IEPT20071101, Rb Amsterdam, Willem-Alexander cs v Vereniging Martijn

IEPT20071101, Rb Amsterdam, Willem-Alexander cs v Vereniging Martijn
Rechtspraak

PRIVACY

Schending persoonlijk levenssfeerEnkele tonen van foto op een website als die van gedaagde is ontoelaatbare inbreuk op persoonlijke levenssfeer kindZo goed als aan gedaagde die vorenbedoelde vrijheid van meningsuiting toekomt, hoeft anderzijds niemand te dulden dat in dat publieke debat de persoonlijke …

meer

IEPT20071003, Rb Zwolle, Starform v Hobby Totaal

IEPT20071003, Rb Zwolle, Starform v Hobby Totaal
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

Overdracht auteursrechtAkte van koop en verkoop onderneming is voldoende voor overdracht auteursrechtBij akte na pleidooi heeft Starform een 'akte van levering voor zover vereist' in de procedure gebracht. In die akte worden door de vennoten van Starform v.o.f. ([C] en [D]) uitdrukkelijk alle uit de …

meer

IEPT20071025, HvJEG, Develey

IEPT20071025, HvJEG, Develey
Rechtspraak

MERKENRECHT

Verhouding nationaal merk - GemeenschapsmerkHet is niet alleen mogelijk dat wegens taalkundige, culturele, sociale en economische verschillen een merk dat in een lidstaat onderscheidend vermogen mist, in een andere lidstaat wel onderscheidend vermogen bezit maar ook dat een merk zonder onderscheidend …

meer

IEPT20070925, Hof Arnhem, Scheepvaart-pictogrammencatalogus

IEPT20070925, Hof Arnhem, Scheepvaart-pictogrammencatalogus
Rechtspraak

AUTEURSRECHTBewijs makerschapMakerschap Stell terzake van selectie en volgorde van weergave van signs niet aannemelijk gewordenDe door [geïntimeerde sub 1] ontleende oorspronkelijke elementen van de catalogus van Stell zijn volgens deze vooral door hem gemaakte selecties van die signs en de volgorde waarin hij die …

meer

IEPT20071004, HvJEG, Henkel

IEPT20071004, HvJEG, Henkel
Rechtspraak

 

MERKENRECHT

Geen onderscheidend vermogengebaseerd op de totaalindruk die door de vorm en de schikking van de kleuren van dit merk wordt opgeroepen, en dat het heeft vastgesteld dat dit merk het niet mogelijk maakt, de waar te onderscheiden van die van de concurrenten in de betrokken sectorHet Gerecht heeft bij de …

meer

IEPT20071010, Hof Amsterdam, Armatuur

IEPT20071010, Hof Amsterdam, Armatuur
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

Geen oorspronkelijk werkUiterlijk zo zeer resultaat van een keuze die door technische uitgangspunten beperkt is, dat de GAN-armatuur niet als auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt.Gelet op hetgeen met betrekking tot de ruimte voor eigen creatieve inbreng door de beide deskundigen is …

meer

IEPT20071018, HvJEG, KommAustria v ORF

IEPT20071018, HvJEG, KommAustria v ORF
Rechtspraak

RECLAMERECHT

 

Televisiespel: telewinkelen of televisiereclameIndien kijkers een betaalnummer kunnen kiezen en tegen betaling kunnen deelnemen aan een spel waaraan een prijs is gebonden, is sprake vanTelewinkelen, wanneer werkelijk diensten worden aangeboden– telewinkelen in de zin van artikel 1, sub f, indien in die …

meer

IEPT20071009, Hof Amsterdam, Medi Lease v Medlease

IEPT20071009, Hof Amsterdam, Medi Lease v Medlease
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

AfstandGeen beroep meer op merkrechtenBij gelegenheid van de pleidooien heeft de advocaat van Medi Lease desgevraagd uitdrukkelijk verklaard - in overeenstemming met de eis zoals die tijdens de pleidooien is verminderd - dat Medi Lease wat betreft de door haar aangevoerde rechtsgronden geen enkel beroep …

meer

IEPT20071010, Rb Den Haag, OTI v Smartrac

IEPT20071010, Rb Den Haag, OTI v Smartrac
Rechtspraak

PUBLICATIE - OCTROOIRECHT

Bevoegdheid rechtbank Den HaagOnbetwiste grensoverschrijdende bevoegdheid rechtbank Den Haag ter zake van rechtmatigheid brieven over octrooiinbreuk OTI stelt dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd is uit hoofde van art. 80 lid 2 sub a en b ROW 1995, daarbij verwijzend naar het …

meer

IEPT20070920, Hof Den Haag, Technip Kinetisch stroomschema

IEPT20070920, Hof Den Haag, Technip Kinetisch stroomschema
Rechtspraak

AUTEURSRECHT - IPR

 

Goederenrechtelijke rechtskeuze Rechtskeuze voor Zwitsers recht voor overdracht internationaal auteursrecht op softwareprogrammaIn dit verband heeft het hof overwogen dat Zwitsers recht van toepassing is en dat naar Zwitsers recht geen vormvereisten gelden voor overdracht van auteursrecht.(...). …

meer

IEPT20070926, Rb Den Haag, Nooteboom v Faymonville

IEPT20070926, Rb Den Haag, Nooteboom v Faymonville
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

Nietigheid – could/would-testgeen uitvinding, maar louter toepassing van ambachtelijke vakkennis (would geen could).Naar het oordeel van de rechtbank wordt hier niets anders gezegd dan dat één-op-één smallere pendelassen moeten worden toegepast om de benodigde tussenwielruimte te krijgen. Niet dat …

meer

IEPT20070920, HvJEG, Benetton v G-Star

IEPT20070920, HvJEG, Benetton v G-Star
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Vormmerk

Vorm die wezenlijke waarde aan waar geeft per definitie uitgesloten als merk en kan ook niet door inburgering merk worden

 

De Hoge Raad wenst met andere woorden te vernemen of het gebruik dat vóór de inschrijvingsaanvraag van een teken als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van …

meer

IEPT20070913, Hof Amsterdam, Thuiskopie v Norma en Irda

IEPT20070913, Hof Amsterdam, Thuiskopie v Norma en Irda
Rechtspraak

UITVOEREND KUNSTENAARS - IPR

 

Strekking WNRDe WNR strekt tot uitwerking van het Verdrag van Rome en de Overeenkomst van GeneveGrief 1 komt op tegen het oordeel van de rechtbank dat de Wnr in het bijzonder strekt tot uitwerking van het Verdrag van Rome en daarbij ook beoogt uitvoering te geven aan de Overeenkomst van …

meer

IEPT20070913, Hof Den Haag, Netscape v Netschaap

IEPT20070913, Hof Den Haag, Netscape v Netschaap
Rechtspraak

MERKENRECHT

Geen gebruik domeinnaam als merkOf het gebruik van een domeinnaam als merkgebruik moet worden aangemerkt is afhankelijk van de opvatting van het publiek daaromtrent, welke opvatting door de wijze van gebruik van de domeinnaamhouder kan worden beïnvloedHet gebruik van een aanduiding als domeinnaam is op …

meer

IEPT20070913, Rb Amsterdam, Jellinek Privé

IEPT20070913, Rb Amsterdam, Jellinek Privé
Rechtspraak

ONEERLIJKE CONCURRENTIE

 

Geen onrechtmatige kruissubsidiëringTer beschikking stellen naam en exclusief doorverwijzen niet onrechtmatigOok met hetgeen Smith & Jones overigens heeft gesteld is voorshands niet aangetoond of anderszins aannemelijk geworden dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat SJM met …

meer

IEPT20070906, Hof Amsterdam, Mag Instrument v Magnum

IEPT20070906, Hof Amsterdam, Mag Instrument v Magnum
Rechtspraak

MERKENRECHT

Geen gevaar voor verwarringDe enkele overeenstemming van deze lettergreep met de merken van Mag Instrument is op zichzelf onvoldoende om hier te kunnen spreken van een overeenstemmend teken in de zin van het BVIE, ook niet indien daarbij in aanmerking wordt genomen dat het woord MAG het meest …

meer

IEPT20070913, HvJEG, Bainbridge

IEPT20070913, HvJEG, Bainbridge
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Totaalindruk overeenstemmingwanneer louter fonetische overeenstemming tussen twee tekens bestaat, is niet noodzakelijkerwijs sprake van verwarringsgevaar In casu heeft het Gerecht in de punten 116 en 117 van het bestreden arrest geoordeeld dat niet tot het bestaan van verwarringsgevaar kon worden …

meer

IEPT20070912, GvEA, Grana Biraghi v Grana Padano

IEPT20070912, GvEA, Grana Biraghi v Grana Padano
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Strijd met Beschermde Oorsprongsbenaming (“BOB”)Inschrijving merk Grana Biraghi stuit af op Beschermde Ooorsprongsbenaming Grana PadanoUit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep geen goede gronden had om te concluderen dat de inschrijving van het merk GRANA BIRAGHI geen inbreuk maakte op de BOB …

meer

IEPT20070911, HvJEG, Merck

IEPT20070911, HvJEG, Merck
Rechtspraak

OCTROOIRECHT - Minimum beschermingsduur octrooi - TRIPs

 

Bevoegdheid Hof - uitleg TRIPsHof bevoegd TRIPs-Overeenkomst uit te leggenDe WTO-overeenkomst is door de Gemeenschap en al haar lidstaten gesloten op grond van een gedeelde bevoegdheid en, zoals het Hof in punt 24 van het arrest Hermès reeds heeft opgemerkt, …

meer

IEPT20070911, HvJEG, Céline

IEPT20070911, HvJEG, Céline
Rechtspraak

MERKENRECHT

Gebruik ‘voor waren’Gebruik handelsnaam of statutaire naam enkel ter identificatie vennootschap of onderneming is geen gebruik voor waren Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem dient op zich echter niet ter onderscheiding van waren of diensten (zie in die zin arrest van …

meer

Pagina's