2019 Auteursrecht

Print this page

IEPT20191224, Hof Arnhem-Leeuwarden, Spinnin

Geen dwaling bij Martin Garrix bij tekenen productieovereenkomst met Spinnin en managementcontract met MAS: genoegzaam aangetoond dat Garrix en zijn vader bekend waren met verwevenheid MAS en Spinnin, geen verruiming mededelingsplicht aan minderjarige Garrix nu deze zich liet bijstaan door vader en juridisch adviseurs. Garrix komt beroep op artikel 25f Aw toe: uitgangspunt dat op 1 juli 2015 in werking getreden auteursrechtcontractenrecht niet geldt voor daarvoor gesloten overeenkomsten, geldt niet voor dit artikel, Garrix naast maker ook als uitvoerend kunstenaar aangemerkt. Merendeel bedingen uit overeenkomst met Spinnin niet onredelijk bezwarend ex artikel 25f Aw: overdracht masterrechten - ook gecombineerd met omstandigheid dat productiekosten voor rekening Garrix komen -  niet onredelijk bezwarend,  royaltyvergoeding van 30% en mogelijkheid Spinnin om daarop kosten in mindering te brengen niet onredelijk nu niet is gebleken dat Spinnin hiervan onbeperkt gebruik maakte. Eenzijdige verlengmogelijkheid wel onredelijk bezwarend en terecht vernietigd zodat productieovereenkomst en co-managementovereenkomst op juli 2013 zijn geëindigd:  grote commerciële succes van Garrix zorgde voor onevenredigheid tussen de vergoeding Garrix en opbrengsten Spinnin. Overeenkomsten niet rechtsgeldig ontbonden door Garrix waardoor opgeschorte betalingen alsnog moeten worden betaald:  procedure voor ontbinding uit overeenkomst niet gevolgd. Garrix is fonogrammenproducent in de zin van de wet naburige rechten: nam initiatief en was verantwoordelijk voor eerste opname.

 

IEPT20191224, Rb Midden-Nederland, Kunstwerk Soesterberg

Provincie Utrecht c.s. in beginsel vrij om te beslissen over het al dan niet laten voortbestaan van mobiele sculptuur op voormalige vliegbasis Soesterberg: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat op de Provincie Utrecht c.s. als eigenaar van het kunstwerk (nog steeds) een inspanningsverplichting tot instandhouding van het kunstwerk rust.

 

IEPT20191220, Rb Den Haag, Airwair v Topshop

Voorzieningenrechter beoordeelt uitsluitend voor drietal Jadon-laarzen of sprake is van auteursrechtelijke bescherming/inbreuk: alleen voor die laarzen staat vast dat deze in januari 2013 openbaar zijn gemaakt (en niet later). Jadon-laars auteursrechtelijk beschermd: overdreven dikke profielzool en drietrapsafdaling zijn oorspronkelijke elementen, deel van overige kenmerken hebben technisch effect, maar zijn niet technisch bepaald, ontwerp Jadon-laars geeft op voldoende eigen wijze uiting aan destijds vigerende stijl, trend of mode. Oslo-laars maakt auteursrechtinbreuk op Jadon-laars: sprake van zoveel overeenkomsten dat totaalindruk dezelfde is, groot belang gehecht aan dat voor totaalindruk van Jadon-laars bepalend oorspronkelijk kenmerk van de opvallend dikke zool niet alleen in Oslo-laars voorkomt, maar dat ook niet beschermde elementen van die zool geheel of voor belangrijk deel zijn overgenomen. Onvoldoende aannemelijk dat geen sprake is van (on)bewuste ontlening.

 

IEPT20191220, Rb Den Haag, Eichholtz

Model 2 Eichholtz naar voorlopig oordeel nietig: onvoldoende verschil met vormgevingserfgoed (Boyer-tafel) om model 2 eigen karakter te verschaffen nu o.a. beide tafels van glanzend metaal zijn en gekenmerkt door negen rechthoekige rookglazen tafelbladen die afwisselend op twee hoogtes in een recht metalen frame zijn gevat. Modellen 1, 3, 4, 5, 6, 7 Eichholtz geldig: modellen 1 en 3 wekken andere algemene indruk bij geïnformeerde gebruiker dan Boyer-tafel, modellen 4 en 5 wekken andere algemene indruk bij geïnformeerde gebruiker dan Edward Womley ontwerpen, modellen 6 en 7 wekken andere algemene indruk dan Rizoo-tafel. Gedaagde maakt inbreuk op geldige modellen Eichholtz: onvoldoende onderbouwd dat artikelen die gedaagde thans op website en via Marktplaats aanbiedt, originele door Eichholtz geleverde producten zijn. Verweer gedaagde dat Eichholtz ontwerp producten heeft ontleend aan meubels van derden, waardoor Eichholtz niet auteursrechthebbende is, faalt ten aanzien van 28 producten: in producties gedaagde niet c.q. niet leesbaar vermeld in welke periode desbetreffende ontwerp aan publiek ter beschikking is gesteld. Verweer gedaagde dat Eichholtz ontwerp producten heeft ontleend aan meubels van derden slaagt ten aanzien van 8 producten: tegenover gemotiveerde stelling gedaagde heeft Eichholtz onvoldoende gemotiveerd waarom aangedragen ontwerpen niet tot vormgevingserfgoed behoren c.q. waarom geen sprake is van verveelvoudiging. Voor twee aangevallen producten wel voldoende gemotiveerd dat Eichholtz auteursrechthebbende is: ter zitting voldoende gemotiveerd op grond van welke uiterlijke kenmerken er sprake is van een eigen intellectuele schepping ten opzichte van het vormgevingserfgoed, afbeeldingen gedaagde van vormgevingserfgoed van slechte kwaliteit. Inbreuk op auteursrechten Eichholtz ten aanzien van vijf producten onvoldoende aannemelijk gemaakt. Uitputtingsverweer slaagt ten aanzien van “Eichholtz Atlanta Arm Chair”. Gedaagde heeft inbreuk gemaakt op auteursrechten ten aanzien van 30 producten. Inbreuk op productfoto’s Eichholtz. Gebruik van productnamen Eichholtz voor eigen (al dan niet identieke) producten gedaagde onrechtmatige misleiding: hierdoor kan verwarring bestaan bij publiek. Gebruik van lijst van klantcontactgegevens Eichholtz voor mailing is onrechtmatig gebruik bedrijfsgeheim(artikel 2(2)(c) WBB: niet betwist dat sprake is van bedrijfsgeheim (artikel 1 WBB), gedaagde had moeten begrijpen dat hij in strijd met verplichting om informatie niet te gebruiken voor concurrentie met Eichholtz handelde.

 

IEPT20191220, Rb Amsterdam, Airwair v Primark

Beschermingsomvang vormmerken Dr. Martensschoenen van Airwair - indien geldig - gering: vormen wijken niet significant af van de norm of de gebruiken in de relevante markt. Primark maakt geen op inbreuk deze merken: meest in het oog springende elementen van de Dr. Martensschoenen maken geen deel uit van de merken en overigens ook niet van de schoenen van Primark, door andere uitstraling, significant prijsverschil en plaats van aanbieden is onvoldoende aannemelijk dat publiek zal menen dat schoenen van dezelfde of economisch verbonden onderneming afkomstig zijn. Dr. Martensschoenen 1460 en Jadon auteursrechtelijk beschermd: eigen combinatie van in het oog springende elementen. Schoenen Primark maken hierop geen inbreuk: meest in het oog springende elementen ontbreken of verschillen in belangrijke mate.

 

IEPT20191219, HvJEU, NUV v Tom Kabinet

De levering aan het publiek van een voor onbeperkte tijd te gebruiken e-book via een downloadlink valt onder bereik “mededeling aan het publiek”: uit toelichting richtlijn volgt dat werd beoogd dat elke mededeling aan het publiek van een werk - uitgezonderd distributie van materiële kopieën ervan - valt onder het begrip “mededeling aan het publiek” en niet onder “distributie onder het publiek”. Usedsoft-arrest - waarin HvJEU oordeelde dat uitputting zich niet enkel uitstrekt tot kopieën van computerprogramma’s op een fysieke drager - niet van toepassing op e-books: e-book is geen computerprogramma, anders dan bij Softwarerichtlijn heeft Uniewetgever bij vaststelling Auteursrechtrichtlijn niet de gelijkstelling van materiële en immateriële kopieën gewenst, verkoop computerprogramma op materiële drager economisch gezien vergelijkbaar met verkoop computerprogramma door download terwijl leveren  boek op een materiële drager en leveren e-book vanuit economisch en functioneel oogpunt niet gelijkwaardig zijn, omstandigheid dat e-book voorzien kan zijn van computerprogramma om het te kunnen lezen, leidt niet tot toepassing van bepalingen omtrent software. Onder voorbehoud van toetsing rechtbank Den Haag valt beschikbaarstelling e-books door Tom Kabinet onder mededeling aan het publiek: sprake van “mededeling”  nu werken beschikbaar worden gesteld aan eenieder die zich aanmeldt en deze personen op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegang kunnen hebben tot die werken, sprake van een “publiek”  nu aanzienlijk aantal personen tegelijkertijd of achtereenvolgens toegang kan krijgen tot hetzelfde werk, sprake van “nieuw publiek” nu mededeling is gericht tot publiek dat  auteursrechthebbenden niet reeds in aanmerking hadden genomen.

 

IEPT20191218, Rb Noord-Nederland, Piet v ROC

Eigenaar ROC mocht kunstwerk niet zonder meer en zonder enig voorafgaand overleg met eiser verwijderen c.q. vernietigen nadat diverse (koperen) elementen van het kunstwerk waren gestolen: in het Jelles/Zwolle-arrest (IEPT20040206) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat vernietiging onder omstandigheden misbruik van recht c.q. onrechtmatig handelen van de eigenaar kan opleveren, nu ROC heeft nagelaten enig contact met eiser op te nemen en met hem in overleg te treden heeft zij zich onvoldoende ingespannen voor behoud kunstwerk. Schadevergoeding voor onrechtmatige verwijdering en aantasting persoonlijkheidsrecht vastgesteld op € 7.500.

 

IEPT20191210, Hof Arnhem-Leeuwarden, Haerst v Lizard Apps

Proceskostenveroordeling uit eerste instantie begroot ex artikel 1019h Rv: dat voor toewijsbaarheid vordering weliswaar beslissend was of licentieovereenkomst kon worden opgezegd - een vraag uit het algemene verbintenissenrecht - doet er niet aan af dat de grondslag van de vordering handhaving van auteursrecht was. Gevorderde proceskosten van € 4.450 alsnog toegewezen nadat in eerste aanleg liquidatietarief was toegewezen wegens ontbreken uren- en kostenspecificatie: urenstaat en declaratie bij grieven alsnog overgelegd.

 

IEPT20191205, Rb Rotterdam, Luxury Bedding v Sefa

Geen inbreukverbod wegens gebruik foto’s Luxury Bedding op Facebookpagina Sefa door gebrek aan serieuze dreiging van inbreuk: gestelde mondelinge toestemming voor gebruik foto’s Luxury Bedding op Facebookpagina Sefa niet zonder meer onaannemelijk,  foto’s direct na ontvangst sommatie verwijderd en door Sefa ter zitting toegezegd dat geen foto’s Luxury Bedding meer op Facebookpagina zullen worden geplaatst.

 

IEPT20191128, Rb Amsterdam, Eredivisie

Auteursrechtinbreuk door Eredivisiewedstrijden zonder zakelijke licentie in café te vertonen: uitgangspunt dat licentie op 19 september 2019 is beëindigd, in dit kort geding niet te beoordelen welke betalingsregeling gedaagde met FOX Sports is overeengekomen en of hij zich aan betalingsregeling heeft gehouden. 1019h Rv proceskosten toegewezen: € 3.162,59.

 

IEPT20191118, Rb Oost-Brabant, Satelliet v De Arend

Iwan 2.19 stoel maakt geen inbreuk op auteursrecht op 25.25 stoel nu verschillen zorgen voor andere totaalindruk: wijze waarop rug- en zitbekleding is bevestigd sterk afwijkend, armleuning 25.25 vormt ogenschijnlijk robuust verbindingselement terwijl deze bij de Iwan 2.19 louter decoratief is, constructie frame verschilt, Iwan 2.19 ontbeert  ‘luie stoel’-karakter van de 25.25. Ook geen sprake van slaafse nabootsing: andere keuzes door de stoel op bepaalde elementen anders vorm te geven.

 

IEPT20191114, Rb Gelderland, Krakatau v The Sting

Geen wezenlijke andere en strengere werktoets door Cofemel-arrest HvJEU (IEPT20190912): geen wijziging werktoets door oordeel dat enkele omstandigheid dat een werk een bepaalde esthetische of artistieke waarde heeft onvoldoende is om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Jas van Krakatau auteursrechtelijk beschermd: combinatie van reeds in de markt bekende en in beginsel onbeschermde elementen maakt dat sprake is van creatieve keuzes van de maker die de jas als geheel toch een eigen duidelijk herkenbaar aanzien en karakter geven, met een duidelijk gestileerd en in het oog springend beeld tot gevolg. Jas van The Sting maakt hierop inbreuk: combinatie van elementen op vrijwel gelijke wijze overgenomen.

 

IEPT20191114, HvJEU, Spedidam v INA

Auteursrechtrichtlijn verzet zich niet tegen nationale wettelijke regeling die met betrekking tot de exploitatie van audiovisuele archieven een weerlegbaar vermoeden invoert dat de uitvoerend kunstenaar door deel te nemen aan de opname van een audiovisueel werk met het oog op uitzending daarvan, toestemming heeft gegeven voor de vastlegging en de exploitatie daarvan: bescherming van uitvoerend kunstenaars strekt zich weliswaar ook uit tot exploitatie van audiovisuele archieven, voorafgaande toestemming van uitvoerend kunstenaars is vereist voor elke reproductie of beschikbaarstelling voor het publiek van vastleggingen van hun uitvoeringen, bepalingen inzake toestemming voor reproductie en de beschikbaarstelling voor het publiek staan echter ook impliciete toestemming toe, indien uitvoerend kunstenaar die zelf deelneemt aan de productie van een audiovisueel werk met het oog op uitzending ervan door nationale omroeporganisaties en daartoe dus aanwezig is op de plaats van opname van dat werk, op de hoogte is van het voorgenomen gebruik van zijn uitvoering en bovendien zijn werk met het oog op dat gebruik uitvoert, kan worden geoordeeld dat hij - tenzij het tegendeel blijkt - door middel van die deelname toestemming heeft gegeven voor de vastlegging en de exploitatie van die uitvoering.

 

IEPT20191113, Rb Midden-Nederland, Evert Kwok

Inbreuk auteursrechten Evert Kwok door gedaagde: de cartoons zijn zonder toestemming in gewijzigde vorm op Facebook openbaar gemaakt. Schadevergoeding € 480,00: voor cartoons aansluiting gezocht bij tarievenlijst van Foto Anoniem (2 x € 192,00) plus opslag van 25% per afbeelding = 2 x € 48,00 voor schade vanwege ontbreken naamsvermelding.

 

IEPT20191112, Hof Amsterdam, Otazu

Niet gebleken van kwade trouw bij merkregistraties: partijen zijn het erover eens dat hun afspraken mede zo moeten worden gelezen dat de koper RO3 die alsnog zou deponeren, aan de omstandigheid dat niet RO3 zelf maar een gelieerde vennootschap die depots heeft verricht komt geen betekenis toe voor de vraag of sprake is van kwade trouw, depot doet geen afbreuk aan het recht van [X] om die naam in privé en in het openbaar te voeren om zijn persoon aan te duiden. Terecht geoordeeld dat [X] in dienst was bij RO3 zodat ingevolge artikel 7 Aw de auteursrechten op de toen door hem ontworpen sieraden, accessoires en tassen bij RO3 berusten: de tussen partijen gesloten overeenkomst is – mede - een arbeidsovereenkomst nu sprake van het verrichten van betaalde werkzaamheden en van een gezagsverhouding. Wel inbreuk op auteursrecht van [X] door gebruik van zijn foto’s: arbeidsovereenkomst zag niet op het maken van deze foto’s. Geen auteursrecht op logo: triviale schrijfwijze - gebruikelijk lettertype met enigszins uitgerekte letters -  van het woord […]. Geen slaafse nabootsing door gebruikt van sieraden die qua stijl overeenkomen met de ontwerpen van [X]: stijl niet beschermd. [X] mag het teken […] niet gebruiken voor zijn sieradenlijn: meest onderscheidende element van het teken  is gelijk aan het merk en het teken wordt gevoerd voor dezelfde waren, dat [X] het teken als zijn persoonsnaam beschouwt doet hier niet aan af. Afgebeelde logo maakt geen inbreuk: weliswaar vallen daarin bij zorgvuldige analyse de letters A, O, T, U en Z te ontwaren, maar die springen niet in het oog.

 

IEPT20191112, Hof Arnhem-Leeuwarden, Siemens v Almteq

Onrechtmatige daden [W] c.s. kunnen worden toegerekend aan 3D 4Every1: NX-programmatuur gebruikt voor bedrijfsvoering 3D 4Every1. Siemens niet geslaagd in bewijsopdracht dat naast basismodule nog drie modules zijn gedownload en geïnstalleerd op de laptop van [W] sr.: hof met overgelegde printscreen van aanwezige mappen op laptop [W] sr. onvoldoende overtuigd dat modules ook daadwerkelijk zijn geïnstalleerd. Hof schat omvang licentievergoeding die in mei 2013 gebruikelijk was op 75% van de adviesprijs (€ 20.088 incl. btw): gangbaar dat op de markt korting op adviesprijs wordt gehanteerd. Opslag op licentievergoeding van 10% houdt stand (totale toegewezen bedrag is € 22.097 incl. btw): Siemens heeft onvoldoende onderbouwd dat opslag hoger moet zijn, [W] sr. heeft vóór uitbrengen dagvaarding € 20.000 aangeboden om geschil te beëindigen, terwijl thans ongeveer bedrag wordt toegewezen dat door dat [W] sr. vóór de procedure heeft aangeboden, beslaglegging onrechtmatig. Onrechtmatige daad Siemens jegens [W] sr. en misbruik executiebevoegdheid door vonnis IEPT20140625 te executeren, verwijzing naar schadestaat: geen aanleiding om over te gaan tot deze zeer belastende executiemaatregel, omdat hij daarvóór een bedrag had aangeboden dat nagenoeg overeenkomt met bedrag dat nu aan Siemens wordt toegewezen.

 

IEPT20191112, Hof Amsterdam, AMC

Voorzieningenrechter heeft zich terecht bevoegd geacht om kennis te nemen van vorderingen in geschil over co-auteurschap op artikelen uit proefschrift promovenda: dat klacht was ingediend bij LOWI - het geëigende gremium om wetenschappelijke geschillen over co-auteurschap te beslechten - staat niet in de weg aan bevoegdheid voorzieningenrechter, geschil betrof spoedeisende kwestie, beoordeling ex tunc. Rectificatie van door voormalig co-promotor verstuurde e-mails aan vrijwel alle tijdschriften waaraan de promovenda de artikelen zou kunnen aanbieden terecht toegewezen: onrechtmatig gehandeld door in tenminste op een punt inhoudelijk onjuiste e-mails - waarin zij haar positie als veel sterker probeerde te presenteren dan zij in redelijkheid mocht aannemen dat deze was - te vragen om publicatie tegen te houden.Terecht gegriefd tegen toekomstig verbod op het doen van bepaalde uitingen over co-auteurschap: onvoldoende reden voor verbod van onbepaalde tijd.

 

IEPT20191212, Rb Amsterdam, Bylima

Bylima-sjaals auteursrechtelijk beschermd: specifieke creatieve wijze waarop de patronen zijn vormgegeven en zijn gecombineerd met andere zichtbare elementen (figuren, gebruikte materialen,  kleuren,  verhoudingen en positionering) komt in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Door gedaagde aangeboden sjaals maken hierop inbreuk: alle auteursrechtelijk beschermde trekken overgenomen.

 

IEPT20191108, Rb Midden-Nederland, Brein

Brein ontvankelijk op grond van artikel 3:305a Bw: gedaagde niet gevolgd in verweer dat Brein niet werkelijk heeft gezocht om gevorderde door voeren van overleg te bereiken. Beroep op verjaring auteursrecht (artikel 37 en 38 Aw) faalt. Gedaagde heeft inbreuk gemaakt op auteursrechten aangeslotenen Brein: in periode 2013-2018 zonder toestemming auteursrechthebbenden op grote schaal films en televisieseries aan derden beschikbaar gesteld en gedaagde was beheerder filesharingwebsites. Gedaagde moet informatie over inbreuk verstrekken aan Brein, incl. wachtwoorden versleutelde geüploade bestanden.

 

IEPT20191105, Hof Arnhem-Leeuwarden, DFW v Ziggo

Beoordeling vordering gegevens Ziggo-klanten op wiens IP-adres The Hitman’s Bodyguard is gedownload aan de hand van art. 6 lid 1 sub f AVG: verstrekken persoonsgegevens is vorm van verwerking, Ziggo is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke, geen toestemming gegeven voor vestrekking gegevens aan derden.  DFW heeft gerechtvaardigd belang bij verstrekking gegevens: gelegen in verhalen schade opzettelijke IE-inbreuk. Verwerking is bovendien noodzakelijk voor onderzoek naar identiteit inbreukmakers. Vordering wordt echter afgewezen nu belangenafweging uitvalt in nadeel van DFW: weliswaar kan Ziggo zich tegen de achtergrond van HvJEU Coty (IEPT20150716) en Bastei Lübbe (IEPT20181018) niet onbeperkt en onvoorwaardelijk beroepen op privacybelang klanten, uit algemene voorwaarden Ziggo is bovendien kenbaar dat klanten instaan voor aanspraken van derden wegens inbreuk auteursrecht, geen sprake van bijzondere persoonsgegevens, nu DFW echter onvoldoende transparant is over vervolgacties en omvang schadevergoeding kan niet worden getoetst of voorgenomen maatregelen in redelijke verhouding staan tot belang Ziggoklant.

 

IEPT20191101, Rb Amsterdam, De Persgroep II

Vergoeding van € 500 voor overdracht exploitatiebevoegdheid 9 artikelen niet billijk: € 800 toegewezen op basis van € 0,21 i.p.v. € 0,13 per woord.

 

IEPT20191101, Rb Amsterdam, De Persgroep

Vergoeding van € 42 niet billijk voor de overdracht van de exploitatiebevoegdheid van één foto: vergoeding van € 65 billijk geacht.

 

IEPT20191101, Rb Midden-Nederland, Antropia

Gedaagde sub 2 maakt geen inbreuk op merk ABEL’S DELI door het weer te geven op zijn portfoliosite: melding van in het verleden ontwikkelde projecten geen gebruik als merk. Op auteursrecht gestoelde vorderingen over en weer afgewezen: logo’s bestaande uit de woorden Abel’s Kitchen en Abel’s Deli tussen twee horizontale lijnen, uitgevoerd in een al bestaand lettertype en ontleend aan een al bestaand logo niet auteursrechtelijk beschermd, ook vormgeving maaltijdpotten komt niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

 

IEPT20191029, Rb Gelderland, Brein

Voorshands bewezen dat verweerder betrokken is geweest bij aanbieden IPTV pakketten, gelegenheid voor tegenbewijs. Voorshands niet vast komen te staan dat inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht van in dagvaarding genoemde auteursrechthebbenden en dat rechten van de uitvoerend kunstenaar, de fonogrammenproducent en de filmproducent aan door Brein c.s. aangeduide rechthebbenden zijn overgedragen. Met aanbieden IPTV pakketten sprake van inbreuk op naburige rechten eisers sub 2 – 4: niet weersproken dat de IPTV pakketten toegang geven tot de programma’s zoals die door de omroeporganisaties zijn uitgezonden.

 

IEPT20191029, Rb Den Haag, Tommy Teleshopping v Verzendshop

Verzendshop dient model- en auteursrechtinbreuk, slaafse nabootsing en oneerlijke handelspraktijken bij het aanbieden van een luchtkoeler te staken: vorderingen onvoldoende gemotiveerd weersproken.

 

IEPT20191022, Hof Den Haag, Vogelfotos

Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht vrijwilliger door zijn foto’s op dvd te plaatsten, onder 52 vrijwilligers te verspreiden en openbaar te maken in een informatiecentrum: onderwijsexceptie niet van toepassing. Inbreuk op persoonlijkheidsrecht door op dvd “© [initialen samensteller dvd]” te vermelden. Schadevergoeding begroot op € 3.025 in plaats van gevorderd bedrag van € 12.000 : schade toe te rekenen aan Stichting nu het geringe moeite had gekost om aanname dat eiser geen bezwaar zou hebben tegen het gebruik te verifiëren, in eerste aanleg gehanteerde redenering dat geen sprake is van schade omdat Stichting nooit vergoeding zou hebben betaald strookt niet met objectieve schadebegroting forfaitaire vergoeding, wel aannemelijk dat vrijwilliger toestemming zou hebben verleend tegen veel lagere vergoeding dan de door hem in rechte gevraagde vergoeding van € 100 per foto.

 

IEPT20191016, Rb Den Haag, Cardiac Output

Licentienemer Cardiac Output niet ontvankelijk in vorderen auteursrechtinbreuk en schadevergoeding wegens plaatsen foto op Instagram: niet van fotograaf bedongen dat zij van inbreukmaker schadevergoeding kan vorderen.

 

IEPT20191015, Rb Amsterdam, Foto op blog

Inbreuk op foto eiser door deze op website te plaatsen. Beroep op artikel 18a Aw faalt: overname oude column [betrokkene] met foto [betrokkene] betreft geen “ander werk”. Beroep op artikel 19(3) Aw faalt: foto niet in opdracht [betrokkene] gemaakt. Schadevergoeding van € 250 toegewezen: gebruikelijke tarief van eiser, kantonrechter van oordeel dat bedrag redelijk is voor duur van publicatie foto (16 maanden). Geen gebrek aan naamsvermelding: over rechterzijde foto staat pseudoniem en handelsnaam eiseres gedrukt. Geen onrechtmatige uitlatingen: hoewel uitlatingen negatief en onnodig grof van toon zijn niet zo onbetamelijk dat grenzen toelaatbare zijn overschreden.

 

IEPT20191015, Hof Amsterdam, Sembono v Performance Impressions

Luchtfoto landschap auteursrechtelijk beschermd: onvoldoende gemotiveerde betwist dat betrokken foto resultaat is van (creatieve) keuzes die iets verder gaan dan uitsluitend het zo objectief en duidelijk mogelijk weergeven van het gebouw en de tuin. Sembono maakt inbreuk door foto zonder toestemming te gebruiken: dat foto is bijgesneden of lage resolutie was leidt niet tot ander oordeel. Zowel principaal als incidenteel beroep tegen toegewezen schadevergoeding van € 1.750 falen: gaat om wat Performance Impressions gemiddeld krijgt voor gebruik foto, de reële marktwaarde, bedragen uit vaststellingsovereenkomsten bieden onvoldoende aanknopingspunten, omdat die doorgaans onder druk tot stand komen en niet in vrije onderhandelingssfeer.

 

IEPT20191014, Rb Overijssel, BGY

Onvoldoende aannemelijk dat BGY eigenaar is (geworden) van recepten en machine-instellingen en dat [gedaagde] die aan haar dient terug te geven: niet aannemelijk dat [gedaagde] zijn know how bij oprichting in 2017 heeft ingebracht in BGY, onvoldoende duidelijk om welke producten, recepten/samenstellingen en machine-instellingen het gaat, niet vast te stellen of recepten en machine-instellingen als auteursrechtelijk werk kunnen worden aangemerkt of dat enkel sprake is van bedrijfsgeheimen die d.m.v. bijvoorbeeld een geheimhoudingsovereenkomst hadden moeten worden beschermd. Onvoldoende onderbouwd dat gedaagde zijn privé e-mailadres heeft gebruikt voor zakelijke e-mailcorrespondentie van BGY en dat gedaagde in het bezit daarvan is. Proceskosten volgens liquidatietarief: zaak niet bewerkelijk, intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten van beperkte aard, gevorderde kosten niet tijdig opgegeven en geen gespecificeerde urenspecificaties overgelegd.

 

IEPT20191009, Rb Gelderland, Foto meidengroep K3

€ 248,25 schadevergoeding voor plaatsen foto van meidengroep K3 zonder toestemming en naamsvermelding op website: inbreuk auteursrecht maker, schade begroot aan de hand van tarieven Stichting Foto Anoniemen geen grond voor 50% verhoging. Body & Beauty gelast de foto van website te verwijderen en verwijderd te houden: afdruk van website toont aan dat foto daar nog te vinden is. Gemaakte kosten te verhalen op Body & Beauty: niet aangevoerd dat sommaties en aanmaningen Body & Beauty niet hebben bereikt, ondanks ‘verkeerde’ naam. Proceskosten volgens Indicatietarieven in IE-zaken: eenvoudige bodemzaak.

 

IEPT20191001, Rb Den Haag, Eichholtz

Inbreuk op auteursrecht/modelrechten Eichholtz op Console Table Connor, Side Table Connor en Coffee Table Connor: te veel vraagtekens bij uitputtingsverweer gedaagde op grond van ruildeal
 

IEPT20190918, Rb Den Haag, HP v SONT

Offline opgeslagen werken uit (legale) streaming abonnementen (“offline streaming copies”) terecht meegenomen in thuiskopieheffing: eventuele toestemming heeft geen invloed op billijke compensatie, dat gebruiksmogelijkheden van offline streaming copies zijn beperkt maakt niet dat geen sprake meer is van reproducties die worden gemaakt voor privé gebruik en daarmee om thuiskopieën in de zin van artikel 16c Aw, geen sprake van dubbele compensatie als een rechthebbende voor het maken van offline streaming copies naast deze billijke vergoeding een licentievergoeding ontvangt, Reprobel- arrest van het HvJEU zag op dubbele vergoeding binnen systeem van thuiskopieheffing, de enkele stelling dat bij offline streaming copies de gebruikers geïdentificeerd kunnen worden - nu het abonnement persoonlijk geautoriseerd is - is onvoldoende om te kunnen aannemen dat een forfaitaire heffing vooraf bij fabricaten en importeurs strijdig is met artikel 5 lid 2 ArI. Ook kopieën in de cloud terecht meegenomen in heffing:  artikel 45k Aw ziet alleen op reservekopieën van software, niet aannemelijk dat rechthebbenden geen enkel of slechts zeer minimaal nadeel lijden, het staat lidstaten vrij ervoor te kiezen de thuiskopieheffing voor kopieën in de cloud te leggen op de apparaten waarmee de kopie wordt gemaakt.

 

IEPT20190910, Rb Noord-Nederland, Hollandse Hoogte v Raak

€ 345,31 (€ 248,25 schadevergoeding voor plaatsen foto zonder toestemming op website + 25% opslag voor ontbreken naamsvermelding en gebruik in bewerkte vorm + € 35 onderzoekskosten): gebaseerd op Tarievenlijst 2015 van Stichting Foto Anoniem, gemiddelde van tarieven in diverse pixelmaten van één week tot één maand op .nl domein. Proceskosten volgens liquidatietarief: eenvoudige zaak met beperkt feitencomplex en geen uitgebreid inhoudelijk verweer.

 

IEPT20190902, Rb Midden-Nederland, Biek v FarmCamps

Onvoldoende onderbouwd dat producent van prototype luxe tent de auteursrechthebbende is van de vormgeving van de buitenzijde van die tent: niet gebleken dat zij tijdens het creatieve ontwerpproces leidend en beslissend is geweest. Voor zover het interieur van het prototype auteursrechtelijk is beschermd, maakt FarmCamps hierop geen inbreuk met de uiteindelijk door haar in productie genomen tenten: interieur wekt andere totaalindruk. Geen wanprestatie of onrechtmatig handelen door de samenwerking na de oplevering en betaling van het prototype te beëindigen: geen overeenstemming bereikt over serieproductie, nu FarmCamps meermaals heeft aangegeven dat nog niet aan haar eisen qua planning en budget werd voldaan, heeft de producent er niet gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat de vervolgopdracht tot serieproductie zou volgen.

 

IEPT20190918, Rb Overijssel, Auteursrecht lamp

Staande lamp ‘Layer Big Loft’ auteursrechtelijk beschermd: vormgeving bestaande uit twee rechthoeken die elkaar onder op gelijke hoogte en boven over elkaar heen kruisen gecombineerd met een (contrasterende) ronde lampenkamp onmiskenbaar het gevolg van scheppende menselijke arbeid en creatieve keuzes, gesteld nog gebleken dat overgelegde gelijkende lampen ouder zijn. Lamp ‘Shine Your Light’ maakt hierop inbreuk: totaalindrukken stemmen overeen.

 

IEPT20190912, HvJEU, VG Media v Google

Een nationale bepaling die zoekmachines verbiedt om persproducten geheel of gedeeltelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, moet vooraf aan de Europese Commissie worden meegedeeld. Het gaat namelijk om een regel die betrekking heeft op een dienst van de informatiemaatschappij en dus om een "technisch voorschrift”, waarvan het ontwerp overeenkomstig artikel 8, lid 1, eerste alinea, van richtlijn 98/34, zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48 (betreffende diensten van de informatiemaatschappij), aan de Commissie moet worden meegedeeld.

 

IEPT20190912, HvJEU, Cofemel v G-Star Raw

Auteursrechtelijke bescherming kan niet worden verleend aan modellen louter omdat zij, afgezien van het utilitaire doel dat zij nastreven, een specifiek esthetisch effect teweegbrengen:  om voor deze bescherming in aanmerking te komen moeten die modellen de uitdrukking vormen van oorspronkelijke werken.

 

IEPT20190903, Hof Arnhem-Leeuwarden, Dutch-Creators v vof Drent

Met brief van 27 november 2013 is stilzwijgende licentie (mocht die hebben bestaan) om foto’s appellante te gebruiken ingetrokken. Betrokken foto’s auteursrechtelijk beschermd, appellante is maker: niet ontleend aan ander werk en niet zo triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid is aan te wijzen. Inbreuk toerekenbaar: na intrekken toestemming foto’s niet verwijderd, verwijdering lag binnen macht geïntimeerden, die vanaf 27 november 2013 bewust waren van de inbreuk. Gevorderde schadevergoeding van € 244.559,15 op grond van tarieven Stichting Foto Anoniem afgewezen: niet gebleken dat appellante ten tijde van maken foto’s beoogde deze commercieel aan te bieden en zich als professioneel fotograaf profileerde. Schadevergoeding schattenderwijs begroot op € 1.500: rekening houdend met aantal en soort foto’s, samenwerking die partijen voor ogen stond, gebrek aan commercieel belang bij foto’s en tijd dat foto’s online hebben gestaan.

 

IEPT20190830, Rb Den Haag, Salam

Geen spoedeisend belang door gebrek aan voortvarend optreden tegen auteursrechtinbreuk op SALAM-logo:  voldoende aannemelijk dat eiser op de hoogte was van de door hem gestelde inbreuk. Merkinbreuk onvoldoende aannemelijk gemaakt: niet weersproken dat er onvoldoende overeenstemming is tussen merk en teken en geen sprake van gelijke waren of diensten.

 

IEPT20190828, Rb Midden-Nederland, Edel Collecties

Edel Collecties maakt met het dubbelportret van het koningspaar op de Italië munt en de Portugal munt geen inbreuk op auteursrecht Aruba munt van medailleur K.: door K. genoemde kenmerkende elementen van het ontwerp van de Aruba munt zijn niet één op één overgenomen in het ontwerp op de Italië- en Portugal munt , waardoor de dubbelportretten op de Italië munt en de Portugal munt niet dezelfde totaalindruk wekken als de het dubbelportret op de Aruba munt. Hooguit zwakke auteursrechtelijke bescherming Edel Collecties op de Italië en Portugal munt: kenmerkende elementen zijn functioneel bepaald en niet oorspronkelijk. K. maakt geen auteursrechtinbreuk op Oranje munten van Edel Collecties: dubbelportret Aruba munt wekt andere totaalindruk dan dubbelportret op Oranje munten.

 

IEPT20190823, Rb Den Haag, Buma en Sena v Color Hair

Color Hair verboden om Buma / Sena muziek openbaar te maken: beroep op verrekening met creditfactuur faalt.

 

IEPT20190814, Rb Amsterdam, Nordisk v Curator

Nordisk geslaagd in het leveren van bewijs van de stelling dat zij voor de helft mede-auteursrechthebbende is van format voor talentenjacht voor helderzienden: voorbeelden genoemd van bijdragen Nordisk-medewerker aan format,  verschillende documenten waarin Nordisk - ook door partijen waarvoor gedaagde als curator optreedt - als joint owner van het format wordt genoemd, niet opgetreden tegen uitlatingen van derden waarin Nordisk als mede-rechthebbende wordt gepresenteerd, Nordisk moest toestemming geven voor exploitatie en heeft delen opbrengst ontvangen. Curator toegelaten tegenbewijs te leveren: met schriftelijke verklaringen medewerkers gefailleerde partijen is hiertoe voldoende gesteld.

 

IEPT20190807, Rb Den Haag, Shoebaloo v Invert

Vraag of Belgische winkel inbreuk maakt op auteursrecht Nederlandse partij beantwoord naar communautair recht: lex loci protectionis is Belgisch recht, werk- en inbreukbegrip zijn geharmoniseerd. Wandinrichting Shoebaloo auteursrechtelijk beschermd: wandinrichting kan objectief worden geïdentificeerd en afgebakend, voor zover al kan worden gesproken van een bepaalde stijl heeft MVSA hieraan met de combinatie van de specifieke vormgeving van de (i) uit lagen opgebouwde, golvende wandpanelen (ii) in  wandpanelen geïntegreerde golvende displays (iii) in translucent materiaal uitgevoerde displays met geïntegreerde ledverlichting en (iv) ellipsvormige uitsnijding uit de wandpanelen, op voldoende eigen wijze uiting gegeven. Interieur van Invert maakt hierop inbreuk: vertoont onmiskenbaar de meest kenmerkende elementen van het ontwerp van Shoebaloo. Geen sprake van slaafse nabootsing van het interieur: Shoebaloo brengt het product waarvoor zij bescherming beoogt te krijgen niet op de markt.

 

IEPT20190731, Rb Amsterdam, Meda Pharma

Meda Pharma maakt inbreuk op auteursrechten (exploitatie- en gebruiksrechten) van [B]. Inbreuk op gebruiksrecht van de door J gemaakte illustraties in de MP-atlassen: gebruiksrechten zijn aangetast door faillissement van Mardeno Medival Support en rechten die zich in de boedel bevonden aan B verkocht. Inbreuk is aan Meda Pharma toe te rekenen, ook onbewust schenden komt voor risico van inbreukmaker en zonder toestemming rechthebbende  onrechtmatig geproduceerde atlassen verspreid. Rechten [B] niet verwerkt: [B] sinds 2017 pas op de hoogte van inbreukmakende handelingen Meda Pharma dus van gedogen of stilzitten geen sprake. Gederfde licentie-inkomsten vastgesteld € 4000,-: € 10 per atlas, 400 atlassen verspreid. Geen verhoging schadevergoeding met 400%: algemene voorwaarden DuPho zijn niet van toepassing en punitieve schadevergoeding past niet in het Nederlandse schadevergoedingsrecht,verhoging niet onderbouwd. Inzage bescheiden ogv art. 843a Rv toegewezen: vermoeden verdere inbreuk door Meda Pharma voldoende gefundeerd voor rechtmatig belang bij inzage, bescheiden voldoende gespecificeerd. 

 

IEPT20190731, Rb Midden-Nederland, Auteursrecht productomschrijvingen

Deel productomschrijvingen eiser auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes gemaakt ter aanprijzing van het product die verder gaan dan het louter opsommen van feitelijke informatie, voldoende aannemelijk gemaakt dat overgelegde overeenstemmende teksten van derden jonger zijn. Deel productomschrijvingen gedaagde inbreukmakend: voorzieningenrechter hanteert - anders dan partijen -  niet de totaalindrukkentoets wegens discussie over toepasbaarheid anders dan bij gebruiksvoorwerpen, deel productomschrijvingen bijna helemaal gelijk.

 

IEPT20190730, Hof Amsterdam, Unseen

Uitputting distributierecht stoffelijk exemplaar fotoset; of het werk in eerste instantie door de auteur is verkocht, geschonken en/of is voorzien van een persoonlijke opdracht aan de verkrijger, maakt niet dat het hof tot een ander oordeel komt. Het doet niet ter zake dat het een overdracht in beslotenheid betrof en de economische waarde van het werk is benut. Geen sprake van slechts verbreiding van het werk: ten tijde van overdracht aan [D] werd het werk al tentoongesteld in New York. Vonnis met betrekking tot hoogte kostenveroordeling vernietigd inzake niet verrekenbare BTW: [K] heeft voldoende toegelicht dat hij de BTW over de door hem betaalde advocaatkosten niet kan verrekenen.

 

IEPT20190729, HvJEU, Spiegel Online v Volker Beck

Auteursrechtrichtlijn brengt geen volledige harmonisatie van de beperkingen en excepties tot stand. Europese grondrechten kunnen geen rechtvaardiging bieden voor niet in de richtlijn genoemde beperkingen of restricties. Belangenafweging tussen auteursrechten en rechten die worden beschermd door de uitzonderingsbepalingen moet volkomen in overeenstemming zijn met de door het Handvest gewaarborgde fundamentele rechten: noch uit Handvest, noch uit de rechtspraak van het Hof vloeit voort dat een IE-recht onaantastbaar is en daarom absolute bescherming moet genieten. Artikel 5 lid 3 sub c van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 verzet tegen een nationale regeling die de toepassing van de beperking of restrictie beperkt tot situaties waarin het niet redelijkerwijs mogelijk is om vooraf te verzoeken om toestemming voor het gebruik van een beschermd werk met het oog op de verslaggeving over actuele gebeurtenissen. Verwijzing door middel van een hyperlink naar een bestand dat afzonderlijk kan worden geraadpleegd, valt onder citaatrecht. Een werk wordt geacht “reeds op geoorloofde wijze voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld” in de zin van het citaatrecht wanneer het in de betrokken specifieke vorm reeds met toestemming van de rechthebbende of op grond van een gedwongen of wettelijke licentie voor het publiek toegankelijk is gemaakt.

 

IEPT20190729, HvJEU, Pelham

Exclusief distributierecht fonogrammenproducent - Verhuurrichtlijn. Begrip “kopie” van artikel 9(1)(b) Verhuurrichtlijn  dient blijkens de preambule daarvan op een wijze te worden uitgelegd die strookt met uitleg uit Overeenkomst van Genève. Sprake van “kopie” indien het gehele andere fonogram of een wezenlijk gedeelte daarvan is overgenomen. Exclusief reproductierecht fonogrammenproducent - Auteursrechtrichtlijn. Artikel 2(c) Auteursrechtrichtlijn betreft een volledige harmonisatie van het uitsluitend reproductierecht fonogrammenproducent. Fonogrammenproducent kan op grond van artikel 2(c) Auteursrechtrichtlijn overname van geluidsfragment, hoe kort dan ook (“sampling”), van zijn werk op een ander fonogram beletten, tenzij het fragment in gewijzigde en voor het oor onherkenbare vorm op het fonogram wordt vastgelegd. Lidstaat mag niet voorzien in andere beperkingen of restricties op het in artikel 2(c) Auteursrechtrichtlijn neergelegde reproductierecht van de fonogrammenproducenten dan die in artikel 5 Auteursrechtrichtlijn zijn vastgesteld, anders komt effectiviteit van harmonisatie auteursrecht en naburige rechten en rechtszekerheid in gevaar en zou de eis om beperkingen en restricties coherent toe te passen niet kunnen worden verzekerd. Citeren: gebruik moet de bedoeling hebben om de dialoog aan te gaan met een werk. Overname geluidsfragment (sampling) kan gelijk staan aan citeren ex artikel 5(3)(d) Auteursrechtrichtlijn indien gebruik bedoeld is om de dialoog met het werk waarvan het geluidsfragment is overgenomen aan te gaan en sample bij beluisteren nieuwe werk herkenbaar is. Geen citeren indien betrokken werk niet kan worden herkend aan de hand van citaat in kwestie.

 

IEPT20190729, HvJEU, Funke Medien v Duitsland

Militaire verslagen die zuiver informatieve documenten zijn waarvan de inhoud volledig wordt bepaald door de hierin vervatte informatie en dus een louter technische functie hebben zijn niet auteursrechtelijk beschermd: creatieve geest niet op oorspronkelijke wijze tot uitdrukking gebracht en geen sprake van resultaat dat een eigen intellectuele schepping vormt. Hoewel artikel 5 lid 3 sub c (gebruik werk voor verslaggeving) en d (citaatrecht) Auteursrechtrichtlijn geen volledige harmonisatie van de draagwijdte van de daarin vervatte beperkingen of restricties tot stand brengen is de discretionaire bevoegdheid wel in meerdere opzichten beperkt: discretionaire bevoegdheid moet worden uitgeoefend binnen de door het Unierecht opgelegde grenzen, discretionaire bevoegdheid mag niet dusdanig worden gebruikt dat afbreuk wordt gedaan aan doelstellingen Richtlijn, discretionaire ruimte ook afgebakend door artikel 5 lid 5 van de Richtlijn, lidstaten moeten tot slot een juist evenwicht tussen de verschillende door de rechtsorde van de Unie beschermde grondrechten verzekeren. De in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie neergelegde informatievrijheid en persvrijheid kunnen geen rechtvaardiging bieden voor niet in Richtlijn genoemde beperkingen en restricties van het auteursrecht: regeling die het mogelijk maakt om een juist evenwicht te vinden tussen deze verschillende rechten en belangen is vervat in richtlijn 2001/29 zelf, lidstaten niet vrij om andere beperkingen en restricties toe te passen dan die welke in de richtlijn  uitdrukkelijk zijn vastgesteld. Publicatie militaire verslagen kan onder “gebruik van werken […] in verband met de verslaggeving” in de zin van artikel 5 lid 3 onder c vallen: verslagen systematisch weergegeven en voorzien van inleidend opmerkingen, aanvullende links en uitnodiging om te reageren.

 

IEPT20190724, Rb Noord-Holland, Piet Hein Eek v Esfera

Kantinetafel in sloophout, afvaltafel in sloophout, kantinetafel wit en eiken stoel in sloophout auteursrechtelijk beschermd: productieproces en gebruikte hulpstoffen als vernieuwend aan te merken, niet goed denkbaar dat een ander, onafhankelijk van Eek bij het maken van een dergelijk werk tot precies hetzelfde resultaat zou komen. Kantinetafel [D] c.s. en gepubliceerde afbeeldingen zijn verveelvoudiging van kantinetafel in sloophout: met name parketlegging in verschillende tinten als motief voor tafelblad, vorm van de staanders en plaats waar de poten onder het blad zijn bevestigd maken totaalindruk er een als afkomstig van of ontleend aan ontwerp van Eek. Afvaltafel [D] c.s. verveelvoudiging van afvaltafel in sloophout: door toegepaste mozaïek als motief voor tafelblad, kleurgebruik, vorm van de staanders en plaats waar de poten onder het blad zijn bevestigd. Geen inbreuk op kantinetafel wit: rechthoekige vorm, dikte en robuustheid van het blad zijn zodanig gemeengoed geworden voor houten tafels dat voor overeenstemmende totaalindruk zichtbaar zou moeten zijn dat beweerd inbreukmakende tafel is gemaakt van sloophout, overeenstemming kan op grond van overgelegde foto’s niet worden vastgesteld. Onvoldoende zeker of sprake is van inbreuk op eiken stoel van sloophout: geen goede foto’s overgelegd van stoel [D] c.s. en geen originele producten getoond. [D] c.s. veroordeeld tot winstafdracht van € 2.427,66.

 

IEPT20190724, Rb Amsterdam, KNMT v Buma

KNMT ontvankelijk volgens artikel 3:305a BW (collectieve actie): sprake van gelijksoortige belangen, nu door KNMT beoogde vaststelling dat geen enkele praktijk een vergoeding verschuldigd is, ongeacht de individuele omstandigheden, voor iedere praktijk van belang is, voldaan aan overige eisen artikel 3:305a BW. Individuele beoordeling vereist voor vaststelling dat iedere tandheelkundige praktijk in Nederland geen mededeling aan het publiek doet en dus geen vergoeding aan Buma verschuldigd is: door variërende aantallen patiënten, werkzame personen, oppervlakte en soort muziekgebruik kan niet zonder meer iedere tandheelkundige praktijk in Nederland met die in arrest SCF v Del Corso (IEPT20120315) kan worden gelijkgesteld. KNMT heeft niet voldaan aan stelplicht: geen feiten of omstandigheden aangevoerd die individuele beoordeling m.b.t. individuele praktijken mogelijk maken.

 

IEPT20190723, Hof Den Haag, GEU v Snappet
Auteursrecht dient niet ter bescherming van didactische inzichten aangezien een keuze gebaseerd op een didactische doelstelling vergelijkbaar is met een keuze die ingegeven is door een technische doelstelling. Leerroutes GEU moeten worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermde werken, zij het met een beperkte beschermingsomvang: combinatie gevormd door 1 auteursrechtelijk beschermd element (invulling lesdoel door ankerverhaal en concrete opgaven) en drie onbeschermde elementen (thema’s en themawoorden, lessenstructuur en lesdoelen). Geen auteursrechtinbreuk door Snappet op lesmateriaal GEU, totaalindruk lesmateriaal GEU is anders dan die van Snappet: punten van overeenstemming hebben betrekking op niet beschermde elementen en de overeenstemming op het niveau van de concrete opgaven is te gering. Geen sprake van onrechtmatige daad: Snappet ontkent gebruik identieke opgaven GEU, Snappet wekt niet ten onrechte de indruk dat zij samenwerkt met GEU, totaalindrukken komen niet overeen en Snappet heeft met de verschillen voldoende afgeweken. Beroep GEU op sui generis databankrecht faalt: GEU onvoldoende geconcretiseerd welke investering is gedaan.

 

IEPT20190722, Rb Noord-Nederland, Alleverfonline

Door eiser bedachte teksten op website en opmaak en tekst flyer auteursrechtelijk beschermd: door keuzes in woordgebruik en rangschikking van de woorden voldaan aan werktoets. Auteursrechtinbreuk door overnemen van opmaak en teksten op flyer en teksten op de website van eiser: gelijkenis is zo groot dat voldoende aannemelijk is dat de flyer en de website ontleend zijn aan de flyer en de website van eiser. Veroordeling beperkt tot de drie teksten die  zijn overgelegd door eiser: hoewel aannemelijk is dat meer teksten inbreukmakend zijn dient Vzgr voor concrete veroordeling over die teksten te beschikken. Vordering voor verbieden toekomstig kopiëren van (web)teksten of folderteksten niet toewijsbaar: onrechtmatigheid afhankelijk van of eiser auteursrechthebbende is en of sprake is van slaafse nabootsing, nog niet te beoordelen is. Vordering tot overdracht van de domeinnaam afgewezen: belang niet aannemelijk gemaakt en geen inbreuk op een (handelsnaam)recht. Vordering tot rectificatie toegewezen: op landingspagina van website en in flyer. Vordering van overzicht bestellingen en winst toewijsbaar, maar zonder waarmerking door accountant: voldoende belang door mogelijk gederfde winst als gevolg van inbreukmakende handelingen en misleiding klanten eiser door gedaagde.

 

IEPT20190718, Rb Den Haag, JF Blossom v Yehwang

JF Blossom rechthebbende van eventueel op sieraden rustende intellectueel eigendomsrechten: voldoende onderbouwd dat sieraden door ontwerper voor JF Blossom zijn ontworpen, indien en voor zover JF Blossom op het moment van dagvaarden niet de rechthebbende was heeft zij dit zekerheidshalve gerepareerd door een overdrachtsakte, ook niet-ingeschreven modelrechten zijn overdraagbaar. Inbreuk op auteursrecht dierensieraden: combinatie van tijgerkop in ring is oorspronkelijk, totaalindruk stemt volledig overeen. Auteursrechtinbreuk op zeshoekige oorbellen: combinatie van de vorm, grootte,  zeshoek omringd door zilverkleurige bolletjes, de goudkleurige ondergrond en tropische afbeelding is oorspronkelijk, enige verschil betreft afdruk op hangertje. Geen inbreuk op hartvormige ring en oorbellen: beperkte beschermingsomvang gelet op bestaande vormgevingserfgoed en de trivialiteit van sommige vormgevingselementen, verschillen leiden tot andere totaalindruk. Geen auteursrechtinbreuk op vierkante ring: veronderstellende wijs aangenomen dat sprake is van werk wordt de totaalindruk in belangrijke mate bepaald door de uitvoering van de afdruk op het vlak van de ring welke zowel qua lettertype, als qua afbeelding verschilt.  Geen auteursrechtinbreuk op ketting en armband met grove schakels, bolletjesarmband met hartjes en goudkleurige armband: veronderstellende wijs aangenomen dat sprake is van werk verschilt de totaalindruk. Geen sprake van inbreuk op niet-ingeschreven modelrechten op bovengenoemde sierraden: door in kader van auteursrecht genoemde verschillen sprake van andere algemene indruk. Geen sprake van slaafse nabootsing sierradenlijn: geen sprake van één eigen gezicht op de markt.

 

IEPT20190717, Rb Amsterdam, Overamstel

Geen opzegging op grond van artikel 16 lid 1 sub b van de overeenkomst: aanbieden via printing on demand (pod) moet naar objectieve maatstaven gezien worden als ‘in boekvorm voor het publiek beschikbaar houden’ van de titel. Geen ontbinding op grond van artikel 25e lid 1 Auteurswet: gemotiveerd weersproken dat sprake is van onvoldoende exploitatie van de titel en enkel meningsverschil over wijze van exploitatie vormt geen zwaarwegende reden.

 

IEPT20190717, Rb Rotterdam, Luxury Bedding Company v Luxury Beds

Luxury Bedding Company is fictieve maker (artikel 8 Aw) van foto’s uit catalogus: vermeld als maker, terwijl naam fotograaf ontbreekt, geen reden om te twijfelen aan juistheid verklaring fotograaf dat hij maker is en rechten aan Luxury Bedding Company heeft overgedragen. Inbreuk op auteursrecht Luxury Bedding Company op de foto’s door twee foto’s op website en één op gevel te gebruiken. Slogans “WE MAKE THE WORLD’S BEST MATTRESS”, “‘T BEST BEWAARDE SLAAPKAMERGEHEIM” en “TAILOR MADE COMFORT AND LUXURY” niet auteursrechtelijk beschermd: sprake is van gebruikelijke combinaties van woorden die geen eigen intellectuele schepping zijn. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Luxury Bedding Company” en “Luxury Beds”: beide ondernemingen richten zich op verkoop van bedden, boxsprings en matrassen aan de consument, door heel Nederland, hoewel handelsnamen in geringe mate afwijken (“Bedding” v “Beds”) sprake van verwarring door associatie met luxe bedden en luxe slapen, verwarringsgevaar vergroot door gebruik van dezelfde foto’s en slogans als Luxury Bedding Company. Door HR te beantwoorden prejudiciële vragen van hof Arnhem-Leeuwarden (IEPT20190614) over bijkomende omstandigheden bij beschrijvende handelsnamen veranderen oordeel Rb niet: in casu sprake van bijkomende omstandigheden. Geen slaafse nabootsing producten Luxury Bedding Company: sprake van producten en modellen die geheel soortgelijk zijn aan die door andere partijen op de markt worden gebracht, dus geen eigen gezicht op de markt. Slaafse nabootsing van onderscheidingsmiddelen gebruikt door Luxury Bedding Company bij presentatie producten en onderneming: verwarringsgevaar door presentatie van letterlijk overgenomen slogans op dezelfde wijze en in hetzelfde lettertype als Luxury Bedding Company, productmodellen hebben veelal gelijke algemeen gebruikelijke benamingen, presentatie aangevuld met gelijksoortige accessoires, verwarring versterkt door gebruik van dezelfde foto’s en gelijkende handels- en domeinnamen die inbreukmakend zijn en verwarring lijkt doelbewust nagestreefd. Schadevergoeding voor gebruik foto’s op website volgens tarievenlijst Stichting FotoAnoniem voor gebruik tot een kwartaal: € 800 (€ 400 per foto). Schadevergoeding voor gevelfoto van 34m2 volgens tarievenlijst Stichting FotoAnoniem van € 1.536: bijzonder tarief voor foto’s groter dan 10m2 ontbreekt, waardoor geen reden is voor toepassing vermenigvuldigingsfactor 3,4, in licht van betwisting dat foto 4 maanden op gevel heeft gestaan onvoldoende onderbouwd dat dit 16 maanden was. Zaak verwezen naar schadestaat inzake onrechtmatige daad.

 

IEPT20190712, Rb Amsterdam, Dijkstra v Dutch News

Geen inbreuk op auteursrecht fotograaf door portret van Mathijs Bouwman op te nemen bij door hem geschreven artikelen op website Dutch News: sprake van de in artikel 19 lid 3 Aw genoemde uitzonderingssituatie waarin een in opdracht gemaakt portret zonder toestemming van de maker door de geportretteerde aan nieuwsbladen of tijdschriften worden aangeboden.

 

IEPT20190711, Rb Amsterdam, Petit Bateau

Petit Bateau schendt auteurs- en persoonlijkheidsrechten van kunstenaar [S] op een bloemenprint op kleding: [B] heeft geen ontwerp gemaakt dat [S] heeft uitgevoerd en [S] heeft als beeldend kunstenaar de artistieke prestatie verricht. [S] heeft geen toestemming voor exploitatie van de bloemenprint gegeven Vordering tot vernietigen van alle in de EU in voorraad zijnde inbreukmakende kleding: alleen voor NL en Frankrijk toewijsbaar, voor de overige EU-landen heeft [S] onvoldoende gesteld.

 

IEPT20190703, Rb Den Haag, Cerme

Overeenkomst van 12 maart 2010 draagt niet bij aan bewijs dat auteursrechten op Mega-Kassa in de VOF zijn ingebracht: geen voor daadwerkelijke overdracht vereiste leveringsakte opgesteld. Verklaring van gedaagde [A] voldoende om bestaan leveringsakte te ontzenuwen: bij gebreke aan enig objectief bewijs of een onafhankelijke getuigenverklaring.

 

IEPT20190619, Rb Amsterdam, Stichting Bosch

BRCP geen auteursrechthebbende “Showcase Website” op grond van artikel 8 Aw: niet BRCP maar gedaagde heeft website gepubliceerd en gedaagde als maker vermeld. Publieke Website geen gemeenschappelijk werk: weliswaar resultaat van gezamenlijke inspanningen, maar verschillende bijdragen zijn te onderscheiden, onderdelen los toepasbaar. Onderzoeksportal niet auteursrechtelijk beschermd: heeft feitelijk karakter van een databank, geen creatieve keuzes bij vorm of structuur gemaakt. BRCP rechthebbende op domeinnaam www.jheronimusbosch.org: registratie domeinnaam door gedaagde uitgevoerd als teamlid van BRCP. Te laat opleveren Publieke Website geen wanprestatie gedaagde: verplichtingen uit aanvankelijke overeenkomst vervuld, geen nadere schriftelijke afspraken gemaakt, mede afhankelijk van overige teamleden, website positief ontvangen door Getty Foundation. Gedaagde hoeft niet de inlogcodes Publieke Website en Onderzoeksportal aan BRCP te verstrekken, op hem rust niet een dergelijke verplichting, gedaagde komt verplichting om medewerking te verlenen aan aanpassing Publieke Website en Onderzoeksportal na. Reconventie: Gedaagde auteursrechthebbende op op open source software gebaseerde “curtain viewer”: zelfstandig, nieuw werk door aanpassingen open source software, creatieve keuzes gemaakt door minimalistisch ontwerp als gevolg van weglaten of onzichtbaar maken bedieningselementen. Gestitchte beelden betreffen gezamenlijk werk: foto’s auteursrechtelijk beschermd, auteursrecht ligt bij BRCP, creatieve keuzes gemaakt door gedaagde bij stitchen beelden, gestitchte beelden kunnen niet worden gescheiden van onderliggende foto’s.

 

IEPT20190614, Rb Amsterdam, Foto catsuit

Auteursrechtinbreuk door plaatsing op website van 14 door eiser gemaakt foto’s waarop van een door een zakenpartner van gedaagde ontworpen catsuit te zien is. Schadevergoeding begroot op bijna € 8.000: licentievergoeding van € 280 per foto vermeerderd met 200% wegens inbreuk op persoonlijkheidsrechten.

 

IEPT20190611, Hof Den Bosch, Obscura Fotografie v Concept Styling

Culinaire foto's appellant auteursrechtelijk beschermd: foto's zijn resultaat van creatieve keuzes, zoals keuze voor opmaak van de gerechten, punt van waaruit foto's zijn gemaakt en belichting. Appellant geen auteursrechthebbende van webteksten: overdracht auteursrecht door tekstschrijven aan appellant onvoldoende onderbouwd. Verweer tegen inbreuk op auteursrecht culinaire foto’s onvoldoende onderbouwd: stellingen van appellant omtrent inbreuk geloofwaardig, geïntimeerde heeft in ernstige mate tekortgeschoten in verplichting op grond van artikel 21 Rv o.a. doordaat opgegeven getuigen niet bestaan en identiteit andere getuigen niet kan worden achterhaald. Schadevergoeding op grond van richtprijzen Fotografenfederatie: € 1.808,80 voor publicatie van 3 foto’s. 1019h Rv proceskosten van € 7.500 in eerste aanleg en € 15.000 in hoger beroep toegewezen: sprake van “normale” zaak volgens indicatietarieven, 75% van kosten (€ 10.000 eerste aanleg, € 20.000 hoger beroep) toegerekend aan geschil met betrekking tot de foto’s.

 

IEPT20190607, HR, Brein v NSE

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen in geschil tussen Brein en usenetprovider NSE nu gerede twijfel bestaat of NSE mededeling aan het publiek heeft verricht: enerzijds geldt dat het hof heeft geoordeeld dat de diensten van NSE een louter technisch, automatisch en passief karakter hebben waardoor niet is uit te sluiten dat NSE slechts faciliteiten ter beschikking heeft gesteld als bedoeld in punt 27 van de considerans van de Auteursrechtrichtlijn, anderzijds geldt dat door tussenkomst van NSE beschermde werken ter beschikking zijn gesteld aan het publiek zonder toestemming van de rechthebbenden nu NSE heeft gefaciliteerd dat deze werken met behulp van een door NSE aangeboden zoekfunctie en aan de hand van een overzicht van nieuwsgroepen en/of een uniek message-id eenvoudig konden worden gevonden en gedownload door de gebruikers van het platform.

 

IEPT20190523, Rb Overijssel, Druppies v Gevavi

Fashion Boot niet auteursrechtelijk beschermd door onvoldoende oorspronkelijk karakter: gestelde kenmerkende elementen niet nieuw, groot deel ervan is functioneel/technisch bepaald of zodanig banaal of triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid is aan te wijzen, ook combinatie elementen niet op zodanig oorspronkelijke wijze uitgevoerd dat sprake is van subjectieve keuze die Fashion Boot eigen, oorspronkelijk karakter en herkenbaar gezicht geeft. Onvoldoende aannemelijk dat Druppies eventueel auteursrechthebbende is op Fashion Boot: geen onderbouwing van overdracht/inbreng auteursrechten in de vof. Artikel 1019h Rv kosten (€ 14.819,18) redelijk en evenredig: procedure als normale zaak aan te merken met indicatietarief van € 15.000, Gevavi moest zich binnen korte termijn van vijf werkdagen verweren, groot deel kosten Gevavi verricht door advocaat-medewerker met lager uurtarief, waardoor kosten lager zijn gebleven.

 

IEPT20190522, Rb Den Haag, Diesel v Calvin Klein

Beneluxmerk Diesel bestaande uit een teken dat bestaat uit een contrasterende baan diagonaal op een zakje rechts op de heup van een broek nietig verklaard: teken valt samen met de waar waarvoor het merk is ingeschreven en heeft daarom enkel onderscheidend vermogen indien zij op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, het merk bevat geen enkel opvallend element dat significant afwijkt van dit gebruik door andere marktdeelnemers, onvoldoende overtuigend bewijs van inburgering in de gehele Benelux. Ook geen sprake van inbreuk op auteursrecht: onduidelijk wat precies het ‘werk’ is waarvoor bescherming wordt ingeroepen, aangenomen al dat sprake is van een werk stemt de totaalindruk van het label van Calvin Klein daar onvoldoende mee overeen.

 

IEPT20190522, Rb Den Haag, Petsbelle v EBI

Waarschijnlijk dat Gemeenschapsmodel Maine Coon 173 krabpaal in een nietigheidsprocedure nietig zal worden bevonden vanwege het ontbreken van de vereiste nieuwheid: meer dan 12 maanden gewacht met inschrijving na eerste openbaarmaking in promotiefilmpje. Petsbelle komt geen beroep toe op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel Maine Coon 173: onvoldoende onderbouwd dat zij - en ingevolge artikel 14 lid 3 GModVo werkgever EBI - houder is. Geen inbreuk op Gemeenschapsmodelrechten Maine Coon 120: Melrose Krabpalen wekken andere algemene indruk. Niet aannemelijk dat auteursrecht op Maine Coon 173 krabpaal bij Petsbelle berust: onvoldoende onderbouwd dat zij - en niet ingevolge artikel 7 Aw werkgever EBI - rechthebbende is. Geen inbreuk op auteursrecht op Main Coon 120 krabpaal: Melrose krabpalen geven heel andere totaalindruk.

 

IEPT20190517, Rb Amsterdam, De Persgroep II

Partijen ex artikel 22 Rv opgedragen alle hen ter beschikking staande stukken in geding te brengen om vast te stellen of  vergoeding aan freelance journalist van € 0,13  per woord billijk is ex artikel 25c lid 1 Aw: of vergoeding billijk is hangt af van alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard en omvang van de overgedragen exploitatiebevoegdheid, de marktverhoudingen, exploitatierisico’s en wat in de branche gebruikelijk is, wat journalist per uur overhoudt en hoe dit in verhouding staat tot journalist in loondienst en andere freelance journalisten zijn in dit kader relevante gezichtspunten, deze informatie is deels niet beschikbaar.

 

IEPT20190517, Rb Amsterdam, De Persgroep

Partijen ex artikel 22 Rv opgedragen alle hen ter beschikking staande stukken in geding te brengen om vast te stellen of de vergoeding van € 42 per foto billijk is ex artikel 25c lid 1 Aw: of vergoeding billijk is hangt af van alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard en omvang van de overgedragen exploitatiebevoegdheid, de marktverhoudingen, exploitatierisico’s en wat in de branche gebruikelijk is, wat journalist per uur overhoudt en hoe dit in verhouding staat tot journalist in loondienst en andere freelance journalisten zijn in dit kader relevante gezichtspunten, deze informatie is deels niet beschikbaar.

 

IEPT20190516, Rb Rotterdam, Visions

€ 262,50 schadevergoeding voor plaatsen foto van groene kamerplant in witte pot zonder toestemming en naamsvermelding op website: € 175 gebaseerd op voorstel Permission Machine, niet uitgegaan van tarieven Stichting Foto Anoniem, nu foto’s tegen lager tarief gekocht kunnen worden en verhoging met factor 0,5 voor vaststelling schade en aansprakelijkheid. Proceskosten volgens Indicatietarieven IE-zaken: eenvoudige inbreukkwestie met beperkt feitencomplex zonder uitgebreid inhoudelijk verweer.

 

IEPT20190510, Rb Den Haag, Glutton

Onduidelijkheid ontstaan door summiere dagvaarding komt voor rekening eiser: bij een industrieel product als het onderhavige - waaraan allerlei technische en functionele eisen zijn te stellen die van directe invloed zijn op bestaan en reikwijdte van de ingeroepen rechten - verzet het karakter van een kort geding zich ertegen dat een eisende partij mogelijke verweren afwacht. Auteursrechtinbreuk op Glutton-afvalzuiger kan niet worden vastgesteld: onduidelijk gebleven welke elementen mogelijk auteursrechtelijk relevant zijn, hierdoor kan geen vergelijking worden gemaakt met de beweerdelijk inbreukmakende afvalzuiger, onvoldoende aannemelijk dat eiser auteursrechthebbende is nu hij in interview heeft gesteld een ontwerper te hebben ingeschakeld. Geen merkinbreuk door gebruik “glutton” als adword: niet gesteld dat merkfuncties worden aangetast. Beroep op nietigheid Glutton Unievormmerk gehonoreerd: voorzieningenrechter gaat niet uit van vermoeden van geldigheid, merken die geheel of gedeeltelijk samenvallen met het uiterlijk van de waar hebben alleen onderscheidend vermogen deze op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, niets gesteld waaruit kan blijken dat hier sprake van is.

 

IEPT20190508, Rb Den Haag, NBG Monuglass v Miro

Inbreukvordering inzake Benelux-merk “Van Ruysdael” afgewezen: in strijd met afspraken door B aan NBG Monuglass overgedragen. N/NBG/NBG Monuglass hebben geprofiteerd van wanprestatie c.q. handelen onrechtmatig door merk over te nemen en tegen T c.s. in te zetten door inbreukverbod te vorderen. Inbreukvordering inzake handelsnaam afgewezen, Miro heeft oudste handelsnaamrechten: T voerde naam “Van Ruysdael” sinds 2003, handelsnaam ingebracht in VRI en door curator aan Miro overgedragen. Geen bestuurdersaansprakelijkheid, geen persoonlijk ernstig verwijt: NBG Monuglass had gelet op bij KvK ingediende jaarstukken op de hoogte moeten zijn van mogelijke financiële problemen VRI. Auteursrecht op foto’s, video’s, logo, handleidingen en (overige) teksten (op 8 foto’s na) ligt bij  Miro: door curator overgedragen aan Miro. Mededelingen in persbericht dat NBG Monuglass producent van originele van Ruysdael glas is misleidend. NBG Monuglass moet domeinnamen overdragen aan Miro, gelet op toegewezen inbreukverbod en onrechtmatig profiteren van niet nakomen afspraken door Stichting.

 

IEPT20190424, Rb Oost-Brabant, Planit v G.T.A.

Inbreuk op software Planit door deze eenmalig te verveelvoudigen: software eenmaal geïnstalleerd op een gevirtualiseerde server en toegankelijk via drie computers. Download installatie cd/dvd Vero Software met installatieinstructies op NAS-disk betreft geen (seperate) verveelvoudiging. Geen aanvullende verveelvoudigingen: meldingen vanuit beveiligingsmechanisme betreffen installatie van Edgecam, waarover G.T.A. reeds is aangeschreven en waarover partijen reeds een regeling hebben getroffen. Stelling dat slechts enkele modules zijn gebruikt en niet de hele software verworpen: onvoldoende betwist dat gebruik gekraakte versie software niet kan worden beperkt door Planit licentiemanager en dus toegang tot volledige versie bevat. Geen beroep op artikel 45j Aw (verveelvoudiging door rechtmatige verkrijger): G.T.A. is geen rechtmatige verkrijger van de volledige software, maar enkel van een aantal modules. Geen bestuurdersaansprakelijkheid [gedaagde sub 4]: onvoldoende eigen betrokkenheid bij inbreuk en geen persoonlijk ernstig verwijt. Schade omvat geen onderhoudsvergoedingen die Planit zou hebben ontvangen bij normaal gebruik: in de aard van auteursrechtinbreuk is gelegen dat er geen onderhoudswerkzaamheden zijn verricht. Schadevergoeding ten hoogte van gebruikelijke licentievergoeding van € 476.003 toegewezen: bedragen onvoldoende betwist met stelling dat door Planit overgelegde bedragen inzake gebruikelijke licentievergoeding niet gecontroleerd kunnen worden. Gestelde reputatieschade en schade in verband met verlies van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden onvoldoende onderbouwd. Onderzoekskosten van € 5.000 onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20190418, Rb Amsterdam, Eredivisie

Auteursrechtinbreuk door Eredivisiewedstrijden zonder zakelijke licentie in café te vertonen. 1019h Rv proceskostenveroordeling verminderd met € 475,39 wegens onduidelijkheid over pro forma nota en € 150, omdat de zitting geen uur maar een half uur heeft geduurd: € 3.473,09.

 

IEPT20190410, Rb Midden-Nederland, Rainbow

Of sprake is van auteursrechtinbreuk op software kan nog niet worden vastgesteld: Rb gaat ervan uit dat alle verrichte (onderhouds)werkzaamheden uit de lijst met werkzaamheden een verveelvoudiging inhielden, niet duidelijk wat de door [verweerster sub 1] verrichte werkzaamheden aan de [afkorting softwareproduct 1]-software precies inhouden. Verweersters moeten akte nemen en gedetailleerde toelichting geven over verrichte werkzaamheden in kader van artikel 45j Aw. Gelet op vonnis 22 maart 2017 is door verweersters verstuurde brief aan oude klanten [handelsnaam] onrechtmatig. Rainbow kan in deze procedure alsnog vordering tot schadevergoeding instellen als gevolg van onrechtmatige brief: in civiele procedure geen beginsel dat niet 2x over dezelfde kwestie mag worden geprocedeerd en in eerdere procedure gevorderde rectificatie geldt niet als schadevergoeding. [verweerster sub 2] niet aansprakelijk voor eventuele auteursrechtinbreuk: heeft als holdingmaatschappij geen werkzaamheden uitgevoerd aan de software en geen bestuurdersaansprakelijkheid. In licht van verweer gedaagden onvoldoende onderbouwd dat er onvoldoende rectificatiebrieven verstuurd zijn. Verweersters hebben voldaan aan rapportageplicht uit vonnis 22 maart 2017 door aan letterlijke tekst veroordeling te voldoen: geen ruimte voor ruimere uitleg veroordeling aangezien daaruit zonder meer duidelijk moet zijn welke acties moeten worden ondernomen om verbeuren dwangsommen te voorkomen. Verweersters hebben voldaan aan eis om op objectief verifieerbare wijze inzichtelijk te maken of lijst van werkzaamheden klopt: dictum voor tweeërlei uitleg vatbaar, waardoor verificatie bewijsstukken door accountant voldoet aan veroordeling, verweerders hebben zo voldaan aan doel veroordeling.

 

IEPT20190410, Rb Midden-Nederland, Hollandse Hoogte

€ 173,44 voor plaatsen foto zonder toestemming en naamsvermelding op website: gebaseerd op tarievenlijst 2015 Stichting Foto Anoniem voor één maand voor het kleinste formaat, korting van 25% wegens plaatsing op dieperliggend niveau website, opslag van 25% wegens ontbreken naamsvermelding. € 35 voor opsporing / onderzoek naar auteursrechtinbreuk. Proceskosten volgens liquidatietarief: eenvoudige inbreukkwestie met beperkt feitencomplex zonder uitgebreid inhoudelijk verweer.

 

IEPT20190410, Rb Amsterdam, Zonamo

Verstekvonnis waarin is geoordeeld dat Zonamo exploitatie single ‘Lauw’ van Boef moet staken, vernietigd: onvoldoende onderbouwd dat vergoeding van € 1.500 en 2% van de royalty’s die [Y] heeft aangeboden gekregen voor zingen intro en outro niet is aan te merken als een redelijke vergoeding voor zijn beperkte bijdrage voor de periode tot juli 2017, niet bestreden dat [Y] na die periode is aangesloten bij Buma/Stemra en dat die tegen betaling toestemming hebben verleend. Geen inbreuk op persoonlijkheidsrecht door naam [Y] niet in de titel op te nemen: opname in de titel van het werk niet zonder meer als enige redelijke vorm van naamsvermelding ex artikel 25 Aw te beschouwen, in redelijke mate aan naamsvermelding gedaan.

 

IEPT20190405, Rb Midden-Nederland, Foodfoto

Culinaire foto auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes door gekozen compositie, achtergrond, belichting, hoek en uitsnede. Vordering tot betaling van schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk afgewezen: onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat eiseres als niet-exclusieve licentieneemster schade heeft geleden, uit niets blijkt dat gedaagde desgevraagd geen licentie zou hebben gekregen van auteursrechthebbende [A] en niet aangevoerd dat gedaagde licentie bij eiseres zou hebben afgenomen.

 

IEPT20190405, HR, Brein v NSE

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen in geschil tussen Brein en usenetprovider NSE nu gerede twijfel bestaat of NSE mededeling aan het publiek heeft verricht: enerzijds geldt dat het hof heeft geoordeeld dat de diensten van NSE een louter technisch, automatisch en passief karakter hebben waardoor niet is uit te sluiten dat NSE slechts faciliteiten ter beschikking heeft gesteld als bedoeld in punt 27 van de considerans van de Auteursrechtrichtlijn, anderzijds geldt dat door tussenkomst van NSE beschermde werken ter beschikking zijn gesteld aan het publiek zonder toestemming van de rechthebbenden nu NSE heeft gefaciliteerd dat deze werken met behulp van een door NSE aangeboden zoekfunctie en aan de hand van een overzicht van nieuwsgroepen en/of een uniek message-id eenvoudig konden worden gevonden en gedownload door de gebruikers van het platform.

 

IEPT20190403, Rb Zeeland-West-Brabant, Buma Stemra v Younique

Younique maakt met haar MIDI-bestanden inbreuk op Buma/Stemra repertoire: totaalindruk verschilt niet of nauwelijks van nagebootste werk,  arbeid die arrangeur van Younique verricht bepaald door technische beperkingen van MIDI en levert geen werk op. Rb voornemens Geschillencommissie Auteursrechten om advies over billijkheid Buma/Stemra tarief voor openbaarmaken MIDI-bestanden te vragen.

 

IEPT20190403, Rb Midden-Nederland, ANP

€ 310,31 (€ 248,25 voor inbreuk + € 62,06 voor ontbreken naamsvermelding) op website gedaagde: berekening uitgaande van gemiddelde van tarieven Stichting Foto Anoniem voor foto gebruik foto in verschillende pixelmaten voor plaatsing van één week tot één maand op Nederlandstalige website met .nl domeinnaam niet weersproken, kantonrechter acht opslag van 25% (€ 62,06) voor ontbreken naamsvermelding redelijk. Proceskosten volgens liquidatietarief.

 

IEPT20190403, Rb Den Haag, Tribu v Borek

Natal Alu-stoel auteursrechtelijk beschermd: ontwerper heeft aan het al bestaande principe van een stoel met een frame met U-vormen en een zwevende zitschelp een persoonlijke noot gegeven. Collin-stoel maakt hierop inbreuk: genoemde verschillen tussen beide stoelen vallen zodanig weg in strakke lijnenspel van frame en zitschelp dat niet gesproken kan worden van een andere totaalindruk.

 

IEPT20190402, Hof Den Bosch, Vertaler zonder Auteursrecht

Comparitie van partijen gelast met oog op inwinnen nadere inlichtingen en onderzoeken schikking: de grieven stellen kwesties aan de orde waarover het hof, bij gebreke van voldoende informatie, nog geen eindoordeel kan geven.

 

IEPT20190329, HR, De Vier Jaargetijden

Wijziging van een werk die moet worden aangemerkt als een aantasting van dat werk die tot reputatieschade kan leiden valt onder beschermingsbereik artikel 25(1)(d) Aw. Artikel 25(1)(c) Aw ziet op wijzigingen die geen afbreuk doen aan auteursrechtelijk beschermde trekken van een werk en voor wijzigingen in een werk die wel een aantasting opleveren maar niet tot reputatieschade kunnen leiden. Aan beoordeling van redelijkheid van verzet tegen een wijziging ex artikel 25(1)(c) Aw wordt pas toegekomen als van reputatieschade geen sprake kan zijn. Maker kan zich ex artikel 25(1)(d) Aw slechts tegen een aantasting van zijn werk verzetten, indien deze aantasting tot reputatieschade kan leiden, ook wanneer aantasting bestaat in een misvorming of verminking van dat werk. Geen ruimte voor nadere belangenafweging bij beroep op artikel 25(1)(d) Aw: in reputatieschadetoets ligt reeds een afweging tussen belangen maker en belangen van degene die werk willen wijzigen. Oordeel hof over aantasting Zuidgevel en Noordgevel bevat geen onjuiste rechtsopvatting, is niet onbegrijpelijk en niet onvoldoende gemotiveerd.

 

IEPT20190326, Rb Amsterdam, De Vinderij
De Vinderij maakt inbreuk op auteursrecht eiser: foto is zonder toestemming geplaatst op een door de Vinderij geëxploiteerde website. Veroordeling tot bekendmaking herkomst foto zinledig: na al die tijd niet te achterhalen wie degene is die de foto op de website heeft geplaatst. Schadevergoeding € 750,-: bedrag is gelijk aan licentievergoeding, maar wordt niet vermenigvuldigd wegens een inbreuk die meerdere jaren heeft geduurd en wettelijke handelsrente niet van toepassing op vordering uit onrechtmatige daad.

 

IEPT20190322, Rb Amsterdam, Kaasfoto

Auteursrechtinbreuk door openbaarmaking foto van een Franse Morbier-kaas op website zonder toestemming. Eiseres in de gelegenheid gesteld te reageren op vermoeden van schending artikel 21 Rv: eiseres lijkt informatie van tarievenlijst te hebben weggelaten die tot de conclusie leidt dat lagere tarieven van toepassing zijn dan geëist.

 

IEPT20190321, Rb Amsterdam, AMC

Voormalig co-promotor AMC moet e-mails waarin zij co-auteurschap op artikelen uit proefschrift van promovenda claimt rectificeren: door International Committee of Medical Journal Editors opgestelde norm is  ook in rechte van belang, de bijdrage van de voormalige co-promotor is volgens deze norm niet voldoende om als co-auteur te kunnen worden aangemerkt, onvoldoende aanleiding om van deze norm af te wijken en de bijdrage aan de onderzoeksopzet voldoende te achten om als co-auteur van de publicaties te worden erkend.

 

IEPT20190320, Rb Amsterdam, Bylima v Sedef

Sjaals van rechthoekige lappen stof met sierranden (goud of strass-steentjes) niet auteursrechtelijk beschermd: sierranden zeer gangbaar en geen vrije en creatieve keuzes van de maker. Merkdepot van woordmerk “BYLIMA” door Sedef te kwader trouw: aannemelijk dat Sedef bekend was met gebruik door eiseres en dat depot doel had merkinschrijving door  eiseres te verhinderen. Sedef maakt inbreuk op woordmerk “BYLIMA” van eiseres: sjaals verkocht met etiketten “BYLIMA” die identiek zijn aan de etiketten op de door [T] vervaardigde sjaals. Gezien kwade trouw bij Sedef voldoende grond voor verplichting tot afgifte sjaals, ook indien die zonder etiket niet langer inbreuk maken op rechten eiseres: etiketten kunnen immers weer worden aangebracht.

 

IEPT20190319, Hof Arnhem-Leeuwarden, Nachtwacht

Kopie van de Nachtwacht inclusief verwijderde delen is geen nieuw werk: bedoeling was om een natuurgetrouwe kopie te maken van de Nachtwacht, geen persoonlijk stempel van de maker te herkennen in de kopie.

 

IEPT20190319, Hof Den Haag, De Poortere v By-Boo

Patchwork-dessin 2 tapijten van By-Boo maken geen inbreuk op ongeregistreerde modelrechten en auteursrechten op Vintage Multi tapijten van De Poortere: tapijten in patchworkstijl bestonden al, totaalbeeld van de tapijten wordt bepaald door de wijze waarop de diverse onderdelen zijn samengevoegd, juist op deze punten vertonen de tapijten verschillen. Geen sprake van slaafse nabootsing: er was reeds een grote verscheidenheid aan patchwork tapijten op de markt zodat een eigen gezicht op de markt niet kan worden aangenomen.

 

IEPT20190319, Rb Overijssel, ANP v Step

Schadevergoeding van € 322,50 toegewezen wegens inbreuk op auteursrecht: zonder toestemming van ANP foto op website geplaatst, schade vastgesteld op 1,5 maal de minimale gemiddelde licentievergoeding uit de tarievenlijst Stichting Foto Anoniem. Ex artikel 1019h Rv gevorderde proceskostenvergoeding van € 629 komt te hoog voor: liquidatietarief van € 144 toegewezen nu sprake is van eenvoudige niet bewerkelijke bodemzaak en ANP bovendien vaker op dezelfde gronden haar auteursrecht handhaaft.

 

IEPT20190319, Rb Overijssel, ANP

Schadevergoeding van € 967,50 toegewezen wegens inbreuk op auteursrecht: zonder toestemming van ANP 3 foto’s op website geplaatst, schade vastgesteld op 1.5 maal de minimale gemiddelde licentievergoeding uit de tarievenlijst Stichting Foto Anoniem. Ex artikel 1019h Rv gevorderde proceskostenvergoeding van € 689 komt te hoog voor: liquidatietarief van € 144 toegewezen nu sprake is van eenvoudige niet bewerkelijke bodemzaak en ANP bovendien vaker op dezelfde gronden haar auteursrecht handhaaft.

 

IEPT20190318, Gerecht Curaçao, Building Depot

BDT heeft foto’s waarvan eiseres auteursrechthebbende is gebruikt. Geen overeenkomst tot stand gekomen m.b.t. gebruik foto’s: geen definitieve wilsovereenstemming.

 

IEPT20190315, Rb Amsterdam, Rodi Media

Met mobiel gemaakte foto tijdens Musical The Bodyguard auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes door situering [naam 1] in het centrum met op achtergrond de acteurs en de daarmee gepaarde houding, moment van de lichtinval, de spots van bovenaf en rode lichten die uit de vloer oplichten en drie hoofden op de voorgrond. Schadevergoeding van € 426 toegewezen voor publicatie in Almere Deze Week: foto in eerste instantie voor vergoeding van twee kaartjes aan [naam 2] ter beschikking gesteld, niet aannemelijk dat eiser professionele fotograaf is, waardoor tarieven Foto Anoniem onvoldoende aanknopingspunten vormen, door eiser in eerste instantie gevraagde vergoeding van € 426 biedt schattenderwijs afdoende recht aan geleden schade. Advocaatkosten gecompenseerd. Ten overvloede: door eiseres ingediende proceskosten van € 12.920,51 en door gedaagde ingediende proceskosten € 5.801,96 onevenredig: auteursrecht is bedoeld om aan auteurs gerechtvaardigde vergoeding te geven voor vervaardigde werk, niet om vergoeding van de gemachtigde op te drijven.

 

IEPT20190313, Rb Den Haag, Hyundai

Dealer- en reparateurovereenkomsten tussen voormalig importeur Hyundai GNC en [BV I c.s.] geëindigd per 31 maart 2016: [BV I c.s.] kon niet verwachten dat contracten door contractsoverneming door Hyundai na einde van importeurschap GNC voor onbepaalde tijd zouden worden voortgezet, aangezien contractsoverneming enkel de per 31 maart 2016 eindigende overeenkomsten kon betreffen. Geen rechtmatig belang bij inzage in (gedeelten) overnameovereenkomst (APA): inzage kan niet meebrengen dat de contractsoverneming door HMNL ander gevolg zou hebben. Belettering, vlaggen en borden [BV I c.s.] maken inbreuk op Hyundai-merken: telkens gebruik gemaakt van woordmerk HYUNDAI in (nagenoeg) gelijk lettertype, woord HYUNDAI groot en opvallend weergegeven, indien HYUNDAI met andere aanduidingen is gecombineerd zijn die kleiner en minder opvallend weergegeven, belettering, vlaggen en borden lijken op die van Hyundai-dealers. (Door BV I c.s.] gemaakte) Hyundai Winterinspectie-brochure maakt inbreuk op auteursrecht HMNL en is overtreding artikel L 4.5 dealer- en reparateurovereenkomst: openbaarmaking van deel van werk HMNL, brochure wekt indruk dat [BV I c.s.] deel uitmaakt van Hyundai dealer- en reparateurnetwerk. Aanwezigheid Hyundai-Garantiesticker op raam van bedrijfspand [BV1] na 31 maart 2016 is inbreuk auteursrecht Hyundai. Uitstallen officiële verkoopbrochures Hyundai maakt inbreuk op merkrechten Hyundai en overtreedt artikel L 4.5. Plaatsen stempel in onderhoudsboekje behorende bij Hyundai voertuig waaraan op 1 augustus 2016 onderhoud is verricht is merkinbreuk en overtreding artikel L 4.5. Verkoop nieuwe auto die vóór einde overeenkomst bij HMNL is gekocht is overtreding artikel L 4.5: verkoop op zichzelf niet in strijd met overeenkomst,    sprake van bijkomende omstandigheden die verkoop in strijd met artikel L 4.5 maken, nu aanbieden van auto met omvangrijke en opvallende belettering met gebruik van de Hyundai-merken de indruk van een commerciële band met Hyundai c.s. wekt. Redelijke uitleg overeenkomst is dat [BV I c.s.] verbeurde boete éénmaal verschuldigd is (€ 60.000 voor BV I, € 54.000 voor BV II):betreft door Hyundai opgestelde eenzijdige (standaard)overeenkomst, niet over de inhoud onderhandeld, beding ten voordele van partij die contract heeft opgesteld, geen tijdbepaling opgenomen, boetebedrag niet gemaximeerd. Geen matiging boete.

 

IEPT20190313, Rb Midden-Nederland, Foodfoto II

Auteursrechtinbreuk en inbreuk op persoonlijkheidsrechten door zonder toestemming in gewijzigde vorm en zonder naamsvermelding openbaar maken van foto op website: gedaagde is aansprakelijk door het exploiteren eenmanszaak  welke opdracht heeft gegeven voor de content op de website. € 248,44 (€ 198,75 schadevergoeding met 25% opslag) en € 26,25 voor gemaakte kosten: aansluitend bij tarievenlijst 2015 van Stichting Foto Anoniem en opslag wegens geleden schade voor ontbreken naamsvermelding en gebruik in bewerkte vorm. Proceskosten volgens liquidatietarief: eenvoudige inbreukkwestie, met een beperkt feitencomplex zonder uitgebreid inhoudelijk verweer.

 

IEPT20190313, Rb Midden-Nederland, Foodfoto

Auteursrechtinbreuk en inbreuk op persoonlijkheidsrechten door zonder toestemming plaatsen van Food & Lifestyle foto in gewijzigde vorm op website: gebruik van de foto zonder daartoe strekkende licentie. € 149,06 schadevergoeding en € 26,25 voor gemaakte onderzoeks/opsporingskosten: aansluitend bij tarievenlijst 2015 van Stichting Foto Anoniem met een korting van 25% nu de foto op een subpagina heeft gestaan. Proceskosten volgens liquidatietarief: eenvoudige inbreukkwestie, met beperkt feitencomplex zonder uitgebreid inhoudelijk verweer.

 

IEPT20190307, Rb Rotterdam, ANP

€ 322,50 (1,5x economische waarde foto) voor zonder toestemming plaatsen foto ANP op website, gebaseerd op tarieven Foto Anoniem. € 177,50 voor vaststelling en invordering schade. Proceskosten ex artikel 1019h Rv van € 604 toegewezen.

 

IEPT20190307, Rb Amsterdam, Stichting Bosch

Vooralsnog geoordeeld dat website A een gemeenschappelijk goed is van eiser en andere leden BRCP team : voldoende aannemelijk dat website A een product is van gezamenlijke inspanningen van [eiser] en de andere leden van het BRCP team. Auteursrecht eiser op website A onvoldoende aannemelijk: m.b.t. ‘curtain viewer’, stitchen en registreren geldt dat meer gaat om hanteren bepaalde werkwijze dan om auteursrechtelijk beschermde werken, m.b.t. gestitchte beelden, codes en gebruikersinterface geldt dat daar foto’s van [naam 10] aan ten grondslag liggen, mogelijk sprake van gemeenschappelijk (auteurs-)recht. BRCP kan niet worden verboden voor  website B de onder de voormalige samenwerking tot stand gekomen onderdelen van website A, ook als deze werken bevat waarvan eiser maker is en zelfs als deze (deels) auteursrechtelijk beschermd zijn, te kunnen gebruiken: meegewogen dat BRCP noodgedwongen website B in de lucht heeft moeten brengen omdat op vooravond van tentoonstelling nog geen overeenstemming was over aanpassing website A, groot belang BRCP dat website tot 10 maart 2019 (einddatum tentoonstelling) voor publiek beschikbaar blijft en comparitie bodemprocedure op afzienbare termijn zal plaatsvinden.

 

IEPT20190306, Rb Midden-Nederland, ANP v SDNL

Schadevergoeding van € 608 (€ 111,00 + 25% opslag per foto) voor gebruik van vier foto’s op website www.sdnl.nl: zonder toestemming van ANP en zonder naamsvermelding openbaar gemaakt en aansluiting bij tarieven Stichting Foto Anoniem met opslag ter vergoeding voor misgelopen exposure door gebrek aan naamsvermelding. SDNL aansprakelijk voor gebruik foto op website www.het-klankbord.vuurwerk.nl: niet ingegaan op het feit dat contact gegevens SDNL op de webpagina staan.

 

IEPT20190306, Rb Midden-Nederland, Logo

Geen schending artikel 5.2 algemene voorwaarden door [gedaagde sub 1] door geen bezwaar te maken toen derden voornemen uitten om logo te maken in lijn met  [handelsnaam van gedaagde sub 1] –logo:  geen sprake van “laten gebruiken” dat actieve handeling vereist. Geen verboden sublicentiëring door de stichting: actieve handeling vereist. Geen persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders stichting: eiseres heeft niet met bestuurders in persoon gecontracteerd, geen ernstig persoonlijk verwijt. Tonen inbreukmakende [naam 1]-logo op website stichting is zelfstandige inbreuk op auteursrecht eiseres op [handelsnaam van  gedaagde sub 1]-logo: geen bagatel nu logo in ieder geval enkele weken op website heeft gestaan. Voor schadevergoeding uitgegaan van bedrag dat aan eiseres verschuldigd zou zijn geweest voor overdracht auteursrecht op het logo: € 925.

 

IEPT20190306, Rb Limburg, Foto kop-staart botsing

€ 270 schadevergoeding voor auteursrechtinbreuk door zonder toestemming foto kop-staart botsing te plaatsen op website: aangesloten bij eigen tarieven fotograaf, richtprijzen Nederlandse Vakfotografie en Tarievenlijst Stichting Foto Anoniem. Geen schadevergoeding voor inbreuk op persoonlijkheidsrechten: foto slechts door zeer select groepje mensen gezien, waardoor niet aannemelijk is dat eiser door publicatie inkomsten is misgelopen.

 

IEPT20190228, Rb Zeeland-West-Brabant, Quapi Kidswear v Jola

Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv om iedere inbreuk op auteursrecht op zomerjurkje te staken toegewezen: dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat in strijd met het bevel wordt gehandeld met een maximum van € 100.000.

 

IEPT20190227, Rb Midden-Nederland, Innovam v Bikeflex

Auteursrechtinbreuk op lesmateriaal Innovam: auteursrecht Innovam op het lesmateriaal niet in geschil, Bikeflex mocht gelet op samenwerkingsovereenkomst en uitvoering daarvan materiaal na einde samenwerking niet verder blijven gebruiken, Bikeflex heeft materiaal Innovam ruimer gebruikt dan toegestaan. Schade Innovam onvoldoende onderbouwd: niet gebleken dat lesmateriaal na de samenwerking op grote schaal is gebruikt/vermarkt, niet in te zien dat cursisten Bikeflex het lesboek zouden hebben aangeschaft wanneer inbreuk achterwege was gebleven, geen winst gemaakt door Bikeflex en geen omzetderving Innovam. 


IEPT20190220, Rb Midden-Nederland, Ingetrokken toestemming gebruik foto

Auteursrechtinbreuk door gebruik foto’s nadat toestemming was ingetrokken: geen sprake van onopzegbaar eeuwigdurende licentie en intrekken toestemming is geen misbruik van bevoegdheid, nu gedaagde met publicatie foto’s zonder naamsvermelding voorwaarde voor toestemming heeft geschonden. Auteursrechtinbreuk door tekening van paardenhoef zonder naamsvermelding eiseres als medeauteur openbaar te maken: eiseres moet worden beschouwd als medeauteursrechthebbende. € 843,75 schadevergoeding waarbij 25% opslag is gehanteerd per foto vanwege misgelopen naamsbekendheid: aansluitend bij tarievenlijst Stichting Foto Anoniem en compensatie voor inbreuk persoonlijkheidsrechten.

 

IEPT20190215, Rb Rotterdam, Foto in werkstuk op website

Auteursrechtinbreuk door plaatsen van werkstuk met foto van legbatterijkippen op website: foto is auteursrechtelijk werk door bewuste, creatieve keuzes in gebruikte camera(instelling), invalshoek en belichting en geen sprake van een incidentele, ondergeschikte verwerking in de zin van artikel 18a Aw. Totaal € 332,50 schadevergoeding, € 214,00 verhoogd met factor 0,5 voor kosten ter vaststelling schade en aansprakelijkheid: gezien de commerciële aard van de website en het aantal paginaweergaven niet onredelijk geacht en verhoging redelijk en niet enkel punitief. Geen misbruik van recht: uitoefenen en handhaven auteursrecht levert als zodanig geen misbruik van recht op. Proceskostenveroordeling volgens liquidatietarief: zeer eenvoudige en niet-bewerkelijke zaak, hetgeen ook blijkt uit veelal gestandaardiseerde teksten in de dagvaarding.

 

IEPT20190213, Rb Den Haag, Stobi v De Staat

Niet-ontvankelijkheidsverweer op grond van artikel 3:305a BW faalt: artikel 3:305a(3) BW staat in de weg staat aan vorderen schadevergoeding, maar niet voor vorderen verklaring voor recht. Verjaringsverweer Staat slaagt voor periode voor 21 januari 2010. Stobi krijgt gelegenheid te reageren op twee weken voor de comparitie in geding gebracht Sman(2016)-rapport. Indien na deze uitlatingen wordt geconcludeerd dat de thuiskopieheffing daadwerkelijk te hoog was door ook schade wegens kopiëren uit illegale bron te verdisconteren heeft de Staat onrechtmatig gehandeld. Onrechtmatige daad toerekenbaar aan de Staat: door De Staat aangedragen omstandigheden komen krachtens verkeersopvattingen voor rekening van de Staat. Partijen dienen zich uit te laten over de vraag of de in de AmvB’s bepaalde thuiskopievergoeding daadwerkelijk te hoog was door bevriezings AmvB’s. Schade aannemelijk, “doorberekeningsverweer” de Staat faalt: niet aannemelijk dat gehele achterban Stobi en de individuele eisers de thuiskopievergoeding volledig hebben doorberekend en dat concurrentienadeel niet aan de orde kon zijn.

 

IEPT20190213, Rb Den Haag, ANP

€ 397,50 (€ 198,75 per foto) voor plaatsen twee foto’s zonder naamsvermelding fotograaf/rechthebbende op basis van gemiddelde tarief Stichting Foto Anoniem: aangezien pixelmaat niet duidelijk is, is het gerechtvaardigd om van gemiddelde uit te gaan. Geen verhoging met 50% wegens inbreuk zelfbeschikkingsrecht of ter ontmoediging van plegen inbreuk. Artikel 1019h Rv proceskosten van € 1.147 en € 318 voor kosten m.b.t. opsporing toegewezen.

 

IEPT20190213, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation

Imation alleen thuiskopievergoeding verschuldigd voor leveringen van blanco gegevensdragers aan particuliere eindverwervers: “Mutalisaton-stelsel” gelet op oordeel hof Den Haag (IEPT20150526) strijdig met artikel 5(2).  Oordeel hof Den Haag (IEPT20150526) dat Imation geen beroep op terugbetaling/verrekening heeft inzake thuiskopie voor professioneel gebruik onjuist in licht van antwoord prejudiciële vragen (IEPT20171006). Imation krijgt gelegenheid te reageren op betoog Thuiskopie op grond van A-contract. Geen ongerechtvaardigde verrijking bij Thuiskopie: teveel betaalde bedrag niet in eigen vermogen Thuiskopie is gevloeid, maar afgedragen aan rechthebbenden. Staat moet Sman-rapport op grond waarvan wordt gesteld dat Thuiskopieheffing niet te hoog was in geding brengen. Imation moet zich uitlaten over vraag of in AmvB’s bepaalde thuiskopieheffing daadwerkelijk te hoog was. Vaststaand dat Imation volledige bedrag aan betaalde thuiskopievergoeding als kostenpost heeft doorberekend aan haar afnemers. In incassoprocedure dienen partijen zich voor geval dat thuiskopieheffing daadwerkelijk te hoog was uit te laten over te hanteren parameters. In restitutieprocedure geoordeeld dat terugbetaling thuiskopieheffing aan Imation niet te verenigen is met Unierecht: leidt tot verlaging kosten en grotere winstmarge Imation, dus tot verrijking. Imation krijgt mogelijkheid inzichtelijk te maken dat zij gestelde omzetschade heeft geleden, waardoor terugbetaling niet in strijd met Unierecht zou zijn. Gestelde onrechtmatige uitlatingen van staatssecretaris van Justitie niet inhoudelijk behandeld wegens parlementaire immuniteit.

 

IEPT20190213, Rb Midden-Nederland, Ara Shoes

€ 300 schadevergoeding voor inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrechten van eiser: vast staat dat gedaagden zonder toestemming een banner met daarin een uitsnede van een door eiser gemaakte foto openbaar hebben gemaakt.

 

IEPT20190208, Rb Midden-Nederland, DFW v Ziggo

Lycos-arrest van de Hoge Raad (IEPT20051125) waarin is bepaald dat artikel 6:162 BW als wettelijke grondslag voor afgifte klantgegevens kan gelden is niet achterhaald door Europese jurisprudentie: omstandigheid dat naderhand de e-Privacyrichtlijn is geïmplementeerd welke een specifieke wettelijke basis vereist voor het opvragen van privacygevoelige gegevens betekent niet dat artikel 6:162 BW niet als een dergelijke wettelijke basis zou kunnen gelden, beroep op HvJEU Promusicae/Telefonica (IEPT20080129) en EHRM Sunday Times leidt niet tot ander oordeel. Onvoldoende grond voor oordeel dat Ziggo onrechtmatig handelt jegens DFW door medewerking te weigeren aan de verstrekking NAW-gegevens achter IP-adressen waarmee The Hitman’s Bodyguard is gedownload: weliswaar voldoende aannemelijk dat het downloaden van de film met behulp van BitTorrent-netwerken onrechtmatig is jegens DFW, DFW heeft - ook in aanmerking nemende dat houder internetaansluiting volgens HvJEU Bastei Lübbe (IEPT20181018) niet automatisch aansprakelijk is voor de inbreuk - reëel belang bij verkrijgen gegevens, niet aannemelijk dat er een minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de gegevens te achterhalen, belangenafweging valt echter uit in voordeel Ziggo en haar abonnees nu onduidelijkheid bestaat over te kiezen handelswijze van DFW.

 

IEPT20190208, Rb Amsterdam, Hollandse Hoogte v BLiP

Gedaagde aansprakelijk voor schade door gebruik zonder toestemming van stockphoto van band The Mysterons, ook voor zover dit door derden is gebeurd: foto werd door gedaagde aan derden gepresenteerd als persfoto waardoor verspreiding ter promotie beoogd was. Gebruikelijke licentievergoeding voor gebruik van foto aan de hand van tarievenlijst Hollandse Hoogte vastgesteld op € 4.550,-: onvoldoende onderbouwd dat gebruik op website en op sociale media twee afzonderlijke vormen van gebruik  zijn. Geen verhoging van 1,5 keer gebruikelijke vergoeding toegekend: uitgangspunt van een reële vergoeding en geen punitief karakter en geen aantasting van exclusiviteit op de foto, nu dat reeds is vervat in de licentievergoeding.  

 

IEPT20190206, Rb Zeeland-West-Brabant, Kwantum

Inbreuk auteurs- en persoonlijkheidsrecht door in  winkels, fysieke folders en online aanbieden van ontwerp van kerstkaart  van eiseres: Kwantum erkent schending auteursrecht en wijziging van het formaat van de kerstkaart in een A4-formaat tekstbord en kleurwijziging leidt tot schending persoonlijkheidsrecht. Geen belang bij vordering tot onthouden van inbreuken en gestaakt houden van inbreuk: gelet op door Kwantum opgestelde onthoudingsverklaring en onvoldoende onderbouwd dat na de verklaring verkoop tekstborden niet is gestaakt. € 270,00 aan schadevergoeding: schatting van 300 gederfde verkopen vermenigvuldigt met uitgangspunt van € 0,90 per ontwerp. € 3500,00 aan morele schade: eiseres ontwerpt exclusieve producten voor (kleinere) speciaalzaken, door inbreuk Kwantum is werk op grote schaal aangeboden in context die haaks op marktsegment eiseres staat. Kwantum veroordeelt in de proceskosten volgens indicatietarief in IE-zaken: € 6.599,47:  eenvoudige zaak tot uitgangspunt genomen omdat het debat zeer beperkt is geweest.

 

IEPT20190130, Rb Zeeland-West-Brabant, Foto concertaankondiging

€ 75 schadevergoeding voor zonder toestemming plaatsen van foto in online jazzmagazine bij  concertaankondiging van een optreden: gevorderde schadevergoeding van € 250 niet aannemelijk gemaakt, beperkt formaat, vermelding Foto©Alphonse [eiser] en diep niveau op website.

 

IEPT20190129, Hof Amsterdam, Montis

Charly-stoel van Montis komt geen auteursrechtelijke bescherming meer toe nu na verval modelrecht geen instandhoudingsverklaring is afgelegd hetgeen volgens artikel 21 lid 3 (oud) BTMW is vereist: instandhoudingsverklaring slechts in strijd met Berner Conventie voor zover deze afbreuk doet aan minimum beschermingstermijn van 25 jaar welke in 2008 is verstreken, non-discriminatiebeginsel uit artikel 18 VWEU leidt niet tot andere uitkomst, auteursrecht volgens HvJEU niet herleefd door het vervallen van artikel 21 lid 3 en 24 (oud) BTMW, onvoldoende onderbouwd dat de Charly op 1 juli 1995 voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam in Duitsland en Frankrijk zodat beroep op artikel 51 lid 1 Aw niet slaagt. Montis heeft geen gegronde reden zich te verzetten tegen verdere verhandeling van ter zitting getoonde herstelde Charly-stoelen: merk wordt na vervanging hoes niet opnieuw aangebracht, voor zover merk wordt gebruikt in reclame-uitingen is duidelijk dat het gaat om tweedehands, door Klaver gerevideerde stoelen. Montis heeft ook geen gegronde reden zich te verzetten tegen verkoop herstelde stoelen met originele bodemplaat waarop het merk Montis is aangebracht: geen wezenlijke kwaliteitsverschillen met het origineel, verwijdering merk kan niet van Klaver worden gevergd.

 

IEPT20190123, Rb Gelderland, 50PlusBeurs v Eldee

Voldoende onderbouwd dat op 24 augustus 2017 reeds bestaande vorderingen uit hoofde van auteursrechtinbreuk aan 50PlusBeurs zijn overgedragen. Foto/campagnebeeld 50Plusbeurs auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes door keuze voor twee 50-plussers die door feit dat ze op een scooter zitten en een selfie maken uitstralen dat je je als 50-plusser nog jong kunt voelen, keuzes in belichting, afstand, de positie van de modellen en de gekozen achtergrond auteursrechtelijk beschermde elementen. Logo auteursrechtelijk beschermd ondanks beschrijvende naam 50PlusBeurs: wijze van afbeelden van deze naam door vormgeving van de letters auteursrechtelijk beschermd. Flyer van Eldee maakt inbreuk op foto 50PlusBeurs door overeenstemmende totaalindruk: auteursrechtelijke trekken stemmen bijna één op één overeen door gebruik identieke (uitgesneden) afbeelding die is gespiegeld en met roodfilter is bewerkt, logo dat qua vormgeving identiek is aan logo 50PlusBeurs afgebeeld, althans auteursrechtelijk beschermde trekken overgenomen. Schadevergoeding (ex aequo et bono) op 25% van ontwikkelkosten foto  en logo (€ 14.400) begroot: € 3.600: onvoldoende onderbouwd waarom ontwikkelkosten één op één als schadevergoeding kunnen worden gevorderd. Proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv volgens indicatietarief voor eenvoudige bodemzaak: € 8.000.

 

IEPT20190122, Hof Arnhem-Leeuwarden, Autostickers

Geen auteursrechtinbreuk door niet direct over te gaan tot verwijdering van autostickers na inleveren leaseauto: geen sprake van mededeling aan het publiek.

 

IEPT20190117, Rb Rotterdam, Fotozaak

Verstekvonnis: veroordeling tot betaling € 1.200 aan eisers voor inbreuk auteurs- en persoonlijkheidsrechten, € 358,88 voor vaststelling schade en €180 aan buitengerechtelijke incassokosten. Proceskostenveroordeling volgens liquidatietarief.

 

IEPT20190110, Rb Amsterdam, Mosman getuigenverhoor

Rechtbank beveelt voorlopig getuigenverhoor: belang van [verzoekers]  ligt in het belang duidelijkheid te krijgen of het Werk auteursrechtelijk beschermd is en de bezwaren van Mosman dat de procedures haar veel geld en tijd kosten levert geen dusdanige onevenredigheid van de betrokken belangen op dat er sprake is van misbruik van recht.

 

IEPT20190110, Rb Amsterdam, Mosman

Rechtbank beveelt onderzoek door een deskundige ter beantwoording van vragen met betrekking tot de creatieve en subjectieve keuzes die bij het tot stand komen van betreffende Werk zijn gemaakt.

 

IEPT20190109, Rb Midden-Nederland, Auteursrecht Tafels

[naam 1] tafel auteursrechtelijk beschermd: twee houten bladen van Mangohout die nadrukkelijk in het oog springen niet terug te vinden in vormgevingserfgoed, creatieve keuzes met het persoonlijk stempel van de maker door combinatie van ontwerpkeuzes ten aanzien van het frame, tezamen met de twee houten bladen, die als gevolg van de gekozen houtsoort en specifieke afwerking een karakteristiek uiterlijk geven. Iron wooden pipe coffee table gedaagden maakt inbreuk op [naam 1] tafel: vrijwel gelijk, enige verschil is niet zichtbaar. [naam 2] auteursrechtelijk beschermd: onderscheid zich voldoende van wat al bestond op de markt door blad van mangohout dat is bewerkt om indruk van oud hout te geven en vormgeving van hairpin-poten, waardoor sprake is van persoonlijk stempel van de maker. Tafel gedaagden maakt inbreuk op [naam 2] tafel: niet in geschil dat tafels identiek of vrijwel identiek zijn. Onthoudingsverklaring rechtsgeldig: [gedaagde sub 1] niet ten onrechte aangezet tot ondertekenen onthoudingsverklaring, aangezien [eiseres] wel degelijk auteursrechthebbende is van de [naam 1] en de [naam 2]. Onthoudingsverklaring geschonden, maximale boete van € 50.000 verbeurd: [gedaagde sub 1] heeft (salon)tafels ingevoerd in Nederland om te verkopen, [bedrijfsnaam 2] heeft tafels identiek aan de [naam 1] geleverd gekregen van [gedaagde sub 2].

 

IEPT20190108, Rb Amsterdam, NP Fashion

Nikkie ontwerpen auteursrechtelijk beschermd: met tekeningen en toelichting voldoende onderbouwd dat voor maken Nikkie ontwerpen creatieve keuzes zijn vereist m.b.t. o.a. hooggesloten hals, hoeveelheid verschillende zigzagbanen, verschil in dikte tussen de drie zigzagbanen en kleurstellingen, ontwerpen oorspronkelijk want nog niet eerder vertoond. Just Dai artikelen maken inbreuk op Nikkie ontwerpen: in Nikkie ontwerpen gemaakte keuzes komen (nagenoeg) allemaal in Just Dai artikelen terug. Dat Just Dai ook anders dan NP Fashion een top met lange mouwen en een broek aanbiedt doet niet af aan gelijke totaalindruk: overgenomen beschermde trekken zien hoofdzakelijk op in oog springende patroon dat op gehele kledingstukken is toegepast. Aanbod Just Dai in andere kleurstellingen doet niet af aan overeenstemmende totaalindruk: ook in die artikelen patroon net op gelijke wijze vormgegeven banen in contrasterende kleurstellingen gebruikt, dus geen andere totaalindruk.