2017 Auteursrecht

Print this page

IEPT20171221, Rb Rotterdam, Vogelfoto's 

Hyperlinks naar foto’s eiser geen openbaarmaking: geen sprake van nieuw publiek nu foto’s vrij toegankelijk waren. Wel auteursrechtinbreuk door foto’s te tonen in bezoekerscentrum Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard en op dvd te verspreiden onder vrijwilligers: toestemming voor gebruik onvoldoende onderbouwd, gebruik valt niet binnen bereik onderwijsexceptie. Geen schadevergoeding: niet aannemelijk dat stichting of vrijwilligers voor foto’s zouden hebben betaald. Eiser als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in proceskosten van € 2.254,23.

 

IEPT20171220, Raad van State, Scripties Studentonderzoekers

Korpschef politie mocht Wob-verzoek inzake openbaarmaking gegevens studentonderzoekers naar etnisch profileren weigeren wegens eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Openbaarmaking masterscripties mocht echter niet op grond van auteursrecht worden geweigerd: Wob is blijkens wetsgeschiedenis beperking op het auteursrecht.

 

IEPT20171219, Rb Den Haag, SP Networks

Inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrechten fotografen door zonder naamsvermelding vier foto’s en één bewerking openbaar te maken op website trendviraal.nl. Schadevergoeding begroot op € 4.560: misgelopen licentievergoeding van vijfmaal € 285, schade wegens ontbreken naamsvermelding naar analogie eveneens vastgesteld op vijfmaal € 285, nog eens vijfmaal € 285 wegens wekken onjuiste indruk dat trendviraal.nl auteursrechthebbende is, schade wegens verminking door bijsnijden foto begroot op € 285. Proceskosten ex art 1019h Rv begroot op € 5.362,45.

 

IEPT20171213, Rb Den Haag, Kwantum v Vitra

Vitra kan in Nederland noch in België aanspraak maken op auteursrechtelijke bescherming DSW stoelen: Vitra kan geen beroep doen op het Unieverdrag aangezien artikel 1 lid 2 Unieverdrag op categorieën van rechtsbescherming ziet en niet op objecten  Geen beroep mogelijk op de Vriendschapsverdragen aangezien de Vriendschapsverdragen gebaseerd zijn op het Unieverdrag. Geen rechtstreeks werking Duurrichtlijn en geen beroep het Sony v Falcon arrest, omdat DSW in Nederland en België niet beschermd wordt als werk van kunst. Vitra kan geen beroep doen op de Berner Conventie artikel 2 lid 7 BC: concrete toets voor de regel (onderdeel A) dat “werken die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, in een ander land van de Unie in beginsel slechts de bijzondere bescherming kan worden ingeroepen welke in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend” DSW komt geen auteursrechtelijke bescherming toe uit hoofde van onderdeel A: vast staat dat DSW in het land van oorsprong – de VS – geen auteursrechtelijke bescherming geniet. Abstracte toets voor de uitzondering (onderdeel B) dat indien in het land waar bescherming ingeroepen wordt geen modelrechtelijke bescherming bestaat het als werk van kunst beschermd dient te worden. DSW komt geen bescherming toe uit hoofde van onderdeel B van artikel 2 lid 7 BC omdat thans een bijzonder beschermingsregime voor modellen niet ontbreekt. Geen sprake van slaafse nabootsing: DSW had onvoldoende eigen gezicht op markt toen Kwantum in 2014 de Paris-stoel op de markt bracht. Beslagen opgeheven; Vitra gehouden schade Kwantum te vergoeden: grondslag ten laste gelegde beslagen vervallen.

 

IEPT20171212, Hof Den Bosch, Schilpartners

Schilpartners heeft twee opdrachten tot maken foto’s aan appellante verstrekt op grond waarvan zij loon verschuldigd is. Redelijk loon vastgesteld op respectievelijk € 6.000 en € 1.980 in plaats van door appelante op grond van Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie gevorderde bedrag van ruim 1.7 miljoen euro: algemene voorwaarden waarin wordt verwezen naar die richtprijzen niet tussen partijen overeengekomen. Schadevergoeding van € 2.250 voor anders dan overeengekomen gebruik: aangeknoopt bij vergoeding die zou zijn overeengekomen als vooraf om toestemming was gevraagd. Verzet tegen niet vermelding naam appelante in strijd met redelijkheid: geen afspraken gemaakt over naamsvermelding, bij reclamefotografie eerder uitzondering dan regel dat naam maker bij openbaarmaking wordt vermeld.

 

IEPT20171201, Rb Rotterdam, Texant v Cetex

Texant niet aan te merken als maker van verkoopdisplay voor babykleding: nu Texant nog niet was opgericht toen display werd ontworpen kan geen sprake zijn van werkgeversauteursrecht ex art. 7 Aw, geen makerschap ex art. 4 of 8 Aw nu merknaam en domeinnaam op display geen aanduiding zijn van makerschap en Texant bij openbaarmaking nog niet was opgericht. Geen slaafse nabootsing van verkoopdisplay nu PV-meubel I en II niet leiden tot nodeloos verwarringsgevaar: driehoeksvorm, verrijdbaar- en draaibaarheid lijken nodig voor bruikbaarheid PV meubel I vertoont veel gelijkenis maar ook verschillen , PV meubel II vertoont veel verschillen, vorm display weinig zichtbaar nu deze doorgaans gevuld is, op displays en daarop aangebrachte artikelen staat duidelijk aangegeven van welke partij zij zijn. 

 

IEPT20171201, Rb Noord-Nederland, Knolpower

Marktkoopman maakt inbreuk op auteursrecht en merkenrecht van vlogger door namaak Knolpower-kleding te verkopen: geen inhoudelijk verweerd gevoerd, opzet en/of wetenschap is geen vereiste voor inbreuk.

 

IEPT20171129, HvJEU, VCAST v RTI

Op grond van drie-stappen-toets geen toelaatbare privé-kopieën bij cloud-opslagdienst, die omroepuitzendingen opneemt en ze via internet ter beschikking van zijn klanten stelt, waarbij sprake is van ongeautoriseerde mededelingen aan het publiek. Geheel van dooropname dienst geviseerde personen vormt een “publiek”. Doorgifte originele uitzending vindt plaats op specifieke technische omstandigheden en op andere manier dan doorgifte door opnamedienst. Vermelde uitzendingen zijn verschillende mededelingen aan publiek, waardoor voor elke mededeling toestemming moet worden gegeven.

 

IEPT20171129, Rb Noord-Holland, Vormgeving Lesmethoden

Rechtbank komt terug op beslissing uit tussenvonnis (IEPT20171129) dat [A] naar analogie van art. 45d lid 1 Aw (vermoeden van overdracht aan producent) een billijke vergoeding verschuldigd is aan gedeeld maker van vormgeving lesmethode: door partijen voorgestelde berekeningswijzen voor billijke vergoeding liggen dermate ver uit elkaar dat deze op basis hiervan niet kan worden vastgesteld, beslissing lijkt [A] op spoor te hebben gezet van standpunten en berekeningen waarvan de uitkomst grenst aan het absurde en die de bijzonderheden van de zaak volledig miskennen. [A] dient alsnog toestemming van [B] te verkrijgen om de vormgeving te gebruiken: [B] kan op deze manier afdwingen dat op basis van redelijke uitgangspunten wordt onderhandeld over omvang vergoeding. 

 

IEPT20171120, Rb Gelderland, Knoop

Knoop voldoende belang bij verbod ex-werkneemster om relaties Knoop te benaderen: gerede vrees voor overtreding relatiebeding doordat gedaagde relatielijst naar zichzelf heeft gestuurd bij einde dienstverband. Gedaagde dient strikte geheimhouding in acht te nemen inzake alle concurrentiegevoelige informatie van Knoop: gedaagde heeft zich in de afgelopen periode niet aan het geheimhoudingsbeding jegens Knoop gehouden. Inbreuk auteursrecht Happy House: ex-werkneemster heeft in huidige functie de auteursrechtelijk beschermde foto’s gekopieerd en verzonden aan derden. Ex-werkneemster moet inbreuk makende producten en samples teruggeven: partijen zijn contractueel overeengekomen dat bij beëindiging dienstverband alle bedrijfseigendommen teruggegeven moeten worden.

 

IEPT20171116, Rb Den Haag, Diesel v CK

‘Coin pocket strip’ van Calvin Klein (CK-strip) niet gelijk aan of overeenstemmend met ‘coin pocket strip’-beeldmerk van Diesel: onderscheidend vermogen beeldmerk - indien geldig - beperkt nu coin pocket gebruikelijke plaats is voor decoratie/merkteken, onderscheidend vermogen met name gelegen in diagonale richting label en - in mindere mate - in contrasterende kleur en lage plaatsing label, diagonale richting en lage plaatsing ontbreken bij CK-strip. Op vergelijkebare gronden is ook van auteursrechtinbreuk geen sprake nu totaalindrukken voldoende verschillend zijn: hooguit beperkte beschermingsomvang, meest onderscheidende trek – de diagonale richting – is niet overgenomen en bovendien is ontlening onvoldoende onderbouwd nu niet onaannemelijk is dat CK-strip doorontwikkeling betreft van haar oude strip. Proceskosten Calvin Klein aan de hand van maximum indicatietarief voor complex kort geding vastgesteld op € 25.000 in plaats van gevorderd bedrag van € 93.000: kort geding niet dermate complex dat hogere vergoeding gerechtvaardigd is.

 

IEPT20171115, Rb Den Haag, Marc Cain

Marc Cain maakt inbreuk op auteursrecht en modelrecht van ontwerpster door haar bloemendessin te gebruiken in wereldwijde reclamecampagne: bloemendessin heeft eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker door creatieve keuzes voor specifieke combinatie van elementen uit veelheid van mogelijke afbeeldingen, kleurstellingen en onderlinge positioneringen, geen sprake van ontlening aan schilderijen uit de Gouden Eeuw, dessin ook beschermd als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel nu het nieuw is en eigen karakter heeft, uit niets blijkt dat toestemming voor gebruik is verleend. Schadevergoeding beperkt tot in Nederland veroorzaakte schade: nu bevoegdheid rechtbank is beperkt tot Nederland mag de rechtbank op grond van HvJ Pinckney (IEPT20131003) slechts uitspraak doen over schade die in Nederland is veroorzaakt, deze schade wordt op basis van het aantal winkels vastgesteld op 5,3% van de totale schade. Gederfde licentievergoeding aan de hand van tarievenlijst Stichting FotoAnoniem vastgesteld op € 35.000 voor gehele campagne, hetgeen resulteert in toe te wijzen bedrag van € 1.860. In Nederland geleden schade wegens ontbreken naamsvermelding begroot op € 650.

 

IEPT20171113, Rb Den Haag, LEF

Eiser auteursrechthebbende op betrokken foto’s: eigen en oorspronkelijk karakter en stempel van de maker door keuzes m.b.t. brandpuntafstand, positionering [P], belichting, compositie, scherptediepte en kadering. Toezending foto’s aan [P] op diens verzoek betreft geen toestemming voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking foto’s. Schadevergoeding € 2.100 voor publicatie 2 foto’s, gelet op in de branche gehanteerde tarieven is schadevergoeding niet bovenmatig of ongebruikelijk.

 

IEPT20171110, HR, Google

Casastieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO).

 

IEPT20171110, Rb Den Haag, Avelon Fashion

Voorzieningenrechter verwerpt stelling Avelon Fashion dat auteursrecht op door gedaagde ontworpen collecties op grond van artikel 8 Aw aan haar toekomt omdat deze als van haar afkomstig openbaar zouden zijn gemaakt: perspublicaties, bedrijfsprofiel en uitnodigingen vormen aanwijzingen dat tot uitdrukking is gebracht dat gedaagde de ontwerper is, Avelon Fashion stelt daar met betoog dat orderboeken en labels uitsluitend van haar naam zijn voorzien onvoldoende tegenover. Avelon Fashion ook geen auteursrechthebbende op grond van artikel 2.8 lid 2 en 3.29 BVIE: managementovereenkomst kan niet worden aangemerkt als - voor de toepassing van deze artikelen vereiste - bestelling of opdracht voor maken ontwerpen.

 

IEPT20171106, Rb Rotterdam, Wallmax v Roxtec

Rb Rotterdam bevoegd, litispententieverweer faalt: onderhavige zaak ziet enkel op andere producten dan Amsterdams vonnis (IEPT20171103). Wallmax modules maken geen auteursrechtinbreuk op Roxtec modules: vorm, afmetingen en materiaal technisch bepaald, kleuren wijken voldoende af. Geen verwarringsgevaar tussen Uniebeeldmerken Roxtec en producten Wallmax: producten Wallmax niet beschikbaar voor gewone consumenten en worden zeer nadrukkelijk als van Wallmax afkomstig gepresenteerd, kleuren en totaalindrukken wijken voldoende af. Geen ontoelaatbaar profiteren van inspanningen Roxtec: enkel toelaatbaar gebruik gemaakt van nu vrije technische vinding. Voldoende bijzondere omstandigheden voor verbod om bezwarende maatregelen op te leggen: beperkt verbod voor slechts twee beurzen, beslag ten laste van Wallmax zou leiden tot reputatieschade en terughoudendheid klanten, dreigende inbreuk ernstig te betwijfelen.

 

IEPT20171103, Rb Amsterdam, Roxtec v Wallmax

Voorzieningenrechter bevoegd om kennis te nemen van geschil ondanks omstandigheid dat Roxtec en Wallmax partij zijn in  bodemprocedure voor Italiaanse rechter over gelijke vorderingen en dezelfde producten: art. 29 Brussel 1 bis-Verordening staat er weliswaar in beginsel aan in de weg dat de Nederlandse rechter kennis neemt van het geschil, voorzieningenrechter heeft op grond van art. 35 echter wel rechtsmacht om voorlopige of bezwarende maatregelen te treffen. Geen inbreuk op “bulls-eye ontwerp” op voor- en achterzijde van afdichtingsmodules  voor kabels of pijpen: nu het octrooi op de afdichtingsmodules is geëxpireerd mag het eerder beschermde object in beginsel vrij worden gekopieerd, voldoende beargumenteerd dat het ontwerp technisch bepaald is en voort vloeit uit het octrooi. Ook geen inbreuk op Uniebeeldmerken waarop het ontwerp is afgebeeld: merk en teken niet geheel identiek ex art. 9 lid 2 sub a UMeV, verwarringsgevaar ex art. 9 lid 2 sub b UMeV op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt en niet voor de hand liggend nu alleen specialisten de producten gebruiken.

 

IEPT20171101, Rb Noord-Holland, Brein v Handelaar mediaspelers

Ex parte beschikking ex artikel 1019e Rv tegen een handelaar in mediaspelers, waarop software met directe links naar ongeautoriseerde content is geïnstalleerd. Dwangsom van € 2.000 voor iedere mediaspeler waarmee in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld, met een maximum van € 50.000.

 

IEPT20171031, Hof Amsterdam, De Vier Jaargetijden

Voorzieningenrechter heeft terecht geoordeeld dat architect zich niet kan verzetten tegen verbouwing noordgevel kantoorpand aan de Schepenmakersdijk: wijziging noordgevel handhaaft basisidee van gevelindeling en wijzigingen zijn ingegeven door gewijzigde functie van kantoorpand naar woonbestemming. Verzet in onderhavige kort geding procedure tegen aanpassing noordgevel in strijd met redelijkheid: in bestuursrechtelijke procedures geen bezwaar tegen voorgenomen wijziging gemaakt en aangegeven dat is voldaan aan eis om bestaande architectuur te respecteren. Niet ten onrechte een belangenafweging gemaakt bij toepassing artikel 25 lid 1 sub d (“andere aantasting”): geen belangenafweging gemaakt, maar geoordeeld dat niet was voldaan aan voorwaarde dat aantasting nadeel toebrengt aan de architect. Op goede gronden overwogen dat maker van een gebouw er rekening mee moet houden dat in de loop van de tijd in verband met functionele wijzigingen van de bestemming veranderingen nodig zijn die zelfs tot (gedeeltelijke) aantasting van het werk kunnen leiden​​​​​​.

 

IEPT20171027, Rb Midden-Nederland, Brein v Moviestreamer

Moviestreamer maakt inbreuk op auteursrecht en naburige rechten door aanbieden verkorte unieke hyperlinks naar films, series en televisiekanalen: content geplaatst zonder toestemming rechthebbenden, voldoende vast komen te staan dat Moviestreamer weet of behoort te weten van illegale karakter content, verstrekking hyperlinks is mededelingshandeling, sprake van een publiek en Moviestreamer heeft winstoogmerk.

 

IEPT20171027, Rb Gelderland, Kiddy World v JL Creations

Inbreukverbod op auteursrechten Wonder Weeks-werken en merendeel nevenvorderingen bij verstekvonnis toegewezen: het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor.

 

IEPT20171013, Rb Oost-Brabant, Holland Vormgevers v Noach Outdoor

Combinatie van vuurschaal op sokkel is auteursrechtelijk beschermd werk: of de vuurschaal en sokkel afzonderlijk auteursrechtelijke bescherming genieten kan in het midden blijven, sprake van oorspronkelijk karakter door subjectieve en creatieve keuzes voor ronde vuurschaal op strakke rechthoekige sokkel met rechthoekige opening waarbij de schaal los op de zuil lijkt te staan, kleur- en materiaalkeuze, afmetingen, verdikking aan bovenrand, afwezigheid van openingen en versierselen en keuze om de schaal met één bout aan de zuil te verankeren. Vuurschaal op sokkel van Noahs Outdoor maakt inbreuk: totaalindruk is identiek gelet op de combinatie van rechthoekige sokkel met opening, ronde vuurschaal zonder verdere opsmuk, vorm, kleur, rechtopstaande rand en afmetingen.

 

IEPT20171011, Rb Noord-Holland, Nomenta v Nikki

Naar oordeel voorzieningenrechter nog teveel onduidelijk om vast te stellen wie de ontwerper is van de lampwijnkoelerspeaker: Nomenta heeft geen technische tekeningen overgelegd en heeft onvoldoende makerschap KIWA (het Chinese bedrijf waar Nikki Amsterdam deze lampen inkoopt) ontkracht. Nikki onvoldoende bescheiden overlegd  waaruit het makerschap van KIWA zou blijken.

 

IEPT20171006, Rb Den Haag, Multivac

Voldoende spoedeisend belang, geen stilzitten: niet gebleken dat Multivac eerder machines heeft aangetroffen in toestand die gevaar met zich meebrengt en niet gebleken dat zij eerder op hoogte was van parallelimport, uit sommatie 14 juli 2014 blijkt niet dat Multivac handelen MK Gilze (blijvend) toelaatbaar achtte. Geen spoedeisend belang bij verzet tegen klantspecifiek wijzigen, nu daar in 2014 niet (verder) tegen is opgetreden. Onvoldoende belang bij oplegging verbod inzake parallelimport: opgave gedaan, inbreuk erkend en staking toegezegd. Ontmantelen, schoon maken, opnieuw opbouwen en vervangen van slijtonderdelen, ook als dit geen oorspronkelijke Multivac-onderdelen zijn niet inbreukmakend, gelet op arrest BenGH inzake AP v Valeo (IEPT19921106). Onvoldoende onderbouwd dat aangetroffen machines door MK Gilze in (onveilige) toestand zijn gebracht. Aanpassen maatvoering mal niet inbreukmakend: gebeurt op dusdanige wijze dat machine blijft voldoen aan voor die machine al geldende veiligheidseisen. Geen merkinbreuk door suggestie economische band: MK Gilze gerechtigd Multivac-merken te gebruiken, nu Multivac zich niet tegen alle wijzigingen van de Multivac-machines kan verzetten, toevoeging eigen naam MK Gilze nodig om duidelijk te maken dat machines door haar zijn gereviseerd. Niet aannemelijk gemaakt op welke manier tekst op website MK Gilze suggestie van commerciële band wekt. Gebruik label ”Pro Selection” maakt geen inbreuk op Multivac-merken: betreft geen gebruik Multivac-merken. Geen auteursrechtinbreuk op Multivac-software: MK Gilze wijzigt niet de Multivac-software, maar vervangt de compact flash card (CFC) met CFC van andere Multivac-machine.

 

IEPT20171006, HR, Imation v Thuiskopie

Geen grond voor stellen prejudiciële vragen aan HvJEU: HR kan op grond van uitleg Unierecht en Auteursrechtrichtlijn door HvJEU de prejudiciële vragen beantwoorden. Betalingsplichtige komt het recht toe om terugbetaling van te veel betaalde thuiskopieheffing te vorderen, ongeacht op welke grondslag de vordering berust. Dat betalingsplichtige thuiskopievergoeding kan doorberekenen aan eindgebruiker, waardoor betalingsplichtige geen schade lijdt en wordt verrijkt doet hier niet aan af: vordering uit hoofde van onverschuldigde betaling is geen rechtsvordering tot vergoeding van schade.

 

IEPT20171006, Rb Amsterdam, Pizzabakkers

Als pizzaschep vormgeven logo’s met daarin de namen van de onderneming leiden niet tot verwarringsgevaar tussen pizzaketen De Pizzabakkers en pizza bezorgservice: beperkte overeenstemming door verschillen in vormgeving zoals lettertype, omlijning en plaatsing schep, gedaagden gebruiken logo alleen voor bezorgservice, eisers alleen voor restaurants en omstandigheid dat gedaagden logo al sinds 2014 gebruiken zonder is gebleken van verwarring is indicatie is voor het ontbreken van gevaar daarvoor. Ook geen auteursrechtinbreuk: verschillende totaalindruk door genoemde visuele verschillen.

 

IEPT20171004, Rb Den Haag, Stichting Leenrecht v GGNB

Uitleningen door GGNB zijn te kwalificeren als uitleningen in de zin van artikel 12 Aw en GGNB is leenvergoeding aan Stichting Leenrecht verschuldigd: de bibliotheek van de kerkelijke organisatie is een voor het publiek toegankelijke instelling en de GGNB kan geen beroep doen op de vrijstelling voor onderwijsinstellingen van artikel 15c lid 2 Aw.

 

IEPT20170922, Rb Den Haag, Brein v Ziggo - XS4ALL

Blokkade The Pirate Bay totdat in bodemprocedure over blokkade is beslist. Brein heeft spoedeisend belang: nieuwe feiten voorgedaan na arrest hof Den Haag (IEPT20140128), voldoende voortvarend gehandeld door uitspraak HvJEU af te wachten en twee maanden later kort geding aanhangig te maken. Voorzieningenrechter stemt oordeel af op vonnis rechtbank (IEPT20120111) aangezien arrest hof Den Haag (IEPT20140128) grotendeels achterhaald is. Blokkade proportioneel: in vonnis Rb belangen abonnees providers en Brein meegenomen, steun in oordeel A-G Szpunar bij arrest HvJEU (IEPT20170614), oordeel rechtbank over proportionaliteit blokkade kracht gewonnen nu blijkens arrest HvJEU naast “art work” ook uitgewisselde werken zelf “mededeling aan publiek” betreffen, waardoor providers als tussenpersoon moeten worden aangemerkt ex 26d Aw en 8(3) Arl en de “minder doorgewinterde internetter” zal minder eenvoudig op de website van The Pirate Bay terecht kunnen komen, hetgeen voorshands voldoende is in licht van UPC Telekabel-arrest (IEPT20140327). Dwangsommen gematigd en gemaximeerd door mogelijkheid dat providers worden gedwongen zekere voor het onzekere te nemen en tot blokkering over te gaan van IP-adressen waar zij het niet mee eens zijn om geen dwangsommen te verbeuren.

 

IEPT20170920, Rb Amsterdam, Studio Maks

Geen inbreuk op artikel 25 Auteurswet door vermeende onderbelichting rol architect bij gezamenlijk project in vakbladen: sprake van naamsvermelding in colofon, kort geding leent zich niet voor beantwoording van de vraag of de wijze van naamsvermelding recht doet aan de werkelijke gang van zaken. Geen auteursrechtinbreuk door gebruik bestektekeningen: algemene vaststelling dat bestektekeningen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen is gelet op de gemotiveerde betwisting in dit specifieke geval niet voldoende.

 

IEPT20170920, Rb Oost-Brabant, Homeplanner

Vorderingen van partijen die samen een agenda hebben ontwikkeld en elkaar na beëindigen samenwerking over en weer beschuldigen van auteursrechtinbreuk afgewezen: partijen maken over en weer inbreuk op elkaars auteursrecht, geen van beide partijen heeft voldoende aannemelijk gemaakt bij wie de auteursrechten op de huidige vormgeving van de agenda liggen, toewijzing vorderingen niet opportuun nu het daarmee voor beide partijen niet meer mogelijk zou zijn om agenda’s uit te geven.

 

IEPT20170915, Rb Den Haag, Toi-Toys v Tinnus

Wapperen met octrooiaanvraag tegen afnemer van Toi-Toys onrechtmatig. Model 0001 voor "Fluid distribution equipment" voorshands nietig op grond van techniekexceptie: positionering rietjes op koppelstuk, vorm en lengte rietjes, vormgeving waterballonnen en gebruik van elastiekjes technisch bepaald. Model 0003, 0006 en 0007 op gelijke gronden model 0001 voorshands nietig. Door Tinnus aangedragen alternatieve vorm (Easymaxx) ten op zichte van model 0001 doet niet aan ongeldigheid af: uiterlijke verschillen te verklaren zijn door technische verschillen en niet door vormgevingskeuzes. Waterbombs tonen voldoende onderscheid met overige ingeroepen modellen. Bunch O Balloons gelet op oordeel over modelrecht niet auteursrechtelijk beschermd. Geen slaafse nabootsing: Toi-Toys mag elementen Bunch O Balloons, die alle technisch bepaald zijn overnemen. Geen wapperverbod, wel rectificatie: serieuze dreiging van wapperen ontbreekt door tussen Tinnus en Zuru gesloten licentieovereenkomst.

 

IEPT20170913, Rb Noord-Nederland, Yoghurt Barn v EcoToko

EcoToko dient gebruik teken Loei Lekker op etalageruit nieuw te openen horecagelegenheid te staken wegens inbreuk op woordmerk Loei Lekker van Yoghurt Barn: inbreuk erkend en reële dreiging het teken zal worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten . Geen inbreuk op Yoghurt Barn-beeldmerk door gebruik term Yoghurt Farm: onderscheidende kracht beeldmerk uitsluitend bepaald door beeldelementen nu woordelementen in hoge mate beschrijvend zijn, geen overeenstemming met beeldelementen. Wel inbreuk op handelsnaam Yoghurt Barn door gebruik Yoghurt Farm: handelsnaam hoeft geen onderscheidend vermogen te hebben en Yoghurt Barn is geen generieke term, verwarringsgevaar door combinatie van Yoghurt met 'Farm,' dat in visueel, auditief en begripsmatig opzicht sterk lijkt op 'Barn’ en omstandigheid dat beide ondernemingen zich mede toeleggen op verkoop yoghurt, omstandigheid dat ondernemingen in andere delen van het land zijn gevestigd maakt dit niet anders. Auteursrechtinbreuk op bedrukking etalageruiten Yoghurt Barn: combinatie elementen bedrukking kwalificeert als auteursrechtelijk beschermd werk, totaalindruk etalageruiten EcoToko stemt hier sterk mee overeen door overnemen van onder meer vlakindeling en bijna alle teksten. Beroep op slaafse nabootsing afgewezen: dit beroep heeft alleen kans van slagen indien geen sprake (meer) is van een IE-recht waar Yoghurt Farm zich op kan beroepen.

 

IEPT20170908, Rb Limburg, Brein v Usenet Uploader

Ex parte beschikking ex artikel 1019e Rv tegen persoon die met name populaire (bioscoop)films uploadde naar usenet. Dwangsom van € 2.000 voor iedere dag (een gedeelte van een dag als gehele dag gerekend) dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld, met een maximum van € 50.000.

 

IEPT20170906, Rb Rotterdam, Punch Out Battles

Vermoeden van overdracht aan filmproducent ex artikel 45d Auteurswet niet van toepassing op bijdrage rapper aan rapbattle: rapteksten niet vervaardigd met het oog op registratie en publicatie filmwerk en derhalve niet te beschouwen als een ‘daartoe bestemde bijdrage’. Battlerapper wordt wel geacht afstand te hebben gedaan van het recht zich op grond van portretrecht te verzetten tegen publicatie van de beelden: toestemming voor maken opnames staat voldoende vast, uit gedrag van rapper moet worden afgeleid dat hij bovendien heeft ingestemd met publicatie en feit dat de rapper inmiddels niet meer achter zijn teksten staat kan daar niet aan af doen. Ook beroep op Wet bescherming Persoonsgegevens slaagt om deze redenen niet: uit gedrag rapper blijkt expliciet dat hij toestemming heeft verleend voor verwerking gegevens.

 

IEPT20170831, Rb Rotterdam, Brein v Torrent- en Usenet uploader

Ex parte beschikking ex artikel 1019e Rv tegen lid Libra Release Team die bijna 800 auteursrechtelijk beschermde film- en tv-seriebestanden heeft geüpload via torrents en Usenet: dwangsom van € 2.000 per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld, met een maximum van € 50.000.

 

IEPT20170830, Rb Den Haag, Buma v Grupo Esdras

Grupo Esdras bij verstekvonnis verboden om bij evenementen zonder toestemming muziek van BUMA te draaien alsmede veroordeeld tot betalen bedrag van € 36.400: het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor. 

 

IEPT20170825, Rb Gelderland, Van Asbeck v Paleis Het Loo

Bestaan duurovereenkomst voor restauratie en renovatie Paleis Het Loo tussen Van Asbeck en de Staat kan niet worden vastgesteld in kort geding: totstandkoming stilzwijgende duurovereenkomst na langdurige relatie niet uit te sluiten maar niet gebleken dat die wellicht ontstane duurovereenkomst met instemming van de Staat is overgenomen, bovendien is onvoldoende gebleken dat de Staat zich verplichtte om opdrachten ten behoeve van het onderhoud exclusief aan Van Asbeck te verstrekken. Voor zover sprake zou zijn van duurovereenkomst is voor de beëindiging daarvan een zwaarwegende grond gelegen in de overdracht van beheer en onderhoud aan stichting Paleis Het Loo. Renovatie- en verbouwingsplannen paleis maken geen inbreuk op auteursrecht Van Asbeck: niet per restauratie toegelicht dat en waarom deze auteursrechtelijk beschermd zijn en dat plannen een misvorming, verminking of andere aantasting daarvan zouden inhouden en het is bovendien zeer de vraag of bij restauratie creatieve keuzes zijn gemaakt.

 

IEPT20170823, Rb Den Haag, SSH v Ventoux3

Auteursrecht op naam en logo Ventoux3 komt SV3 toe: SSH onvoldoende onderbouwd dat zij de naam heeft bedacht en het logo ontworpen. Beroep door SSH op artikel 8 AW slaagt niet: SSH onvoldoende onderbouwd dat voor publiek duidelijk was dat de uiting van haar afkomstig was. Ontwerp logo niet ontworpen onder leiding en toezicht SSH (artikel 6 AW): bestuurders SV3 voldoende kunnen aantonen dat ontwerp van hun hand komt. Geen sprake van gezamenlijk auteursrecht. Geen depot te kwader trouw door SV3 van merk VENTOUX3: samenwerkingsverband tussen BX en SSH niet als lastgeving te kwalificeren en SSH was bekend met bestaan van SV3.

 

IEPT20170822, Hof Arnhem-Leeuwarden, Paper Dreams v So Low

‘Huldeschilden’ van Paper Dreams niet auteursrechtelijk beschermd: idee van blauw plaatsnaambord met feestelijke tekst gecombineerd met een daarboven geplaatst roodgerand verkeersbord een leeftijd in plaats van maximum snelheid al in tal van feestartikelen uitgewerkt, niet aannemelijk dat al deze artikelen aan ‘huldeschilden’ van Paper Dreams zijn ontleend en uitvoering in de vorm van een kartonnen ‘huldeschild’ is - hoewel nieuw en commercieel succesvol - een triviale keuze. Beroep op slaafse nabootsing van de ‘huldeschilden’ slaagt evenmin: het nodige gedaan om afstand te houden van het origineel, bovendien beperkte afwijkingsmogelijkheden wegens gewenste associatie met verkeersborden. Ook geen slaafse nabootsing van de overige producten van Paper Dreams: voldoende afgeweken van tekst, materiaal en uitvoering ‘desk signs’, onvoldoende aannemelijk dat dobbelstenen eigen plaats op de markt hadden.

 

IEPT20170816, Rb Gelderland, WD Groep v Schuman Incasso

WD Groep niet gerechtigd om op te treden tegen vermeende inbreuk op auteursrecht van Arda Investments op CMS software Flat Flamingo: rechtbank gaat er van uit dat auteursrecht nog bij maker(s) ligt nu geen akte is overgelegd, Arda Investments kan derhalve geen volmacht aan WD Groep geven om te handhaven. Reconventionele vordering tot afgifte broncode Flat Flamingo - zoals deze draait in door WD Groep ontwikkeld programma Twiga - en overdracht beheer daarvan toegewezen: Schuman Incasso maakt contactuele aanspraak op afgifte broncodes waarmee zij vrijelijk over Twiga kan beschikken, niet in geschil dat zij zonder Flat Flamingo niet vrijelijk over Twiga kan beschikken, onvoldoende onderbouwd dat Flat Flamingo van contractuele regeling is uitgezonderd.

 

IEPT20170809, Rb Gelderland, WalburgPers v LM Publishers

Boek ‘1000 jaar Sinterklaas’ heeft ondanks gebruik zelfde opmaaksjabloon voldoende afstand genomen van lay-out en vormgeving van boek ‘De Beeldenstorm’: meerdere verschillen in omslag van beide boeken door onder meer ontbreken linnen rug met leeslint en verschil in afbeeldingsgrootte, lettertype in kleur en ook betreft inhoud van de boeken meerdere verschillen in vormgeving en lay-out door onder meer verschil in letterkleur, gebruik afbeeldingen, en kolommenformaat.

 

IEPT20170807, Rb Noord Holland, Artikelen over moeder Vaatstra

Contactverbod toegewezen. Publicatie artikelen met o.a. delen uit dagboek moeder Vaatstra onrechtmatig: auteursrechtinbreuk, leedtoevoeging dat niet bijdraagt aan maatschappelijk debat. Gevorderde rectificaties van artikelen en dat eiseres gechanteerd zou zijn toegewezen. Publicatieverbod m.b.t. uiting dat eiseres door familie gechanteerd wordt toegewezen: geen misstand en beschuldigingen vonden geen steun in feitenmateriaal. Gedaagde moet bij iedere uiting waarin hij woorden van eisers of Vaatstra gebruikt die niet letterlijk uit verifieerbare bron zijn overgenomen melden dat inhoud artikel aan eigen fantasie gedaagde is ontsproten.

 

IEPT20170807, Rb Rotterdam, Making Moves v Level Up Marketing

Verstekvonnis. Auteursrechtinbreuk door exact overnemen afbeeldingen uit assessments. Vordering komt niet onrechtmatig of ongegrond voor, waardoor inbreukverbod en aanzien van de gehele testen wordt toegewezen. Vordering op grond van onrechtmatige daad afgewezen: concurrentie door aanbieden van gesteld inferieure tests onvoldoende om afzonderlijke onrechtmatige daad aan te nemen en geen bijkomende omstandigheden dat sprake is van zelfstandige onrechtmatige daad.

 

IEPT20170802, Rb Zeeland-West-Brabant, Bos v Drankgigant

Schadevergoeding van € 375,00 toegewezen voor gebruik foto op website zonder toestemming van de maker. Verweer dat foto mocht worden gebruikt nu deze op Facebook is geplaatst gaat niet op: niet aangetoond dat de fotograaf de foto op Facebook heeft geplaatst en bovendien houden voorwaarden Facebook slechts in dat geplaatste foto's door Facebook mogen worden gebruikt en door anderen mogen worden gedeeld op Facebook en dus niet dat deze mogen worden gebruikt in reclamecampagnes.

 

IEPT20170725, Hof Amsterdam, Scoezh v Buma

Buma hoeft niet te gedogen dat Scoezh op Fresh FM weer Buma-repertoire zal uitzenden: voldoende aannemelijk dat Scoezh wist van en meewerkte aan eerdere inbreukmakende webcasting, Buma mag eisen dat over het verleden wordt afgerekend, Buma mag een behoorlijk onderbouwde opgave van reclame-inkomsten verlangen, Scoezh heeft het bedrag dat zij erkent schuldig te zijn nog niet betaald en eis dat oud-bestuurder op geen enkele wijze bij Scoezh betrokken mag zijn gaat weliswaar te ver maar kan niet leiden tot toewijzing vordering.

 

IEPT20170712, Rb Den Haag, Scotch & Soda v Esprit
Rechtbank internationaal bevoegd om van geschil kennis te nemen op grond van art 4 jo. 8 onder 1 EEX II-Vo: Esprit Europe gevestigd in Nederland, sprake van dezelfde feitelijke situatie nu beweerdelijke inbreuken dezelfde jassen betreffen en in alle landen op dezelfde wijze worden gepleegd en lex loci protectionaris voor belangrijk deel identiek zodat bij gescheiden behandeling gevaar voor onverenigbare uitspraken bestaat. Scotch-jas is een naar Nederlands recht beschermd werk: genoemde elementen zijn afzonderlijk weliswaar niet bijzonder en voor een deel zelfs triviaal, de combinatie van elementen geeft de jas echter toch een eigen gezicht, met name door de fluoriserende binnenzijde, de doorlopende bies langs de rits en de onderzijde en de vlakverdeling. Esprit-jas maakt in Nederland auteursrechtinbreuk op Scotch-jas: zelfde totaalindruk nu genoemde elementen éen op éen zijn overgenomen. Geen inbreuk naar Frans recht: weliswaar is ook hier sprake van werk en inbreuk nu werkbegrip en beschermingsomvang zijn geharmoniseerd, geen harmonisatie wat betreft makerschap en eigendom rechten waardoor afzonderlijke beoordeling vereist is, onvoldoende onderbouwd dat moet worden uitgeweken van Frans uitgangspunt dat arbeidsovereenkomst niet afdoet aan het absolute recht van de maker. Ditzelfde geldt voor Duits recht: auteursrecht komt ondanks dienstbetrekking toe aan maker. Onvoldoende gesteld om te kunnen beoordelen of auteursrecht in de overige Europese landen wel aan Scotch & Soda toekomt.

IEPT20170712, Rb Den Haag, Cavotec
Boete van SEK 7.500.000,00 toegewezen wegens meerdere schendingen vaststellingsovereenkomst m.b.t. knowhow vliegtuigputten: gedaagde had in strijd met overeenkomst tekeningen voor vliegtuigputten die aan Cavotec toebehoren op zijn laptop staan, tekeningen zijn bovendien gebruikt en de vordering is beperkt tot 15-tal inbreuken hetgeen de rechtbank geenszins onredelijk voor komt. Onrechtmatig handelen door kopiëren en gebruiken tekeningen voor ontwikkeling vliegtuigputten: duidelijk dat tekeningen in kwestie vertrouwelijk karakter hadden, knowhow vertegenwoordigt marktwaarde en strijd met eerlijke handelsgebruiken door op deze manier te profiteren van specialistische kennis. Tekeningen niet auteursrechtelijk beschermd: tekeningen zijn technisch van aard en ondanks het grote aantal tekeningen had Cavotec moeten aangeven welke auteursrechtelijke trekken aanwezig zijn. Geen sprake van slaafse nabootsing: onvoldoende onderbouwd dat door Cavotec geproduceerde vliegtuigputten eigen plek op de markt hebben en verwarringsgevaar niet voldoende onderbouwd.

 

IEPT20170712, Rb Den Haag, NUV v Tom Kabinet

Stelling dat e-book zowel een werk als computerprogramma is en dat bij deze samenloop van de Auteursrechtrichtlijn en Softwarerichtlijn de laatstgenoemde voorgaat, afgewezen: niet zonder meer in te zien dat e-book te beschouwen is als computerprogramma, Softwarerichtlijn prevaleert slechts boven Auteursrechtrichtlijn indien het beschermde materiaal volledig binnen de werkingssfeer van de Softwarerichtlijn valt, hetgeen bij  een e-book niet het geval is. Aanbieden en beschikbaar stellen van e-books door Tom Kabinet geen mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3 lid 1 Arl.:met het aanbieden zelf verschaft Tom Kabinet niet de voor een mededeling vereiste toegang tot het werk, de toegang wordt na betaling slechts aan één persoon verschaft waardoor geen sprake is van een onbepaald - vrij groot - aantal ontvangers. Reproductiehandeling na aanschaf e-book geoorloofd: onweersproken aangevoerd dat deze reproductie wordt gemaakt met toestemming van de auteursrechthebbende als bedoeld in artikel 2 Arl. Geoorloofdheid reproductie van een middels donatie verstrekt e-book afhankelijk van antwoord op nader te stellen prejudiciële vragen over uitputting. Kopie e-book op server opgeslagen houden na wederverkoop is ook indien sprake is van uitputting ongeoorloofd: niet conform de door het HvJEU gestelde eis om de eigen kopie op het moment van wederverkoop onbruikbaar te maken. Eerste verhandeling e-book materieel gelijk te stellen met eigendomsoverdracht kopie, prijs e-books beschouwd als economisch reële vergoeding voor verwerven eigendom. Prejudiciële vragen aan HvJEU over of het tegen betaling voor onbeperkte tijd ter beschikking stellen van een e-book al dan niet een distributiehandeling kan zijn in de zin van artikel 4 lid 1 Arl en of daarmee het distributierecht kan zijn uitgeput in de zin van artikel 4 lid 2 Arl: tekst richtlijn geeft geen uitsluitsel, hetzelfde geldt voor eerdere rechtspraak van het HvJEU.

 

IEPT20170711, Hof Arnhem-Leeuwarden, Cozzmoss

Auteursrechtinbreuk artikelen De Volkskrant en Trouw door opname in digitaal informatiesysteem van appellant: ongeoorloofde openbaarmaking door de artikelen als pdf op te nemen in haar digitale informatiesysteem en op haar website hyperlinks naar deze verveelvoudigingen te plaatsen. Beroep op Svensson-arrest (IEPT20140213) faalt: werken in eigen digitale informatiesysteem opgenomen en hyperlinks hiernaar opgenomen. Geen impliciete toestemming voor verveelvoudiging en openbaarmaken artikel “’t Zit hem in de boon”: uit overlegde stukken blijkt toestemming van de auteur niet. Beroep op citaatrecht faalt: integrale opname teksten in eigen informatiesysteem appellant, waarnaar met hyperlinks wordt verwezen niet proportioneel en functioneel noodzakelijk. Publicatie artikelen door appellant doet afbreuk aan normale exploitatie van het werk: De Volkskrant en Trouw genereren advertentie-inkomsten met de publicatie van de artikelen. Vaststelling schadevergoeding niet op basis van licentievergoeding: onvoldoende onderbouwd dat geëiste schadevergoeding per woord van € 0,36 en € 0,37 marktconform is voor kleine partijen. Schadebegroting op grond van gemiste advertentie-inkomsten: € 139,30.

IEPT20170707, HR, Nanada v Golden Earring

Muziekuitgaveovereenkomsten voor onbepaalde tijd: omstandigheid dat de overeenkomsten zijn aangegaan voor de duur van het auteursrecht en dat dit auteursrecht vervalt door verloop van 70 jaren vanaf 1 januari na het overlijden van de maker, brengt niet met zich dat overeenkomst voor bepaalde tijd zou zijn; evenals overeenkomst die eindigt door bepaalde gebeurtenis, is de duur onbepaald. Uitgaveovereenkomsten voor onbepaalde tijd in beginsel opzegbaar. De omstandigheid dat de overeenkomsten voorzien in goederenrechtelijke overdracht van de muziekuitgaverechten brengt niet mee dat de overeenkomsten, ook voor zover daaruit voortdurende verbintenissen voortvloeien, naar hun bedoeling niet voor opzegging vatbaar zijn. Geen onjuist rechtsoordeel dat uit eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat na opzegging eerder overgedragen auteursrechten weer moeten worden overdragen. In het oordeel van het hof ligt besloten dat de overdracht van de muziekuitgaverechten dienstbaar was aan en onlosmakelijk verbonden was met de verplichting van Nanada c.s. tot promotie en exploitatie van de werken. Voor opzegging in beginsel zwaarwegende grond nodig, maar mettertijd kan die eis aan gewicht verliezen. Klachtplicht artikel 6:89 BW ook van toepassing op overeenkomsten met een voortdurende verplichting en evenzeer in die gevallen waarin ook het gestelde tekortschieten een voortdurend karakter heeft. Brief 25 augustus 2010 aan te merken als klacht.

IEPT20170705, Rb Den Haag, Stichting de Thuiskopie v Imation
Imation is € 290.972,99 aan thuiskopievergoeding verschuldigd voor leveringen van gegevensdragers via Consumer Channel: verweer dat niet is bewezen dat is geleverd aan privégebruikers afgewezen nu Imation dit eerder zelf heeft gesteld en het aantal dragers niet is betwist. Thuiskopieheffing voor leveringen via Commercial Channel bepaald op € 115.959,49 in plaats van het gevorderde bedrag van € 1.193.184,86: voldoende aangetoond dat dragers bij leveringen aan afnemers als Bruna en Primera uiteindelijk aan privégebruikers zijn verkocht, voor de overige leveringen is dit echter onvoldoende aangetoond. Beslissing over beroep op verrekening met teveel betaalde thuiskopievergoeding aangehouden in afwachting van antwoord op prejudiciële vragen uit (IEPT20170308).

 

IEPT20170705, Rb Gelderland, Foto zonder toestemming

Gedaagde maakt inbreuk op auteursrecht eiser: foto geplaatst op website zonder toestemming en betaling van vergoeding aan eiser. Gedaagde verwijtbaar gehandeld door geen onderzoek te doen naar de auteursrechten op deze foto. €500,- schadevergoeding: hoogte bedrag voldoende gemotiveerd onderbouwd en in samenspraak met Tarievenlijst Stichting Foto anoniem.

 
IEPT20170628, Rb Den Haag, NBG Monuglass v Miro
NBG Monuglass wordt verboden om het teken Van Ruysdael als merk of handelsnaam te gebruiken in Nederland: Miro kan zich beroepen op oudere handelsnaam, dat NBG Monuglass het merkenrecht op het Benelux-merk Van Ruysdael heeft verkregen doet hier niet aan af nu handelsnaamrecht geen van merkenrecht afhankelijk recht is, bestaan van verwarringsgevaar is niet bestreden. Content op website NBG Monuglass inbreukmakend: niet in geschil dat content is ontleend aan website VRI, VRI heeft auteursrecht op deze content overgedragen aan Miro. Geen auteursrechtinbreuk op huisstijl website: onvoldoende gesteld dat deze auteursrechtelijk beschermd is. Inbreuk op Franse nationale merk Van Ruysdael. Mededelingen over merk- en handelsnaamrecht en samenwerking met Van Ruysdael misleidend: rectificatie toegewezen.

 

IEPT20170627, Hof Amsterdam, Maxim’s

Inbreukverbod op vormgeving maancakeblikken terecht afgewezen wegens gebrek aan belang: geen reële dreiging van inbreuk na onthoudingsverklaring met boetevoorziening, vernietiging blikken en verstrijken van die jaar zonder inbreuk. Verklaring voor recht dat inbreuk is gemaakt wel toegewezen: blikken zijn auteursrechtelijk beschermd gelet op gestileerde Chinese karakters, achtergrond, vlakverdeling en plaatsing figuren, blikken geïntimeerden sterk gelijkend, voldoende belang nu inbreuk niet is erkend en verklaring gelegenheid tot vordering schadevergoeding biedt. Vergoeding voor omzetschade verwezen naar schadestaat: onvoldoende aannemelijk dat schade is geleden door verlies exclusiviteit of beschadiging reputatie, omzetschade wel voldoende aannemelijk, voorschot van respectievelijk € 43.000 en € 12.400 toegewezen op basis van door geïntimeerden gemaakte winst. Proceskosten ex art 1019h Rv begroot op respectievelijk € 8.000 en € 25.000 (indicatietarieven) in plaats van gevorderde € 363.000 GBP: gemaakte kosten staan niet in redelijke verhouding tot beperkte inbreuk.

 

IEPT20170621, Rb Den Haag, Hygro v Futurecare

Inbreuk op octrooi EP 154 voor ‘adjustable reflector device’ voor Adjust-A-Wings lamparmaturen: niet gereageerd op weerlegging nietigheidsargumenten, inbreuk niet betwist. Inbreuk op Uniewoordmerken ADJUST A WINGS en SUPER SPREADER: stelling dat merken niet beschrijvend zijn niet meer weersproken, inbreuk niet betwist. Geen auteursrecht op vormgeving Adjust-A-Wings: onvoldoende onderbouwd dat vormgeving niet uitsluitend technisch bepaald is. Geen auteursrecht op verpakking Adjust-A-Wings: creatieve keuzes onvoldoende onderbouwd. Wel auteursrechtinbreuk op gebruiksaanwijzing: ontegenzeggelijk creatieve keuzes gemaakt, gebruik kopie niet betwist. Geen volledige proceskostenveroordeling toegewezen: proceskosten bij onttrekking advocaat slechts ex art. 1019h Rv begroot indien vast staat dat kostenspecificatie aan wederpartij kenbaar is gemaakt,  geen ontvangstbewijs specificaties overgelegd.

IEPT20170620, Hof Den Haag, Inrichting Website
Inbreukvordering op grond van gebruik foto’s op website appellant ten onrechte toegewezen: onvoldoende onderbouwd dat geïntimideerde auteursrechthebbende is. Appellant mocht teksten waarvan wordt verondersteld dat appellant en geïntimideerde gemeenschappelijk auteursrecht toekomt, niet gebruiken: exploitatie gemeenschappelijk auteursrecht mag enkel geschieden met toestemming van alle deelgenoten, toestemming ontbrak. Auteursrechtinbreuk op inrichting website onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20170616, Gerecht Curacao, IMG v 1XCorp

Auteursrechtinbreuk door op gokwebsite zonder toestemming rechthebbenden embedded links te plaatsen naar sportwedstrijden: sprake van openbaarmaking in de zin van de Auteursrechtverordening.

 

IEPT20170614, HvJEU, Brein v Ziggo-XS4ALL

Beschikbaar stellen en beheer, op internet, van een platform als The Pirate Bay voor de uitwisseling van bestanden dat, door indexering van beschermde werken en verstrekking van een zoekmotor, gebruikers in staat stelt deze werken te vinden en deze in het kader van een P2P-netwerk te delen is een “mededeling aan het publiek”. Nieuw publiek: beheerders The Pirate Bay weten dat platform toegang geeft tot werken die zonder toestemming van de rechthebbenden zijn gepubliceerd. Platform als The Pirate Bay heeft winstoogmerk.

 

IEPT20170609, Rb Den Haag, Brein v Aanbieder Mediaspelers

Ex parte ex artikel 1019e Rv tegen persoon die via Marktplaats mediaspelers met links naar illegale content verkocht: dwangsom van € 2.000 per speler met een maximum van € 50.000.


IEPT20170607, Rb Amsterdam, Unseen
Auteursrecht op 37 foto’s uitgeput: door enkele eigendomsovergang is reeds sprake van "in het verkeer brengen" en onvoldoende gesteld of gebleken dat er beperkingen waren aan beschikbaarheid afdrukken.Geen sprake van slechts verbreiding van de foto’s: overdracht aan [D] heeft reeds plaatsgevonden na de eerste openbaarmaking in New York.

IEPT20170606, Rb Overijssel, Tuinmeubelshop

Webshop eiser niet auteursrechtelijk beschermd: onvoldoende onderbouwd welke elementen voor bescherming in aanmerking komen, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat website verweerder inbreuk maakt en voldoende gemotiveerd toegelicht dat door eiser genoemde elementen auteursrechtelijke bescherming ontberen en gebruikelijk zijn.
 

IEPT20170530, Hof Amsterdam, Studio 100

Personages Kabouter Plop en Kwebbel komen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking: uiterlijke verschijningsvorm van de personages afwijkend van de (indertijd) gebruikelijke verschijningsvorm door atypische elementen als de ringbaard en afwezigheid van een snor, de vorm van de muts, de lange neus met een rood puntje en het ronde metalen ‘ziekenfonds’ brilletje en met betrekking tot Kwebbel de twee blonde vlechten met strikken in combinatie met de karakteristieke contrasterende primaire kleuren van de kleding van beide kabouters. Personages Piet Piraat en Stien Struis niet auteursrechtelijk beschermd: niet ongebruikelijk dat piraten een kostuum dragen dat gebaseerd is op klassiek 17e-eeuws kapiteinsuniform, kleding Strien komt overeen met gebruikelijke wijze van portrettering jonge herbergierster uit zelfde periode. Personages uit Vrolijke Kabouters maken inbreuk op personages Kabouter Plop en Kwebbel: totaalindruk zodanig gelijkend dat deze als nabootsing moeten worden aangemerkt. Personages Pret Piraat en zijn vriendin zijn verwarringwekkende nabootsing van personages Piet Piraat: tezamen beschouwd vormt de niet gangbare combinatie van personages een zodanige gelijkenis dat gevaar voor verwarring bestaat zonder dat combinatie van elementen die gelijkenis bepalen voor het uitbeelden van een piraat en zijn vriendin nodig zijn.

 

IEPT20170523, Hof Arnhem-Leeuwarden, Levola v Smilde

Prejudiciële vragen aan HvJEU over de mogelijkheid van auteursrecht op smaak: gelet op verschil in inzicht over auteursrecht op geur in hoogste nationale rechtspraak bestaat gerede twijfel of en in hoeverre het Unierecht ruimte laat voor auteursrechtelijke bescherming van de smaak van een voedingsmiddel.

 

IEPT20170523, Hof Den Haag, HP v De Staat en Thuiskopie

Regeling thuiskopieheffing in AMvB’s 2012/2013 en 2015 niet onverbindend en onrechtmatig: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat smartphones, computers, externe HDD drives en tablets zo weinig voor privé-kopiëren worden gebruikt dat de schade voor de rechthebbenden minimaal is, rekening mee gehouden dat capaciteit voor groot deel wordt gevuld met niet-heffingsplichtig materiaal, bedragen uit de AMvB’s voldoen ondanks feit dat werkelijke schadebedragen lager liggen aan eisen Auteursrechtrichtlijn ten aanzien van vaststelling billijke vergoeding, geen schending willekeurverbod ondanks inconsistentie met betrekking tot kopieën uit illegale bron. 

 

IEPT20170517, Rb Noord-Holland, Martinelli Luce v 4Udesigned

Inbreuk op auteursrecht Pipistrello lamp: verweer dat Pipistrello niet in Nederland beschermd kan zijn omdat deze in Italië niet voor bescherming in aanmerking komt, faalt op grond van non-discriminatiebeginsel, niet in geschil dat de lamp een naar Nederlands recht beschermd werk is en dat door 4Udesigned verkochte Pipi lamp inbreuk maakt. Martinelle Luce heeft ondanks onvoorwaardelijke onthoudingsverklaring belang bij vordering: vordering is meeromvattend dan verklaring. Optreden Martinelle Luce gerechtvaardigd ondanks feit dat slechts één inbreukmakende lamp is verkocht: uit aanprijzing volgt dat 4Udesigned zich er van bewust was dat de lamp een verveelvoudiging was. Inbreukverbod afgewezen: gebrek aan belang na onthoudingsverklaring. Schadevergoeding wegens afbreuk reputatie afgewezen: Martinelle Luce kan geen schadevergoeding én winstafdracht vorderen grondslag ontvallen nu lamp niet is verkocht aan consumenten. Winstafdracht wel toegewezen: op basis van één verkochte lamp vastgesteld op € 95.

IEPT20170512, Rb Den Haag, Philips v Ningbo
Verstekvonnis gemeenschapsmodelrechtinbreuk en auteursrechtinbreuk door onderneming gevestigd in China. Voorzieningenrechter bevoegd tot verstekverlening: sprake van spoedeisend belang en de dagvaarding heeft de gedaagde daadwerkelijk en tijdig bereikt. Voorzieningenrechter bevoegd om van vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmodel kennis te nemen: de bevoegdheid strekt zich uit over gehele EU. Voor het verbod op inbreuk op auteursrechten geldt dat de voorzieningenrechter enkel voor Nederland bevoegd is: eiser onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het onaanvaardbaar is om in China een verbod voor de gehele EU te krijgen of waarom van Philips niet kan worden gevergd om in een relevante lidstaat een procedure aanhangig te maken. Het door Philips gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat het zal worden toegewezen, waarbij het verbod op inbreuk auteursrechten voor Nederland zal worden toegewezen.

 

IEPT20170512, Rb Amsterdam, Mediamaatjes

Website 925.nl kan zich beroepen op citaatrecht bij plaatsen reclameposter met daarop een door eiser gemaakte foto in artikel over lingeriemerk Sapph: beroep op citaatrecht vereist niet dat sprake is van serieuze media, foto is als onderdeel reclamecampagne Sapph rechtmatig openbaar gemaakt, poster maakt logisch en niet overheersend onderdeel uit van het artikel, gebrek aan naamsvermelding eiser kan 925.nl niet worden tegengeworpen nu de naam van eiser ontbreekt op de door Sapph gepubliceerde poster.

 

IEPT20170512, Rb Gelderland, Eredivisie v Café X

Café bij verstekvonnis veroordeeld voor auteursrechtinbreuk door tonen eredivisiewedstrijden zonder toestemming rechthebbenden: het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor.

 

IEPT20170510, Rb Midden-Nederland, Knijtijzer

Ontwerpen voor modulaire bouwsystemen komen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking: vormgeving naast technische en functionele keuzes ook op creatieve keuzes gebaseerd. Gedaagde dient zich te onthouden van gebruik handelsnaam die eiser en echtgenoot van gedaagde gebruikten voor samenwerking: alleen zij hebben het recht om te bepalen welke onderneming onder die handelsnaam mag worden gevoerd.

 

IEPT20170501, Rb Amsterdam, Eredivisie v Café Oud-Noord

Amsterdams café bij verstekvonnis veroordeeld voor auteursrechtinbreuk door tonen eredivisiewedstrijden zonder toestemming rechthebbenden: het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor.

 

IEPT20170426, Rb Den Haag, OnTel v TEK en Tel Sell

Slaafse nabootsing plug-in verwarmingstoestel Handy Heater door TEK en Tel Sell: Handy Heater heeft eigen plaats op de markt en elektronische verwarmingstoestellen van TEK en Tel Sell zijn nodeloos verwarringwekkend. Auteursrechtinbreuk met betrekking tot gebruik van productfoto en stills uit een commercial. Vordering op grond van oneerlijke handelspraktijken afgewezen: onduidelijk of slaafs nabootsen consumentenproduct en de handel in dergelijk product te beschouwen is als oneerlijke handelspraktijk, geen belang bij vordering jegens TEK nu verderstrekkend verbod dan al is toegewezen niet mogelijk is, grensoverschrijdend gebod op grond van oneerlijke handelspraktijken kan naar voorlopig oordeel alleen betrekking hebben op verkoopbevordering en niet op verhandeling producten zelf.


IEPT20170426, Rb Den Haag, Eichholtz
Verweren die geldigheid modelrechten Eichholtz bestrijden gepasseerd: ingevolge artikel 85 GModV had reconventionele vordering moeten worden ingesteld. Kimberly-tafels maken inbreuk op modelrechten Eichholtz: combinatie van elementen Eichholtz modellen keert terug in Kimberly-tafels en wekt geen andere algemene indruk bij geïnformeerde gebruiker. Emerald-tafels maken geen inbreuk op modelrechten Eichholtz: diverse kenmerken, waaronder de Asscher-cut niet duidelijk in Emerald-tafels te zien. Onvoldoende gemotiveerd waarom Eichholtz niet ontwerper tafel is: de overlegde ontwerptekeningen vermelden als ontwerper de heer [A] , van wie onweersproken is komen vast te staan dat hij in loondienst is van Eichholtz. Los daarvan heeft Eichholtz de beide tafels in elk geval als van haar afkomstig openbaar gemaakt. Beide Asscher-tafels auteursrechtelijk beschermd: Beymen- en Sultana-tafels waren reeds vóór modellen op de markt, maar Asscher-tafels wekken andere ruimtelijke indruk en onderscheiden zich duidelijk van dit “Umfeld”. Kimberly-tafels maken inbreuk op auteursrecht Eichholtz: inbreuk en ontlening door overeenstemmende totaalindrukken. Emerald-tafels maken geen inbreuk op auteursrecht Eichholtz: totaalindrukken komen niet overeen. Emerald-tafels ook geen slaafse nabootsing: eigen plaats op de markt onvoldoende onderbouwd. Geen dwangsommen verbeurd: nog laten staan foto’s louter een vergissing, geen voorraad met doel om de tafels in economisch verkeer te brengen. Auteursrechtinbreuk door plaatsen productfoto’s Eichholtz collectie op website gedaagde: geen toestemming voor gebruik en gedaagde dient als professionele partij bedacht te zijn op auteursrechtelijke kwesties.

 

IEPT20170425, Hof Amsterdam, Dopper

Hof bekrachtigt op één onderdeel na vonnis van voorzieningenrechter (IEPT20160311). Uitingen [X] op twitter over auteursrechtinbreuk en plagiaat door Dopper, onrechtmatig: [X] maakt bij zijn uitingen niet kenbaar aan zijn publiek wat zijn zakelijke positie is. Voorzieningenrechter mocht auteursrechtinbreuk beoordelen: onderzocht dient te worden of beschuldigingen steun vinden in al het feitenmateriaal. Geen sprake van auteursrechtinbreuk of plagiaat: totaalindrukken komen niet overeen. Noemen van @dopper of #dopper in tweets geen wederhoor: dat Dopper mogelijkheid heeft publiekelijk te reageren, maakt niet dat [X] ongefundeerde uitingen kan twitteren om vervolgens te gaan wachten op een reactie. Voorzieningenrechter mocht selectie in tweets maken: juist de stelselmatigheid van de beschuldigingen speelde een rol bij de beoordeling van de vorderingen. Verbod omtrent uitingen over ontwerpwedstrijd en gunning van productie blijft in stand. Zinsnede ‘waarin zonder verwijzing naar een vaststelling in rechte’ in dictum wordt geschrapt: te beperkt en niet noodzakelijk.

IEPT201070425, Rb Oost-Brabant, Brein v aanbieder IPTV abonnementen
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen een aanbieder van IPTV abonnementen voor televisiezenders waarvoor normaal een betaald abonnement moet worden afgesloten bij rechtmatige aanbieders. Dwangsom van € 2.000 per dag of gedeelte van een dag dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld met een maximum van € 50.000.

IEPT20170419, Rb Amsterdam, Stichting Laat Ondertitels Vrij v Brein
SLOV op grond van statuten en omstandigheid dat belangen van de groep die zij vertegenwoordigt gelijksoortig zijn ontvankelijk. Ondertitelingen zijn vertalingen die krachtens artikel 13 Aw aan te merken zijn als verveelvoudiging, waarvoor in  beginsel toestemming auteursrechthebbende oorspronkelijke werk vereist is (artikel 10(2) Aw. Ondertitels kunnen zelfstandig werk zijn, maar ook dan is voor vervaardiging en openbaarmaking toestemming auteursrechthebbende oorspronkelijke werk nodig.  Openbaarmaken ondertitels zonder toestemming van de auteursrechthebbende is inbreukmakende handeling. Geen (algemeen) uitgangspunt dat steeds een afzonderlijke toets moet plaatsvinden aan de hand van artikel 10 (1) EVRM en/of artikel 11 Handvest.

 

IEPT20170413, Rb Oost-Brabant, Petite Amélie v Laagsteprijsgarantie

Petite Amélie kan geen auteursrecht doen gelden op ontwerp peuterbed: stelling dat het bed eigen ontwerp is na betwisting wederpartij onvoldoende onderbouwd en niet aannemelijk dat bed in opdracht Petite Amélie is ontworpen. Geen sprake van slaafse nabootsing: onvoldoende onderscheidend vermogen ten opzichte van eerdere aanbod.  Vorderingen met betrekking tot gebruik foto’s van het bed ook afgewezen: terughoudende toets geldvorderingen in kort geding niet doorstaan en geen belang bij verbod nu Laagsteprijsgarantie onthoudingsverklaring heeft getekend.

IEPT20170410, Rb Noord-Holland, Brein v Usenet Uploader
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen iemand die via Usenet op grote schaal auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde populaire dance- en trance-muziek verveelvoudigt. Dwangsom van € 2.000 voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld met een maximum van € 50.000. De voorzieningenrechter bepaalt ook nog dat het bevel, inclusief de bij het verzoekschrift behorende producties, op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk 12 april 2017 moet worden betekend.

 

IEPT20170407, Rb Oost-Brabant, Brein v Aanbieder Orkestbanden

Ex parte tegen persoon die via twee websites en via Facebook ongeautoriseerde instrumentale muziek- en orkestbanden verspreidt. Dwangsom van € 2.000 per dag of gedeelte van een dag dat in strijd wordt gehandeld met het inbreukverbod met een maximum van € 50.000.

 

IEPT20170406, Rb Noord-Holland, Masterfile

Natuurgetrouwe close-up van temperatuurmeter in auto is geen auteursrechtelijk beschermd werk nu het onvoldoende eigen, oorspronkelijk karakter heeft en een persoonlijk stempel van de maker ontbeert: feit dat variaties mogelijk zijn in belichting, afstand en hoek is hiervoor niet voldoende, onvoldoende onderbouwd welke aspecten duiden op een persoonlijk stempel van de maker.

IEPT20170331, Rb Noord-Nederland, Simus v Helichem en Boels
Vraag of exclusief recht op “B PROF” is verkregen niet in kort geding te beantwoorden: hoewel aantal belangrijke elementen voor geslaagd beroep op depot te kwader trouw (artikel 2.4.f BVIE) bij merk “B PROF” aanwezig is, dienen stellingen over rechtsverhouding tussen partijen omtrent productie onder merk “B PROF” dienen nadere bewijslevering. Auteursrechtelijke vordering afgewezen: in kort geding is herkomst teksten gebruiksaanwijzingen niet vast te stellen.

 

IEPT20170329, Rb Noord-Holland, Vormgeving Lesmethoden

A en B gedeeld maker ex artikel 45a lid 2 Aw van films voor lesmethode: geen sprake van gezag of ondergeschiktheid en beiden hebben persoonlijk stempel op het geheel gedrukt. Analoge toepassing van artikel 45d Aw (vermoeden van overdracht aan producent): B is weliswaar niet aan te merken als producent nu hij geen kapitaal verschafte of risico droeg maar dit neemt niet weg dat films waren bestemd om commercieel te worden gebruikt in eenmanszaak van B, B moet A derhalve een billijke vergoeding voor die overdracht betalen.

IEPT20170321, Hof Amsterdam, CRI
Ook indien raampatroon als kenmerkend stijlelement van gevelontwerp architect [VH] moet worden beschouwd, betekent dit niet dat dit raampatroon als zelfstandig werk auteursrechtelijk beschermd is. Sprake van totale vernietiging ATOS-vleugel: totaalindruk zal dusdanig worden gewijzigd dat deze geheel andere is dan van bestaande vleugel en geen sprake van een werk waarop [VH] persoonlijkheidsrechten heeft. Associatie [VH] met totaalindruk nieuwe werk geen aantasting persoonlijkheidsrechten [VH]. Vernietiging De Bovenlanden is geen misbruik van recht of bevoegdheid of onrechtmatig handelen: niet aannemelijk gemaakt dat belangen [VH] onevenredig worden geschonden.

IEPT20170316, HvJEU, AKM v Zurs
Voor volledige en onveranderde doorgifte van omroepuitzendingen van de nationale omroeporganisatie, door middel van kabels die op het nationale grondgebied liggen, hoeft geen toestemming van de auteur te worden verkregen,mits de doorgifte een louter technisch communicatiemiddel vormt en daarmee door de auteur van het werk rekening is gehouden bij de oorspronkelijke toestemming tot mededeling ervan. Artikel 5(1) Auteursrechtrichtlijn verzet zich tegen een nationale regeling op grond waarvan voor een omroepuitzending via een gemeenschappelijke antenne-installatie de toestemming van de auteur niet hoeft te worden verkregen wanneer bij de installatie niet meer dan 500 abonnees zijn aangesloten.

 

IEPT20170313, Rb Amsterdam, Stichting Kankantrie
Stichting Kankantrie wordt ondanks ontbreken schriftelijke bewijsstukken als auteursrechthebbende Groot Surinaams Kookboek gezien: Kankantrie is als auteursrechthebbende opgenomen in het boek, er is nooit geprotesteerd tegen het uitgeven van het boek en gedaagde heeft met het sluiten van een distributieovereenkomst met de Stichting erkend dat het auteursrecht bij de Stichting ligt. Sprake van auteursrechtinbreuk: niet bestreden dat gedaagde zowel de oorspronkelijke versie met aangepaste streepjescode als een herziend exemplaar dat voor 95% gelijk is aan de oorspronkelijke versie op de markt brengt.


IEPT20170310, Rb Amsterdam, FSEL v Verum

Vzgr Amsterdam bevoegd: escrowovereenkomst mb.t. gestelde inbreukmakende software aangegaan met Softcrow te Amsterdam, waardoor schadebrengende feit zich daar voordoet. Aannemelijk dat rechten op server-exemplaar FDR 2 vermoedelijk zijn uitgeput, waardoor eigen gebruik hiervan door Verum geen inbreuk maakt op rechten FSEL. Wel aanwijzingen dat Verum inbreuk maakt op auteursrecht FSEL door FDR 2 in haar software ASD/Dezyne ten behoeve van derden te gebruiken en exploiteren. Aannemelijk dat de rechten met betrekking tot de broncode van Verum Oud niet op Verum zijn overgegaan. Onvoldoende concreet gevaar dat de broncode met derden is of zal worden gedeeld door Verum. Hoewel inbreuk auteursrecht aannemelijk is worden de vorderingen vanwege grote belangen Verum dat niet zonder FDR kan functioneren afgewezen. Opheffing beslag afgewezen.

 

IEPT20170310, Rb Den Haag, Pasoday v Hair Workxx

Ondanks half jaar tussen sommatiebrief en dagvaarding Pasoday toch spoedeisend belang: voldoende voortvarend gehandeld. Geen inbreuk op IE-rechten hair extensions: modelrechten hair extensions op naam van failliete vennootschap, bevestigingsdraad hair extensions niet auteursrechtelijk beschermd want technisch bepaald en uiterlijk hair extensions te weinig onderscheidend voor beroep op slaafse nabootsing. Merken FLIP-IN en FLIP-IN-HAIR niet verworden tot soortnaam: Pasoday heeft voldoende aangetoond dat zij is optreden tegen derden die het merk gebruikten en Pasoday heeft voldoende aangetoond dat zij tekens als merk gebruikt. Logo Hair Workxx (hierna HW) maakt inbreuk op merken Pasoday: visueel, auditief en begripsmatig identiek aan merken Pasoday. Domeinnamen maken inbreuk op merken Pasoday: HW maakt middels de domeinnamen gebruik van de tekens Flip-In Hair en Flip-In voor identieke waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Geen auteursrecht slogan Pasoday: "Look good in the hair you wear" gangbare zin in het Engels. Ten aanzien van folders en instructiemateriaal maakt HW inbreuk op auteursrechten Pasoday: inbreuk voldoende bestreden. Mededeling dat HW leverancier Flip-In Hair is, onrechtmatig: suggereert ten onrechte dat HW rechthebbende is op de merken. 

IEPT20170308, Rb Amsterdam, Otazu

Depot Benelux-woordmerken [merk 4] en [merk 2] niet te kwader trouw: bekendheid als persoon onder een bepaalde naam is geen gebruik van die naam voor waren of diensten, voldoende onderbouwd dat Timore (moedermaatschappij RO3) depot van teken “[merk 2]” ten behoeve en in het belang van RO3, de onderneming waarbij eiser op dat moment was betrokken, heeft verricht en depot teken “[merk 4]” door Otazu Licence verricht ten behoeve van RO3. Normaal gebruik Benelux-woordmerk [merk 1] aangetoond met overlegging foto’s en verklaring online sales manager. Benelux-woordmerk OTAZU (805435) vervallen verklaard: geen verzet tegen doorhaling. Benelux-woordmerk OTAZU (673316) alleen in stand gelaten voor shawls: voor overige niet tegen doorhaling verzet. Geen misbruik van recht door merken [merk 4], [merk 2], [merk 1] en OTAZU en domeinnamen te handhaven: merken rechtmatig verkregen. Eiser moet bewijzen dat werken waarop hij stelt auteursrecht te hebben en waarop inbreuk zou worden gemaakt zijn vervaardigd voordat hij in dienst trad bij RO3 of nadat het dienstverband werd verbroken. Geen belang bij gestelde inbreuk op foto’s. Onvoldoende onderbouwd dat eiser auteursrechthebbende sierraden is. Eiser geen auteursrechthebbende op logo Otazu: onvoldoende onderbouwd dat hij logo in 1992 heeft ontworpen, wel aangetoond dat logo in 2005 werd gebruikt en auteursrecht ligt krachtens artikel 7 Aw bij een van de vennootschappen waar eiser in dienst is getreden. Geen belang bij gestelde inbreuk portretrecht. Geen slaafse nabootsing: betreft in de kern bezwaar tegen kopiëren stijl eiser, waarvoor bijkomende omstandigheden zijn vereist die onvoldoende zijn gesteld. Deponeren naam eiser als merk niet onrechtmatig: eiser bij RO3 gaan werken, een doorstart van onderneming eiser, maar waar ondernemingsrisico bij [gedaagde sub 3] lag en niet onrechtmatig dat [gedaagde sub 3] om investeringen te waarborgen is overgegaan tot registreren merken. Reconventie: Verwarringsgevaar (associatie) tussen teken “[merk 5]”  van eiser en [merk 4]  en  [merk 2]: eerste woord stemt volledig overeen, waardoor publiek [merk 5] zou beschouwen als aan merken 4, 2 en 1 verbonden onderneming. Verwarringsgevaar (associatie) tussen logo waarin de letters O-T-A-Z-U zijn te ontwaren en OTAZU Benelux-merken en [merk 2]: publiek zou denken dat er commerciële band tussen eiser en OTZ bestaat. Uitlatingen eiser over dat  [gedaagde sub 3]  en [gedaagde sub 4] tot de maffia horen en dat verkochte producten namaak zijn onrechtmatig: juistheid uitingen op geen enkele wijze onderbouwd.  

IEPT20170308, Rb Den Haag, Imation v Thuiskopie en De Staat
Prejudiciële vragen aan Hoge Raad over teveel betaalde thuiskopieheffing.

 

IEPT20170307, Hof Den Haag, Productie Straatmeubilair

[onderneming 2] heeft geen exclusiviteitsbepalingen jegens [onderneming 1] geschonden: tussen hen gesloten overeenkomst was beëindigd en onvoldoende onderbouwd dat exclusiviteitsbedingen ook na beëindiging van kracht zouden blijven. Onvoldoende aanwijzingen dat tekening van [onderneming 1] door [onderneming 2] zijn gekopieerd: tekeningen niet identiek. Geen aanwijzingen dat [onderneming 2] met Velopa zou hebben samengespannen of Velopa heeft uitgelokt om wanprestatie te plegen jegens [onderneming 1]: uit getuigenverklaringen blijkt dat initiatief tot rechtstreekse levering van Velopa is uitgegaan.


IEPT20170307, Rb Den Haag, Naturalis 
Verbod op verbouwing Naturalisgebouw totdat in bodemprocedure (IEPT20150125) is beslist over (provisioneel) verbod of procedure op andere manier is geëindigd: met name relevant dat rechtbank reeds een bindende eindbeslissing heeft genomen. Risico van vergaande financiële gevolgen door een verbod komt voor rekening Naturalis door verbouwingsplannen doorgang te laten vinden, ondanks de haar bekende bezwaren van eiser. Relevant is dat Naturalis geen pogingen heeft ondernomen om er op een andere wijze met eiser uit te komen. Gevraagde zekerheidsstelling afgewezen: voor het opleggen van een zekerheidstelling ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding, nu dat een rechtsgang voor eiser illusoir zou maken terwijl er in het kader van de wederzijdse belangenafweging alle reden is het gevraagde verbod op te leggen.

IEPT20170301, HvJEU, ITV v TVCatchup
Nationaal voorschrift dat stelt dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk bij rechtstreekse wederdoorgifte per kabel, daaronder begrepen in voorkomend geval via internet, van werken die worden uitgezonden op televisiezenders waarop openbaredienstverplichtingen rusten en in het gebied van de oorspronkelijke uitzending is in strijd met artikel 9 Auteursrechtrichtlijn.

 

IEPT201703101, Rb Oost-Brabant, Vertaler zonder Auteursrecht

Eiser kan geen aanspraak maken op auteursrecht op de vertaling van Duits lied: voor zover eiser al aanspraak kan maken op auteursrecht heeft hij dit overgedragen aan Buma en Stemra, bovendien is bij verlenen toestemming voor vertaling bedongen dat eiser geen aandeel in het auteursrecht zou verkrijgen.

IEPT20170222, Rb Amsterdam, Berns v Vibe Entertainment
Merkinbreuk Vibe Entertainment op Beneluxbeeldmerk 'We All Love 80’s, 90’s 00’s' van Berns Holding: identiek beeldmerk gebruikt voor dezelfde diensten. Schade Berns teruggebracht naar € 1750,00: facturen van Berns zien niet alleen op gebruik beeldmerk, Vibe Entertainment heeft beeldmerk 2 jaar gebruikt en beeldmerk stond maar bij 1 act van de 2500 op de website van Vibe Entertainment.

IEPT20170221, Hof Amsterdam, Stadsarchief Rotterdam v Pictoright
Inbreukverbod niet in strijd met artikel 10 EVRM: positie archieven niet zodanig uitzonderlijk geacht door wetgever dat algemene uitzondering op rechten auteur passend werd gevonden en onvoldoende onderbouwd dat verbod strijdig is met proportionaliteit en subsidiariteit. Geen dwangsomveroordeling bij inbreukverbod: prikkel niet nodig door gebrek aan (reële) dreiging van inbreuk op meer dan verwaarloosbare schaal. Geen proceskostenveroordeling voor kosten van bewijslevering inzake “chains of title”.

 

IEPT20170215, Rb Rotterdam, Track v Vijverberg
Vijverberg aansprakelijk voor gebruik (op Track Verzuim) inbreukmakende software D-Care voor bijhouden ziekteverzuim: geen sprake van rechtsverwerking nu toezegging om niet tot rechtsvervolging over te gaan is gedaan onder voorwaarde van afgifte broncode D-Care, software Track Verzuim is gelet op de samenstelling en complexiteit aan te merken als werk, D-Care vertoont in aanzienlijke mate auteursrechtelijk beschermde elementen van Track Verzuim en geen sprake (meer) van goede trouw Vijverberg na melding van overeenstemming in code.


IEPT20170214, HvJEU, Advies Verdrag van Marrakesh
De sluiting van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie omdat alle in het Verdrag van Marrakesh neergelegde verplichtingen behoren tot een gebied dat reeds grotendeels door gemeenschappelijke regels van de Unie wordt bestreken en de sluiting van dat verdrag die regels kan aantasten of de strekking ervan kan wijzigen. Geen specifieke band met internationale uitwisseling die ziet op handelsaspecten van intellectuele eigendom aangenomen voor de regels van het Verdrag van Marrakesh waarbij een beperking van of uitzondering op het reproductierecht, het distributierecht en het recht van terbeschikkingstelling aan het publiek wordt ingevoerd, wel voor de regels over de uitvoer en invoer van exemplaren in toegankelijke vorm. Sluiting van Verdrag van Marrakesh behoort niet tot gemeenschappelijke handelspolitiek (artikel 207 VWEU) omdat de uitwisselingen die door het Verdrag van Marrakesh in het vooruitzicht worden gesteld, gelet op hun kenmerken, niet kunnen worden gelijkgesteld aan internationale uitwisselingen met handelsoogmerk.

 

IEPT20170214 Rb Noord-Nederland Brein v aanbieder illegale streams

Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen aanbieder illegale streams tegen betaling. De rechtbank beveelt het aanbieden van streams te staken op straffe van een dwangsom van € 2.000 voor iedere dag (of gedeelte daarvan) dat in strijd met dit bevel wordt gehandeld met een maximum van € 50.000. 

 

IEPT20170208, Rb Amsterdam, SHM v Boretti
Alle vorderingen Sure Heat op Boretti aan SHM gecedeerd. Voldoende belang Sure Heat om zich bij cessionaris SHM te voegen. Sure Heat heeft documenten aan Chant ter beschikking gesteld, waarvan Boretti op de hoogte was en op grond waarvan productie huidige buitenkeukens Boretti plaatsvindt. SHM krijgt gelegenheid te bewijzen dat Boretti op de hoogte was van geheimhoudingsovereenkomt tussen SHM en Chant. Geen slaafse nabootsing: SHM brengt geen eigen producten onder eigen naam op Nederlandse markt. Misleidende en oneerlijke handelspraktijk Boretti  jegens consumenten. Oneerlijke handelspraktijk niet onrechtmatig jegens concurrent Sure Heat: niet gesteld dat handelspraktijk Sure Heat schade berokkent. SHM Bernini geen auteursrechtelijk beschermd werk: oorspronkelijk karakter en creatieve keuzes onvoldoende onderbouwd in het licht van het “Umfeld”. SHM Marciano en SHM Da Vinci niet auteursrechtelijk beschermd: modellen waarop zij zijn gebaseerd – die voor het eerst in de VS op de markt kwamen - niet auteursrechtelijk beschermd in de VS. Geen inbreuk op handleidingen die Sure Heat voor Boretti heeft vervaardigd: Boretti is krachtens artikel 8 Aw maker van de handleidingen.

IEPT20170208, Rb Oost-Brabant, Eredivisie v Kaffee de Groot
Auteursrechtinbreuk wegens vertonen voetbalwedstrijden zonder licentie. Inbreukverbod versterkt met dwangsom (van € 1000,00 per overtreding) toegewezen: ondanks de door S gedane toezegging dat hij de beelden niet meer in zijn horecagelegenheid zal vertonen, hebben eiseressen voldoende belang bij het gevorderde gebod.

IEPT20170208, Rb Den Haag, Tower Living v DKW
Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht op Kolony-meubels behoort toe aan [A] en [X] gezamenlijk en door een rechthebbende [X] in het verkeer gebracht: Daan-collectie door [A] en [X] gezamenlijk ontwikkeld en geen andersluidende afspraken. Ook bij afwezigheid specifieke afspraak toestemming van [A] nodig voor levering Kolony-meubels: beoordeeld naar Nederlands recht geschiedt beheer gemeenschappelijke rechten uitsluitend door deelgenoten tezamen. Impliciete toestemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer sprake is van economische verbondenheid tussen de houder van het recht en degene die de voorwerpen in het verkeer heeft gebracht. [X] en [A] economisch verbonden. Kolony-meubels die door [X] in verkeer zijn gebracht uitgeput: niet naleven beheersovereenkomst heeft geen derdenwerking. Reconventie: Niet-ingeschreven modelrecht geldig: Daan-collectie is nieuw en heeft eigen karakter.

IEPT20170203, Rb Amsterdam, Pixfund

Auteursrechtinbreuk door vier foto’s eiser onder meer op website glmrr.com te plaatsen. Beroep op citaatrecht faalt: foto’s geen ondergeschikt onderdeel van de publicatie. Schadevergoeding van € 1.000 (€ 250 per foto) volgens tarievenlijst Stichting Foto Anoniem: onvoldoende onderbouwd dat gebruikelijke vergoeding eiser € 500 per foto betreft. Geen opslag voor ontbreken toestemming en gebrek naamsvermelding. Proceskostenveroordeling volgens liquidatietarief: toegewezen schadevergoeding fractie van gevorderde schadevergoeding, niet ingegaan op in minnelijk traject door Pixfund aangeboden bedrag dat hoger is dan toegewezen schadevergoeding en schade heeft beperkte omvang.

IEPT20170201, Rb Zeeland-West-Brabant, Auteursrecht Disclaimer
Aan eiser komt auteursrecht op de disclaimer toe: de gebruikte woorden en opmaak van disclaimer is het gevolg van creatieve keuzes en eiser wordt als auteur vermeld. Gedaagde maakt inbreuk op auteursrecht eiser: gedaagde heeft niet voldaan aan de voorwaarden die eiser stelt voor gebruik disclaimer. Vordering handhavingskosten teruggebracht naar 148,56: eiser heeft onvoldoende aangetoond dat gedaagde de correspondentie van voor 26 januari 2016 heeft ontvangen. Halvering proceskosten: partijen beide deels in ongelijk gesteld, gebruiksvoorwaarden hadden duidelijker gecommuniceerd moeten worden en gedaagde is geen mogelijkheid geboden de disclaimer kosteloos te verwijderen.

IEPT20170201, Rb Amsterdam, Pauw v Purdey
Pauw jasje auteursrechtelijk beschermd: verzameling van elementen levert persoonlijke stempel van de maker op. Purdey jasje maakt geen inbreuk op Pauw jasje: geen overeenstemmende totaalindruk door o.a. verschillen in mouwlengte, afwerking en lengte van de jasjes. Geen slaafse nabootsing: onvoldoende invulling aan duiding van het relevante publiek. Vaststellingsovereenkomst moet zo worden uitgelegd dat op Purdey verplichting rust om op geen enkele wijze gebruik te maken van Pauw producten/ontwerpen. Onvoldoende weerlegd dat Purdey jasje geïnspireerd is door het Pauw jasje. Purdey mag tegenbewijs leveren tegen voorshands oordeel Rb dat Purdey in strijd met vaststellingsovereenkomst heeft gehandeld. Proceskostenveroordeling ingetrokken kort geding op gelijke wijze als proceskostenveroordeling in conventie: reden van intrekken kort geding niet vast te stellen.

IEPT20170126, Rb Rotterdam, Brein v Live Bioscoop
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen de beheerder van de Facebook pagina “Live Bioscoop”, waarop dagelijks gratis films werden vertoond zonder toestemming van de rechthebbenden: dwangsom van € 2.000 per dag (een gedeelte van een dag als gehele dag gerekend) dat in strijd met het verbod wordt gehandeld met een maximum van € 50.000.

IEPT20170125, Rb Amsterdam, Spybril
120 uur taakstraf voor medeplegen van inbreuk auteursrecht en diefstal in vereniging van examenvragen CBR en IBK: de rechtbank stelt vast dat het met een spybril opnemen van examenvragen van het CBR en IBKI, en deze beelden vervolgens verwerken in een theorie-cursus, zonder meer is aan te merken als een verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet.

IEPT20170125, Rb Den Haag, Naturalis

Sloop Darwin House niet onrechtmatig: niet in strijd met artikel 25 Aw en geen misbruik van bevoegdheid door o.m. noodzaak tot uitbreiding, waarvoor gebouw moet worden gesloopt, geringe architectonische waarde gebouw en mogelijkheid gebouw te documenteren. Uitbreiding Naturalisgebouw op zichzelf geen wijziging/aantasting ex artikel 25(1)(c) of (d) Aw. Verbouwing Naturalisgebouw aantasting in de zin artikel 25(1)(d) Aw: wezenlijke aantasting door verdwijnen belangrijke auteursrechtelijke kenmerken ontwerp eiser. Artikel 25(1)(d)Aw biedt geen ruimte voor belangenafweging: ontleend aan artikel 6bis BC en wetgever heeft niets anders voor ogen gestaan dan artikel 6bis BC te implementeren. Verbouwing reeds gestart: zaak verwezen naar rol omtrent uitlaten over (on)wenselijkheid oplegging verbod tot (verdere) verbouwing Naturalis gebouw.


IEPT20170125, Rb Den Haag, Euromast

Inbreuk auteursrecht op foto Euromast van [A B.V.]. € 1.750 voor inbreuk op foto Euromast: gebaseerd op doorgaans gehanteerde tarieven volgens Fotografen Federatie, opgebouwd uit gebruiksvergoeding, een toeslag voor verlies van het zelfbeschikkingsrecht, een toeslag wegens het ontbreken van naamsvermelding en een toeslag voor de verminking. Vrijwaringszaak: Euromast in beginsel aansprakelijk voor inbreuk: suggestie gewekt dat foto gebruikt mocht worden, professionele organisatie en foto is van/vanaf de Euromast. 25% van schade aan [de V.O.F] toe te rekenen: van haar kon meer onderzoek worden gevergd. Bewijsopdracht [de V.O.F.] over dat zij uitsnede foto zonder naamsvermelding aan Euromast heeft voorgelegd en dat Euromast goedkeuring heeft verleend.


IEPT20170125, Rb Midden-Nederland, Feestfoto's

Inbreuk op auteursrecht fotograaf door [B] door foto’s zonder toestemming te bewerken en openbaar te maken in online advertentie en flyer en gedrukte flyer. Vorderingen jegens [A] afgewezen: [B] heeft feest georganiseerd en was verantwoordelijk voor de promotie met gebruik van website waarvan [A] slechts domeinnaamhouder is. € 3.000 schadevergoeding voor zonder toestemming en naamsvermelding online openbaar maken foto’s: gebaseerd op tarief van € 218 per foto per maand volgens tarieven Stichting Foto Anoniem. Bekendmaking bron foto’s en omvang verspreiding gedrukte flyer ex artikel 28(9) Aw toegewezen.

 

IEPT20170124, Hof Amsterdam, De Maatschap

Serie “De Maatschap” maakt geen inbreuk op boek “De Straatvechter, mijn verhaal”: hoewel niet onaannemelijk is dat beperkt aantal feiten uit boek inspiratie waren voor scènes uit de serie, is de wijze waarop deze in de serie zijn uitgewerkt en de context daarvan is op het eerste gezicht te verschillend om te kunnen concluderen dat sprake is van auteursrechtinbreuk, geen auteursrecht op waargebeurde feiten, onvoldoende steun in feitenmateriaal dat personage gebaseerd op appellant diffamerend is jegens appellant en dat dit levensonderhoud appellant aantast.

 

IEPT20170120, HR, ACI v Thuiskopie

Arrest hof (IEPT20101115) vernietigd op grond van antwoord HvJEU in het prejudiciële arrest (IEPT20140410) voor zover verklaring voor recht dat bij de bepaling van de hoogte van de thuiskopievergoeding geen rekening dient te worden gehouden met de schade die het gevolg is van illegaal kopiëren (inclusief downloaden) uit een illegale bron, is afgewezen.


IEPT20170120, Rb Den Haag, Scentsible v Reckitt
Geen spoedeisend belang bij vordering m.b.t. gestelde inbreuk op marketingmateriaal Scentsible: inbreuk reeds gestaakt en nieuwe (dreiging van) inbreuk onvoldoende aannemelijk. "V.I.Poo" maakt geen inbreuk op Uniewoordmerk "POO POURRI": gering onderscheidend vermogen nu element "POO" beschrijvend is voor poep en overeenstemming te gering om te leiden tot verwarringsgevaar, mede door andere locatie element "Poo" in merk en teken. Geen auteursrecht op productformat: elementen binnen format zijn onvoldoende uitgewerkt om in combinatie gezien voor ‘format’-bescherming in aanmerking te komen. Geen inbreuk op niet-ingeschreven-modelrecht: totaalindrukken verschillen. Beroep op slaafse nabootsing strandt: format komt niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Geen spoedeisend belang bij vordering m.b.t. onrechtmatig profiteren inspanningen Scentsible. Geen misleidende handelspraktijken Reckitt: niet aannemelijk gemaakt dat Reckitt bij consument verwarring zaait met betrekking tot afkomst producten.

IEPT20170113, Rb Rotterdam, Foto op website
Schadevergoeding van € 675 voor publicatie foto van Dijkstra op internet: bedrag komt redelijk voor vanwege misgelopen licentievergoeding en gebrek naamsvermelding.

IEPT20170113, Rb Rotterdam, Foto Geld Spaarpot
Schadevergoeding van € 810 voor publicatie bijgesneden foto van Dijkstra op internet zonder naamsvermelding: onvoldoende onderbouwd door gedaagde dat hij foto niet heeft openbaargemaakt. Sprake van immateriële schade: het bijsnijden van de foto is een verminking omdat het kaderen één van de middelen is waarmee een fotograaf zijn persoonlijk stempel op de foto kan drukken.


IEPT20170112, Rb Amsterdam, Spin Master v High5
Vzgr bevoegd te oordelen over inbreuk Gemeenschapsmodel op grond van artikel 90(1) GModV: zou ook bevoegd zijn kennis te nemen van vorderingen op grond van Beneluxmodel. Onderzoek naar nieuwheidsschadelijkheid Amerikaans design patent gaat reikwijdte kort geding te buiten. Model voor speelballetje niet puur ingegeven door technische verworvenheid: voldoende alternatieven mogelijk qua uiterlijk en vormgeving. Model niet definitief verwerkt in samengesteld voortbrengsel. Speelballetjes High5 inbreukmakend: overeenstemmende totaalindruk door o.a. “pluizige” indruk, “tentakeldichtheid” en wijze waarop de tentakels zijn gerangschikt. Opbergkoffertjes Spin Master auteursrechtelijk beschermd, maar geen inbreuk:  gelijkenissen zien met name op niet beschermde trekken als stijl en vormgeving, terwijl beschermde trekken afwijken. Geen slaafse nabootsing koffertjes: geen nodeloos verwarringsgevaar. Verzameling accessoires auteursrechtelijk beschermd als zelfstandig werk. Accessoires High5 maken inbreuk op de accessoires van Spin Master: één op één overgenomen.

IEPT20170109, Rb Midden-Nederland, Design jaarboek

Niet gesteld of gebleken dat overeenkomst waarin impliciet licentierecht over auteursrechtelijk beschermde werken wordt verstrekt, is beëindigd. Eiser heeft onvoldoende gesteld en onderbouwd dat gebruikersrecht is verstrekt onder voorwaarde van betaling.

IEPT20170106, Rb Amsterdam, De Maatschap
Serie “De Maatschap” maakt geen inbreuk op boek “De Straatvechter, mijn verhaal”: overnemen van ware gebeurtenissen is geen auteursrechtinbreuk, totaalindruk beschermde trekken uit het boek wezenlijk anders dan totaalindruk televisieserie. Overnemen van mogelijk beschermde elementen leidt niet tot auteursrechtinbreuk: maakt de verschillen in totaalindruk tussen de werken niet kleiner.