCAN bestaat uitsluitend uit tekens die kunnen dienen tot aanduiding van de dienst “preventief medisch onderzoek” van klasse 44, niet ter zake van andere diensten in klasse 35 en 42. Inburgering PRESCAN in Benelux voor “preventief medisch onderzoek” onvoldoende gesteld en onderbouwd. Geen verwarringsgevaar merk PRESCAN en teken “privatescan”. Geen verwarringsgevaar handelsnamen Prescan en Privatescan. Privatescan op grond van vaststellingsovereenkomst gehouden gebruik prescan als adword te staken

 

IEPT20120814, Hof Den Bosch, Longchamp v Horsten

Horsten-tas maakt inbreuk op de Pliage-tas: totaal-indrukken verschillen te weinig. Nederlands recht van toepassing op inbreuk; Frans recht toepasselijk op overdracht van auteursrecht tussen Franse vennootschappen en op initieel makerschap (lex originis). Pliage-tas auteursrechtelijk beschermd: kenmerkende vorm door grondvorm en combinatie van elementen. Voor zover al over auteursrechtelijke verwatering gesproken kan worden: onvoldoende onderbouwd dat beschermde trekken van Pliage-tas niet verworden tot algemene stijlkenmerken. Geen rechtsverwerking door enkel tijdsverloop; ook geen gerechtvaardigd vertrouwen

 

IEPT20120810, Rb Rotterdam, Dijkstra v NoRisk

€ 765 schadevergoeding voor foto op website zonder naamsvermelding; uitgangspunt Algemene Voorwaarden Fotografenfederatie: driemaal de licentievergoeding

 

IEPT20120808, Rb Den Haag, INTS v Sun Lovers

Desigual-Jas en -Jurken auteursrechtelijk beschermd: inbreuk. “Design all together” merkinbreuk op woord/beeldmerk DESIGUAL ALL TOGETHER.

 

IEPT20120807, Hof Den Bosch, Decapac v Cups4You

Beperkte beschermingsomvang auteursrecht op kruidenbus: ruimte voor keuzes (t.a.v. indeukingen) in vergaande mate door technische aspecten beperkt. Geen inbreuk: afwijkend totaalbeeld door afwijkende detaillering van indeukingen en afwijkende afmetingen. Decapac-bus geen DECA specific product die Cups4You na beëindiging samenwerking niet mocht kopiëren: geen tekortkoming.

 

IEPT20120802, Rb Den Haag, Forax v DCC

Geen opheffing bewijsbeslag: redelijk vermoeden van inbreuk software. Foxware software mogelijk een bewerking van DCC-specificaties. Specificaties mogelijk beschermd als voorbereidend materiaal computerprogramma, afhankelijk van de wijze waarop de functionaliteit van de software is uitgewerkt in de DCC-specificaties. Inzage in deel van inbeslaggenomen materialen

 

IEPT20120801, Rb Maastricht, CBS v RBL en Gemeente

Bewezen dat overdragende partij Landmark werkgever / auteursrechthebbende was.

 

IEPT20120725, Rb Breda, Younique

Boete gematigd tot € 50.000. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken waaruit kan worden afgeleid dat de op te leggen boete lager is dan het nog nader vast te stellen bedrag aan schadevergoeding. De rechtbank zal dan ook de boete van € 50.000,00 toewijzen. Algemene voorwaarden van toepassing en ter hand gesteld

 

IEPT20120725, Rb Amsterdam, Sanoma

Concept babykadobon geen auteursrechtelijk werk; de uitvoering daarvan wel. Geen inbreuk door Babygiftcard. Geen overtreding non-concurrentie of geheimhoudingsbeding voor periode van anderhalf jaar.

 

IEPT20120725, Rb Amsterdam, Massxess v MXCess

Inzage en onderzoek naar inbreuk door onafhankelijke deskundige. Vereisten artikel 834a Rv in beginsel voldaan:  gerechtvaardigde vermoedens van auteursrecht-inbreuk en dus van een ‘rechtsbetrekking’. Mate van toegang tot in beslag genomen materiaal afhankelijk van rechtmatig belang, zoals auteursrechtinbreuk, daarbij.

 

IEPT20120724, Hof Leeuwarden, Vervalste schilderijen

Vervalste schilderijen: dat er thans van moet worden uitgegaan dat de schilderijen Het Reitdiep en Pic de Luc vals zijn. Vervalsing kan zich in verschillende varianten voordoen.

 

IEPT20120720, Rb Den Haag, Orly v AFB

Merkinbreuk door gebruik domeinnaam en handelsnaam: gebruik voor het onderscheiden van onder meer haar eigen waren en/of diensten. Inbreukmakend gebruik merk door wederverkoper: onjuiste indruk dat er een commerciële band met de merkhouder bestaat. Inbreuk auteursrecht door gebruik promotiefoto’s Orly

 

IEPT20120718, Rb Breda, No Issue

Verbod directe en indirecte auteursrechtinbreuk

 

IEPT20120717, Rb Zwolle-Lelystad, Autohopper v Puur!fct

Autohopper gerechtigd door Puur!fact ontworpen communicatieconcept te laten uitwerken; Logo naar zijn aard geen product voor eenmalig gebruik. Aangenomen dat in afwijking van algemene voorwaarden een veelvuldiger gebruik is overeengekomen. Wapperverbod: mededelingen aan franchisenemers Autohopper onrechtmatig

 

IEPT20120717, Rb Den Haag, AviaVox v YAP

AIRLINE-GATE-CLIENT geldig merk: ongebruikelijke combinatie en jarenlang gebruik. Gebruik “Gate Client” ter onderscheiding van software (in de ogen van een aanzienlijk deel van het publiek). Verwarringwekkende overeenstemming AIRLINE-GATE-CLIENT en Gate Client. Niet: YAP Gate Client. Geschriftenbescherming: inbreukmakende productomschrijvingen 

 

IEPT20120717, Hof Den Bosch, Nooteboom Textiel v Michael Miller Fabrics

Geen extra waakzaamheid voor auteursrechtinbreuk bij goederen uit China. Vergewissingsplicht: in voorkomend geval moeten vragen naar maker en waaraan auteursrecht ontleend wordt. Geen andere mate van verwijtbaarheid voor schadevergoeding en winstafdracht. Trio Dancers auteursrechtelijke beschermd werk. Vermoeden van makerschap: vermelding op werk.

 

IEPT20120712, Rb Amsterdam, Stemra

Stemra veroordeeld tot het blijven inspannen voor de muziek van eiser bij anti-piraterij spot en schriftelijke verantwoording. Kort geding leent zich niet voor onderzoek naar redelijkheid van door Stemra aangegane schikking. Onvoldoende aannemelijk dat Stemra vooralsnog is tekortgeschoten in handhavingsverplichtingen ter zake van antipiraterij- spot van eiser.

 

IEPT20120711, Rb Den Haag, Brein

Ex parte bevel inzake tussenpersoon (reverse proxy) toegewezen

 

IEPT20120711, Rb Den Bosch, Ilay v Quality Textiles

Flockstof van Ilay geen auteursrechtelijk beschermde bewerking. Aansprakelijkheid voor lichtvaardig gelegde beslagen. Auteursrechthebbende te beoordelen naar Turks recht als land van herkomst. Inbreukvraag niet te beoordelen nu stof niet in geding is gebracht c.q. ter griffie is gedeponeerd

 

IEPT20120711, Rb Almelo, Datacolor v Voordeelmarkt

Uitputting tweedehands software: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van sublicentieovereenkomsten met eigendoms-voorbehoud. Geen onrechtmatig gebruik receptuur door gebruik software.

 

IEPT20120710, Hof Amsterdam, Koninklijk Instituut voor de Tropen

Verwijten aan KIT onterecht: factuur architect voor ontwerp ten bedrage van € 95.000 afgewezen: duidelijk dat KIT zich zou conformeren aan het advies van de beoordelingscommissie. Om die reden kan [ Appellant ] KIT er in beginsel geen verwijt van maken dat KIT dit vervolgens – te beginnen met haar brief van 12 april 2010 – ook heeft gedaan.

 

IEPT20120710, Hof Leeuwarden, Beeldcitaat

Disproportioneel beeldcitaat op omslag: terwijl in verslaggeving nauwelijks aandacht wordt besteed. Door artikel 15 Aw toegestane overname uit gedrukte media beperkt tot geschreven woord. Paginavullende foto op voorpagina niet gerechtvaardigd voor weergeven van actuele gebeurtenis (artikel 61a Aw). Schade € 27.500: concrete begroting  licentievergoeding; geen immateriële schade

 

IEPT20120709, Rb Den Bosch, Bubble v Betsoft

Wapperverbod toegewezen voor auteursrecht. “Zoomeffect” in online slotgames niet auteursrechtelijk beschermd. Nederlandse rechter bevoegd: mogelijke schade in Nederland aannemelijk. Nederlands recht toepasselijk inzake onrechtmatige uitlatingen over Nederlandse ondernemer

 

IEPT20120706, Rb Den Haag, Brein v Greenhost

Ex parte bevel inzake tussenpersoon (reverse proxy) toegewezen. Grijsmakingsbrief zonder gevolg; voldoende duidelijkheid gezien eerder vonnis van de rechtbank van 11 januari 2012

 

IEPT20120704, Rb Arnhem, Ebo van den Bor v Asiatico

Merkhouder auteursrechthebbende op grond van artikel 8 Aw. Geen overgang handelsnaam bij erfopvolging omdat niet ook onderneming is overgegaan. Inbreuken merkenrecht, auteursrecht en handelsnaamrecht. Geen afstand van IE-bescherming door non-concurrentiebeding. Belang bij vorderingen ondanks uitvoering kort geding vonnis: dat Asiatico B.V. niet bereid is definitieve afspraken te maken en weigert inbreuken op de rechten van [eiseres] B.V. te erkennen.

 

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle

Uitputting distributierecht bij gebruiksrecht tegen betaling voor onbepaalde tijd. Tweede en latere verkrijger die zich op uitputting kunnen beroepen is een rechtmatig verkrijger van kopie van computerprogramma. Sui generis en overdraagbaar eigendomsrecht op kopie van software

 

IEPT20120627, Rb Den Haag, Brein v providers

Derde ex parte bevel tot blokkering nieuw IP-adres van Pirate Bay door ISP’s

 

IEPT20120627, Rb Amsterdam, Red Poppy Ladies

Geen belang bij verbod auteursrechtinbreuk: vergissing. geen schade door gebruik naam Red Poppy Ladies; niet aannemelijk dat Holland Casino met gedaagde in zee zou zijn gegaan

 

IEPT20120626, Hof Amsterdam, Reve citaten

Voorwaardelijke toestemming tot citeren uit ongepubliceerd werk: Daaruit valt op te maken dat [Geïntimeerde] in beginsel met het opnemen in de biografie van fragmenten uit ongepubliceerd werk van Gerard Reve akkoord ging doch daarbij een voorbehoud maakte met betrekking tot het kunnen schrappen van passages waardoor mensen (onnodig) zouden worden gekwetst of financiële zaken zouden worden geopenbaard.Aan voorwaarde is voldaan

 

IEPT20120625, Rb Den Bosch, DP Factory v Verhees

Creatieve menselijke arbeid niet ter discussie: inbreuk op het auteursrecht van DP Factory evident. Dit is een geval waarin de rechter zonder verder onderzoek op de vraag hoeveel één en één is mag antwoorden: twee: ontlening.

 

IEPT20120622, HR, Knooble v Staat & NNI

NEN-norm geen algemeen verbindend voorschrift; niet afkomstig van de openbare macht in de zin van artikel 11 Aw. Volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv bij verweer ter handhaving IE-rechten

 

IEPT20120621, HvJEU, Donner

Distributie onder het publiek in een lidstaat, indien  men zich op publiek in die lidstaat richt en levering in die lidstaat, al dan niet via derde, mogelijk maakt. Vrij verkeer van goederen verzet zich niet tegen (nationale) strafvervolging wegens illegale distributie onder publiek vanuit lidstaat waar werken niet (meer) auteursrechtelijk beschermd zijn

 

IEPT20120621, Rb Amsterdam, Noosa v Intertoys

Afzonderlijke ‘chunks’ (drukknopen) niet auteursrechtelijk beschermd, riemen met ‘chunks’ wel: plaats en aantal drukkers, en vormgeving van geheel zijn creatieve keuzes. Inbreuk op auteursrecht op riemen met ‘chunks’ voldoende aannemelijk: zelfde totaalindruk. Geen auteursrecht op armbanden met ‘chunks’: nader onderzoek nodig. Noosa geen beroep op modelrecht t.a.v. ‘chunk’: inbreuk niet onderbouwd. Noosa niet voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van slaafse nabootsing t.a.v. armbanden en ‘chunks’

 

IEPT20120619, Hof Amsterdam, Next Team v Kawasaki 

Geen auteursrecht Next Team op ‘racing identity’ Kawasaki: Niet aannemelijk dat Next Team zelfstandig op idee tot combineren van lime-groene strepen met een zwarte achtergrond en witte Kawasaki logo

 

IEPT20120618, Rb Den Haag, Brein v providers

Tweede ex parte bevel tot blokkering nieuw IP-adres van Pirate Bay door ISP’s

 

IEPT20120618, Rb Arnhem, Cozzmoss v Diets

Schadevergoeding auteursrechtinbreuk € 522,45 plus € 165 administratiekosten

 

IEPT20120615, Rb Arnhem, De Jong

Geen rechtsgeldig citaat bij gebreke bronvermelding website. Artikel 16a Aw biedt geen beperking op foto van actuele gebeurtenis; finale 1962 is geen actuele gebeurtenis. € 550 schadevergoeding voor gebruik foto op website

 

IEPT20120604, Rb Den Bosch, FM v MIG

Geen eenduidige copyright-vermelding. Geen vernietiging schikking: dwaling omtrent auteursrechthebbende onvoldoende aannemelijk

 

IEPT20120516, Rb Breda, Cozzmoss v Kookstudiogids

Website Kookstudiogids.nl geen persfunctie ex artikel 15 Aw. schadevergoeding: € 1.153, 32 plus € 210 administratie-kosten

 

IEPT20120613, Rb Den Haag, VGB v eBenefits
Uitleg leveringsverplichting software; omvat niet alle kennis en know how om te implementeren. Overdracht rechten omvat auteursrechten op Software. Overdracht auteursrecht omvat niet toekomstige versies. Inbreuk door gratis downloadbaar aanbieden EblPro

 

IEPT20120613, Rb Den Haag, All Round v Dutch Designz

Mi Moneda-hangers auteursrechtelijk beschermd: combinatie van elementen is aan te merken als het resultaat van creatieve keuzes. Geen inbreuk auteursrecht: Al deze verschillen hebben tot gevolg dat geen sprake is van overeenstemmende totaalindrukken. Plaatsing sluiting en scharnier functioneel bepaald

 

IEPT20120613, Rb Amsterdam, NPO v De Telegraaf

Toevoegen ‘oorspronkelijkheidstoets’ aan art. 10(3) Aw op gespannen voet met verbod op contra legem uitleg. Geen citaatrecht inzake tijdstip uitzending en programmanaam. Programmagegevens separaat beschermd door Mediawet. Proceskosten conform indicatietarief (in plaats van € 206.259)

 

IEPT20120612, Hof Den Bosch, Light Trend

Werk: Vormgeving lampen getuigt evident van creatieve arbeid. Makerschap: Geen bewijsvermoeden makerschap artikel 4 Aw door registratie bij belastingdienst. Bewijs van makerschap valt niet aan screenshots te ontlenen; aanwijzingen voor ontlening.

 

IEPT20120612, Hof Arnhem, Fashion Box v Vingino

Boete wegens voortdurende schending gematigd van € 2,3 miljoen naar € 400.000. Reikwijdte onthoudingsverklaring beperkt tot voorliggende collecties. Spijkerjurk en spijkerbroek voldoen niet aan oorspronkelijkheidscriterium: elementen in overwegende mate functioneel zijn bepaald en (daarmee) bovendien deels (zeer) voor de hand liggen.

 

IEPT20120611, Rb Middelburg, Foto van medewerkers

€ 500 schadevergoeding voor foto op website: € 250 aan gederfde licentievergoeding en € 250 i.v.m. tijd en kosten om staking inbreuk en betaling vergoeding te bewerkstelligen

 

IEPT20120605, Rb Amsterdam, Lans v Monta

Inbreukmakende bewerking foto. Aannemelijk dat toestemming is verleend onder voorwaarde van betaling vergoeding. Geen schending persoonlijkheidsrechten

 

IEPT20120605, Hof Leeuwarden, Nautavorm v Oei

Voetenplank niet auteursrechtelijk beschermd. Geen slaafse nabootsing: geen eigen plaats in de markt

 

IEPT20120604, Rb Arnhem, Bewerking artikel journalist

Aantasting eer en goede naam maker: overname en bewerking groot deel artikel onder naamsvermelding eiser. € 562,50 schade; gelegen in de aantasting van de professionele opstelling als onafhankelijk en kritisch journalist

 

IEPT20120530, Rb Breda, Cozzmoss v Belastingplanet

Schade € 5.670 conform tarieven voor hergebruik. Nieuwsberichten en gemengde berichten artikel 15 Aw ziet niet op werken in zin van artikel 10 Aw. Websites gedaagden geen ‘ander medium’ met functie als nieuwsblad

 

IEPT20120530, Rb Almelo, Cinc

Vraag wie auteursrechthebbende is kan in casu in kort geding niet beantwoord worden. Achterhouden geheime informatie onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20120529, Rb Den Bosch, Tevea v Van Spijk en Harton

Geen auteursrecht op gebruiksaanwijzing voor monteren XQ-Lite lamp: bij uitstek technisch bepaald. Verpakking XQ-Lite lamp auteursrechtelijk beschermd: wijkt voldoende af van eerdere verpakkingen AMP-lampen. Inbreuk op verpakking XQ-Lite lamp: auteursrechtelijke kenmerken nagenoeg één op één overgenomen op nieuwe verpakking AMP-lamp

 

IEPT20120522, Hof Amsterdam, Peter R. de Vries
Opnamen met verborgen camera geen auteursrechtelijk werk: geen persoonlijke noot; louter technisch noodzakelijke handelingen. Opnamen geen zaak; onrechtmatig gebruik van gegevens waarover [X] en [Y] feitelijke en exclusieve heerschappij hadden. Geen onrechtmatige publicatie: ernstige misstand inzake huurmoord. Anonimiseren [X] en [Y]

 

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

Onrechtmatige betrokkenheid bij oprichten concurrent door verstrekken bedrijfsgeheimen. Vertrouwelijkheid gegevens blijkt uit beveiligingsmaatregelen. Databankenrecht: Spin-off theorie te absoluut uitgangspunt. Substantiële investering van € 1,1 miljoen. Producent databank is degene die risico draagt. Auteursrecht aangenomen op offertes, ontwerptekeningen, werkaantekeningen, gespreksverslagen, gebruikshandleidingen. Materiële werkgever is fictief maker ex artikel 7 Aw.

 

IEPT20120516, Rb Breda, CV TAN

CV TAN voert handelsnaam sinds 1 augustus 2008. Onduidelijk of er voor 2008 eerder door eiser of door gedaagden een onderneming werd gevoerd; geen gemeenschappelijke onderneming; geen maatschap. Verwarringwekkende handelsnaam TAN. Depot TAN te kwader trouw tegenover CV TAN. Afkorting TAN geen auteursrechtelijk beschermd werk.

 

IEPT20120525, Rb Den Haag, Brein v providers

Ex parte bevel tot blokkering nieuw IP-adres van Pirate Bay door ISP’s

 

IEPT20120511, Rb Den Haag, Pip Studio v Marskramer

Ex parte bevel merken- en auteursrechtinbreuk

 

IEPT20120510, Rb Den Haag, Piratenpartij v Brein

Ex parte verbod-regeling niet in strijd met fair hearing. Ex parte bevel blijft gehandhaafd. Piratenpartij is niet gelijk te stellen met een ISP, maar wel als tussenpersoon. Voorlopige maatregelen in reconventie worden toegewezen.

 

IEPT20120510, Rb Den Haag, Brein v providers

Blokkade van IP-adressen en (sub)domeinen is noodzakelijk en effectief. Overgrote deel van de 8,33% van de abonnees van gedaagden maakt inbreuk. Privacybelangen abonnees niet in geding; beperking van (grond)rechten gerechtvaardigd. Belangenafweging rechthebbenden en uitingsvrijheid beheerder TPB. Oordeel bodemrechter richtinggevend in kort geding

 

IEPT20120509, Rb Amsterdam, Moog v E2M
Inbreuk auteursrecht software en gebruik bedrijfsgeheimen onvoldoende onderbouwd: Enkel de stellingen dat E2M in een onrealistisch korte periode software heeft ontwikkeld en dat zij niet heeft willen meewerken aan een onafhankelijk onderzoek zijn daartoe onvoldoende. Superbus-project geen concurrerende activiteit: geen electromechanisch of hydromechanisch controlesysteem, maar aandrijfsysteem voor elektrische voertuigen. Geen slaafse nabootsing; overeenstemming vloeit voort uit technische en functionele aspecten

 

IEPT20120508, Rb Rotterdam, EuroPsyche v Fides

Outsourcing - softwarelicentie: Blokkade voor continuïteit bedrijfsvoering essentieel systeem disproportioneel, maar wel bevel tot nakoming betalingsverplichtingen. Systicon – niet EuroPsyche – producent van databank.

 

IEPT20120508, Hof Den Haag, Dharma Productions v Bindra

Geen bewijs dat Dharma producent van film was: dat uit diverse stukken blijkt dat de Film is geproduceerd door Karan en Shah gezamenlijk: De omstandigheid dat Karan ten tijde van het produceren van de Film directeur en/of aandeelhouder was van Dharma (indien juist) brengt niet zonder meer mee dat Dharma als producent moet worden aangemerkt en/of de auteursrechten op de Film heeft verkregen. Geen bewijs inbreuk: alle getuigen hebben een band met partij

 

IEPT20120504, Rb Arnhem, Loendersloot v Prins

Ontwerp sloep niet auteursrechtelijk beschermd: dat ook de schikking en combinatie van de door Loendersloot gestelde kenmerkende elementen van de Libertysloepen onvoldoende oorspronkelijkheid bezit om te kunnen spreken van een werk in de zin van de Auteurswet. Geen slaafse nabootsing met op eigen kosten en voor eigen rekening gemaakte mallen

 

IEPT20120502, HvJEU, SAS Institute v WPL

Afzonderlijke trefwoorden, syntaxis, opdrachten, opties, standaardinstellingen, etc., geen intellectuele schepping; de keuze, schikking en combinatie van woorden, cijfers of wiskundige concepten mogelijk wel. Functionaliteit computerprogramma, program-meertaal, en indeling gegevensbestanden geen uitdrukkingswijze programma; niet auteursrechtelijk beschermd. Licentienemer gerechtigd programma te gebruiken en te analyseren om ideeën en beginselen programma vast te stellen. Reproductie in een computerprogramma of gebruikshandleiding van auteursrechtelijk beschermde elementen ander programma kan inbreukmakend zijn.

 

IEPT20120427, HR, Beeldbrigade

Aanschaf standaardcomputerprogrammatuur is ook koopovereenkomst. Koopovereenkomst ziet op eigenschappen van de software, niet op auteursrechtelijke dimensie daarvan. denkbaar is dat iets zowel de bescherming van een of meerdere intellectuele eigendomsrechten geniet als het object is van koop

 

IEPT20120426, Rb Den Haag, Spanolux v Hofmans Web

Uitputting merkrechten Spanolux; geen uitzondering; publiek zal geen band met merkhouder veronderstellen. Geen spoedeisend belang terzake van auteursrecht wegens ontbreken dreiging inbreuk

 

IEPT20120426, Rb Den Haag, Doro v Hesdo

De Fysic 9700 maakt, gelet op het vormgevingserfgoed, een andere algemene indruk dan het model. Ontwerp telefoon geen auteursrechtelijk beschermd werk

 

IEPT20120425, Rb Den Haag, Thuiskopie

Ook verkoper te goeder trouw van blanco informatiedragers gehouden bescheiden inzake betaling thuiskopievergoeding te verschaffen aan de Thuiskopie en vergoeding te voldoen

 

IEPT20120425, Rb Den Haag, Free Publicity v IDMC

Geen onrechtmatig wapperen met niet-vooronderzocht octrooi: geen reden om ten aanzien van een niet-vooronderzocht octrooi anders te oordelen. Lijst met opsomming 228 titels huis-aan-huis-bladen niet auteursrechtelijk beschermd; wapperverbod

 

IEPT20120423, Rb Dordrecht, LMO

€ 600 schadevergoeding voor artikel op website

 

IEPT20120419, HvJEU, Bonnier Audio v ePhone

Internetprovider kan bij auteursrechtinbreuk worden gelast NAW-gegevens te verstrekken aan auteursrechthebbende. de omstandigheid dat de betrokken lidstaat richtlijn 2006/24 nog niet in nationaal recht heeft omgezet ofschoon de termijn daarvoor is verstreken, in het hoofdgeding irrelevant is

 

IEPT20120418, Rb Den Haag, Inspirion v Pokonobe

Uitgewerkt spelconcept JENGA en productuiterlijk auteursrechtelijk beschermd: dat een uitgewerkt spelconcept in de zin dat het bestaat uit een aantal elementen die in hun combinatie uniek en oorspronkelijk zijn, wel degelijk ook bescherming onder het auteursrecht kunnen genieten.  Naast de uitwerking van het spelconcept komt ook de uiterlijke verschijningsvorm van het Jenga-spel, d.w.z. het productuiterlijk, afzonderlijk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

 

IEPT20120417, Rb Den Haag, Piratenpartij v Brein

Ex parte bevel mag letterlijk worden genomen: Bij de beoordeling is in aanmerking te nemen dat het verbod is gegeven na een ex parte behandeling. Met ander woorden Piratenpartij is niet gehoord en heeft niet aan enig debat kunnen deelnemen welke de reikwijdte van het verbod zou kunnen verduidelijken.

 

IEPT20120414, Rb Amsterdam, Peter R. de Vries

Heimelijke opnames vereisen geen creatieve keuzes; geen auteursrechtelijk beschermd werk. Kopiëren van beeldmateriaal van USB-stick is schending van eigendomsrecht. Een journalist mag in beginsel geen gestolen informatie gebruiken en het algemeen belang rechtvaardigt dat in dit geval ook niet. De door Eiser II gemaakte camerabeelden mogen niet worden vertoond, tenzij deze daartoe alsnog toestemming geeft.

 

IEPT20120413, Rb Den Haag, Brein v Piratenpartij

Ex parte bevel tegen tussenpersoon inzake uploaden door derden via The Pirate Bay

 

IEPT20120411, Rb Utrecht, Dijkstra v Coconut Capital

€ 510 schadevergoeding voor 2 jaar gebruik foto op website. € 2.661 Proceskosten: onevenwichtig maar Coconut zelf oorzaak dat kosten zijn opgelopen

 

IEPT20120406, Rb Amsterdam, De Jong

€ 255 schadevergoeding voor foto op website

 

IEPT20120403, CBB, NEN-normen

NEN-normen geen algemeen verbindend voorschrift

 

IEPT20120329, Rb Alkmaar, De Raaf v Total Systems

geen auteursrechtelijke bescherming idee software; combinatie van twee rollendraaischema’s

 

IEPT20120328, Rb Leeuwarden, Van Rhijn v De Jong

Inbreukmakend filmscript, gelet op karakters, voortgang en ontwikkeling verhaallijn. Belang bij afschrift overdrachtsovereenkomst verfilmingsrechten.

 

IEPT20120327, Hof Den Haag, Norma v Staat

Kroon steeds bevoegd om nadere regels te stellen. Geen beleidsvrijheid lidstaat bij het al dan niet toekennen van een billijke compensatie. Staat had toentertijd reeds digitale audiospelers en digitale videorecorder behoren aan te wijzen als voorwerpen waarvoor een heffing verschuldigd was en had tevens de hoogte van de daarover verschuldigde heffing moeten bepalen.

 

IEPT20120322, Rb Amsterdam, Barts v Ferro

Geen auteursrechtelijke bescherming sneeuwlaarzen: combinatie van beschikbare elementen. Geen slaafse nabootsing: Andere merknaam en geen eigen plaats op de markt

 

IEPT20120321, Rb Alkmaar, Lauer v De Milliano

Rechtbank bevoegd: vorderingen van onbepaalde waarde. Slechts indien er duidelijke aanwijzingen bestaan dat deze vorderingen geen hogere waarde vertegenwoordigen dan € 25.000,00 is de kantonrechter tot kennisneming van dergelijke vorderingen bevoegd.

 

IEPT20120320, Rb Den Haag, BREIN

Ex parte verbod tegen tussenpersoon wiens diensten worden gebruikt voor inbreuken (art. 26d Aw ; art. 15e WNR)

 

IEPT20120320, Hof Amsterdam, Boek9 v Delex

Auteursrecht op door hoofdredacteur geschreven berichten voor Boek9 tijdens dienstverband bij KMVS berust na overdracht bij Delex. Databankenrecht Delex voldoende aannemelijk. Letterlijk/klakkeloos kopiëren door Delex/IE-Forum van berichten op Boek9 na beëindiging samenwerking voldoende aannemelijk; geen nieuwsexceptie

 

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso

Geen “mededeling aan het publiek” bij kosteloze uitzending muziek in tandartsenpraktijk buiten wil van patiënten. Begrip “mededeling aan het publiek” zoveel mogelijk uit te leggen conform TRIPs, WPPT en Verdrag van Rome. Naar Europees recht geen rechtstreeks beroep particulieren op TRIPs, WPPT en Verdrag van Rome.

 

IEPT20120315, HvJEU, PPL v Ierland

Hotelexploitant die (i) tv en radio of (ii) afspeelapparatuur en (fysiek of digitaal) fonogrammen, ter beschikking stelt is zelf gebruiker die uitgezonden fonogrammen meedeelt aan publiek en billijke vergoeding verschuldigd is. Hotelexploitant kwalificeert niet voor privégebruik exceptie

 

IEPT20120314, Rb Den Haag, Thuiskopie v Dexxon

Geen groepsaansprakelijkheid voor € 25 miljoen aan thuiskopievergoedingen

 

IEPT20120314, Rb Den Haag, Stichting Bredero v NVA

Stichting niet bevoegd tot incasseren opvoeringsrechten auteursrecht; ontbreken opdracht

 

IEPT20120314, Rb Den Haag, Fatboy v Garden Impressions

Geen modelrechtinbreuk: andere algemene indruk: Voor het eigen karakter vooral bepalend het (stiksel)patroon op voor- en achterzijde dat doorloopt rond een rond bevestigingspunt en het nadrukkelijk uitstekende rechthoekige (mogelijk als label bedoelde) vlak aan de bovenzijde. De Ottowa vertoont in zoverre hetzelfde patroon dat de bovenzijde evenals het model is onderverdeeld in zes evenwijdige banen.Inbreuk auteursrecht onwaarschijnlijk.

 

IEPT20120313, Rb Zutphen, De Staat v Globe Holding

Striping inbreukmakend op auteursrecht politie-striping

 

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz

Hangers auteursrechtelijk beschermd: Geen inbreuk: te zeer verschillende totaalindrukken. Slaafse nabootsing collectie.

 

IEPT2020312, Rb Den Bosch, Chronos v Votech

Spoedeisend belang bij inzage in in beslag genomen gegevens door ICT-deskundige

 

IEPT20120309, Rb Amsterdam, Ahrend v ROC en Eromes
Geen vervalsing mededinging bij aanbesteding door sluiten vaststellingsovereenkomst om onzekerheid inbreuk te beëindigen. Bij inschrijving niet duidelijk dat Eromes inbreuk maakte.


IEPT20120307, Rb Utrecht, Cozzmoss v Management Adviesgroep

Auteursrechtinbreuk door (langdurige) plaatsing overgenomen artikelen van NRC, Trouw en Volkskrant op aantal websites. Persexceptie niet van toepassing. Schadevergoeding van éénmaal door Cozzmoss gehanteerde “economische waarde” van de artikelen: € 8.965,56

 

IEPT20120307, Rb Dordrecht, Cozzmoss v BVFP

Bewijs toestemming voor publicatie krantenartikelen op website

 

IEPT20120307, Rb Amsterdam, Lufo v Belang Highway

Depot te kwader trouw; gronden niet limitatief. De rechtbank acht niet geloofwaardig dat Optimistic Thinking geen wetenschap heeft gehad van voorgebruik binnen de Benelux van het merk Lufo. Merkinbreuk. Bewijs auteursrechtelijk makerschap: langdurig gebruik en inschrijving als merk

 

IEPT20120302, Rb Den Haag, Vuurkorf

Ex parte bevel model- en auteursrechtinbreuk: De voorzieningenrechter ziet voldoende aanleiding voor toewijzing van het verzoek voor zover het beslag en bewaring van de inbreukmakende vuurkorven betreft, alsmede voor een verbod op modelrechtinbreuk en een verbod op auteursrechtinbreuk op de afbeelding.

 

IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo
Auteursrecht op databank: indien de keuze of de rangschikking van de gegevens die zij bevat een oorspronkelijke uiting is van de creatieve vrijheid van de maker ervan; Databankenrichtlijn harmoniseert auteursrechtelijke bescherming databanken

 

IEPT20120229, Rb Amsterdam, Foto’s op website

€ 2.086 schadevergoeding gebruik foto’s op website; Geen verhoging van 300%

 

IEPT20120229, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Angro

Bewijs: strenge eisen aan weerlegging onwaarschijnlijkheid dat overeenstemming op louter toeval berust. Geen bewijs ontwerp in mei 2006; inbreukverbod en nevenvorderingen

 

IEPT20120229, Rb Dordrecht, Finnhouse

Bewijsopdracht inzake gebruik bestektekeningen

 

IEPT20120229, Rb Maastricht, CBS v RBL en Gemeente

Levering auteursrecht bij akte bewezen. Nader te bewijzen dat overdragende partij Landmark werkgever/auteursrechthebbende was

 

IEPT20120229, Rb Arnhem, ATC

Inbreuk auteursrecht door plaatsing foto op blog. € 510 schadevergoeding; algemene voorwaarden richtinggevend

 

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos

Slaafse nabootsing productlijn welke wordt bepaald door de combinaties van tekeningen, teksten en kleuren; geen negatieve reflexwerking auteursrecht. AUTEURSRECHT: Geen inbreuk; geen ontlening theedrinkende dames; Schulpenrand niet auteursrechtelijk beschermd; Inbreuk suikerklontje; verbod disproportioneel; Geen inbreukmakende koffiebonen; Slordig ingekleurd hartje geen auteursrechtelijk werk; Geen inbreukmakende aardbei en cupcake

 

IEPT20120223, Rb Amsterdam, Handtassen

B Bag auteursrechtelijk beschermd. Aangenomen dat E rechthebbende is. Inbreuk

 

IEPT20120222, Hof Den Haag, Vrijspraak inbreuk met exacte kopieën

Vrijspraak inbreuk auteursrecht: nauwelijks van echt te onderscheiden kopieën

 

IEPT20120222, Rb Utrecht, ACS v Terwa
Geen slaafse nabootsing: onderdelen afneembare trekhaak bepaald door deugdelijkheid en bruikbaarheid en totaalindruk niet nodeloos verwarringwekkend. Vorm trekhaak niet voldoende oorspronkelijk voor auteursrechtelijke bescherming. Wapperverbod inzake inbreuk auteursrecht en onrechtmatig handelen

 

IEPT20120209, HvJEU, Luksan v van der Let

Exploitatierechten van cinematografische werk dienen van rechtswege toe te komen aan hoofdregisseur, maar weerlegbaar vermoeden van overdracht exploitatierechten cinematografische werken toegestaan. Recht op billijke compensatie voor privégebruik dient rechtstreeks toe te komen aan hoofdregisseur als auteur en al dan niet weerlegbaar vermoeden van overdracht daarvan niet toegestaan

 

IEPT20120217, HR, 7-Eleven v Laprior

Beroep in cassatie afgewezen

 

IEPT20120216, HvJEU, SABAM v Netlog

Bevel aan hostingprovider tot installeren litigieus filtersysteem niet toegestaan

 

IEPT20120215, Rb Den Haag, Liniper

Dreigende inbreuk auteursrecht niet voldoende onderbouwd: Liniper heeft niet betwist dat zij voornemens is het project uit te laten voeren, doch zij heeft daarbij uitdrukkelijk aangegeven dat dit niet aan de hand van het ontwerp van O. zal gebeuren, maar op basis van het ontwerp van een andere architect, dat op essentiële punten zal afwijken van het eerdere ont-werp.

 

IEPT20120215, Rb Den Haag, De Thuiskopie v EP

Verjaringstermijn 20 jaar voor nakoming wettelijke betalingsverplichting wegens inbreuk auteurs-recht:  € 74.634.

 

IEPT20120215, Rb Amsterdam, Soopl v Hang On

Geen inbreuk auteursrecht of slaafse nabootsing kledingrekken; technisch bepaalde vormgeving

 

IEPT20120208, Rb Utrecht, E2Ma v Malicor
winboodschappen.nl-site auteursrechtelijk beschermd: Inbreuk winboodschappen.com aangenomen

 

IEPT20120208, Rb Den Haag, Burgers v Basil

Daily Shopper fietstas auteursrechtelijk beschermd maar beperkte beschermingsomvang; Mira geen inbreuk. Geen inbreuk Jada en Rosa: andere totaalindruk. Anterieuriteit Roman Black, Grey en Blue v Jada niet aangenomen

 

IEPT20120208, Rb Almelo, TD Poultry v Nijland concern

Inbreukmakende overeenstemming Olympia-merken. Merk gebruikt zoals ingeschreven. Geen derdenwerking rechtsopvolger niet-ingeschreven merklicentie. Overdracht auteursrecht door curator aannemelijk, mede gelet op verklaring curator

 

IEPT20120203, Hof Den Haag, Illegale dvd’s

90 uur werkstraf: illegale dvd’s:

 

IEPT20120131, Hof Den Haag, Sun Company Benelux v Sol de Mallorca cs

Oorspronkelijkheid software onvoldoende onderbouwd.Geen volmacht merkhouder. Boete beperkt tot overtreding bepaling in overeenkomst. Sol de Mallorca contractspartij

 

IEPT20120124, Rb Zwolle, Studio Light v Find It Media

Inbreuk auteursrecht en tevens slaafse nabootsing A6 boekjes. Lay-out A6 boekjes auteursrechtelijk beschermd. Bewijs makerschap: copyright-notice

 

IEPT20120125, Rb Amsterdam, Dietwee v Nuna

Opsomming van begrippen die een idee voor een bepaalde stijl uitdrukken geen auteursrechtelijk beschermd werk; concrete uitwerkingen wel. Geen inbreuk: Bij de beoordeling van de inbreukvraag spelen de totaalindrukken een rol, maar alleen voor zover de gelijkenis in totaalindrukken wordt veroorzaakt door overeenstemmende auteursrechtelijk be-schermde trekken.

 

IEPT20120118, Rb Middelburg, Thuredrecht v SSG

Auteursrechtelijk beschermde bewerking nieuwsfeiten: Aan de berichtgeving die tamelijk uniform was, voegt Wegwijs wel iets toe. Er wordt een visie gegeven op de consequenties voor de Nederlandse huiseigenaren. Daarmee krijgt de berichtgeving een oorspronkelijk karakter en valt zij in beginsel onder de bescherming van de Auteurswet. Nieuwsbrief geen persbericht conform artikel 15 Aw

 

IEPT20120118, Rb Amsterdam, TomTom

Stemacteur geen uitvoerend kunstenaar: lijst met woorden en korte zinsneden geen auteursrechtelijk beschermd werk. Geen portretrecht op stem; geen verzilverbare populariteit. Geen ongerechtvaardigde verrijking: niet aannemelijk dat hij een omzetgerelateerde licentievergoeding had kunnen bedingen in verband met de stemopname.

 

IEPT20120117, HvJEU, Infopaq v DDF

Toegestane tijdelijke reproductiehandeling bij data-captureprocedé: sprake van een integraal en technisch procedé, ondanks menselijke tussenkomst aan het begin en aan het einde.  Dat in het kader van een data-captureprocedé verrichte tijdelijke reproductiehandelingen als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, moeten worden geacht te voldoen aan de voorwaarde dat de reproductiehandelingen geen afbreuk mogen doen aan de normale exploitatie van het werk en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk mogen schaden, wanneer zij voldoen aan alle voorwaarden van artikel 5, lid 1, van de Infomatierichtlijn

 

IEPT20120117, Hof Amsterdam, Stokke v Jamak

Geen inbreuk auteursrecht Tripp Trapp-stoel: Het is met name deze creatieve keuze voor de strakke cursieve L-vorm die de stoel een eigen, oorspronkelijk karakter geeft. Dit als meest karakteristiek te kwalificeren kenmerk van de vormgeving van de Tripp Trapp (de strakke cursieve L-vorm van staanders en liggers benadrukt door de rechtlijnige afwerking van de onderdelen van de stoel) is in de Leander niet terug te vinden.

 

IEPT20120113, Rb Den Haag, Pronto Wonen v DTP Import

Herziening ex parte verbod. Onduidelijk wie ontwerper c.q. rechthebbende is. Geen openbaarmaking als van DTP Import afkomstig: Dit betoog strandt reeds op de omstandigheid dat door de stempel van Samudra CV die naast de stempel van D-Bodhi is aangebracht op de meubels, zoals hieronder weergegeven. Onduidelijk wie ontwerper c.q. rechthebbende is. Onvoldoende onderbouwd dat [Y] in dienstverband ontwierp

 

IEPT20120111, Rb Den Haag, Brein v Ziggo & XS4ALL

Blokkade van IP-adressen en (sub)domeinen toewijsbaar als bevel tot staken diensten Ziggo en XS4ALL als tussenpersonen wier diensten worden gebruikt om inbreuk te maken. Uploaden illegaal materiaal door 30% Ziggo-abonnees en 4,5% XS4ALL-abonnees. Belangenafweging rechthebbenden en vrijheid van ondernemerschap Ziggo en XS4ALL. Bevel geen schending vrijheid inlichtingen of denkbeelden te ontvangen (artikel 10(2) EVRM). Bevel geen schending netneutraliteit. Geen prejudiciële vragen Hof van Justitie EU.

 

IEPT20120110, Hof Leeuwarden, Esschert v S&S

Vuurkorf, de verpakking en de wikkel, ieder afzonderlijk voldoende oorspronkelijk; inbreuk. Esschert auteursrechthebbende wegens opdracht tot ontwerpen model. Inbreukverbod op grond van geharmoniseerd auteursrecht geen “maatregel van gelijke werking”.

 

IEPT20120104, Hof Den Bosch, Pictoright v Allposters

Geen uitputting door canvas transfer: ander exemplaar. Verboden openbaarmaking door canvas transfer: nieuwe exploitatiemogelijkheid

 

IEPT20120104, Rb Arnhem, Luchtfoto

€ 920 Schadevergoeding voor publicatie luchtfoto als boekomslag en ontbreken naamsvermelding. Vererving auteursrecht op portretfoto’s onvoldoende onderbouwd