2015 Auteursrecht

Print this page

IEPT20151224, Rb Overijssel, Altrex
Geen belang bij vorderingen tot matiging dwangsommen en verbod tot handhaving verbod eerder vonnis: geen executiegevaar door toezegging Altrex om niet tot executie van dwangsommen over te gegaan zo lang geen vonnis in bodemprocedure is gewezen over de vraag of sprake is van auteursrechtinbreuk op huishoudtrappen.

IEPT20151223, Rb Rotterdam, Interlynx

[Eiseres] auteursrechthebbende op 3 in het geding gebrachte plannen en teksten door vermelding als maker. Interlynx auteursrechthebbende op overige in geding gebrachte plannen en teksten doordat uitsluitend zij als auteur is vermeld. Bewijsopdracht [eiseres] dat zij maker is van overige niet in het geding gebrachte plannen en teksten.

IEPT20151223, Rb Amsterdam, Anne Frank Fonds v Anne Frank Stichting
Grote delen van het werk van Anne Frank zijn pas in 1986 gepubliceerd, waardoor het auteursrecht hierop nog steeds geldt. Geen belang bij vordering verklaring tot recht: geen reële dreiging van auteursrechtinbreuk. Geen beperkingen op auteursrecht: geen citaat door verveelvoudiging volledige tekst werken, gedaagden zijn geen bibliotheek of archief, geen gebruik voor eigen oefening aangezien gedaagden geen privépersoon zijn en geen verveelvoudigingen om werken te restaureren omdat hier geen blijk van is. Handhaving auteursrecht stuit af op het grondrecht van vrijheid van wetenschap: voor gedegen onderzoek is immers noodzakelijk dat de onderzoekers de beschikking moeten kunnen hebben over enkele exemplaren van de te onderzoeken teksten.

 

IEPT20151222, Hof Amsterdam, Noad v IN4BI
Vragen aan deskundige over gelijkenissen tussen broncodes EQM en Platform Manager software

IEPT20151211, Rb Gelderland, Brein v Beheerder Dropbox-account
Ex parte ex artikel 1019e Rv tegen iemand die met een Dropbox-account op grote schaal e-books en muziekwerken openbaar heeft gemaakt: dwangsom van €  2000 voor iedere dag dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld, met een maximum van €  50.000.

IEPT20151202, Rb Midden-Nederland, Brein v Moviestreamer
Onvoldoende waarschijnlijk dat antwoord op prejudiciële vragen in IEPT20150930 over streaming in voordeel Brein uitvallen om op dat oordeel vooruit te lopen. Mocht het HvJEU oordelen dat sprake is van rechtmatig gebruik, dan is onrechtmatigheid handelen [X] onvoldoende onderbouwd. Onvoldoende onderbouwd dat [X] IPTV abonnement aanbiedt.

IEPT20151127, Rb Midden-Nederland, Nalatenschap Auteursrecht
Aanwijzing om auteursrechten uit nalatenschap overleden fotograaf voor €  25 te verkopen

IEPT20151126, Rb Den Haag, Moooi v Lforlight
Nietigheid dagvaarding gedekt door verschijning in geding en aanwezigheid pleitnota. Spoedeisendheid aangenomen door lage en onduidelijke boeteclausule. Vordering tot opgave toegewezen: gegevens kunnen extra duidelijkheid over dreigende inbreuk verschaffen. Vordering tot waarmerk door registeraccount en winstafdracht afgewezen: geen spoedeisend belang, vordering tot vernietiging afgewezen: betreft onomkeerbare maatregel. Bezwaar gevorderde proceskosten onvoldoende betwist, waardoor aansluiting wordt gezocht bij Indicatietarieven in IE-zaken.

IEPT20151125, Rb Rotterdam, Inrichting Website
Teksten en inrichting website auteursrechtelijk beschermd: laten genoeg ruimte voor creatieve keuzes. Eiseres is maker van foto’s en website: gedaagde was niet toegestaan zonder zijn instemming de website te kopiëren. Auteursrechtinbreuk door letterlijke overname teksten en foto’s en gelijke totaalindrukken van websites als geheel. Schade niet gespecificeerd: begroting schade zal geschieden in de vorm van schadestaatprocedure. Sluiting echtscheidingsconvenant geen langer dan 2 jaar durend verbod op concurrentie met zich mee.

IEPT20151119, HvJEU, SBS Belgium
Geen mededeling aan het publiek wanneer een omroeporganisatie programmadragende signalen uitsluitend aan de distributeurs van signalen doorgeeft zonder dat deze toegankelijk zijn voor het publiek, en de distributeurs de signalen vervolgens naar hun abonnees sturen, tenzij de tussenkomst van de distributeurs een louter technisch middel is.

IEPT20151118, Rb Gelderland, Bonna
Eiseres geslaagd in bewijs: is maker en derhalve sprake van auteursrechtinbreuk. Bij begroting schade wordt rekening gehouden met beperkte duur en beperkte inbreuk: deze ziet immers alleen op logo’s. Te weinig aanknopingspunten voor vaststelling schade, dus geen belang bij vordering tot afgifte. Bij begroting wordt uitgegaan van gemiddelde prijs reclamebureau: eiseres krijgt gelegenheid tot navraag hiertoe.

IEPT20151117, Rb Den Haag, Altrex
Voorzieningenrechter onbevoegd kennis te nemen van vordering van ALU: bevoegdheid kan niet worden gebaseerd op art. 438 lid 1 jo art. 99 Rv omdat op grond van deze bepalingen de rechtbank volgens de gewone regels bevoegd zou zijn, of in welk rechtsgebied de inbeslagneming plaatsvindt. Art. 611d Rv evenmin van toepassing: niet aan vordering ten grondslag gelegd dat zij in een onmogelijkheid verkeert om aan hoofdveroordeling te voldoen. Artikel 102 Rv evenmin van toepassing: executie vonnis vindt niet plaats binnen dit arrondissement of dreigt niet binnen dit arrondissement te geschieden.

IEPT20151117, Hof Arnhem-Leeuwarden, Orionwoningen
Geen auteursrechtinbreuk op Orionwoningen: totaalindrukken verschillend en punt van overeenstemming te klein om inbreuk aan te nemen. Door ontbreken vereiste mate van overeenstemming geen ontlening. Geschil niet ‘eenvoudig’ en kosten voldoende gespecificeerd, waardoor toegewezen € 15.000 niet als onredelijk en onevenredig kan worden beschouwd.

IEPT20151113, HR, Brein v Ziggo - XS4ALL
Prejudiciële vragen over "mededelen aan het publiek" door The Pirate Bay en - indien dat niet het geval is - of op grond van artikel 8(3) Auteursrechtrichtlijn en artikel 11 Handhavingsrichtlijn een internetprovider kan worden bevolen The Pirate Bay te blokkeren.

IEPT20151112, HvJEU, Hewlett-Packard v Reprobel
Voor begrip ‘billijke compensatie’ uit Auteursrechtrichtlijn dient onderscheid te worden gemaakt tussen reproductie door een willekeurige gebruiker en een natuurlijke persoon voor privégebruik zonder commercieel oogmerk. Auteursrechtrichtlijn verzet zich tegen regels die uitgevers van werken een billijke compensatie geven, zonder dat deze verplicht zijn om de auteurs aanspraak te laten maken op het gedeelte van de compensatie dat hun is ontzegd. Auteursrechtrichtlijn verzet zich ook tegen ongedifferentieerd systeem ter inning van billijke compensatie, ook wanneer deze ziet op inbreukmakende reproducties uit ongeoorloofde bronnen. Auteursrechtrichtlijn verzet zich tegen een systeem dat ter financiering van billijke compensatie twee vormen van vergoeding combineert, waarbij er één rust op de gegevensdrager en één een evenredige vergoeding betreft die na reproducties worden geïnd.


IEPT20151110, Rb Gelderland, Lifemaxx
Foto’s van fitnessproducten auteursrechtelijk beschermd: eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijke stempel van de maker. [bedrijf] heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht Lifemaxx door foto’s zonder toestemming te gebruiken op haar website. Inbreuk op woordmerk “Lifemaxx” door foto’s met woordmerk op website te gebruiken.

IEPT20151110, Hof Amsterdam, Nederlandse Loodsencorporatie
Bescherming vertrouwelijke informatie: Na opzegging opdracht tot maken jubileumboek: bevel tot geheimhouding interviews met en foto’s van Loodsen en de teksten en informatie uit het dossier/rapport “Koopmans”, met uitzondering van informatie die aantoonbaar uit andere bronnen bekend is.

IEPT20151106, Rb Den Haag, Brein v Google
Afgifte persoonsgegevens (art. 28(9) Aw) Playstore-account Flȃmanca Hollanda toegewezen: niet duidelijk dat houder Flȃmanca Hollanda zich verzet tegen verwerking persoonsgegevens

IEPT20151104, Rb Den Haag, Hygro v Futurecare
‘Adjust a wings’ niet beschrijvend voor reflectors: publiek zal niet onmiddellijk en zonder nadenken link leggen tussen teken en waren. Inbreuk op merkenrecht onweersproken gesteld, waardoor provisionele stakingsbevel toewijsbaar is. Geen auteursrecht op vormgeving lichtarmaturen: geen afbeelding overlegd of op andere wijze inzichtelijk gemaakt waarop dit zou rusten, en EP 154 is technisch. Wel auteursrecht op gebruiksaanwijzingen: creatieve keuzes gemaakt t.a.v. lay-out en kleurstelling en vormgeving niet banaal. Voldoende aannemelijk dat Hygro belang heeft bij opgave van informatie omtrent leveranciers. 

IEPT20151028, Rb Zeeland-West-Brabant, Schilpartners
Schilpartners is [eiseres] loon verschuldigd: aannemelijk dat [eiseres] in opdracht van Schilpartners foto’s heeft gemaakt en geleverd. Inhoud en omvang overeenkomst staan afgezien van leveren 21 foto’s niet vast. € 6000 loon voor gebruik van 21 foto’s van [eiseres]: gebaseerd op bedragen die [eiseres] aan derden factureerde van € 250 per foto en € 750 in verband met kosten. Vergoeding wegens eigendomsoverdracht foto’s afgewezen door gebrek aan vereiste akte: aangenomen dat [eiseres] een in tijd onbeperkte licentie heeft verleend voor gebruik van de foto’s op visitekaartjes en website en brochure van Schilpartners. Foto’s auteursrechtelijk beschermd: oorspronkelijk door effect van de zon in de planten,  en rangschikking van de aardappels. € 250 per foto voor gebruik 9 foto’s op vlag en in advertentie in agrarische agenda: € 2.250. Vergoeding van 25% van gebruikelijke vergoeding van € 250 voor gebruik 17 foto’s zonder naamsvermelding op website: € 1.062,50. Verzet tegen niet-naamsvermelding foto’s in agrarische agenda en op vlaggen onredelijk: naamsvermelding in agenda en op vlag niet gebruikelijk.

IEPT20151027, Rb Den Haag, Beslag op software

Software geen roerende zaak. Beslag artikel 28 Aw:  begrip ‘zaak’ uit artikel 28(1) Aw moet zo worden uitgelegd dat  dragers waarop uitsluitend de (vermeend) inbreukmakende software is opgeslagen, zoals een CD-ROM of DVD waarop alleen die software is opgeslagen, daar wel toe kan worden gerekend maar dragers waarop de gebruiker ook andere software en/of gegevens heeft opgeslagen niet. Bewijsbeslag artikel 1019b Rv toegewezen. Geen verplichting gerekwestreerde mee te werken aan ontgrendeling versleutelde bestanden op gegevensdrager. Wel verplichting gerekwestreerde om elders bewaarde bestanden (zoals in the cloud) voor deurwaarder toegankelijk te maken indien tijdens tenuitvoerlegging redelijke grond voor vermoeden daarvan bestaat.

IEPT20151027, Hof Den Haag, Moulinsart v Hergé Genootschap
Door afstemming op bodemarrest IEPT20150526 moet als vaststaand worden aangenomen dat Moulinsart niet de auteursrechten op Kuifje-albums heeft. Geen uitzondering op afstemmingsregel door bewuste keuze om auteursrechtelijke discussie buiten bodemprocedure te houden. Ten overvloede: uit overeenkomst blijkt niet dat Casterman alleen het recht overgedragen heeft gekregen om de albums in hun geheel te publiceren en dat zij geen exploitatierechten heeft t.a.v. (onderdelen uit die) albums. Afbeeldingen uit materiaal dat niet onder de overeenkomst van 1942 valt maken wél inbreuk op oeuvre Hergé: geen beroep op citaatexceptie door structureel en omvangrijk gebruik. Exceptie van artikel 15 Aw (overname door de pers) geldt niet voor overname beeldmateriaal uit gedrukte media en websites. Verbod tot overname toekomstige publicaties Hergé niet in strijd met vrijheid van meningsuiting: publicaties zijn niet van algemeen maatschappelijk belang.

IEPT20151015, Rb Zeeland-West-Brabant, Quattro v Monline
Stalen frame, poedercoating, zwenkende/knikkende delen frame, verdikking en scharnierende delen Swivel Floor lamp niet auteursrechtelijk beschermd: geen oorspronkelijke keuzes hierin verwerkt. Wel auteursrechtelijke bescherming voor driepotige voet, druppels van grijs beton en vormgeving van scharnier: oorspronkelijk en bevatten persoonlijk stempel. Geen auteursrechtinbreuk: op punt van beschermde elementen zijn andere keuzes gemaakt, wat andere totaalindrukken met zich meebrengt. Geen slaafse nabootsing: geen verwarringsgevaar door verschillen in o.a. scharnier en voet. 

IEPT20151014, Rb Den Haag, WTL Europe
Eiser 3 auteursrechthebbende: inhoud/authenticiteit overdrachtsakte niet bestreden door gedaagde. Eiser 3 ook modelrechthebbende: vermoeden dat houder in register ook rechthebbende is. Geen modelrechtinbreuk: verschil in vorm: nieuwere modellen driehoekiger en meer trechtervormig, oudere model meer zuilvormig. Auteursrecht op vuilnisbakken: creatieve keuzes gemaakt en combinatie van vormgevingselementen is niet gedicteerd door technische overwegingen. Ontlening afgewezen: onvoldoende gesteld en Trio Buizerd valt aan te merken als nieuw oorspronkelijk werk. Auteursrechtinbreuk door Reiger en Buizerd door overeenstemmende totaalindrukken. Geen belang bij toewijzing tekeningen-gebruiksverbod: niets concreets gesteld door eiser. Geen algemeen verbod: te weinig onderbouwd omtrent verspreiding inbreukmakende producten.

 

IEPT20151013, Rb Den Haag, Enesco v Dino Trading
Boo Knuffelhond niet auteursrechtelijk beschermd: natuurgetrouwe weergave van uiterlijk van de hond Boo en daardoor niet oorspronkelijk. Niet aannemelijk dat uiterlijk Boo origineel is voor een dwergkeeshond of dat Boo de eerste was met dit uiterlijk. Overige keuzes pluchen hond terug te voeren op uiterlijk Boo of voor pluchen dieren gebruikelijke  uitvoeringsvorm. Combinatie van elementen Boo Knuffelhond niet terug te voeren op vrije, creatieve keuzes van de maker. Geen verbod in andere landen in EU: niet onderbouwd dat Boo Knuffelhond in andere EU landen dan Nederland wel auteursrechtelijke bescherming toekomt.

IEPT20151009, Rb Den Haag, Kingbee

Zowel design als script van website zijn aan te merken als werk in de zin van het auteursrecht: ook bij script is creatieve arbeid verricht. [Eenmanszaak] is auteursrechthebbende op script website, en Kingbee op het design. Niet gesteld of gebleken dat werken van Kingbee ontoelaatbaar openbaar zijn gemaakt. Geen teruggave back-up bestanden: alleen al vanwege betwisting bezit hiervan. [eenmanszaak] kan geen verwijt worden gemaakt met betrekking tot mailing: zijn van contactpersoon is hiervoor niet voldoende. Geen voorschot schadevergoeding: motivering dat Kaland elke dag schade lijdt niet voldoende en veel onduidelijk over hoogte schadebedrag. Niet gesteld of gebleken dat [eenmanszaak] spoedeisend belang heeft bij reconventionele vordering. Verbodsverdering toegewezen door te vrezen dat negatieve uitlatingen over [eenmanszaak] zullen worden gedaan.

 

IEPT20151008, Rb Den Haag, Biglight v Spinlight
Lampenkappen en renderings auteursrechtelijk beschermd: onvoldoende onderbouwd dat zij gebruikelijke vormen zijn nu geen vormgevingserfgoed is overgelegd. Auteursrechtinbreuk door gelijkenissen lampen en renderings Biglight en Spinlight.

IEPT20151005, Rb Den Haag, Brein v Google

Vzgr bevoegd ten aanzien van vorderingen m.b.t. landen binnen EU: niet bestreden door Google. Vzgr bevoegd ten aanzien van vorderingen m.b.t landen buiten de EU: schadebrengende feit doet of kan zich in Nederland voordoen. Afgifte persoonsgegevens (art. 28(9) Aw) Playstore-account Flȃmanca Hollanda toegewezen: uit te gaan van inbreuk op auteursrechten van bij Brein aangeslotenen in Nederland. Geen beperking artikel 28(9) Aw dat bevel om informatie af te geven slechts mogelijk is indien inbreukmaker partij is in procedure. Voldoende aannemelijk dat afgifte noodzakelijk en evenredig is: belangen Brein wegen zwaarder dan belangen Flȃmanca Hollanda en Google. Onvoldoende onderbouwd dat afgifte persoonsgegevens in strijd met buitenlandse privacywetgeving kan komen. Tussenvonnis: voorwaarde gesteld dat betrokkene niet binnen 14 dagen na datum van dit vonnis bij Google verzet aantekent om verstrekking gegevens te voorkomen.

 

IEPT20151002, Rb Amsterdam, Myjour

Myjour heeft nieuwe openbaarmaking verricht door link te delen via Twitter en Facebook met daaronder de foto van eiser: niet onderbouwd dat de foto een (inline) link betreft. Gestelde automatische plaatsing van de foto door Facebook en Twitter bij de hyperlink aan eiser toe te rekenen. Licentievergoeding aan Panorama zorgt niet voor gebruiksrecht Myjour en geen beroep op citaatrecht, door gebrek aan naamsvermelding. Schadevergoeding van € 693,75 op grond van tarievenlijst FotoAnoniem: € 555 voor auteursrechtinbreuk en verhoging van 25% voor ontbreken naamsvermelding. Proceskosten verrekend met reeds door eiser betaalde bedrag van € 750. 
 

IEPT20150930, Rb Gelderland, Uipkes
€ 11.644 (tweemaal gebruiksvergoeding volgens tarievenlijst Fotoanoniem) voor gebruik van foto’s Uipkes op website concurrent [K] toegewezen: plaatsing foto’s leidt tot verlies aan exclusiviteit en eenmaal gebruiksvergoeding zou geen uitdrukking geven aan auteursrechtinbreuk.

IEPT20150930, Rb Rotterdam, Deltasync v Delta Archineering
Niet gebleken dat aan bindend adviseur opdracht is gegeven om zich over auteursrecht uit te spreken: gebondenheid aan advies (voor zover buiten de opdracht) onaanvaardbaar. Geen gemeenschappelijk werk DeltaSync en [gedaagden]: betrokken teamleden hadden eigen afgebakende zelfstandige verantwoordelijkheden. [persoon1] niet auteursrechthebbende op grond van artikel 6 Aw: niet gebleken dat rol als teamleider verder ging dan taakverdeling en stellen randvoorwaarden. [gedaagde2] is maker van Drijvende Stad en Drijvende Paviljoen: terug te voeren op zijn schetsen en eerste afstudeerverslag. Deltasync komt geen auteursrecht toe op grond van contracten met [gedaagden]. DeltaSync heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht [gedaagde2] door in aanbestedingsdocumenten afbeeldingen van Drijvend Paviljoen op te nemen zonder naamsvermelding. Rotterdam Paviljoen maakt geen inbreuk op Drijvend Paviljoen: overeenstemmende totaalindruk komt dit door niet beschermde elementen en genoeg afstand genomen van wel beschermde elementen. Mogelijk sprake van mede-auteursrecht DeltaSync en Public Domain Architecten op Rotterdam Paviljoen. Inbreuk door gebruik afbeeldingen Rotterdam Paviljoen, zoals dat aan openbare weg staat, op website [gedaagden] onvoldoende onderbouwd.


IEPT20150930, Rb Midden-Nederland, Brein v Filmspeler
Prejudiciële vragen over of sprake is van “een mededeling aan het publiek” bij de verkoop van een mediaspeler met add-ons die hyperlinks bevatten naar website waarop auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming toegankelijk zijn gemaakt. Prejudiciële vragen over toelaatbaarheid van streaming uit onrechtmatige bron.

IEPT20150930, Rb Amsterdam, Roadside v LAKS

Door Roadside gemaakte foto’s van medewerkers van LAKS niet auteursrechtelijk beschermd: niet onderbouwd in welk opzicht foto’s zich onderscheiden van foto’s van andere fotografen.

IEPT20150930, Rb Oost-Brabant, Chronos v Votech
Become-IT bestand niet gekopieerd: onvoldoende onderbouwd. Geen auteursrecht op PLC-software: niet onderbouwd dat sprake is van vrije creatieve keuzen bij het programmeren ervan. Wél auteursrecht op broncode van PLC-software. Auteursrecht op broncode PLC-softwarebestanden komt toe aan Chronos en [naam 3] samen. Geen inbreuk op auteursrecht op broncode: software bevond zich op bij Chronos achtergelaten computer (en niet op een privécomputer) en is tijdens dienstverband gebruikt. Chronos heeft geen auteursrecht op software TW1284.r10, dus beroep hierop door haar onmogelijk. Kopiëren PLC-software en versturen aan Votech geen verveelvoudiging: benodigd voor interoperabiliteit machines. Ontlening aan PLC-software, gebruik voor het plegen van onderhoud aan machines en omzeiling technische beveiliging onvoldoende onderbouwd. Onvoldoende onderbouwd dat technische tekeningen creatieve keuzen bevatten die niet enkel noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technisch effect.


IEPT20150925, Rb Amsterdam, HP/De Tijd

Uit factuur aan Telegraaf op geen enkele wijze af te leiden dat eiser niet meer over auteursrecht op foto van Volkert van der G. beschikt. Toelaatbaar citaat: goede kennisneming van wijze waarop Telegraaf foto heeft afgedrukt draagt bij aan te voeren debat en foto enkel als onderdeel voorpagina Telegraaf en niet als afzonderlijke afbeelding getoond. Naam van maker weliswaar niet op gebruikelijke wijze, maar wel afdoende duidelijk vermeld.

 

IEPT20150923, Rb Den Haag, Prime Sportsgear
Prime dient rente over factuur te betalen: onvoldoende aannemelijk dat zij mocht opschorten. Onvoldoende onderbouwd dat mondelinge uitstelafspraken over indexering zijn gemaakt door partijen. Nieuw overeengekomen kwartaalbedragen zagen op bedragen waar eerder per uur voor was betaald. Indexering niet van toepassing op kwartaalbedragen van na 1 januari 2010 verrichte werkzaamheden. Geen auteursrecht op foto’s hockeystick: keuzes niet creatief en functioneel en technisch bepaald. Wel auteursrecht op slogans: “Voor mij is er alleen Grays”; “Grays is mijn keuze” “Ik stop ze allemaal met Grays” en “Mijn Grays passeer je echt niet”.

IEPT20150922, Hof Den Haag, SDC Verifier v Femto Engineering
SDC auteursrechthebbende op SDC-software: activa eenmanszaak [B] overgedragen aan nieuwe rechtspersoon SDC. Op grond van Lex loci protectionis Nederlands recht van toepassing. Indien veronderstellenderwijs SDC en Femto mede-auteursrechthebbende zijn, is wapperen jegens mede-auteursrechthebbende onrechtmatig nu de ene deelgenoot niet zelfstandig auteursrecht kan handhaven jegens de andere deelgenoot. Naar zowel Nederlands als Oekraïens recht mag Femto SDC niet weerhouden de software te exploiteren. Onvoldoende onderbouwd dat handelen geïntimeerde 2 en 3 onrechtmatig was. SDC heeft  nog spoedeisend belang bij rectificatie, welke in aangepaste vorm wordt toegewezen. Geen 1019h Rv proceskostenvergoeding: procedure niet ziet op de inbreuk of schending van een intellectueel eigendomsrecht, maar op vraag wie rechthebbende is.

 

IEPT20150915, Rb Overijssel, Foto inbreker
Schadevergoeding van € 540 voor plaatsen foto op twee websites: aansluiting gezocht bij art. 27 Aw. Volledige vergoeding van proceskosten aangezien eiser heeft geprobeerd de proceskosten te beperken.

IEPT20150902, Rb Den Haag, Wibit-Sports v Aquaparx
Geen nietigheid van viertal Gemeenschapsmodelrechten voor drijfelementen van een waterpretpark door aanwezigheid eigen karakter en afwezigheid van gestelde technische functionaliteit. Gebruik van (opvallende) kleuren voor producten is voor modelrechtelijke beoordeling irrelevant. Door nalaten oudere modellen te tonen kan niet worden vastgesteld dat modellen ten tijde van de relevante modeldepots bij gebruiker bekend waren. Ten aanzien van enkele drijfelementen niet gesteld wanneer deze op de markt zijn gebracht. Inbreuk op zestal modelrechten door zelfde algemene indruk en/of het nalaten relevant Umfelt te tonen. Geen inbreuk op vijftal modelrechten door andere algemene indruk. Geen belang bij tweetal vorderingen ten aanzien van modelrechtinbreuken. Geen auteursrechtinbreuk op drietal drijfelementen door verschillende totaalindrukken en eenvoudige vorm van elementen ervan. Auteursrechtinbreuk op drietal drijfelementen door gelijke totaalindrukken. Geen slaafse nabootsing: niet gesteld dat afzonderlijke modellen een eigen plaats in de markt hebben verworven.

IEPT20150826, Rb Rotterdam, Financial Lease Nederland v OrangeAutoLease

Schending concurrentiebeding: nieuw opgerichte onderneming 'OrangeAutoLease' biedt diensten op hetzelfde terrein aan als Financial Lease. Onrechtmatig gehandeld door X door Y in dienst te nemen: hierdoor was voorzienbaar dat bestaande klanten van Financial Lease opdrachten zouden verstrekken aan Orangelease met schade ten gevolg. Geen inbreuk handelsnaamrecht: 'OrangeAutoLease' wijkt in voldoende mate af van 'Financial Lease' en groot aantal andere handelsnamen in gebruik met de woorden 'financial lease', waardoor geen verwarring te duchten is. Geen auteursrechtinbreuk: in kort geding niet met voldoende zekerheid vast te stellen of websites Financial Lease en de mailings voldoende oorspronkelijk zijn.


IEPT20150826, Rb Rotterdam, NVZ v Videma

Videma heeft economische machtspositie door marktaandeel van 85%. Vorderingen omtrent onbillijkheid tarieven, misbruik van machtspositie, schadevergoedingen en dwaling aangehouden in afwachting van het advies van de Geschillencommissie Auteursrechten. Vorderingen omtrent Cbo-keurmerkcriteria afgewezen: onvoldoende belang van NVZ c.s. en Cbo-keurmerk is vorm van zelfregulering en heeft niet als doel rechten aan gebruikers te verlenen. Vaststelling tarieven 2013 en 2014 door Videma zonder overleg niet onrechtmatig: niet te wijten aan gestelde onwil Videma. Geen sprake van bedrog of verstrekking onjuiste en/of incomplete informatie door Videma: niet voldoende onderbouwd door NVZ. Geen sprake van misleiding door Videma: onvoldoende belang NVZ bij vordering.


IEPT20150819, Rb Den Haag, Naturalis
Niet ontvankelijkheidsincident verworpen: stelling dat gedaagde geen persoonlijkheidsrechten heeft ter zake van gebouwen Naturalis moet in hoofdzaak worden beoordeeld. Inzage afgewezen: onvoldoende aannemelijk dat eiser betreffende documenten te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft.

IEPT20150817, Rb Amsterdam, Yourscene

Schadevergoeding van € 360 voor plaatsen foto die gedurende 7 maanden 8000 keer is bekeken op een website zonder toestemming van de rechthebbende: gedaagden zijn professionele partijen en behoorden te weten dat voor online gebruik van een foto betaald dient te worden. Eiseres heeft onvoldoende gemotiveerd waarom zij een hoger bedrag heeft gevorderd dan zou blijken uit de tarievenlijst van Foto Anoniem.


IEPT20150810, Rb Oost-Brabant, Advocatenrapport

Art. 22 (2) Aw bevat geen beperking in soorten auteursrechtelijke werken en aard van gerechtelijke procedure. Inbrengen Inbrengen rapport door gedaagde in gerechtelijke procedure toegestaan op grond van dit artikel. Vordering tot verbod openbaarmaking alleen toegewezen voor openbaarmaking buiten gerechtelijke procedure.

IEPT20150803, Rb Oost-Brabant, Djemmie
Zowel afzonderlijke elementen als combinatie daarvan van oorbellen eiseres niet auteursrechtelijk beschermd: geen intellectuele schepping en slechts triviale keuzes gemaakt. Geen slaafse nabootsing door gebrek aan onderscheidend vermogen oorbellen eiseres.

IEPT20150722, Rb Gelderland, Ontwerp bijgebouw boerderij
Ontwerp en tekeningen bijgebouw boerderij auteursrechtelijk beschermd: voldoende aannemelijk dat sprake is van eigen, oorspronkelijk  karakter en persoonlijk stempel van de maker. € 500 voor inbreuk op persoonlijkheidsrechten gedaagden: aantasting bijgebouw door toevoeging dakkapellen en zonnepanelen en door wijziging beeldbepalende details.

IEPT20150722, Rb Noord-Holland, Van Hoff
Kaggels type 1 slaafse nabootsing van Outdooroven: eigen plaats op de markt en door overeenstemmende totaalindruk nodeloze verwarring veroorzaakt. Overige types Kaggels geen slaafse nabootsing: geen nodeloze verwarring. Outdooroven auteursrechtelijk beschermd en sprake van inbreuk: rechtbank maakt overwegingen uit kort geding (IEPT20140129) de hare.

IEPT20150722, Rb Den Haag, Euronext v Tom en Binckbank

Gebruik AEX-merken als productnaam (tickersymbool) voor eigen product kan indruk wekken dat er economische band bestaat tussen Euronext en BinckBank. index-ticker symbolen geven korte aanduiding onderliggende waarde van effect aan en zijn daardoor beschrijvend. Dat index-ticker symbool kenmerk aanduidt sluit herkomstfunctie niet uit. Gebruik AEX-merken door Binckbank als ticker symbool voor eigen product geen “eerlijk gebruik in nijverheid of handel”. TOM heeft wel eerlijk gebruik gemaakt van AEX-merken door toevoeging van een “T” aan index-ticker symbolen). Afzonderlijke ticker symbolen en verzameling van ticker symbolen niet auteursrechtelijk beschermd. Collectie Amsterdamse optieseries databankrechtelijk beschermd: substantiële investeringen en geen spin off. TOM en Binckbank maken inbreuk op databankenrecht Euronext: vrijwel volledig opgevraagd en hergebruikt. Gebruik ticker symbolen voor aandelenopties geen misleidende reclame, oneerlijke handelspraktijk of oneerlijke mededinging: geen verwarringwekkende praktijken. Smart Execution reclame-uitingen die o.a. claimen dat dit tot beste prijs leidt zijn misleidende reclame: uitingen zijn onjuist. Binckbank tekortgeschoten in nakoming Euronext Market Data overeenkomst (EMDDA) door verkregen gegevens op haar website te publiceren.


IEPT20150722, Rb Midden-Nederland, The Crystal Music Company
Onvoldoende onderbouwd dat uitlatingen CMC onrechtmatig waren. Beneluxwoordmerk “LUCIDPIANOS” nietig door verwarringsgevaar met ouder woordmerk  ‘LUCIDPIANO’. T moet gebruik tekens “LUCIDPIANOS” en “Lucid Piano’s” staken: nagenoeg identiek aan Beneluxwoordmerk “LUCIDPIANO” en soortgelijke waren en diensten. Onvoldoende onderbouwd dat auteursrecht op logo CMC aan eiser toekomt: blijkt ook niet uit opdrachtrelatie. Vleugel T niet auteursrechtelijk beschermd: vormgeving niet resultaat van creatieve keuzes. Inbreuk op foto’s en renders door E onvoldoende onderbouwd. Geen slaafse nabootsing: vleugel T heeft geen onderscheidend vermogen. Overdracht domeinnaam crystalpianos.com door inbreuk op handelsnaamrecht T: geen beroep op een opschortingsrecht. Geen inbreuk op handelsnaam “Lucid Pianos”: niet gebleken dat deze werd gebruikt vóór registratie domeinnaam lucidpianos.com. Geen schending databankrecht T: onvoldoende onderbouwd dat sprake is van een databank.

IEPT20150720, Rb Den Haag, Greencre8 v Kebol
No Water Flowers amaryllisbollen niet auteursrechtelijk beschermd: elementen grotendeels banaal, dan wel technisch en/of functioneel bepaald. Geen slaafse nabootsing: geen eigen plaats op de markt gelet op grotendeels functioneel bepaalde en/of triviale karakter. (Toepasselijkheid daarlatend) Geen oneerlijke handelspraktijken: door verpakking duidelijk dat Kébol bollen van haar afkomstig zijn.

IEPT20150715, Rb Den Haag, WWTS v Panasonic

Geen auteursrechtinbreuk door versie 4 van IQonn software bij Toughbook computers te leveren: Panasonic verkeerde terecht in veronderstelling dat upgrade naar TC V4 voor ondersteuning GOBI 2000 chip zonder aanvullende kosten was geschied en onder afgesloten licentie zou vallen. Conclusie 1 van octrooi EP 882 nietig door gebrek aan inventiviteit: maatregelen al bekend uit US 348.


IEPT20150714, Hof Arnhem-Leeuwarden, Akzo v Kirs

Auteursrechtinbreuk op versie 2.3.108 van Mix2Win verfmengsoftware: door deurwaarder bij Kirs aangetroffen en afnemers Kirs bevestigen levering van de software. Auteursrechtinbreuk op updates Mix2Win software onvoldoende aannemelijk: Allereerst geldt dat de updates niet door Akzo Nobel c.s. bij hun afnemers worden geïnstalleerd. De updates worden door Akzo Nobel c.s. op een usb-stick aan hun licentienemers verstuurd. Die licentienemers dienen vervolgens zelf de update te installeren. Verder is van belang dat uit de processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarder van de beslagen van de afnemers van Kirs niet is op te maken of er ook updates zijn aangetroffen. Ook de verklaringen van de gerechtsdeurwaarder en de klanten van Kirs bieden op dit punt geen duidelijkheid.

IEPT20150707, Hof Den Bosch, KMG
Dat bestreden vonnis geen termijn voor instellen hoofdzaak bevat betekent niet dat definitieve voorziening is gegeven. Eis in bodemprocedure tijdig ingesteld en belang KMG bij hoger beroep niet beperkt: dagvaarding binnen 1019i (2) Rv termijn uitgebracht. Niet aannemelijk dat Freak Out aan Frisbee en/of Ranger is ontleend: o.a. andere masten, kleurstelling en totaalindruk. Driedimensionale vormgevingselementen verlenen geen, althans onvoldoende persoonlijke stempel aan Freak Out. Totaalindruk Freak Out auteursrechtelijk beschermd door kleurstelling A-frame en “spiraal vormige” kleurstelling klepel/zwenkarm. Hang Over maakt inbreuk op Freak Out: o.a. overeenstemmende totaalindruk door gelijke kleurstelling en vorm mastconstructie. Geen slaafse nabootsing: onvoldoende betwist dat [D] schommelattractie niet zelf heeft nagemaakt of heeft laten namaken. Geen onrechtmatige daad: geen bijkomende omstandigheden.

 

IEPT20150630, Hof Den Haag, Masterfile

Masterfile niet-ontvankelijk in hoger beroep tegen Falcon, Tontex en Anhold: vorderingen belopen in totaal niet meer dan € 1.750 (artikel 332 Rv). Geen “100% opslag” van €  1.100: partijen gaan ervan uit dat schade bestaat uit gederfde licentievergoeding. Masterfile heeft hoogte licentievergoeding van € 1.100 onvoldoende onderbouwd en berekening van [W] die leidt tot € 7 per jaar niet betwist. [D] moet schadevergoeding betalen van € 35 voor gebruik wereldbolafbeelding voor vijf jaar.

IEPT20150630, Hof Den Bosch, MyP2P v Premier League
SPL heeft auteursrecht op beeldverslagen onvoldoende onderbouwd. Zaak aangehouden tot antwoord is gegeven op prejudiciële vragen Hoge Raad inzake Geenstijl v Sanoma (IEPT20150403). Aanzienlijke vertraging door wachten op prejudiciële beslissing aanvaardbaar: MyP2P heeft websites voorlopig gestaakt. Arrest C-More v Sandberg (IEPT20150326) niet van toepassing: ziet op naburige rechten.

 

IEPT20150625, Rb Zeeland-West-Brabant, Brein v Usenetuploader

Auteursrecht. Ex parte bevel ex 1019e Rv tegen iemand die via Usenet op grote schaal auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken aanbiedt. Dwangsom van € 2000 voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld, met een maximum van € 50.000.

IEPT20150624, Rb Gelderland, DP Products v Magro Service

Teksten, afbeeldingen, foto en screenshots van handleidingen nagenoeg geheel overgenomen door G.: zelfs op ondergeschikte punten overeenkomsten. Handleidingen auteursrechtelijk beschermd: nieuw zelfstandig werk waarbij persoonlijke (subjectieve) keuzes zijn gemaakt. Auteursrechtinbreuk door handleidingen nagenoeg geheel over te nemen. Uiting “CY-1024 is geheel gelijk aan PowerWifi of TurboWifi antenne” misleidende/ongeoorloofde vergelijkende reclame/OHP: behuizing verschilt. G. heeft nodeloos verwarring gewekt door op bol.com haar product aan te bieden met zelfde EAN-nummer als product DP Products. Verwijzing naar schadestaatprocedure.


IEPT20150616, Hof Den Haag, Edco v MAG
Geen auteursrechtelijke bescherming Mag-Lite zaklampen in Nederland omdat niet is voldaan aan reciprociteits-vereiste van artikel 2(7) BC voor werken van toegepaste kunst: de Mag-Lite zaklampen zijn niet auteursrechtelijk beschermd in de VS als land van de oorsprong. Geen enkel aspect van de vormgeving van de Mag-Lite zaklamp is los te zien van de gebruiksfunctie als zaklamp.Ten overvloede: indien wel sprake zou zijn van auteursrecht geen inbreuk door Alu-zaklamp: beperkte beschermingsomvang en voldoende afstand genomen van Mag-Lite vormgeving.

IEPT20150610, Rb Noord-Nederland, Roosegaarde v Gemeente Assen
Zowel Roosegaarde als de Gemeente Assen zijn verplichtingen uit overeenkomst m.b.t. lichtkunstwerk voor De Nieuwe Kolk niet (geheel) nagekomen. Ordemaatregel om samen te werken aan een aanpassing van de belichting van de omgeving van het kunstwerk, teneinde daar een veilige situatie te verkrijgen. Hierbij dienen auteurs- en persoonlijkheidsrechten van Roosegaarde te worden gerespecteerd.

IEPT20150610, Rb Midden-Nederland, Brein v Filmspeler
Rb voornemens prejudiciële vragen te stellen over of sprake is van “een mededeling aan het publiek” bij de verkoop van een mediaspeler met add-ons die hyperlinks bevatten naar website waarop auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming toegankelijk zijn gemaakt. Rb ook voornemens prejudiciële vragen te stellen over de toelaatbaarheid van streaming uit onrechtmatige bron. 

IEPT20150610, Rb Gelderland, Levola v Smilde
Geen auteursrechtinbreuk op product Heksenkaas door Witte Wievenkaas: nagelaten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komende elementen uit de smaak van Heksenkaas te beschrijven.

IEPT20150610, Rb Amsterdam, Pictoright v Stadsarchief Rotterdam
Rechtbank dient naar aanleiding van arrest van Hoge Raad (IEPT20150403) alsnog te onderzoeken of in concrete geval handhaving IE-recht afstuit op ander grondrecht. Heroverweging leidt niet tot ander oordeel: stellingen Stadsarchief beperkt tot argumentatie in algemene zin. Pictoright op één maker na geslaagd in bewijs dat zij bevoegd is voor in dagvaarding bij naam genoemde makers op te treden. Voorschot op schadevergoeding van €  5400 voor dertig inbreuken.

IEPT20150610, Rb Amsterdam, Anne Frank
Drie brieven van Otto Frank auteursrechtelijk beschermd: oorspronkelijk en persoonlijke stempel maker. Tentoonstelling is openbaarmaking. Tentoonstelling als “traditionele” vorm van “mededeling van publiek” niet geharmoniseerd door Auteursrechtrichtlijn. Artikel 23 Aw uitsluitend van toepassing op artistieke werken, waar brieven niet onder vallen. Beroep op citaatrecht onvoldoende onderbouwd. Geen algemeen publiek belang dat zwaarder weegt dan IE-rechten Anne Frank Fonds: Stichting had vooraf toestemming kunnen vragen. Fonds heeft rechtmatig belang bij vaststelling dat zonder haar toestemming tentoonstellen brieven auteursrechtinbreuk is. Geen algemeen inbreukverbod: afweging vereist naar aanleiding van concrete omstandigheden van individueel geval.

IEPT20150602, Hof Den Bosch, Van Rhijn v De Jong

Boeken “Weg van Lila” en “Vaderstad” auteursrechtelijk beschermd: eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker. Filmscript “Janey (roepnaam Jan), Kind van de rekening!” maakt inbreuk op de boeken door wijze waarop auteursrechtelijk beschermde elementen in het filmscript zijn opgenomen, ongeacht ondergeschikte verschillen


IEPT20150527, Rb Noord-Holland, Van Loo Produkties v Kunstkado
Inbreukverbod toegewezen: eenzijdig opgestelde onthoudingsverklaring brengt niet mee dat verdere inbreuken zijn voorkomen. € 3.250 schadevergoeding voor gebruik van twee foto’s op magneten en openbaarmaken van twee foto’s op website, bestaande uit gederfde licentie-vergoedingen, 25% toeslag wegens ontbreken naamsvermelding en 100% toeslag wegens ‘regeling achteraf’. Matiging proceskosten tot € 1.250: geen omvangrijke zaak met relatief gering financieel belang, geen opzettelijke of grootschalige inbreuk en procesvoering grotendeels in eigen hand.

IEPT20150526, Hof Den Haag, Thuiskopie v Imation

Mutualisation stelsel (ongedifferentieerd heffen) thuiskopie in strijd met artikel 5(2) sub b Auteursrechtrichtlijn. Imation moet opgave doen van alle door haar geleverde dragers. Door bewuste handelswijze Thuiskopie wordt aangenomen dat zij afstand van recht heeft gedaan m.b.t. bewijslast artikel 7 van A-voorwaarden: aan Thuiskopie om privégebruik van de dragers van Imation te bewijzen. Geen beroep op terugbetaling/verrekening thuiskopie voor professioneel gebruik, nu Imation thuiskopieheffing aan eindgebruikers heeft doorberekend.


IEPT20150526, Hof Den Haag, Moulinsart v Herge Genootschap
Geen verklaring voor recht dat werk van Hergé tussen 2009 en 2012 zonder toestemming is gebruikt door HG: geen belang nu auteursrechtelijke grondslag is geëcarteerd. Beroep HG op dwaling ten aanzien van tussen partijen gesloten charter slaagt: onvoldoende betwist dat exclusieve publicatierechten m.b.t. Kuifje albums aan Casterman zijn overgedragen, terwijl Moulinsart stelde auteursrechthebbende te zijn. Gebruik domeinnaam “kuifje.nl” geen merkinbreuk sub a, b en d: niet gebruikt als merk en ongerechtvaardigd  voordeel trekken onvoldoende onderbouwd. Ook als niet nietigheid van gehele charter is ingeroepen geen verbod op gebruik “kuifje” in domeinnaam: charter spreekt over gebruik “Tintin” en niet over vertalingen. 

IEPT20150526, Rb Den Haag, Disney v Kidooz

Verstekvonnis inzake inbreuk op auteursrecht en merkenrecht van Disney: vorderingen komen niet onrechtmatig of ongegrond voor. 1019h Rv proceskostenveroordeling van € 7.303,65: proceskostenspecificaties via advocaat van gedaagde aan gedaagde kenbaar gemaakt.


IEPT20150522, Rb Rotterdam, Presentanza v P4P

Presentanza mocht begrijpen dat P4P haar contractspartner was: gesproken en gecorrespondeerd met een bestuurder van P4P. Toevoeging “spetter” aan logo kwalificeert als verveelvoudiging in gewijzigde vorm (artikel 13 Aw). Geen verminking: door toevoeging oorspronkelijke logo in tact gebleven en van tijdelijke aard was en beroep op verminking in strijd met redelijkheid. Geen auteursrechtinbreuk: Presentanza heeft auteursrecht niet contractueel voorbehouden: algemene voorwaarden niet van toepassing. P4P auteursrechthebbende als fictieve maker.


IEPT20150522, Rb Oost Brabant, Semtex v United Brands

Geen auteursrechtinbreuk op “Floyd” shirt en girls jeans “Feline”: enkel sprake van elementen die afzonderlijk en in samenhang met elkaar niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Geen slaafse nabootsing waistlabels, Floyd shirt en jeans Feline: onvoldoende onderbouwd.


IEPT20150520, Rb Amsterdam, Van Bennekom v IISG

Beschikbaar stellen foto's Van Bennekom in digitale archief IISG geen auteursrechtinbreuk: archief zonder winstoogmerk (artikel 15h en 16n Aw). Online beschikbaarstelling wel auteursrechtinbreuk. Schadevergoeding afgewezen: rechtbank heeft geen aanknopingspunten om hoogte van schade vast te kunnen stellen.

IEPT20150520, Rb Noord-Holland, Van Katwijk v Buma
Uit overgelegde e-mail blijkt niet dat Van Katwijk heeft ingestemd met de uitbetaling voor optredens in de periode 2005-2010 in 2012. Nu vaststaat dat Buma in 2012 mogelijk te weinig aan Van Katwijk heeft uitgekeerd wordt zaak naar schadestaatprocedure verwezen. Op grond van artikel 16 Repartitiereglement heeft Van Katwijk geen recht op het reclameren over de afrekeningen gedaan in 2005-2007.

IEPT20150520, Rb Den Haag, Basil v Burger
Basil Denton fietsmand niet auteursrechtelijk beschermd: ontwerpkeuzes van afzonderlijke elementen en combinatie daarvan triviaal/strikt functioneel. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over gevolgen van arrest hof Den Haag (IEPT20140722) in kort geding voor verbeurde dwangsommen. [A] krijgt gelegenheid te bewijzen dat “Dian-mand” tot vormgevingserfgoed behoort. [A] krijgt gelegenheid te reageren op stellingen Basil dat zij rechthebbende is op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Bewijsopdrachten niet in strijd met goede procesorde: Basil geen spoedeisend belang bij vorderingen. Basil moet passende compensatie (artikel 1019e  Rv) betalen inzake bewijsbeslag t.a.v. Sabah-manden: geen (dreigende) inbreuk.

IEPT20150519, Rb Den Haag, Vlisco v Stella Jean
Voorzieningenrechter bevoegd. Voldoende spoedeisend belang jegens gedaagden: voortdurende inbreuk c.q. geen onthoudingsverklaring afgelegd en inbreuken bestreden. Vlisco dessins auteursrechtelijk beschermd creatieve keuzes gemaakt door ontwerpers. Geen uitputting: onvoldoende onderbouwd. Alle door Stella Jean c.s. gebruikte dessins zijn naar voorlopig oordeel verveelvoudigingen van Vlisco dessins. Gedaagden richten zich op wereldwijde verkoop en daarmee ook op Nederland. Geen inbreuk op Gemeenschapsmerken Vlisco: geregistreerde vogel en steigerende paard  niet gebruikt ter onderscheiding van waren. Geen belang bij toewijzing vorderingen op grond van Gemeenschapsmodelrechten ten aanzien van Stella Jean c.s.. Geen inbreuk door Saks: geen producten verkocht waarin dessins Stelle Jean zijn verwerkt. Wel inbreuk door Moda Operandi op ongeregistreerde Gemeenschapsmodelrechten.

IEPT20150519, Hof Den Bosch, Ergro Steigers
Geen werkgeversauteursrecht (artikel 7 Aw) op foto’s wegens ontbreken dienstverband met zzp-er. Auteursrecht vennootschap (artikel 8 Aw): Dat ASC de foto’s “als van haar afkomstig” openbaar heeft gemaakt, staat vast. En dat [appellante] op welke wijze dan ook eerder dan ASC de door [geïntimeerde] gebruikte foto’s als van haarzelf afkomstig openbaar heeft gemaakt, staat onvoldoende vast.

IEPT20150513, HvJEU, Dimensione v Knoll

Voor inbreuk op distributierecht niet relevant dat na reclameaanbod geen eigendomsoverdracht van werk plaatsvindt. Auteursrechthebbende kan op grond van distributierecht verkoopaanbod of gerichte reclame verbieden, zelfs indien niet zou vaststaan dat het werk op grond van dit aanbod of deze reclame binnen de EU is gekocht, voor zover die reclame consumenten binnen de EU uitnodigt tot koop.


IEPT20150513, Rb Den Haag, Kinderdagverblijfapplicatie

Gedaagde auteursrechthebbende op broncode Ekidz-app: geschreven door gedaagde en creatieve keuzes gemaakt en geen voldoende onderbouwd beroep op artikel 6 en 7 Aw. Eiser is auteursrechthebbende van gebruikersinterfaces. eKidz-app is een combinatie van werken eiser en gedaagde: exploitatie behoeft toestemming van zowel eiser als gedaagde. Inbreuk: gedaagde heeft zonder toestemming van eiser eKidz-app geopenbaard aan potentiële nieuwe partners. Geen overdracht domeinnaam: naam applicatie door gedaagde bedacht en geen afspraken over eigendom van de domeinnaam. Gedaagde toerekenbaar tekortgeschoten door ontwikkelverplichting en verbintenis om app samen te exploiteren niet na te komen.


IEPT20150512, Rb Overijssel, Masterfile v Amigo

Auteursrechtinbreuk op foto “Close-up van winkelwagen met cursor”. Direct vonnis na conclusie van antwoord ter voorkoming van nog meer proceskosten, nu Amigo de vordering onvoldoende heeft weersproken en vorderingen niet onrechtmatig voorkomen: €  559 vermeerderd met wettelijke rente over bedrag van €  430 vanaf 3 juli 2014 tot de dag der algehele voldoening.


IEPT20150501, Rb Rotterdam, Eredivisie v Cafe ‘t Spinwiel-Zuid

Onvoldoende onderbouwd dat Eredivisie geen spoedeisend belang heeft bij vorderingen. Auteursrechtinbreuk wegens ontbreken zakelijke licentie voor vertonen Eredivisie-wedstrijden in café: overeenkomst met KPN houdt geen zakelijke licentie in.


IEPT20150501, HR, Stokke v Hauck
Cassatieberoep verworpen: klachten hebben alle betrekking op oordelen van feitelijke aard, die niet onbegrijpelijk, noch onvoldoende gemotiveerd zijn

IEPT20150428, Rb Gelderland, Service2fruit

Niet zonder meer aannemelijk dat eiser maker Service2fruit platform is. Onduidelijk of platform oorspronkelijk karakter heeft. Artikel 8 Aw van toepassing? Eiser lijkt bij openbaarmaking Service2fruit niet als maker vermeld te zijn. Indien eiser auteursrechthebbende zou zijn heeft hij kennelijk stilzwijgende licentie verleend voor gebruik platform, waarvoor redelijke opzegtermijn geldt.

IEPT20150428, Rb Den Haag, De Fontijn v Eazy Event
Fonteinbar is auteursrechtelijk werk: creatieve keuzes, elementen die bepalend zijn voor totaalindruk niet technisch bepaald. De Fontijn auteursrechthebbende: aannemelijk dat auteursrecht door [X] en [Y] is overgedragen en fonteinbar openbaar gemaakt als van De Fontein afkomstig. Auteursrechtinbreuk: ontwerp Eazy Events stemt in grote lijnen overeen met fonteinbar van De Fontijn. Geen handelsnaaminbreuk: domeinnaam niet gebruikt ter aanduiding van een onderneming.

IEPT20150428, Hof Amsterdam, Telegraaf v NPO 
Voorzieningen alsnog afgewezen in verband met eindvonnis bodemrechter (IEPT20140604), waarin vorderingen zijn afgewezen

IEPT20150422, Rb Midden-Nederland, DMGE v West Music
Auteursrechten met betrekking tot de “(Symphonica in) Hossa(!)” logo’s, niet in afwijking van artikel 8 Aw bij maker [S] zijn gebleven: onvoldoende aannemelijk dat dit uit overgelegde verklaringen zou blijken en algemene voorwaarden waaruit dit zou blijken pas ruimschoots na eerste openbaarmaking door WESP aan [L] gezonden. Presentatie van het logo door [S] aan SPW en/of WESP betrof een te beperkt publiek om te kunnen gelden als eerste openbaarmaking in de zin van de Auteurswet. Beeldmerk “Hossa” niet te kwader trouw gedeponeerd: geen voorgebruik, nu WESP in 2012-2014 met toestemming van [S] het logo gebruikte ter onderscheiding van waren en diensten. [S] niet op grond van algemene voorwaarden uitsluitend bevoegd tot depot beeldmerk: zou leiden tot conflict van rechten/uitholling auteursrecht WESP (nu overgedragen aan DMGE). 

IEPT20150422, Rb Midden-Nederland, Curator v Flore

Geen depot te kwader trouw door A12: sprake van voor-voorgebruik merk “FLORE”. Gestelde overdracht of toestemming van gebruik merk kan Flore niet baten: gebeurd voordat het merk was ingeschreven. Geen handelsnaaminbreuk: “Flore” niet gebruikt ter aanduiding van onderneming. Geen beroep op artikel 7 Aw: onvoldoende weersproken dat CRP-software door [H] vóór dienstverband bij A12 is ontworpen. Bewijsopdracht dat auteursrecht niet ex. artikel 8 Aw op A12 is overgegaan. Afbreken bedrijfsdebiet A12 onvoldoende onderbouwd: geen paulianeuze handeling en mededeling dat continuïteit A12 niet kon worden gegarandeerd niet onrechtmatig, gezien financiële problemen en niet gedaan om klanten te lokken.


IEPT20150421, Rb Overijssel, Slager
Vanwege vermelding adres op website en inschrijving in handelsregister voldoende aangetoond dat Slager website Racesport.nl beheert. € 1.312,50 voor inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrecht door driemaal plaatsen foto van eiser op Racesport.nl: 3x gangbare tarief van eiser + 25% verhoging voor inbreuk persoonlijkheidsrechten. Schadevergoeding van € 250 en rectificatie voor negatief artikel over eiser op Racesport.nl.

IEPT20150417, Rb Rotterdam, NGS v Gideon

Passages uit veiligheidsplan NGS niet auteursrechtelijk beschermd: bevatten voornamelijk technische feiten, waarvan omschrijving zakelijk en functioneel is. Combinatie van alle elementen van het veiligheidsplan wel auteursrechtelijk beschermd: persoonlijk stempel van de maker. Geen auteursrechtinbreuk door andere totaalindrukken. Ook geen inbreuk op afbeeldingen uit het plan van NGS: onvoldoende weersproken dat gemeente Rotterdam rechthebbende is. Geen sprake van slaafse nabootsing: totaalindrukken te verschillend en gelijkenissen functioneel noodzakelijk.

IEPT20150415, Rb Noord-Holland, Brein v Torrentuploader
Ex parte tegen lid 'Dutch Release Team' dat verantwoordelijk is voor het uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal op torrentsites. Dwangsom van 2.000 euro per dag voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat gerekwestreerde in strijd handelt met het bevel, met een maximum van 50.000 euro.

IEPT20150409, Rb Den Haag, De Staat
Gevorderde stillegging van renovatie overheidsgebouw aan Bezuidenhoutseweg 30 afgewezen: bouwstop voorkomt sloop belangrijkste onderdelen ontwerp eiser niet en kost de Staat € 200.000 per maand. Eiser had zich eerder tegen de verbouwing kunnen verzetten. Nader onderzoek nodig om vast te kunnen stellen of verbouwing persoonlijkheidsrechten eiser schaadt of misbruik van recht is. De Staat moet alle bouwtekeningen van verbouwing aan eiser verstrekken.

IEPT20150408, Rb Den Haag, Vendrig

Bestekvoorwaarden auteursrechtelijk beschermd: geen overname wet- en regelgeving en niet triviaal of banaal. Onvoldoende onderbouwd dat Vendrig geen auteursrechthebbende is. Inbreuk op auteursrecht en persoonlijkheidsrechten Vendrig: duidelijke verveelvoudiging.


IEPT20150407, Hof Den Haag, Tronios v Dertronics

Opzegging duurovereenkomst niet in strijd met artikel 6 Mededingingswet: merkbare verstoring op betreffende markt onvoldoende onderbouwd. Niet aannemelijk dat niet voldoen aan minimumprijzen werkelijke reden voor opzegging was. Aannemelijk dat Dertronics zich aan “bait and switch” praktijken schuldig heeft gemaakt, waardoor overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd. Inbreuk op beeld- en woordmerken en productfoto’s.


IEPT20150403, HR, Geenstijl v Sanoma
Hof heeft bij oordeel over citaatrecht onjuiste uitsnede beoordeeld. Vraag of uitingsvrijheid prevaleert boven handhaving IE-recht afhankelijk van omstandigheden van geval: bij commerciële uiting weegt belang van degene die de uiting doet in beginsel minder zwaar dan bij publicatie van algemeen maatschappelijk belang. Prejudiciële vragen over of sprake is van mededeling aan publiek indien het werk eerder zonder toestemming rechthebbende openbaar is gemaakt.

IEPT20150402, Rb Amsterdam, Eredivisie v Café de Zon
Voldoende aannemelijk dat Eredivisiewedstrijden openbaar zijn gemaakt door gedaagde, gelet op berichten op Facebook, verklaringen van gedaagde en bevindingen van de deurwaarder. Auteursrechtinbreuk wegens uitzenden wedstrijden zonder zakelijke licentie.

IEPT20150401, Rb Noord-Nederland, Gemeente Groningen

Herstel in oude staat van vernietigde kunstwerk mogelijk: onderdelen kunnen opnieuw worden samengesteld tot oorspronkelijke kunstwerk. Aannemelijk dat reparatie- en doorlopende reparatiekosten hoger zijn dan initiële kosten van realisatie van het kunstwerk. Geen herstel kunstwerk in oude staat: gemeente mocht na arrest hof in kort geding (IEPT20131112) in redelijkheid besluiten tot verwijdering van kunstwerk


IEPT20150401, Rb Den Haag, VOB v Stichting Leenrecht
Prejudiciële vragen aan het HvJEU over of het uitlenen van e-books onder het leenrecht valt en of sprake kan zijn van uitputting en eigendomsoverdracht.

IEPT20150327, BenGH, Montis

Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU over toepasselijkheid Beschermingstermijnrichtlijn op door niet (tijdig) afleggen instandhoudingsverklaring vervallen auteursrechten


IEPT20150327, Rb Amsterdam, Emday

Inbreuk op auteursrecht op foto van Emday. Schadevergoeding van € 312 volgens door Stichting FotoAnoniem gehanteerde tarieven wegens gebruik foto van klein formaat op website en in brochure. Billijkheid verzet zich tegen 1019h Rv proceskostenveroordeling Emday: toegewezen schadevergoeding is fractie van gevorderde en schade heeft beperkte omvang.


IEPT20150326, HvJEU, C More Entertainment v Sandberg

Uitsluitende recht van omroeporganisaties als bedoeld in artikel 3(2) onder d) Auteursrechtrichtlijn kan worden uitgebreid tot mededelingen aan het publiek bij live-uitzendingen van sportevenementen op internet, mits dit de bescherming van het auteursrecht onverlet laat

IEPT20150325, Rb Den Haag, Blokker
Blokker mocht niet uit intrekken sommatie afleiden dat [A] afstand van recht heeft gedaan. Juwelenrekje auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes en oorspronkelijk werk. Xenos geen auteursrechthebbende op grond van artikel 3.8(2) BVIE: niet Xenos maar [A] heeft opdracht gegeven  om juwelenrekjes te vervaardigen . Xenos ook niet op grond van artikel 8 en 6 Aw auteursrechthebbende. [A] op grond van Belgisch auteursrecht auteursrechthebbende op juwelenrekje. Juwelenrekje van Blokker maakt inbreuk op auteursrecht van [A]: niet bestreden.

IEPT20150325, Rb Midden-Nederland, Corporate Web Solutions
Weens Koopverdrag van toepassing op geschil over licentieovereenkomst: kan als “koopovereenkomst betreffende roerende zaken” worden aangemerkt. Licentieovereenkomst tot stand gekomen met gedaagde 1 in plaats van met gedaagde 2: door gedaagde 1 op naam van gedaagde 2 aangegaan. Geldigheid overdrachtsverbod beoordeeld naar Nederlands auteursrecht. Auteursrecht CWS t.a.v. gedaagde 1 uitgeput: voldaan aan voorwaarden UsedSoft-arrest (IEPT20120703). Overdrachtsverbod niet geldig: richtlijnconforme uitleg artikel 12b Aw in licht UsedSoft-arrest brengt mee dat deze bepaling van dwingend recht is. Ook als software als “complex computerprogramma” in als bedoeld in Nintendo-arrest (IEPT20140123) moet worden gezien uitputting: HvJEU zou uitputtingsregeling in lijn met UsedSoft-arrest uitleggen.

IEPT20150324, Hof Amsterdam, Noad v IN4BI
Aannemelijk dat Noad ex artikel 8 Aw auteursrechthebbende software is: dat bij een aantal klanten bekend was dat [X] de ontwikkelaar was doet daar niet aan af. Inbreuk op EQM software door Platform Manager aannemelijk (i) door overeenkomsten in functionaliteit en grafische gebruikersomgeving, (ii) door interoperabiliteit van beide programma’s met SAP en Qlikview, (iii) door gebruiksmogelijkheid Platform Manager voor voormalige EQM-gebruikers, (iv) door dat beide programma's gebouwd zijn door [geïntimeerde sub 6] en (v) door dezelfde doelgroep, (vi) gecombineerd met het deskundigenrapport. Bevel tot medewerking aan vergelijking broncodes door deskundige om zekerheid te krijgen over inbreukvraag. Inbreukverbod afgewezen: inbreuk nog onvoldoende aannemelijk en verstrekkende gevolgen voor levensonderhoud geïntimeerden.


IEPT20150318, Rb Den Haag, Imperial v Çak
Voldoende spoedeisend belang: Margie-broek tot voorkort verhandeld en geen bereidheid tot afgeven onthoudingsverklaring. PLEASE-broek auteursrechtelijk beschermd: vóór de ontwerpdatum geen vergelijkbare broeken op de markt en geclaimde (combinatie van) kenmerkende elementen niet banaal of triviaal elementen. Margie-broek maakt inbreuk op PLEASE-broek: overeenstemmende totaalindrukken.

IEPT20150317, Hof Amsterdam, Dagboek moeder Vaatstra
Dagboek van moeder van Vaatstra auteursrechtelijk beschermd. Hoofdstuk 4 van boek appellanten maakt inbreuk op auteursrecht dagboek: zodanige overeenstemming dat het een ongeautoriseerde bewerking is en geen nieuw oorspronkelijk werk. Onvoldoende aannemelijk dat [geïntimeerde] toestemming heeft gegeven voor publicatie. Geen beroep op citaatrecht: (gestelde) verstrekking van het dagboek in kader van onderzoek naar moord Vaatstra geen rechtmatige openbaarmaking in zin van artikel 15a Aw. Onvoldoende aannemelijk dat is geciteerd uit toespraken van [geïntimeerde] en [A], die waren gebaseerd op dagboek. Straat- en contactverbod afgewezen.

IEPT20150306, Rb Noord-Nederland, Akzo v Kirs
(Stelselmatige) auteursrechtinbreuk door Kirs op Mix2win vermengsoftware staat niet vast: onvoldoende bewijs. Niet aannemelijk dat vervaardigen van backups reeds auteursrechtinbreuk is. Wel zekere aannemelijkheid van auteursrechtinbreuk, o.a. omdat volledige software op verfmengmachines is geïnstalleerd en niet voor de hand ligt dat Akzo deze volledige software aanbiedt.


IEPT20150305, HvJEU, Copydan v Nokia

Artikel 5(2)(b) Auteursrechtrichtlijn verzet zich niet tegen regeling voor billijke compensatie voor multifunctionele dragers als geheugenkaarten voor mobiele telefoons, ongeacht of het privé kopiëren de voornaamste functie van deze dragers is, mits een van de functies van deze dragers, de houders ervan in staat stelt deze dragers voor dit doel te gebruiken. Regeling voor billijke compensatie bij levering dragers die kunnen worden benut voor kopieën voor privégebruik (zoals geheugenkaarten voor mobiele telefoons), maar niet voor bestanddelen die hoofdzakelijk zijn bestemd om kopieën voor privégebruik op te slaan (zoals de interne geheugens van mp3-spelers) toegestaan, mits deze categorieën niet vergelijkbaar zijn of het verschil in behandeling gerechtvaardigd is. Producenten en importeurs die geheugenkaarten voor mobiele telefoons verkopen kunnen worden verplicht  om de billijke compensatie te betalen, indien zij niet weten of eindverwervers particulieren of  handelaren zijn. Lidstaten mogen betalingsplichtigen in bepaalde gevallen vrijstellen van de betaling van de billijke compensatie, indien schade voor rechthebbenden minimaal is. Indien lidstaat elk recht van rechthebbenden om reproducties van hun werken voor privégebruik toe te staan heeft uitgesloten, schept toestemming rechthebbende voor gebruik geen verplichting tot betaling billijke compensatie. Gebruik technische voorzieningen niet van invloed op verplichting tot betaling van billijke compensatie voor privékopieën die daarmee gemaakt zijn. Geen billijke compensatie voor reproducties vervaardigd vanaf onrechtmatige bronnen. Billijke compensatie mogelijk voor reproducties van beschermde werken vervaardigd door natuurlijke persoon vanaf of met behulp van een inrichting van een derde.

 

IEPT20150227, Rb Midden-Nederland, Brein v Usenet uploader
Ex parte bevel ex 1019e Rv tegen een handelaar in onder andere muziek, boeken, DVD-hoezen, filmposters CD-covers: dwangsom van € 2.000 per dag (een gedeelte van ene dag daaronder begrepen) of € 1.000 voor iedere individuele openbaarmaking, met een maximum van € 50.000


IEPT20150227, HR, Het Anker v Montis

Hoge Raad houdt zaak aan totdat BenGH heeft geantwoord op prejudiciële vragen gesteld inIEPT20131213 over overgangsrechtelijke gevolgen van vervallen artikel 21(3) (oud) BTMW.


IEPT20150227, Rb Oost-Brabant, Longchamp v INTS
Longchamp heeft voldoende spoedeisend belang bij vorderingen: onthoudingsverklaring INTS gaat minder ver dan gevorderde voorzieningen. Voldoende aanneemelijk dat Le Pliage tas auteursrechtelijk beschermd is, gezien oordeel hof Den Bosch in IEPT20120814. Voldoende aannemelijk dat S.A.S. Jean Cassegrain auteursrechthebbende is. Desigual tas maakt inbreuk op Le Pliage tas: nagenoeg alle auteursrechtelijke beschermde elementen overgenomen, verschillen te onbeduidend voor afwijkende totaalindruk.

IEPT20150226, HvJEU, Christie’s France v SNA

Volgrechtvergoedingsplichtige mag met koper overeenkomen dat de kosten van het volgrecht geheel of gedeeltelijk door de koper worden afgedragen, voor zover deze contractuele regeling geen enkel gevolg heeft voor de verplichtingen en verantwoordelijkheid van de volgrechtvergoedingsplichtige.


IEPT20150225, Rb Overijssel, Masterfile v Meindersma

Meindersma had moeten onderzoeken of publicatie op haar website van foto “Chefkok die dessert bereidt” inbreuk zou betekenen op auteursrecht fotograaf. Schadevergoeding van  € 540 aan gederfde licentievergoeding en 1019h Rv proceskostenveroordeling van € 1.557,84.

IEPT20150225, Rb Zeeland-West-Brabant, KS Verlichting v Van Cranenbroek
Onvoldoende onderbouwd dat [X] geen auteursrechthebbende is op KS Onderdelen. Geen auteursrechtinbreuk, omdat KS Onderdelen ieder afzonderlijk en als combinatie niet auteursrechtelijk beschermd zijn: zelfde totaalindruk als vormgevingserfgoed

IEPT20150224, Rb Noord-Holland, Brein v eBookhandelaar
Ex parte bevel tegen aanbieder van 15.000 eBooks: dwangsom van €  2000 voor iedere dag dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld, met een maximum van €  50.000.

IEPT20150220, Rb Den Haag, KOZ v Adinco 
Serieuze kans dat Gemeenschapsmodellen 2006 nietig worden verklaard: geen eigen karakter t.o.v. Gemeenschapsmodellen 2005. Ook serieuze kans dat Gemeenschapsmodellen 2005 nietig worden verklaard: geen eigen karakter t.o.v. kabelblok Formzeug. Gemeenschapsmodellen 2005 kunnen geen eigen karakter ontlenen aan technisch bepaalde overkapping. Geen auteursrechtinbreuk: technisch bepaalde keuzes. Geen slaafse nabootsing: Adinco heeft voldoende gedaan om verwarring te voorkomen en overnemen technisch bepaalde overkapping niet onrechtmatig.

IEPT20150217, Rb Den Haag, PIP Studio v Action
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv wegens inbreuk op merken- en auteursrecht Pip Studio: dwangsom van € 1000 per dag of gedeelte daarvan of € 100 per product met een maximum van €  250.000

IEPT20150216, Rb Amsterdam, Advalley v Kabaall

Alleen (digitale) afbeelding Deluxebox op www.deluxebox.com valt onder werkbegrip: eigen intellectuele schepping van de auteur. Geen auteursrechtinbreuk: auteursrechtelijk beschermde elementen niet of nauwelijks terug te vinden in Digitale Giftbox van Kabaall. Geen merkinbreuk, want geen overeenstemming: identiek bestanddeel “box” louter beschrijvend en van ondergeschikt belang. Geen slaafse nabootsing: werkwijze van eisers op zich niet beschermd en gelijkenissen in hoge mate technisch bepaald of functioneel noodzakelijk. Geen bijkomende omstandigheid die handelen Kabaall onrechtmatig maakt. Geen schending geheimhoudingsbeding: onvoldoende onderbouwd.

IEPT20150211, Rb Noord-Holland, Van Katwijk v BUMA

Geen schending schikkingsovereenkomst. BUMA toerekenbaar tekortgeschoten in nakoming inspanningsverplichting artikel 5(3) Repartitiereglement: BUMA had eerder en op eigen initiatief actie moeten ondernemen richting Froger om in bezit van volledige speellijsten te komen. BUMA ook tekortgeschoten door niet naar aanleiding van getuigenverklaring Froger onderzoek te doen naar aangeleverde setlijsten. BUMA in gelegenheid gesteld om te bewijzen dat Van Katwijk heeft ingestemd met betaling van 2012, waardoor geen sprake is van te lage door uitkering BUMA.


IEPT20150211, Rb Limburg, Buma v Park City

Onvoldoende onderbouwd dat Stichting ParkCity Live licentieovereenkomst met Buma heeft gesloten voor openbaarmaking muziek tijdens ParkCity Live 2012. Stichting heeft als (mede)organisator essentiële bijdrage aan openbaarmaking muziekwerken tijdens ParkCity Live 2012 geleverd. Auteursrechtinbreuk, want muziek geopenbaard zonder licentieovereenkomst: schadevergoeding € 9.674,74 aan gederfde licentiekosten


IEPT20150211, Rb Zeeland-West-Brabant, Omgebouwde Wii consoles
Ex parte ex artikel 1019e tegen een persoon die handelt in omgebouwde Wii consoles met een harde schijf met illegale Wii games: dwangsom van € 2.000 per dag of gedeelte van een dag dat geheel of gedeeltelijk in strijd met het stakingsbevel wordt gehandeld met een maximum van €  50.000

IEPT20150209, Rb Zeeland-West-Brabant, Masterbox

12 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk voor illegale productie van en handel in Masterboxen en deelname aan criminele organisatie


IEPT20150206, Rb Rotterdam, Winterbanden
Schadevergoeding van €  1.125 (1,5x gebruikelijke vergoeding van € 750) voor plaatsen foto op website: exclusiviteit foto aangetast en inbreuk persoonlijkheidsrechten. 1019h Rv proceskostenveroordeling gematigd tot € 2000: inbreuk onmiddellijk gestaakt en eenvoudige zaak.

IEPT20150203, Hof Den Bosch, Spookbrieven
Onvoldoende bewijs dat appellanten ieder voor zich inbreuk op IE-rechten geïntimeerde  hebben gemaakt door verzending spookbrieven. Geïntimeerde toegelaten om bewijs te leveren dat appellanten, ieder voor zich,  betrokken zijn bij het verzenden van de spookbrieven

IEPT20150128, Rb Amsterdam, Belirex v UPC

Wbp verzet zich niet tegen afgifte persoonsgegevens mogelijke pornofilmdownloaders. Onvoldoende aannemelijk dat Belirex auteursrechthebbende is op Inflagranti Film Berlin werken en onduidelijk of iedere persoon van wie gegevens worden opgevraagd daadwerkelijk betrokken zijn geweest bij gestelde inbreukmakende activiteiten.

IEPT20150123, Rb Den Haag, Vitra v Kwantum
Dining Sidechair Wood in VS niet auteursrechtelijk beschermd. Nederlands en Belgisch auteursrecht van toepassing via uitzondering art. 2(7) BC: NL en BE bieden geen bijzondere modelrechtelijke bescherming voor modellen die voor 1975 in Benelux op markt zijn gebracht, zoals de DSW. Artikel 2 lid 7 BC veronderstelt dat in het land van oorsprong tenminste modelrechtelijke bescherming bestaat.Voldoende aannemelijk dat Vitra auteursrechten overgedragen heeft gekregen van rechthebbende. Paris-stoel verveelvoudiging van DSW: onmiskenbare overeenstemmende totaalindruk.

IEPT20150122, HvJEU, Hejduk v EnergieAgentur
Rechter lidstaat waarin vermeende inbreukmakende website kan worden geraadpleegd bevoegd als rechter van plaats waar schade is ingetreden. Aangezochte rechter slechts bevoegd ten aanzien van schade in eigen lidstaat.

IEPT20150122, HvJEU, Allposters v Pictoright
Geen uitputting distributierecht bij wijziging van de drager van de afbeelding, zoals van papier naar canvas, wanneer de gewijzigde zaak materieel niet gelijk is aan de met toestemming in het verkeer gebrachte zaak, mede omdat anders rechthebbenden mogelijkheid tot passende beloning voor die distributievorm wordt ontnomen

IEPT20150120, Hof Amsterdam, NUV v Tom Kabinet
Geen verbod tot doorverkoop van met toestemming van auteursrechthebbende gedownloade e-books in kort geding: onzekerheid over uitputtingsvraag. Onrechtmatig faciliteren inbreuk auteursrechten door website waarop illegaal gedownloade e-books kunnen worden doorverkocht.

IEPT20150120, Rb Oost-Brabant, Piet Hein Eek
Piet Hein Eek “Kuipstoel” en “Kruk” in sloophout auteursrechtelijk beschermd: persoonlijke stempel maker vanwege gemaakte creatieve keuzes. Kuipstoel en kruk van gedaagde maken inbreuk op werken Piet Hein Eek: verschillen doen geen afbreuk aan overeenstemmende totaalindruk.

IEPT20150116, Rb Limburg, Brein v Marktplaats DVD handelaar
Ex parte bevel ex 1019e Rv tegen handelaar in illegale DVD’s: dwangsom van € 2.000 per dag (een gedeelte van ene dag daaronder begrepen) of € 1.000 voor iedere individuele openbaarmaking, met een maximum van € 50.000

IEPT20150114, Rb Den Haag, Acer v De Staat en Thuiskopie

 

Thuiskopie-AMvB’s op grond van HvjEU, ACI v Thuiskopie (IEPT20140410) in strijd met Auteursrechtrichtlijn. AMvB’s moeten richtlijnconform worden uitgelegd: bedragen geacht uitsluitend vergoeding voor kopieën uit legale bron te zijn. AMvB’s in strijd met verbod op willekeur: geen billijke vergoeding voor uitsluitend kopieën uit geoorloofde bron. Wijze van berekening hoogte thuiskopievergoeding niet in strijd met Padawan-arrest (IEPT20101021). Aanwijzing van smartphones, computers, externe HDD drives en tablets als vergoedingsplichtige apparaten niet in strijd met Unierecht. AMvB’s partieel onverbindend voor zover gebaseerd op kopieën uit ongeoorloofde bron. Stichting de Thuiskopie niet aansprakelijk: niet aan haar om hoogte thuiskopievergoeding vast te stellen.

IEPT20150113, Rb Den Haag, Levola v European Food
Bewijsbeslag inzake auteursrechtinbreuk Heksenkaas smaak: voldoende aannemelijk dat auteursrecht op een smaak kan rusten

IEPT20150107, Rb Noord-Nederland, IDTM
Niet eiser, maar IDTM auteursrechthebbende op onderwijsmodules: sprake van dienstverband. Registreren beeldmerk zonder toestemming IDTM onrechtmatig: niet aannemelijk dat beeldmerk in opdracht van eiser is ontworpen. In strijd met toezegging verwarringwekkende handelsnamen gebruikt door eiser.

 

IEPT20150107, Rb Amsterdam, BUMA v KPN 
Niet aannemelijk dat Digitenne aan tussen Buma en NLKabel uitonderhandelde tarief voor doorgifte buitenlandse programma's is gebonden. KPN en Buma moeten onderhandelingen vier maanden lang voortzetten. Verbod op gebruik Buma-reperatoire ongerechtvaardigd indien Digitenne in afwachting van resultaat van onderhandelingen voorlopig voorschot voldoen van € 373.437,78.