2016 Auteursrecht

Print this page

IEPT20161228, Rb Midden-Nederland, Rainbow v Transport-info
Rainbow is auteursrechthebbende op de software TMS. De auteursrechten zijn op de juiste wijze overgedragen van Nachon Automatisering aan Nachon B.V, waardoor de beslagexceptie van artikel 21 Fw jo 2 lid 3 Aw niet van toepassing is. Geen sprake van auteursrechtinbreuk indien verveelvoudiging geschiedt voor het verbeteren van fouten, ook indien raamovereenkomst met Auteursrechthouder is opgezegd. Aanpassingen in de broncode wel als auteursrechtinbreuk te beschouwen. Onder door artikel 45j Aw toegestane verveelvoudigingshandelingen valt toevoegen van functionaliteiten niet. Derden mogen ook bepaalde verveelvoudiginshandelingen in het kader van onderhoud verrichten: een groot deel van de softwaregebruikers moet niet in staat worden geacht om zelf dergelijke handelingen uit te voeren. Brief Transport-info aan TMS-klanten inhoudende dat de beslagexceptie geldt voor de auteursrechten TMS, onrechtmatig jegens Rainbow: Transport-info had zich moeten beseffen dat de auteursrechten rechtsgeldig waren overgedragen. Uitlating Rainbow inhoudende dat Transport-info niet gerechtigd is om onderhoud te plegen aan TMS-software, niet onrechtmatig: de enkele omstandigheid dat het gestelde achteraf gedeeltelijk onjuist is gebleken, onvoldoende voor onrechtmatigheid.

IEPT20161228, Rb Midden-Nederland, Protestantse Gemeente Bilthoven

Inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrechten componist door plaatsen lied zonder toestemming en zonder naamsvermelding in Kerkblad Protestantse Gemeente Bilthoven. Het feit dat het lied in liedboek en database Liedboek Online is opgenomen doet daar niet aan af: eiser had geen toestemming gegeven om licentie aan derden te verstrekken tot verdere verveelvoudiging op openbaarmaking en kerkblad was voor een ieder (dus ook derden) toegankelijk en te gebruiken en kopiëren. Schadevergoeding van € 629: in de licentie genoemde tarief van 0,18 EUR per gedrukt exemplaar en 35,00 EUR voor de digitale versie gehanteerd, opslag van 25% als schadevergoeding voor gebrek aan naamsvermelding, € 484 aan onderzoekskosten.

IEPT20161221, Rb Noord-Holland, Sjaalman Media

Geclaimde auteursrecht op de "indeling van de woning" betreft feitelijk slechts keukenblok en ronde wand: voor het overige heeft [X] immers geen concrete zaken genoemd. Architect niet auteursrechthebbende op het keukenblok: onvoldoende onderbouwd. Ronde wand niet auteursrechtelijk beschermd: vorm van de wand noodzakelijk voor verkrijgen technisch effect.  


IEPT20161221, Rb Amsterdam, Ferm Living v Lifestyle

De Wire Basket is aan te merken als auteursrechtelijk beschermd werk: de verbindingen van het draadstaal waardoor ruiten, driehoeken en vierkanten zijn ontstaan zijn creatieve keuzes. Auteursecht berust bij Ferm Living: manden zijn door de oprichter van Ferm Living in dienstverband van Ferm Living ontworpen. Lifestyle maakt met Burly Basket Round inbreuk op auteursrechten van Ferm Living: de vorm, de symmetrische ruiten, driehoeken en vierkanten zijn identiek. Door account geaccordeerde opgave wordt afgewezen: Lifestyle moet in plaats hiervan de raadsman van Ferm Living voorzien van een schriftelijke opgaven.

IEPT20161220, Rb Rotterdam, Flippin Burgers v Web Vloed

X komt het auteursrecht op het logo Flippin' Burgers niet toe ondanks dat hij het logo als eerste openbaar heeft gemaakt zonder Y als maker: artikel 8 Aw is niet van toepassing op eenmanszaak. Y heeft X geen exclusief gebruikersrecht op het logo verleend: tussen X en Y was afgesproken dat Y ook de foodtruck met daarop het logo zou exploiteren. Y moet gebruik handelsnaam Flippin’ Burgers staken: Y erkent dat handelsnaamrecht bij X ligt en door gebruik van Y van de handelsnaam voor zijn foodtruck is er sprake van verwarringsgevaar. Geen onrechtmatig handelen Y ten aanzien van de website: Y heeft contactgegevens van X weer teruggezet en inloggegevens domeinnaam verstrekt. Geen sprake van onrechtmatig handelen ten aanzien van de facebookpagina: niet aannemelijk dat beheer Facebookpagina aan X zou toekomen.

IEPT20161219, Rb Zeeland-West-Brabant, BREIN v handelaar gevulde ereaders

Ex parte
bevel ex artikel 1019e Rv tegen iemand die via Marktplaats e-readers verkoopt, gevuld met duizenden illegale Nederlandstalige ebooks: dwangsom van € 2000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat inbreukverbod wordt overtreden met maximum van € 50.000.


IEPT20161216, Rb Gelderland, Soubry v Aheco
Verpakking Soubry auteursrechtelijk beschermd: eigen oorspronkelijk karakter en creatieve keuzes gemaakt bij positionering elementen en kleurstelling. Verpakking Aheco maakt inbreuk op verpakking Soubry: ondanks aantal verschillen vertoont totaalindruk grote mate van gelijkenis door vormgeving, kleurstelling en gemaakte creatieve keuzes.

IEPT20161212, Rb Oost-Brabant, BREIN v Newsconnection
Usenetprovider Newsconnection moet BREIN gegevens uploaders van auteursrechtelijk beschermd materiaal verstrekken. BREIN heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de op usenet gepubliceerde content jegens een derde onrechtmatig en schadelijk is, BREIN heeft een reëel belang bij het verkrijgen van de gegevens, er bestaat geen minder ingrijpende manier om de gegevens te achterhalen en de belangen van BREIN prevaleren boven de belangen van Newconnection. Newsconnection moet bedrijfsvoering zo inrichten dat zij identificerende gegevens van uploaders van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen 5 dagen kan verstrekken.

IEPT20161206, Hof Amsterdam, NSE v Brein
Geen grond om terug te komen op tussenarrest I (IEPT20140819), waarin is beslist om NSE te bevelen effectieve NTD-procedure in te voeren: beslissing niet op ondeugdelijke grondslag genomen en Brein heeft belang bij handhaven beslissing, ondanks stelling NSE dat zij activiteiten niet zal hervatten. Brein geen belang bij over doorprocederen over aanvullende maatregelen naast invoeren NTD-procedure: onvoldoende aannemelijk in licht van onwaarschijnlijkheid dat NSE activiteiten zal hervatten, grote kans dat tijdrovend en kostbaar werk zinloos zal blijken.

IEPT20161202, Rb Noord-Nederland, Brein v Usenet uploader
Ex parte bevel ex artikel 1019e tegen een uploader van filmwerken op Usenet: dwangsom van  € 2.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld met een maximum van € 50.000.


IEPT20161130, Rb Noord-Holland, De Vierjaargetijden
Architect kan zich niet verzetten tegen verbouwing noordgevel kantoorpand aan de Schepenmakersdijk: wijzigingen ingegeven door de gewijzigde functie van het gebouw en daarom niet onredelijk. Bij wijzigingen aan de zuidgevel is er sprake van “andere aantasting” in de zin van artikel 25 lid 1d Aw: verbouwing doet in vergaande mate afbreuk aan eigen, persoonlijk karakter gevel, maar geen sprake van totale vernietiging. Geen aantasting, die nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van architect of aan zijn waarde in zijn hoedanigheid van architect van het kantoorpand: Maker bouwwerk moet rekening mee houden dat in de loop van de tijd wegens functionele wijzigingen van bestemming veranderingen nodig zijn die tot (gedeeltelijke) aantasting werk kunnen leiden, aantasting in casu niet lichtvaardig tot stand gekomen en niet bedoeling eiser te benadelen, meest vergaande wijzingen vinden plaats op zuidgevel gelegen aan in beginsel niet toegankelijk voor andere dan bewoners binnenhof, werk goed gedocumenteerd, lange periode tussen realisatie kantoorpand en (functie)wijziging.


IEPT20161129, Hof Den Haag, Spinlight v Biglight
Geen auteursrecht op lampenkappen Biglight: de repeterende vormen geven geen blijk van creatieve keuzes. Wel auteursrecht op renderings van de lampenkappen: de wijze waarop de lampenkappen in de renderings zijn weergegeven geeft voldoende blijk van het persoonlijk stempel van de maker. Biglight heeft schade geleden omdat Spinlight inbreuk op haar auteursrecht heeft gemaakt, het betoog dat partijen niet in hetzelfde marktsegment actief zijn is niet relevant voor auteursrechtinbreuk.

IEPT20161123, Rb Noord-Holland, Diwar v 4Udesigned
Diwar maker van de stoel hoewel openbaargemaakt door zusterbedrijf. Diwar kan in Nederland beroep doen op bescherming van de stoel, ondanks betoog 4Udesigned dat de stoel in Italië de toets van oorspronkelijkheid niet kan doorstaan. Stoel Diwar is een auteursrechtelijk beschermd werk. Geen inbreuk op auteursrechten Diwar:  4Udesigned bij vormgeving van kuip, poten en bevestiging poten andere keuzes gemaakt. Geen slaafse nabootsing.

IEPT20161122, Hof Amsterdam, Pearson
Tabellen met normgegevens psychologische tests niet auteursrechtelijk beschermd: verzameling onderzoeksresultaten, bij de vorm van weergave geen creatieve keuzes gemaakt, gebruik van namen/aanduidingen triviaal. Afzonderlijke normgegevens niet auteursrechtelijk beschermd: individuele feitelijke gegevens waarin qua presentatie niets creatiefs valt te ontwaren. Geen databankenrecht door gebrek aan substantiële investeringen: kosten zien met name op het ontwikkelen  en controleren toetsingsmateriaal dat in de normtabellen wordt weergegeven en niet op de wijze van ontsluiting van het materiaal. Geen wanprestatie: passage testhandleiding dat passage dat “geen delen uit de handleiding zonder toestemming mag worden gekopieerd of verveelvoudigd” mocht in redelijkheid worden begrepen als dat dit enkel op auteursrecht eventueel auteursrecht ziet. Onrechtmatige daad onvoldoende onderbouwd.

IEPT20161122, Rb Noord-Nederland, Belasting Royalty's Auteursrechten

Niet aannemelijk dat auteursrecht eiser op werken waarvoor royalty’s zijn betaald aan stichting heeft overgedragen of dat hij werknemer van die stichting was. Royalty’s uit auteursrechten aangemerkt als bron van inkomsten voor eiser die moeten worden belast als “resultaat uit overige werkzaamheden”. Verplichting eiser om inkomsten aan stichting af te dragen geen kosten voor aftrek: geen kosten gemaakt in verband met behalen inkomsten c.q. uitwinnen auteursrecht.


IEPT20161116, HvJEU, Soulier en Doke v Premier ministre

Franse regeling die auteursrechtorganisatie belast met uitoefening recht om “niet meer verkrijgbare“ boeken die vóór 1 januari 2001 in Frankrijk zijn gepubliceerd en niet langer in de handel worden gebracht of in gedrukte of digitale vorm worden gepubliceerd digitaal te toegankelijk te maken en commercieel te exploiteren en auteurs of rechthebbende van deze boeken de mogelijkheid geeft zich onder bepaalde voorwaarden hiertegen te verzetten of hieraan een einde te maken in strijd met Auteursrechtrichtlijn.

IEPT20161115, Rb Den Haag, Dasty v Fangoo
Ex parte bevel tot het staken van inbreuk en tot het verlof verlenen van bewijsbeslag tegen een groothandel die inbreuk maakt op de intellectuele rechten van Dasty: dwangsom van € 5000 voor iedere dag of een gedeelte van de dag dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld, met een maximum van € 50.000.

IEPT20161109, Rb Noord-Holland, Pols v Bakker

Beroep Bakker op rechtsverwerking bij vermeende auteursrechtinbreuk slaagt: gerechtvaardigd vertrouwen Bakker dat eiseres geen procedure tegen haar aanhangig zou maken. Veronderstellenderwijs wordt ontvankelijkheid aangenomen en auteursrechtinbreuk onderzocht. Boek “Bereik je ideale gewicht” maakt geen auteursrechtinbreuk op boek “Ontwikkel weer liefde & Respect voor je lichaam”: totaal andere totaalindrukken en onvoldoende onderbouwd dat bepaalde zinsdelen, recepten of oefeningen zijn overgenomen.


IEPT20161110, HvJEU, VOB v Stichting Leenrecht
Uitlening in de zin van artikel 6 lid 1 Verhuurrichtlijn omvat mede de uitlening van een digitale kopie van een boek: conform one copy - one user. Lidstaat mag voorwaarde stellen dat de digitale kopie van het boek in het verkeer is gebracht door eerste verkoop of andere eigendomsovergang door of met toestemming van de houder. Geen toelaatbare uitlening van een kopie uit illegale bron.

IEPT20161109, Rb Den Haag, GEU v Snappet
Op leerlijnen ‘Rekenrijk’ en ‘Spelling in Beeld’ rust geen auteursrecht: de keuzes die zijn gemaakt betreffen enkel keuzes die op didactische en/of praktische inzichten zijn gebaseerd en omvatten geen vrije en creatieve keuzes. Snappet handelt niet onrechtmatig jegens GEU: van gestelde verwarringsgevaar is niets gebleken. GEU veroordeeld tot schadevergoeding voor onrechtmatig beslag.


IEPT20161107, Rb Rotterdam, Brein v handelaar R4 geheugenkaarten
Ex parte bevel ex 1019h Rv tegen een handelaar in R4 geheugenkaarten die meer dan honderd illegale games bevatten: dwangsom van € 2.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld met een maximum van € 50.000.

IEPT20161101, Hof Amsterdam, PostNL

Hof komt terug op beslissing om deskundigenbericht te gelasten. Inbreuk op auteursrecht PostNL nu vast is komen te staan dat door appellant verkochte postzegels vals zijn. Sprake van onrechtmatig handelen en bestuurdersaansprakelijkheid appellant. Voorschot schadevergoeding van € 90.000 toegewezen (in plaats van € 2.6 miljoen door de rechtbank), zaak verder verwezen naar schadestaat.

IEPT20161026, Rb Overijssel, Siemens
FEMAP Software is een werk in de zin van de auteurswet: interface bevat subjectieve keuzes en met de broncode kunnen complexe berekeningen en afbeeldingen worden geproduceerd. Sprake van inbreuk op auteursrecht Siemens: illegale versie software gedownload en geïnstalleerd en gebruikt. Gedaagde is aansprakelijk voor de schade: er is sprake van functioneel verband tussen opgedragen werkzaamheden en foutieve gedraging. Vaststellen schade aan de hand van de b-grond van artikel 13 Handhavingsrichtlijn niet passend: gedaagde zou nimmer alle modules hebben aangeschaft en bij de aanschaf van de Software kunnen alleen de modules geactiveerd worden waarvan men een licentie heeft aangeschaft. Schadebegroting op basis van gederfde licentievergoedingen: schade wordt begroot op basis van de twee licenties die [A] heeft.  Eiseressen mogen zich bij akte uitlaten over bewijs schade aan de hand van de a-grond van artikel 13 Handhavingsrichtlijn: het partijdebat heeft zich immers niet uitgestrekt tot de a-grond.

IEPT20161025, Rb Rotterdam, tv-serie uploader
Auteursrecht. Ex parte ex artikel 1019h Rv tegen iemand die 1500 afleveringen van populaire tv series op Usenet heeft geplaatst: dwangsom van € 2.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat inbreukverbod wordt overtreden met maximum van € 50.000.

IEPT20161020, HvJEU, Montis
Beschermingstermijnrichtlijn 93/98 niet van toepassing op auteursrechten die aanvankelijk door een nationale wetgeving werden beschermd, maar vóór 1 juli 1995 zijn vervallen. Niet laten herleven van wegens formaliteit vóór 1 juli 1995 vervallen auteursrechten niet in strijd met Beschermingstermijnrichtlijn 93/98. Unie niet verplicht om bepalingen uit TRIPs verdrag, waardoor artikel 5(2) Berner Conventie (formaliteitenverbod) moet worden nageleefd, toe te passen vóór 1 januari 1996. Betrokken lidstaat moet zich houden aan zijn verplichtingen uit artikel 5(2) Conventie van Bern en is aansprakelijk voor eventuele schending van deze Conventie.

 

IEPT20161019, Rb Den Haag, De Poortere v By-Boo

Vintage Multi tapijten van De Poortere beschermd als niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen: tot vormgevingserfgoed behorende tapijten wekken andere algemene indruk en staan aan nieuwheid en eigen karakter niet in de weg. Ook auteursrechtelijke bescherming: sprake van vrije, creatieve keuzes. Design Patchwork 1 van By-Boo maakt inbreuk op modellen- en auteursrecht van De Poortere: tapijten zijn identiek. Design Patchwork 2 maakt geen inbreuk: het design ontbeert de cirkelvormige motieven, de vlakken zijn niet van gelijke grootte en stikwerk komt niet overeen.  Het beroep op slaafse nabootsing slaagt niet: onvoldoende onderbouwd dat tapijten De Poortere eigen plaats op de markt hadden.


IEPT20161018, Hof Amsterdam, UPC v Lira
Lira heeft geen belang meer bij verbod of gebod, nu wet is gewijzigd door Wet Auteurscontractenrecht, waardoor nieuwe directe vergoedingsaanspraak van collectieve beheersorganisaties zoals Lira kabelexploitanten is gecreëerd (artikel 45d (2) en (3) Aw). Geen heruitzending bij openbaarmaking via Mediagateway. Uit Norma v NL Kabel-arrest (IEPT20140328) op te maken dat eventuele gelijktijdige uitzending door de omroep via andere technische weg in de ogen van de Hoge Raad niet relevant is, terwijl HvJEU zich er niet over heeft uitgesproken. Prejudiciële vragen over of bij gelijktijdige primaire openbaarmaking sprake kan zijn van heruitzending voorbarig. Geen overdracht toekomstig auteursrecht aan Lira: artikel 45d Aw bevat materiele rechtsregel dat exploitatierechten van rechtswege bij de filmproducent rusten, zodat uitsluitend een schriftelijk overeengekomen, afwijkend beding tussen auteur en producent ertoe kan leiden dat de auteursrechten niet van meet af aan aan de producent zijn overgedragen, maar bij de auteur zijn gebleven. Nieuwe juridische duiding na Norma v Kabel-arrest in beginsel onvoldoende grond voor vermindering van door auteurs te ontvangen vergoedingen. Ten aanzien van 24 zender staat vast dat deze niet via Mediagateway worden uitgezonden. Kabelexploitanten krijgen gelegenheid te bewijzen dat zij gebruik maken van contractuele afspraken en licenties en in voorkomend geval toestemming van Agicoa.


IEPT20161012, HvJEU, Ranks en Vasiļevičs
Eerste verkrijger computerprogramma mag zijn reservekopie van dat programma niet aan een nieuwe verkrijger verschaffen zonder toestemming van de rechthebbende.

 

IEPT20161012, Rb Amsterdam, Scoezh v Buma

Door Buma gestelde eisen voor verlenen van nieuwe licentie aan Scoezh leveren geen misbruik van bevoegdheid op: aanzienlijke betalingsachterstanden en niet voldaan aan opgaveverplichtingen, Scoezh naast etheruitzendingen ook aansprakelijk voor openbaarmaking Buma-repertoire via webcasting, Buma niet gehouden om tot overeenstemming te komen zonder vorderingen uit het verleden – in ieder geval gedeeltelijk - voldaan te krijgen, eis dat voormalig bestuurder niet langer bij Scoezh betrokken mag zijn niet onredelijk gelet op eerdere negatieve ervaringen.

IEPT20161005, Rb Noord-Holland, Foto op website

Schadevergoeding van € 530 voor inbreuk op auteursrechten fotograaf bij kopiëren artikel Telegraaf: schending auteursrecht, geen sprake van embedden. Schadevergoeding gebaseerd op bedrag uit schikkingsvoorstel.


IEPT20161003, Rb Den Haag, Foto zonder toestemming

Auteursrechtinbreuk en inbreuk op persoonlijkheidsrechten eiser door foto op website en facebookpagina te publiceren en te verminken: € 2.732 conform tarieven Stichting Foto Anoniem.


IEPT20160922, HvJEU, Microsoft Mobile Sales v SIAE

Beide prejudiciële vragen ontvankelijk: eerste vraag niet hypothetisch en verband met geschil in hoofdgeding, dat vraag 2 inhoudelijk gelijk is aan eerder door HvJEU behandelde vraag staat ontvankelijkheid niet in de weg. Regeling voor billijke compensatie die afhankelijk is van het sluiten van overeenkomsten tussen een auteursrechtenorganisatie met een wettelijk monopolie enerzijds en betalingsplichtigen of hun brancheorganisaties anderzijds, waarbij enkel de eindgebruiker om terugbetaling van een ten onrechte betaalde vergoeding kan verzoeken is in strijd met artikel 5(2)(b) Auteursrechtrichtlijn. Toekenning in tijd beperkte werking aan arrest vereist goede trouw belanghebbende kring en gevaar van ernstige verstoringen. HvJEU al in Padawan-arrest (IEPT20101021) over soortgelijke situatie uitgesproken, waardoor SIAE niet kan stellen dat regeling hoofdgeding in overeenstemming met EU recht was. Niet aangetoond dat sprake is van ernstige verstoringen.

IEPT20160921, Rb Midden-Nederland, Real Time Communication

Vrijwaringsincident verworpen: niet duidelijk een incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring ingesteld. Versteeg auteursrechthebbende op foto Waylon: foto geopenbaard met vermelding van zijn naam. Foto door Real Time Communication openbaar gemaakt: toegankelijk geweest voor derden. Real Time Communication als exploitant van de website entreekaarten.nl verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Schadevergoeding van € 500 (€ 250 voor auteursrechtinbreuk en € 250 voor gebrek aan naamsvermelding): gebaseerd op gebruikelijke vergoeding Versteeg van € 250 per jaar.

IEPT20160921, Rb Amsterdam, Performance Kunstenaars
Beding in schriftelijk contract tussen partijen met betrekking tot de royalty’s over gezamenlijk werk komt neer op een verdeling van 50/30/20: uit uitlatingen van gedaagde volgt dat gedaagde de rechtsoverwegingen in het contract over de royalty’s in die zin heeft opgevat dat eiser 20% toekomt. Gedaagde dient nog niet betaalde royalty’s alsnog te voldoen. Heruitvoering ‘Work Relation’ maakt inbreuk op eisers’ auteurs-en persoonlijkheidsrechten: de performance is in grote mate gewijzigd, met name doordat gedaagde daaraan een commercieel karakter verbonden heeft, terwijl het originele werk geen commercieel karakter had en gedaagde hiervoor geen toestemming heeft gevraagd. Deelgenoot van een gezamenlijk werk kan zelfstandig auteursrechten handhaven. Eiser is gerechtigd om afzonderlijk voor tentoonstellingen gezamenlijk werk openbaar te maken: tentoonstelling is een wettelijk toegestaan gebruik waarbij geen toestemming van de deelgenoot noodzakelijk is.


IEPT20160920, Hof Arnhem-Leeuwarden, De Maatschap
Inzagevordering afgewezen bij gebrek aan redelijk vermoeden van (dreigende) auteursrechtinbreuk door scenario De Maatschap op boek De Straatvechter:  groot deel van aangevoerde elementen niet auteursrechtelijk beschermd, niet aannemelijk gemaakt dat andere genoemde elementen zijn overgenomen en onvoldoende aannemelijk dat totaalindrukken boek en scenario De Maatschap overeenstemmen. Appellant is terecht als verliezende partij in de proceskosten veroordeeld.

IEPT20160915, HvJEU, Mc Fadden v Sony

Het aanbieden van gratis toegang tot een communicatienetwerk is een ”dienst van de informatiemaatschapij” wanneer deze dienst wordt verricht om reclame te maken. Het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk moet al worden geacht te zijn verricht als de toegang waarmee wordt gezorgd voor de vereiste uitvoering van de informatiedoorgifte niet het technische, automatische en passieve kader te buitengaat zonder dat er aan extra voorwaarde dient te zijn voldaan. Artikel 14 lid 1 onder b van richtlijn 2000/31 niet analoog van toepassing op artikel 12 lid 1 zelfde richtlijn. Niet mogelijk schadevergoeding te vorderen wanneer toegang tot netwerk is gebruikt om inbreuk op zijn rechten te maken. De overheid van een lidstaat mag van een aanbieder van toegang tot een communicatienetwerk verlangen dat hij verhindert dat derden een bepaald auteursrechtelijk beschermd werk via dat netwerk voor het publiek toegankelijk maakt.

IEPT20160913, Rb Den Haag, Scoezh v Buma & Sena
Voorzieningenrechter onbevoegd ten aanzien van de vorderingen jegens Buma: forumkeuzebeding voor rechter te Amsterdam staat behandeling te Den Haag in de weg. Sena maakt geen misbruik van haar recht door verdere eisen te stellen om tot een overeenstemming te komen ten aanzien van een billijke vergoeding van toekomstige uitzendingen: relatie Scoezh en Sena kent langdurige voorgeschiedenis van niet-naleving door Scoezh en oud-bestuurder van Scoezh is persoonlijk bij alle niet-nakomingen betrokken geweest.


IEPT20160913, Hof Amsterdam, SCOEZH v Buma en Sena

Niet-juridische bestuurder kan ook onder bestuurdersaansprakelijkheid vallen in geval van feitelijke controle over onderneming. [W] persoonlijk aansprakelijk voor inbreuken: ernstig verwijt en ruimte bestuurders gaat niet zo ver dat bewust inbreuk mag worden gemaakt op rechten derden

IEPT20160908, HvJEU, GeenStijl v Sanoma
Het plaatsen van hyperlinks naar beschermde werken op een website is een mededeling aan het publiek wanneer de verstrekker een winstoogmerk had en kennis had of redelijkerwijs kon hebben van het illegale karakter van de publicatie van die werken op die website.


IEPT20160907, Rb Den Haag, Tee Set
[Eiser] rechthebbende op naburige rechten fonogrammenproducent Tee Set oeuvre: bepaald in een in gezag van gewijsde gegaan vonnis uit 1998 dat rechten aan [de manager] en [bandlid1] toekwamen en later overgedragen aan [eiser]. [eiser] geen auteursrechthebbende van Tee Set oeuvre: onvoldoende onderbouwd dat [bandlid1] maker was van alle composities en teksten. Vergoeding voor exploitatie “Ma belle amie” onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20160826, Rb Amsterdam, ITV v MC&F
Ordermaatregel vereist om te bepalen wie de exclusieve exploitatie van het eindspel van een tv-format mag voortzetten en uitbreiden tot uitspraak in Italiaanse bodemprocedure: uitkomst bodemprocedure laat naar verwachting lang op zich wachten, op oordeel van Spaanse rechter dat de rechten bij ITV liggen valt aan te merken dat MC&F daarin geen partij was, hoger beroep loopt en de Spaanse rechter over minder informatie beschikte, beoordeling van de - niet uitgemaakte zaak -  bij wie het auteursrecht op het spel ligt zal moeten plaatsvinden in de bodemprocedure.

IEPT20160824, Rb Midden-Nederland, BREIN v Usenet uploader
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen iemand die op grote schaal films naar Usenet upload en deze – vaak op verzoek – spot: dwangsom van € 2000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat inbreukverbod wordt overtreden met maximum van € 50.000

IEPT20160817, Rb Den Haag, Eredivisie v Global Layer
Spoedeisend belang nu eiseressen inbreuken via www.04stream.com beogen te beëindigen. Gebod Global Layer om dienstverlening ten behoeve van 04stream te staken en toekomstige inbreukmakende streams ontoegankelijk te maken: auteursrechtinbreuk door middel van diensten Global Layer voldoende aannemelijk, gebod proportioneel, nu klant Global Layer niet reageert op sommaties en klant Global Layer voert geen correct notice-and-takedown-beleid. Eiseressen hebben belang bij verstrekking identificerende persoonsgegevens inbreukmakende klant. Ook belang indien diensten met betrekking tot inbreuk zijn gestaakt om verantwoordelijke achter 04stream in rechte te kunnen betrekken. Verstrekking gegevens proportioneel: niet aannemelijk gemaakt dat minder ingrijpende mogelijkheid bestaat. Belangen eiseressen wegen zwaarder dan belangen Global Layer en haar klant. Geen afgifte informatie m.b.t. andere websites dan 04stream.com: op grond van artikel 28 lid 9 Aw jo. artikel 843a Rv alleen verplichting tot afgifte informatie die ziet op (omvang) inbreuk.

IEPT20160810, Rb Den Haag, Philips v Lidl
Lidl Stiftung wel degelijk betrokken bij de handel in Silvercrest scheerapparaten. Rubberen bandje rond hals blijft buiten beschouwing bij vergelijking totaalindrukken. Overeenkomsten worden onvoldoende weggenomen door de verschillen. Beschermingsomvang auteursrecht niet beperkt. Ontlening aangenomen.

IEPT20160729, Rb Midden-Nederland, Slipperzool

Hoge mate van waarschijnlijkheid dat bodemrechter model van slipperzool zal vernietigen: geen andere indruk bij geïnformeerde gebruiker dan ouder model. Slipperzool niet auteursrechtelijk beschermd: ontleend aan soortgelijke, oudere slipperzool, waardoor geen sprake is van een werk. Geen sprake van slaafse nabootsing: geen eigen plaats op de markt. Proceskostenveroordeling aangehouden in afwachting van uitkomst arrest inzake United Video/Telenet (IEPT20160728).

IEPT20160727, Rb Overijssel, Brein v Beheerder Facebookgroep
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen iemand die op grote schaal muziekwerken naar internet upload: dwangsom van € 2000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat inbreukverbod wordt overtreden met maximum van € 50.000.

IEPT20160726, Hof Den Haag, Google
Artikel met foto appellant op webblogdienst Google niet onrechtmatig jegens appellant: maatschappelijk belang, steun in feiten materiaal, bevat informatie die ook door anderen is gepubliceerd. Beroep op auteursrecht en portretrecht faalt: eiser geen maker en foto afgebalkt.

IEPT20160725, Rb Overijssel, LF v Gastroparts

LF hoeft Gastroparts geen termijn te gunnen om gebruik te blijven maken van LF-databank tot overgang naar GEV is voltooid: Gastroparts heeft zelf overeenkomst met LF zonder termijn beëindigd. Bestaan van auteursrecht LF op foto’s, teksten en structuur databank voldoende aannemelijk. LF-databank is beschermd ex artikel 1(1) onder a Databankenwet: substantiële investering voldoende aannemelijk door personeelskosten, salarissen en schriftelijke verklaringen. Gastroparts maakt inbreuk op databankenrechten en auteursrechten LF. Geen onrechtmatig gebruik bedrijfsgeheime informatie door Gastroparts: door LF gehanteerde prijzen bekend en makkelijk toegankelijk en geen geheimhoudingsverplichting.


IEPT20160722, Rb Amsterdam, Label 88 v Fashion Parts

Uniemerk “LBLS / Labelsz” niet identiek aan oudere uniemerk “Label88” “sub a”. Geen verwarringsgevaar (‘sub b”): gelijkenis beperkt tot woord “Labels” nu LBLS niet overeenstemt met oudere merk. Hoewel onderdeel “Labelsz” wel overeenstemt is totaalindruk merken anders, waardoor geen sprake is van verwarringsgevaar. Eiseres op grond van ontwerptekeningen maker van  Moscow Shopper, Dublin Pocket, New York Pocket Bag, Beijng XL en Beijng NY bag. Eiseres niet als maker aangemerkt van New NY bag en de Black Snake nu ontwerptekeningen ontbreken. Moscow Shopper en de Beijing XL niet auteursrechtelijk beschermd: op ontwerpdatum bestonden reeds overeenstemmende tassen. Dublin niet auteursrechtelijk beschermd: kenmerkende elementen en totaalindruk onvoldoende oorspronkelijk en technisch bepaalde elementen. New NY Pocket wel auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes gemaakt met combinatie van elementen. Fashion Parts maakt inbreuk op New NY Pocket: overeenstemmende totaalindruk. Geen slaafse nabootsing: tassen hebben geen eigen plaats op de markt.

IEPT20160720, Rb Amsterdam, Tinkebell v Omroep Brabant

Uitzending telefoongesprek tussen Simonse (Tinkebell) en verslaggever Omroep Brabant over uitzetting Feda Amiri onrechtmatig: door zinnen Simonse te monteren wordt indruk gewekt dat twijfels Tinkebell over Amiri stelliger waren dan dat ze feitelijk waren en wordt context van onderzoek naar waarheid verhaal Amiri weggenomen. Simonse auteursrechthebbende op beelden gemaakt in Afganistan.Auteursrechtinbreuk door beelden gemaakt door Tinkebell uit te zenden zonder toestemming: € 1.412 gelet op tarieven regionale omroepen en NOS.


IEPT20160720, Rb Midden-Nederland, Afstudeerscriptie reisfoto’s
Scriptie B. wordt voor het grootste gedeelte auteursrechtelijk beschermd. Het project van B. is niet auteursrechtelijk beschermd. Scriptie moet per auteursrechtelijk beschermd onderdeel beoordeeld worden. Geen sprake van incidentele verwerking als bedoeld in art. 18a Aw. Geen onrechtmatig handelen van V. jegens B. ten aanzien van het overnemen van het project en de publiekelijk gedane uitlatingen. Wel onrechtmatig handelen van V door in het artikel in AD te ontkennen dat een deel van haar scriptie is ontleend aan die van B.

IEPT20160719, Rb Noord-Nederland, Brein v Usenet Uploader
Ex parte bevel ex art. 1019e Rv tegen een Usenet uploader die ruim 18.000 muziekalbums heeft gedeeld op het Usenet: dwangsom van € 2000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat inbreukverbod wordt overtreden met maximum van € 50.000.

IEPT20160719, Hof Den Haag, Your Hosting v Bavaria
Your Hosting ontvankelijk: geen berusting bij vonnis voorzieningenrechter (IEPT20160316): niet telefonisch en niet met persbericht. Slagzinnen  “Zo, nu eerst ’n Bavaria.” c.q. “Zo. Nu eerst een Bavaria.” niet auteursrechtelijk beschermd: geen creatieve keuze die leidt tot eigen intellectuele schepping, woorden “Zo. Nu eerst…” vormen gangbare zin in Nederlandse taal. Pauze na “zo” en combinatie “Zo. Nu eerst…” met een biermerk doen hier niet aan af. Onrechtvaardig voordeeltrekken uit onderscheidend vermogen of reputatie Bavaria-merken onvoldoende onderbouwd. Verwatering Bavaria-merken onvoldoende onderbouwd. Onrechtmatige handelen Your Hosting in het licht van afgewezen auteursrechtelijke- en merkenrechtelijke grondslag onvoldoende onderbouwd.

IEPT20160708, Rb Zeeland-West-Brabant, Akzo

Auteursrechtinbreuk op Mix2Win software door ex-werknemer: aannemelijk dat gedaagde rol heeft gespeeld in verspreiding van de illegale Mix2Win software door KIRS.


IEPT20160708, HR, Dierenporno

Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO).

IEPT20160701, Rb Midden-Nederland, Aegir v Wärtsilä

Opheffing beslag tot afgifte op ontwerptekeningen afgewezen: voldoende aannemelijk dat de tekeningen auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn en inbreuk kunnen maken op bedrijfsdebiet Wärtsilä. Grenzen verlof niet overschreden: uit verlof blijkt niet dat lijst met zoektermen uit verlof limitatief was, waardoor deurwaarder ook op andere termen mocht zoeken naar in beslag te nemen gegevens en/of bestanden.


IEPT20160701, Rb Midden-Nederland, De Maatschap

Verzoek om conservatoir beslag tot bescherming van bewijs (artikel 1019b en c Rv) inzake gestelde inbreuk op “De straatvechter, mijn verhaal” afgewezen: niet alle voor beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aangevoerd. Dreigende auteursrechtinbreuk onvoldoende aannemelijk: vertonen van enkele scènes gebaseerd op boek eiser onvoldoende voor overeenstemmende totaalindrukken. Dreiging auteursrechtinbreuk onvoldoende voor bewijsbeslag vóórdat tv-uitzending heeft plaatsgevonden.

 

IEPT20160629, Rb Amsterdam, De Maatschap

Verzoek om conservatoir beslag tot bescherming van bewijs (artikel 1019b en c Rv) inzake gestelde inbreuk op “De straatvechter, mijn verhaal” afgewezen: niet alle voor beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aangevoerd. Dreigende auteursrechtinbreuk onvoldoende aannemelijk: vertonen van enkele scènes gebaseerd op boek eiser onvoldoende voor overeenstemmende totaalindrukken. Dreiging auteursrechtinbreuk onvoldoende voor bewijsbeslag vóórdat tv-uitzending heeft plaatsgevonden.
 

IEPT20160627, Rb Amsterdam, Dijkstra

Schadevergoeding van € 540 voor publicatie foto van Dijkstra op internet: onvoldoende onderbouwd door gedaagde dat hij foto niet heeft gepubliceerd


IEPT20160622, Rb Noord-Holland, Brein v Eweka
Opgave persoonsgegevens door Usenet providers Eweka en Usenetter toegewezen: inbreuk op grote schaal voldoende aannemelijk, enkel blokkeren toegang van “Diesel and Black” onvoldoende gebleken en geen andere mogelijkheid om einde te maken aan inbreuk dan door achter gegevens van betrokken personen te komen. Belang Brein weegt zwaarder dan belang Usenet providers: hadden gezien grootschalige inbreuk gegevens na kennisneming bewijsmateriaal aan Brein moeten afgeven. Usenetter niet ten onrechte in procedure betrokken: Brein heeft belang bij het verzamelen van zoveel mogelijk informatie omtrent de betrokken personen.

IEPT20160621, Rb Amsterdam, Dijkstra v FDN Engineering
Schadevergoeding van € 540 voor publicatie foto “Hoekersingelbrug” op website: tweemaal gederfde licentievergoeding.

IEPT20160617, Rb Noord-Nederland, De Maatschap II

Gelet op deskundigenbericht is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat inbreuk is gemaakt op “bedscène” uit boek “De Straatvechter, mijn verhaal”


IEPT20160609, HvJEU, EGEDA v Estado

Financiering billijke compensatie voor privékopieën uit staatsbegroting niet toegestaan aangezien die kosten alleen voor rekening van de gebruikers van kopieën voor privégebruik dienen te komen


IEPT20160608, Rb Rotterdam, Esveco Specialties
Korpa-spel auteursrechtelijk werk: creatieve keuzes gemaakt. Spelconcept niet auteursrechtelijk beschermd. Onvoldoende onderbouwd dat Korpa-spel niet de eerste was en is ontleend aan KortBingo of Kortspil. Mede-makerschap bestuurder Esveco onvoldoende onderbouwd. Spel 1 maakt geen deel uit van oude onder licentie geproduceerde voorraad van Esveco. Spel 1 maakt inbreuk op Korpa-spel: geen zelfstandig werk door (vrijwel) geheel overeenstemmende totaalindrukken. Spel 2 maakt inbreuk op Korpa-spel: totaalindrukken verschillen te weinig om spel 2 als zelfstandig werk aan te kunnen merken. Onvoldoende onderbouwd dat Esveco spel 3 in Nederland op de markt heeft gebracht. Berekening eiser en rapport Esveco onvoldoende voor schadebegroting door rechtbank: zaak verwezen naar schadestaatprocedure.

IEPT20160608, Rb Amsterdam, Architectenweb v Zebor

Auteursrechtinbreuk op berichten Architectenweb. Bij vaststelling schade wordt uitgegaan van 495 berichten. Vorderingen Architectenweb op grond van databankenrecht verworpen: Inhuren tekstschrijvers geen investering in de verkrijging, controle of prestatie van de inhoud als bedoeld in art. 1 lid 1 Databankenwet. Schadevergoeding gesteld op € 5255,50. Rechtbank begroot de schade op € 0,05 per overgenomen woord. Proceskosten gecompenseerd: schade slechts fractie van gevorderde bedrag.

IEPT20160601, Rb Den Haag, ATAG v OfficePro

Geen ondermijning selectief distributiestelsel ATAG door gedaagde: onvoldoende onderbouwd dat gedaagde vanaf start onderneming op hoogte was dat zijn toeleverancier wanprestatie jegens ATAG pleegde, slechts ten aanzien van verkoop 3 magnetrons voldaan aan vereiste bewustheid en ondermijnende effecten voor distributienetwerk onvoldoende aannemelijk gemaakt. Merkenrechten ATAG uitgeput: onvoldoende onderbouwd dat en waarom uitzonderingen Dior/Copad (IEPT20090403) van toepassing zijn. [gedaagde] handelde niet deloyaal jegens ATAG: gebruik beeldmerken ATAG en PELGRIM op homepage onvoldoende voor suggestie commerciële band en geen afbreuk aan reputatie merken door onvakkundige installatie apparatuur. Wel merkinbreuk op  ETNA-merken door deze op website te gebruiken: niet gebleken dat gedaagde ETNA-producten aanbood. Productfoto’s ATAG auteursrechtelijk beschermd: (net) voldoende persoonlijke keuzes gemaakt qua opnamehoek, belichting en afstand tot apparatuur. Inbreuk op productfoto’s ATAG door deze op website te plaatsen.

IEPT20160531, HvJEU, Reha Training v GEMA

“Mededeling aan het publiek” uit artikel 3(1) Auteursrechtrichtlijn en artikel 8 Verhuurrichtlijn moet uniform worden uitgelegd. Mededeling aan publiek door doorgeven werken in revalidatiecentrum via televisietoestellen die op verschillende plaatsen in inrichting zijn geplaatst. Hierbij kan sprake zijn van een winstoogmerk.

IEPT20160527, Rb Noord-Nederland, De Maatschap

Inzage in scenario serie “De Maatschap” toegewezen, mogelijke inbreuk op “bedscène” uit boek “De Straatvechter, mijn verhaal” voldoende aannemelijk: in boek beschreven passage sluit op belangrijke elementen aan op elementen scène De maatschap en niet gebleken dat gegevens publiekelijk bekend zijn. Inbreuk m.b.t. aspect dat eiser terechtstond voor bedrieglijke bankbreuk en werd bijgestaan door zijn vader niet aannemelijk: algemeen bekend feit. Inbreuk ten aanzien van scène waarin gouden manchetknopen worden verkocht niet aannemelijk: te veel verschil met passage boek “ook mijn sieraden gaan onder de hamer”.


IEPT20160525, Rb Midden-Nederland, Overvalwagen

Tekeningen modelovervalswagen niet auteursrechtelijk beschermd: geen van aangevoerde elementen betreffen creatieve keuzes. Verstrekking van aangeleverde gegevens van [eiser] door [gedaagde] aan [B] niet onrechtmatig: onvoldoende onderbouwd.


IEPT20160524, Hof Den Haag, Hermes
Verklaring voor recht dat [R] inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Hermès afgewezen: belang komen te vervallen op moment dat [R] bij conclusie van antwoord erkende inbreuk te hebben gemaakt. Proceskosten worden gecompenseerd. Oordeel hof over verklaring voor recht leidt doet daar niets aan af. Beslagkosten voor rekening van [R]: beslag was niet onrechtmatig. Aanhangig maken hoofdzaak buiten in beschikking vermelde termijn doet hier niets aan af: na verlopen termijn met toestemming van [R] beslagen vernietigd en afschriften aan Hermes gegeven.

IEPT20160524, Rb Amsterdam, Buma & Sena v SCOEZH

Wijziging van eis van verbod tot muziek openbaar maken “via de ether” naar algemeen verbod toegestaan: ruimer verbod ligt geheel in lijn met inhoud dagvaarding. Niet bestreden dat Fresh FM inbreuk maakt op auteurs- en naburige rechten Buma en Sena. Onvoldoende aannemelijk dat derden aansprakelijk zijn voor de auteursrechtinbreuk. Vorderingen jegens [W] in persoon toegewezen: ernstig persoonlijk verwijt. Lijfsdwang tegen [W] toegewezen: ernst en duur van inbreuk en stelselmatig niet gehouden aan gerechtelijke bevelen.


IEPT20160520, Rb Gelderland, Eredivisie v Café de Bolle
Auteursrechtinbreuk wegens vertonen voetbalwedstrijden zonder licentie: dwangsom van € 750,00 per overtreding en veroordeling proceskosten (€ 4.732,10).

IEPT20160503, Rb Zeeland-West-Brabant, De Rooy v My Lady
Klein lederwaren De Rooy (bestaande uit 15 artikelen) niet auteursrechtelijk beschermd: geen wezenlijke verschillen met door My Lady overgelegd Umfeld en niet aannemelijk gemaakt dat producten De Rooy eerder op markt waren dan Umfeld. Geen ongeoorloofde slaafse nabootsing: geen eigen plaats op de markt toen My Lady haar producten op de markt bracht, overeenkomsten qua formaat en indeling grotendeels technisch bepaald en voldoende afstand genomen gelet op Umfeld en groot aantal verschillen. Onvoldoende aannemelijk dat My Lady profiteert van wanprestatie ex-werknemer De Rooy.

IEPT20160503, Rb Gelderland, Paper Dreams v So Low
Huldeschilden Paper Dreams van verkeersbord niet auteursrechtelijk beschermd: verkeersbord en plaatsnaambord niet oorspronkelijk, (gebruik van) teksten op borden niet oorspronkelijk of creatief en gebruik van verkeersbord en plaatsnaambord als huldeschild niet oorspronkelijk en creatief.  Bierviltjes/onderzetters Paper Dreams met verkeersbord niet auteursrechtelijk beschermd: Verkeersbord algemeen bekend en geen eigen creatieve keuzes gemaakt met teksten en afbeelding van bier/wijnglas. Ook als bierviltje wel auteursrechtelijk beschermd is geen inbreuk: bierviltje So Low ziet er heel anders uit dan dat van Paper Dreams. Desk signs niet auteursrechtelijk beschermd: combinatie niet-oorspronkelijk bordje met triviale tekst zorgt niet voor eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijke stempel van de maker. Ook als desk signs wel auteursrechtelijk beschermd zijn geen inbreuk: heel nadere totaalindruk door ander materiaal, afmetingen, kleuren en lettergrootte. Ik of jij dobbelstenen niet auteursrechtelijk beschermd: functioneel bepaalde vormgeving in combinatie met triviale teksten. Geen slaafse nabootsing huldeschilden, bierviltjes, desk signs of ik of jij dobbelstenen: op belangrijkste punten afgeweken en geen eigen plaats op de markt.

 

IEPT20160428, Rb Noord-Holland, Mokesys v VDH
Spoedeisend belang Mokesys: voldoende voortvarend gehandeld. Persoonlijke aansprakelijkheid [gedaagde4] onvoldoende onderbouwd. Uitsluitend Mokesys maker van Mokesys-tegels. Mokesys-tegels niet auteursrechtelijk beschermd: geen werkelijk alternatief beschikbaar en kleur van tegels is natuurlijke kleur van gebruikte (technisch bepaalde) materiaal. Ook de sleuf aan achterzijde en bolling aan voorzijde tegel technisch bepaald: sleuf nodig voor ophangen tegels en bolling voor versteviging en geen reële alternatieven. Geen slaafse nabootsing: vormgevingsalternatieven doen afbreuk aan deugdelijkheid of bruikbaarheid en gebruik andere kleur is toevoeging zinloos element, nu volgt uit technisch bepaalde keuze voor materiaal en bakproces. Onvoldoende onderbouwd dat [gedaagde4] vertrouwelijke informatie gebruikt of zorgvuldigheidsnorm schendt.

IEPT20160426, Hof Amsterdam, Alternatieve Geneeswijzen

[appellante] –module geen auteursrechtelijk werk: (Toevoegingen aan) gebruikelijke benamingen triviaal. Ordening van termen maakt module niet auteursrechtelijk beschermd: ordening niet oorspronkelijk of creatief. Bewijsopdracht om onrechtmatige daad c.q. onrechtmatig profiteren van wanprestatie door geïntimeerden te bewijzen.


IEPT20160421, Rb Amsterdam, Brein v Marktplaatsverkoper

Ex parte bevel ex 1019e Rv tegen Marktplaatsverkoper van illegaal gekopieerde TV-series en computerspellen: dwangsom van € 1000 voor iedere individuele openbaarmaking van een werk waarmee in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld, met een maximum van € 50.000.


IEPT20160420, Rb Noord-Nederland, NFLS v Leeuwarderadeel
Afzonderlijke elementen plan tot hergebruik oude spoortracé Leeuwarden-Anjum van [eiseres], zoals nader uitgewerkt in brochure NFLS niet auteursrechtelijk beschermd: geen subjectieve, creatieve keuzes gemaakt. Combinatie elementen niet auteursrechtelijk beschermd: betreft een beproefd concept dat al vele male eerder is bedacht en uitgevoerd. Als combinatie wel auteursrechtelijk beschermd zou zijn geen inbreuk: afwezigheid wezenlijk element “het spoorfietsen over het spoortracé” zorgt voor andere totaalindruk. Geen inbreuk op afzonderlijke brochure: andere totaalindruk door sterk verschillende omvang, lay-out, afbeeldingen, teksten en plaatsing van teksten


IEPT20160416, Rb Noord-Holland, Groen v Tenty

Onvoldoende aannemelijk dat Tentij voormalige klanten Tenty Productions heeft benaderd. Indien wordt aangenomen dat Tenty Productions auteursrechthebbende is op ‘bewerkingsbestanden’ onvoldoende aannemelijk auteursrecht door curator is overgedragen aan Groen. Onvoldoende aannemelijk dat Tentij in handelsverkeer gebruik maakt van andere handelsnamen dan 10TY Creative. Handelsnaam “10TY Creative” en “Tenty Productions” wijkt zodanig af dat geen sprake is van verwarringsgevaar.


IEPT20160406, Rb Amsterdam, Zoom.in v Illuminata

Geen verstrekking van ten behoeve van door [gedaagden sub 1] CN gebruikte toegangscodes en gegevens aan Zoom.in: niet aannemelijk gemaakt dat Zoom.in aansprakelijk kan worden gesteld voor enig tekortschieten. Onvoldoende zeker of auteursrechten op aan CN ter beschikking gestelde software krachtens werkgeversauteursrecht liggen bij Zoom.in. Reconventie: Geen opheffing Ierse ‘freezing order’ en geen opheffing gelegde beslagen in Nederland.


IEPT20160329, Hof Den Haag, Koz v Adinco
Geen grief gericht tegen oordeel vzgr dat kabelblok Formzeug op de markt was vóór registratie KOZ Gemeenschapsmodellen. Technische functie model. In KOZ modellen gebruikte overkapping die niet in Formzeug kabelblok aanwezig voorkomt technisch bepaald: genoemde alternatieven zijn niet meer dan toevoeging zinloos element of futiele afwijking in vormgeving. In modellen op overkapping aangebrachte aanhechting technisch bepaald: onvoldoende betwist dat aanhechting nodig is voor ondersteuning aan overkapping en genoemde alternatieven betreffen zinloze toevoegingen. Ook andere genoemde verschillen met kabelblok Formzeug technisch bepaald. KOZ-Uni niet auteursrechtelijk beschermd: bestaat deels uit technisch bepaalde elementen en deels uit elementen Formzeug-kabelblok. Geen slaafse nabootsing: KOZ kan anderen niet verbieden door KOZ gekozen technische oplossingen te gebruiken.

IEPT20160326, Rb Den Haag, Akzo v Kirs

Auteursrechtinbreuk door Mix2Win software te kopiëren en verspreiden. Ook auteursrechtinbreuk door updates Mix2Win software te verstrekken. EER-wijd inbreukverbod: geen verweer gevoerd en auteursrechtelijk werkbegrip is geharmoniseerd.


IEPT20160324, Rb Gelderland, O.N.X. Architecten v Husselerveld

Bouwtekeningen O.N.X. Architecten auteursrechtelijk beschermd: afmetingen, vormgeving en indelingen woningen resultaat van creatieve keuzes en zijn oorspronkelijk. Inbreuk op bouwtekeningen door woningen af te bouwen zonder toestemming O.N.X. Architecten. Dat bouwstop leidt tot vertraging geen rechtvaardiging voor inbreuk.


IEPT20160323, Rb Den Haag, SSH v Ventoux3

Beroep SSH op lastgeving tussen haarzelf en [V] en [O] onvoldoende onderbouwd. Onvoldoende onderbouwd dat naam “Ventoux3” auteursrechtelijke bescherming toekomt. Leiding en toezicht SSH (artikel 6 Aw) m.b.t. ontwerp Ventoux3 logo onvoldoende aannemelijk gemaakt. Geen beroep op artikel 3.8 en 3.29 BVIE: onvoldoende aannemelijk dat logo op bestelling SSH is ontworpen. Geen beroep op artikel 8 Aw: sprake van openbaarmaking zonder vermelding naam SSH. Geen depot te kwader trouw van woord/beeldmerk VENTOUX3: initiatief Ventoux3 evenement lag bij [V] en [O] van Ventoux3, en logo door hen ontworpen. Depot direct na geschil zorgt niet voor kwade trouw Ventoux3: met depot heeft Ventoux3 rechten opgeëist voor een teken dat zij al jaren te goeder trouw gebruikte.  Reconventie: auteursrecht en merkenrechtinbreuk door SSH onvoldoende aannemelijk.

IEPT20160321, Rb Amsterdam, Soccer Commerce v BeneVia

Foto’s van Adidas sportjacks auteursrechtelijk beschermd: voldoende eigen en oorspronkelijk karakter, waarbij door maker creatieve keuzes zijn gemaakt. Soccer Commerce is auteursrechthebbende. € 900 per foto voor auteursrechtinbreuk op 3 foto’s: foto’s op website Footballshop.nl identiek aan foto’s Soccer Commerce en vergoeding van €  300 per foto niet onredelijk.

IEPT20160321, Rb Amsterdam, CRI
Architect [VH] is maker van  de gevel van het kantorenpark “De Bovenlanden”: blijkt uit handgeschreven aantekeningen [VH]. [VH] geen maker van interieur, grondplan en kettingstructuur  van het kantorenpark. Voor vraag of sprake is van “totale vernietiging” gaat het erom of kenmerkende elementen oud ontwerp zichtbaar blijven in nieuwe ontwerp. Sprake van totale vernietiging van alle voor het ontwerp van [VH] karakteristieke delen, zodat geen sprake is van aantasting in de zin van artikel 25 Aw. Vernietiging leidt niet tot misbruik van recht c.q. onrechtmatig handelen CRI: voldoende aannemelijk dat zij gegronde redenen heeft voor vernietiging, bestaande uit leegstand, kapitaalverlies en onderzoek naar plannen met hergebruik bestaande gevels. Belangen [VH] wegen minder zwaar: niet de bedoeling dat architect opdrachtgever kan dwingen gebouw ongerept in stand te laten alsof het een monument betrof en mogelijkheid [VH] om zijn werk te documenteren.

IEPT20160318, Rb Amsterdam, InBev

Niet in geschil dat eiser auteursrechthebbende is op foto Feijenoord - Ajax 1969. InBev heeft toestemming gekregen van eiser om de foto éénmalig te gebruiken.  Auteursrechtinbreuk door foto met daarin gefotoshopt flesje Jupiler 7 maal zonder toestemming te vertonen en te gebruiken op websites en menukaarten. Voorschot van € 40.000 schadevergoeding toegewezen, grotendeels gebaseerd op € 5.000 per foto: tarief eiser voor foto zonder toestemming en naamsvermelding € 3.300, verminking en aantasting van de foto en voor eenmalig gebruik van de foto € 3.000 overeengekomen met InBev. InBev moet opgave doen van aantal openbaarmakingen van de foto.

 

IEPT20160317, Rb Den Haag, PMP v EasySofa

Tweeknoopsvariant Beto-fauteuil maakt auteursrechtinbreuk op Beto-fauteuil met bies in kleur van de stoffering: Janis niet ontleend aan Ruth-fauteuil, Janis auteursrechtelijk beschermd, tweeknoopsvariant Beto heeft vrijwel identiek ontwerp met geheel overeenstemmende totaalindruk.Vorderingen betreffende een- en vierknoopsvariant Beto op grond van modelrecht en wanprestatie onvoldoende onderbouwd. Gevorderde verbod alleen toegewezen voor EU-lidstaten.


IEPT20160316, Rb Rotterdam, Izuskan v B.Loved Fashion

Afzonderlijke elementen Izuskan-sjaals niet auteursrechtelijk beschermd: sprake van stijlkenmerken van de zogenaamde ‘Ibiza-‘ of ‘Gypsy stijl’. Combinatie van elementen wel auteursrechtelijk beschermd. B.Loved heeft inbreuk gemaakt op Izuskan-sjaals en in strijd met onthoudingsverklaring gehandeld: één op één kopieën aangeboden als B.Loved-sjaals op modebeurs van 2014. Roze-rode B.Loved-sjaal is verveelvoudiging roze-rode Izuskan-sjaal: overeenstemmende totaalindrukken, verschillen van ondergeschikte betekenis doen hier niet aan af en bewijsvermoeden van ontlening niet ontzenuwd. Blauwe B.Loved sjaal is verveelvoudiging blauwe Izuskan-sjaal: overeenstemmende totaalindruk en sprake van ontlening. Groene B.Loved sjaal niet inbreukmakend: concrete uitwerking Izuskan stijlkenmerken zorgt voor andere totaalindruk. Groen/geel/rode-sjaal B.Loved niet inbreukmakend: geen fysiek exemplaar overgelegd en vergelijking op basis van overgelegde foto onmogelijk. Verbod voor hele Europese Unie: werkbegrip en reproductierecht geharmoniseerd.

IEPT20160316, Rb Den Haag, Bavaria v Your Hosting

Slagzin “Zo, nu eerst ’n Bavaria” c.q. “Zo. Nu eerst een Bavaria” auteursrechtelijk beschermd: kernachtig en “pakkend” met een zekere kwinkslag, waardoor maker vrije en eigen creatieve keuzes heeft gemaakt. Dat zin uit gangbaar Nederlands bestaat doet niet af aan creativiteit: Your Hosting heeft geen voorbeelden aangedragen van uitingen voorafgaand aan het bedenken van de slagzin. Geen Banale of triviale keuzes en sprake van duidelijke pauze na het woord “Zo”, dat bijdraagt aan originele karakter van de slagzin. Uiting “Zo. Nu eerst naar de cloud, www.yourhosting.nl slash zakelijk” maakt inbreuk op slagzin Bavaria: kenmerkende en auteursrechtelijk te beschermen deel van slagzin Bavaria “Zo. Nu eerst…” geheel overgenomen.
 

IEPT20160311, Rb Den Haag, Brein v 2Lions Team
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen lid 2Lions-Team dat zich erop richt om films, televisieseries en andere auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken gratis voor het publiek beschikbaar te stellen, zonder dat de rechthebbenden daarvoor toestemming hebben gegeven: dwangsom van € 200 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat inbreukverbod wordt overtreden, dan wel een dwangsom van € 100 voor iedere keer dat in strijd met inbreukverbod wordt gehandeld met maximum van € 50.000

IEPT20160311, Rb Noord-Nederland, Brein v 2Lions Team

Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen lid 2Lions-Team dat zich erop richt om films, televisieseries en andere auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken gratis voor het publiek beschikbaar te stellen, zonder dat de rechthebbenden daarvoor toestemming hebben gegeven: dwangsom van € 2000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat inbreukverbod wordt overtreden met maximum van € 50.000


IEPT20160311, Rb Den Haag, Beslag op software
Inbreuk aangenomen. Beslag tot afgifte op gegevensdragers voor zover die nagenoeg volledig of uitsluitend dienen voor opslag van [naam] software.

IEPT20160309, Rb Den Haag, Danife v Satellite
Pluto3-urinoir auteursrechtelijk beschermd: vóór ontwerpdatum/marktintroductie geen vergelijkbare urinoirs op de markt, trekken niet louter technisch bepaald door vormgeving tankdop als vlakverdeling en lijnenspel en niet gesteld dat kenmerkende elementen banaal of triviaal zijn. 4MEN-urinoir maakt inbreuk op auteursrecht Pluto3-urinoir: vermoeden van ontlening door grote mate van overeenstemming van kenmerkende elementen en feit dat Satellite voormalig afnemer bekend was met Pluto 3. Vermoeden onvoldoende weggenomen door geringe verschillen. Auteursrechtinbreuk in Europese Unie: werkbegrip en inbreukbegrip geharmoniseerd.

IEPT20160308, Hof Amsterdam, NSE v Brein
Vooralsnog onduidelijk welk belang Brein heeft bij nadere beslissing op haar vordering, comparitie gelast. Indien Brein wel belang heeft geen aanleiding om terug te komen op beslissingen over NTD-procedure in tussenarrest 19 augustus 2014 (IEPT20140819) en wenst het hof in nadere comparitie te worden toegelicht over haalbaarheid woordfilter, blokkering van nieuwsgroepen en afsluiting van gebruikers. Stellingen Brein omtrent verdergaand bevel dan reeds kan worden gegeven op grond van dat NSE tussenpersoon is onvoldoende onderbouwd.

IEPT20160303, Rb Noord-Holland, BREIN v 2Lions Team
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen lid 2Lions-Team dat zich erop richt om films, televisieseries en andere auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken gratis voor het publiek beschikbaar te stellen, zonder dat de rechthebbenden daarvoor toestemming hebben gegeven: dwangsom van € 2000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat inbreukverbod wordt overtreden met maximum van € 50.000

IEPT20160224, Rb Den Haag, Noosa v Desir
Dubbele armband, brede riem en smalle riem maken inbreuk op modelrechten en auteursrechten Noosa: geen verweer gevoerd. “Enkele armband” maakt inbreuk op G-model enkele armband: G-model geldig en geringe verschillen vallen in het niet bij grote overeenkomsten. Drukkers Desir maken geen inbreuk op BX-model: door Noosa geclaimde karakteristieke kenmerken niet af te leiden uit afbeeldingen van de modelinschrijving en andere algemene indruk, omdat afgebeeld dessin ook deel uitmaakt van model. Geen auteursrechtinbreuk: Noosa drukkers niet auteursrechtelijk beschermd door gebrek creatieve keuzes, ook niet bij selectie en combinatie elementen. Gecombineerde werken van de enkele armband met drie drukkers niet auteursrechtelijk beschermd: niet onderbouwd. Geen slaafse nabootsing afzonderlijke drukkers en enkele armband gecombineerd met drie drukkers: eigen plaats op de markt in 2011 onvoldoende onderbouwd. In reconventie geoordeeld dat CHUNK merk voor de waar “drukknoop” verworden is tot soortnaam. Depot Beneluxwoordmerk “CHUNK” door Desir te kwader trouw. Merkinbreuk “sub a” door gebruik CHUNK merken op website Desir voor sierraden. Gebruik termen “NOOSA” en “CHUNK” als adword niet inbreukmakend: voldoende duidelijk dat diensten van Desir afkomstig zijn en dat deze compatible zijn met Noosa-producten, geslaagd beroep op Gilette leer. Gebruik teken “Chunks” als metatag wel merkinbreuk doordat gebruik teken “Chunk” op website Desir inbreukmakend is.

IEPT20160223, Hof Den Haag, Enesco v Dino Trading
Op basis van stellingen ter zitting geoordeeld dat POM knuffelhond inbreuk maakt op auteursrecht BOO knuffelhond.

 

IEPT20160217, Rb Den Haag, Zootz

Niet aannemelijk dat inhoud overeenkomst van opdracht betekent dat gebruiksrecht ontwerpen is beperkt tot de campagne waarvoor het ontwerp is gemaakt.

IEPT20160217, Rb Amsterdam, LIRA v RODAP
Kort geding leent zich niet voor toewijzen betalingsvorderingen met verbod aan gedaagden om rechten voor te behouden m.b.t. standpunt over de wet en het Convenant. Gedaagden mogen niet aan betaling de voorwaarde verbinden dat CBO’s zich neerleggen bij interpretatie gedaagden van deze kwesties. Gedaagden hebben echter ondubbelzinnig toegezegd te betalen zonder vooraf voorwaarden te stellen. Gevorderde maandelijkse opgave aantal abonnees afgewezen.

IEPT20160217, Rb Overijssel, Siemens v KTK
Op basis van tussenvonnis van 19 maart 2014 staat inbreuk op auteursrecht Siemens software vast. Gederfde licentievergoeding Solid Edge software vastgesteld op basis van laagste prijs premiumversie Solid Edge van € 3.233: niet ongewoon dat er op internet naar laagste prijs wordt gezocht. Geen verdubbeling schadevergoeding: naar Nederlands recht zijn privaatrechtelijke boetes of punitive damages (nog) niet mogelijk. Forfaitaire vergoeding vastgesteld op € 5.000 (marktprijs + kosten in verband met opsporing en onderzoek).

IEPT20160210, Rb Den Haag, Stichting Pictoright v Bendle
Geen spoedeisend belang.  Geen feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat uitkomst bodemprocedure niet afgewacht kan worden.

IEPT20160203, Rb Noord-Nederland, Audio Licht Beeld
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen Hof Audio Licht Beeld en Hof. Sprake van merkinbreuk: geen sprake van depot te kwader trouw door eiser, dominerende bestanddeel is HOF en merken worden gebruikt voor soortgelijke werkzaamheden. Eiseres heeft op grond van artikel 7 Aw het uitsluitend recht op foto’s: gedaagde heeft foto’s gemaakt tijdens de dienstbetrekking. Domeinnamen overgedragen: alle activiteiten, dus ook de domeinnamen, zijn ondergebracht in de B.V. van eiseres.

IEPT20160202, Hof Den Haag, DCC v Forax
Niet uit te sluiten dat bewerkingsrecht in Auteursrechtrichtlijn is geharmoniseerd. Inbreuk op (bron)codeniveau software niet bewijsbaar wegens niet overleggen broncode DC-Customized Software. Op moment van gestelde inbreuk op DC-Specificaties door Forax-specificaties 0.1 was DCC nog geen auteursrechthebbende. Op moment van gestelde inbreuk op DC-Specificaties door Forax-specificaties 0.1 was DCC nog geen auteursrechthebbende. DC-Functional Design 14.1 niet auteursrechtelijk beschermd als voorbereidend materiaal. In Forax-specificaties overgenomen fragmenten uit DC-Functional Design 14.1 niet auteursrechtelijk beschermd: louter feitelijke informatieverstrekking waarin zakelijke, voor de hand liggende terminologie wordt gehanteerd. Forax-software geen bewerking van DC-Functional Design 14.1. Onvoldoende aannemelijk dat DC SA rechthebbende was op S-know how door inbrengen in DC SA. Gebruik door Forax van A-Know how vóór sluiten overeenkomst 10 februari 2011 niet onrechtmatig, omdat DC SA toen geen rechthebbende of gebruiker was. Gebruik A-Know how na overeenkomst ook niet onrechtmatig: DCC Exploitatie heeft onvoldoende maatregelen genomen om informatie geheim te houden (artikel 39 TRIPS).


IEPT20160202, Hof Arnhem-Leeuwarden, Simonis & Buunk v Pictoright
Pictoright ontvankelijk in vorderingen tot verstrekken informatie over volgrechtplichtige transacties: aangetoond rechthebbenden op het volgrecht te vertegenwoordigen, gebleken dat Simonis & Buunk volgrechtplichtige transacties heeft verricht en bevoegd volgens artikel 3:305a BW. Redelijke uitleg artikel 43d Aw brengt mee dat inlichtingenrecht kan worden uitgeoefend tegenover iedere actor in de professionele kunsthandel zonder concrete aanwijzingen van volgrechtplichtige transactie. Door Pictoright gehanteerde systeem van opgave volgrechtplichtige transacties strookt met artikel 43d Aw. Pictoright hoeft bevoegdheid vertegenwoordiging makers op voorhand niet te bewijzen. Pictoright moet wel t.a.v. door kunsthandel opgegeven makers desverlangd bewijzen vertegenwoordigingsbevoegd te zijn. Geen verplichting kunsthandel om bij iedere volgrechtplichtige transactie op zoek te gaan naar de maker of uit zichzelf opgave te doen bij organisaties als Pictoright. Vordering tot betaling volgrechtvergoeding prematuur en daardoor niet toewijsbaar. Simonis & Buunk ook verplicht opgave te doen als zij als tussenpersoon of koper is opgetreden.

IEPT20160128, Rb Den Haag, FunXtion International v Health Center

Gebruik teken ‘Funxtion’ maakt inbreuk op Funxtion merken: identiek en gebruikt voor dezelfde diensten. Ook inbreuk door gebruik teken ‘Outdoor Funxtion’: verwarringsgevaar door sterke mate van overeenstemming en gebruik voor zelfde diensten. Auteursrechtinbreuk: FunXtion is auteursrechthebbende en logo’s en foto’s zijn zonder toestemming gebruikt. Proceskosten van € 6000 toegewezen op grond van Indicatietarieven: daadwerkelijk hogere kosten rechtvaardigt geen hoger bedrag.


IEPT20160127, Rb Gelderland, Sena en Buma v Fun Village
Inbreuk op auteursrecht Buma en Sena: onvoldoende onderbouwd betwist dat Fun Village achtergrond muziek ten gehore heeft gebracht tussen 2011-2015 en niet in geschil dat tijdens live optredens muziek uit Buma-repertoire is afgespeeld. Geen algeheel verbod: bedrijfsvoering Fun Village draait in belangrijke mate om muziek. Kortingsregeling KHN niet van toepassing. Gemiste licentievergoedingen Buma voor evenementen (€ 15.973,39) onvoldoende betwist. Schadevergoeding bestaande uit gederfde licentievergoedingen: € 71.785,99 aan Sena en € 43.673,16 aan Buma.

IEPT20160126, Rb Den Haag, Filling Pieces v De Schoenenfabriek
Geen met akte van inbreng (geldige) overdracht auteurs- en modelrechten op ‘Low Top Python’ schoen aan Filling Pieces. Filling Pieces heeft volmacht ten aanzien van handhaving modelrechten. Stelling dat Filling Pieces volmacht heeft inzake de handhaving van auteursrechten onvoldoende onderbouwd. Indienen nieuwe afbeeldingen schoenen te laat en in strijd met goede procesorde. Model ‘Low Top Python’ heeft eigen karakter: gesteld noch gebleken dat combinatie elementen al tot vormgevingserfgoed behoorde. Modelrechtinbreuk: verschillen ‘Sneaker Snake’ en ‘Low Top Python’ te gering om bij geïnformeerde gebruiker een andere indruk te wekken. Pan-Europees verbod toegewezen: Schoenfabriek heeft ook in andere landen in Europa geleverd.

IEPT20160120, Rb Limburg, Bremen Bouwadviseurs
Werkgeversauteursrecht [D] op grond van bewijsvermoeden artikel 4 Aw wegens naamsvermelding op website. Foto auteursrechtelijk beschermd: auteursrechtdrempel is laag en foto voldoet aan werkbegrip. Toerekenbare inbreuk: van ondernemer mag worden verwacht dat zij zich ervan gewist of foto’s op haar website auteursrechtelijk beschermd zijn. Hoogte schadevergoeding  382,50 : éénmaal licentie-vergoeding en schending persoonlijkheidsrecht. Vordering tot bekendmaking bron afgewezen: foto ‘gegoogeld’ en geen herinnering exacte vindpagina waardoor [D] zelf onderzoek dient te verrichten.

IEPT20160114, Rb Zeeland-West-Brabant, Brein v Torrentuploader
Ex parte bevel ex art. 1019e Rv tegen Torrentuploader: dwangsom van € 2000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat inbreukverbod geheel of gedeeltelijk wordt overtreden met maximum van € 50.000.