IEPT20090120, HvJEG, Sony v Falcon

IEPT20090120, HvJEG, Sony v Falcon
Rechtspraak

NABURIGE RECHTEN  IPR

 

Bescherming fonogrammenproducent*  de in richtlijn 2006/116 vastgelegde bescher-mingstermijn is van toepassing indien het voorwerp in een lidstaat werd beschermd, ook wanneer het betrokken voorwerp nooit eerder werd beschermd in de lidstaat waarin bescherming wordt gezocht

 

Bescherming …

meer

IEPT20090106, Hof Arnhem, Noordkaap v voice-over

IEPT20090106, Hof Arnhem, Noordkaap v voice-over
Rechtspraak

NABURIGE RECHTEN

 

Inspreker Voice-over is uitvoerend kunstenaar*  Van een zuiver technische bijdrage, zoals Noord-kaap heeft gesteld, was dan ook geen sprake.

Recht op billijke vergoeding*  Afwijkende afspraken dienen schriftelijk te zijn vastgelegdVorenbedoeld wettelijk vermoeden van overdracht laat onverlet dat …

meer

IEPT20090115, Rb Amsterdam, Partrust v Bartels Advocaten

IEPT20090115, Rb Amsterdam, Partrust v Bartels Advocaten
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Onrechtmatige, gericht tegen Partrust gevoerde campagne*  Wanneer wordt gekeken naar het geheel van de berichtgeving, dan is sprake van een gerichte tegen Partrust gevoerde campagne waarmee de grenzen van de maatschappelijke betamelijkheid zijn over-schreden, door het beeld naar voren te brengen dat …

meer

IEPT20081209, HvJEG, Radetzky-Orden v BKFR

IEPT20081209, HvJEG, Radetzky-Orden v BKFR
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Normaal gebruik door vereniging zonder winstoogmerk*  een merk wordt normaal wordt gebruikt wanneer een vereniging zonder winstoogmerk het merk in haar contacten met het publiek gebruikt in aankondigingen van manifestaties, op stukken voor zakelijk gebruik en op reclamemateriaal en dit merk bij het …

meer

IEPT20090113, Rb Den Haag, Young City Music v Fresh FM

IEPT20090113, Rb Den Haag, Young City Music v Fresh FM
Rechtspraak

RECLAMERECHT

 

Misleidende mailing: vergelijkt niet op objectieve wijze relevante, controleerbare en representatieve kenmerken met elkaar*  gelet op de sterke fluctuering van de luistercijfers en de marktaandelen van de betreffende radiostations, aan cijfers over de periode september/oktober 2008 - die gelet op de …

meer

IEPT20090113, Rb Breda, Loendersloot v Bacardi

IEPT20090113, Rb Breda, Loendersloot v Bacardi
Rechtspraak

MERKENRECHT - PROCESRECHT

 

Bewijsbeslag achteraf ongerechtvaardigd*  Voor de gerechtvaardigdheid van de gevraagde verloven dienen Bacardi c.s. staande te kunnen houden dat er concrete verdenkingen bestonden, ten tijde van de verzoekschriften, dat zich onder Loendersloot c.s. merkinbreukmakende producten van …

meer

IEPT20090106, Rb Breda, The Beat Factory v Handyman

IEPT20090106, Rb Breda, The Beat Factory v Handyman
Rechtspraak

MERKENRECHT PROCESRECHT

 

Geen spoedeisend belang*  voldoende aannemelijk dat in dit geval sprake is van een goedbedoelde en onschuldige actie van de werknemer van Handyman, juist gericht op het behartigen van het belang van The BEAT Factory, die dit zeer wel zó kon begrijpen en er zó ook profijt van had kunnen …

meer

IEPT20081119, Rb Den Haag, Ooit Tongeren

IEPT20081119, Rb Den Haag, Ooit Tongeren
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

In beginsel gerechtvaardigde reactie*  Als reactie op de negatieve publicaties in Vlaamse kranten over de familie [X] stond het naar het oordeel van de rechtbank in de bijzondere omstandigheden van dit geval voor het echtpaar [X] in beginsel dus wel degelijk vrij om desgevraagd door twee Nederlandse …

meer

IEPT20081224, Rb Utrecht, Berenschot Key Management Models

IEPT20081224, Rb Utrecht, Berenschot Key Management Models
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Makerschap eiser sub 3*  Hij heeft meegedacht over de opzet en de wijze van uitvoering van het boek, aangeleverde modellen van correcties voorzien en deze correcties besproken met [eiser sub1] en [eiser sub2].

Gemeenschappelijk auteursrecht*  Uit de in deze verklaring geschetste gang van zaken volgt …

meer

IEPT20081218, Rb Breda, TROS Opgelicht

IEPT20081218, Rb Breda, TROS Opgelicht
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

[Via: Remco Klöters, Van Kaam Advocaten

 

Geen ongerechtvaardigd vermoeden van malafide praktijken*  Reeds het enkele feit van kennelijk meerdere zakelijke initiatieven met deze gevolgen en het (opnieuw) betrokken zijn in een centrale rol bij een volgend initiatief -de uitgifte van het recent …

meer

IEPT20081223, Rb Amsterdam, IZZ v Agis

IEPT20081223, Rb Amsterdam, IZZ v Agis
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Geen gevaar voor verwarring*  Voorshands is, uitgaande van het merk zoals het is gedeponeerd en gezien het "dominante" bestanddeel IZZ, geen sprake van verwarringsgevaar.

ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING

 

Onvoldoende afstand van concurrent*  Zij profiteert hiermee overmatig van de inspanningen die IZZ …

meer

IEPT20081203, Rb Den Bosch, Cyclomedia v Ferro

IEPT20081203, Rb Den Bosch, Cyclomedia v Ferro
Rechtspraak

 

BEDRIJFSGEHEIMEN

 

Geen onrechtmatige toegang tot bedrijfsgeheimen*  Uit de gedingstukken en het verhandelde ter comparitie valt op te maken dat de vertrouwelijke informatie die aan Ferro Informatie Systemen B.V. zou zijn verstrekt en waarover in de geheimhoudingsovereenkomst wordt gesproken, in casu bestaat uit …

meer

IEPT20081222, HvJEG, The Wellcome Foundation v Paranova - Zovirax

IEPT20081222, HvJEG, The Wellcome Foundation v Paranova - Zovirax
Rechtspraak

MERKENRECHT UITPUTTING VRIJ VERKEER

 

Ompakken - nieuwe verpakking - reputatieschade*  wanneer vaststaat dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij dit product wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling ervan in de lidstaat van invoer, het ontwerp van deze …

meer

IEPT20081231, Rb Den Haag, Knooble v Staat & NNI

IEPT20081231, Rb Den Haag, Knooble v Staat & NNI
Rechtspraak

 

AUTEURSRECHT

 

NEN-normen auteursrechtelijk beschermd, zolang nog niet bekend gemaakt conform Bekendmakingswet*  Zolang echter de inhoud van de NEN-normen niet op de hiervoor beschreven wijze is bekend gemaakt en de voorschriften van het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003 in zoverre nog niet in …

meer

IEPT20081218, Rb Dordrecht, To The Point

IEPT20081218, Rb Dordrecht, To The Point
Rechtspraak

OVEREENKOMSTENRECHT - PROCESRECHT

 

Uitleg concurrentiebeding*  Beide partijen hebben de door hen gegeven uitleg aan de hand van praktijkvoorbeelden onderbouwd en beide standpunten zijn verdedigbaar. Het kader van een kort geding leent zich niet voor een uitvoerig onderzoek naar en bewijslevering ter zake van de …

meer

IEPT20081223, Hof Amsterdam, Intersong v Van Hemert

IEPT20081223, Hof Amsterdam, Intersong v Van Hemert
Rechtspraak

[Via Margriet Koedooder]

AUTEURSRECHT - UITGAVEOVEREENKOMST

 

Ingebrekestelling*  Doch ook indien dit anders mocht zijn is Intersong in ieder geval bij de aangetekende brief van 15 april 2006, waarbij de brief van 8 december 2005 als bijlage was meegezonden, op voldoende duidelijke wijze in gebreke gesteld.

meer

IEPT20081230, Rb Rotterdam, La Vita

IEPT20081230, Rb Rotterdam, La Vita
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Geen verwarringsgevaar La Vita-ondernemingen in Brielle en Maassluis*  Vanwege weinig sterke onderscheidend vermogen en de twee steden liggen weliswaar hemelsbreed niet ver uit elkaar liggen, maar zijn - gelet op de (natuurlijke) scheidslijn door de Nieuwe Waterweg - onderling lastig (per …

meer

Pagina's