IEPT20080522, Hof Den Haag, Footwear v Converse

IEPT20080522, Hof Den Haag, Footwear v Converse
Rechtspraak

MODELRECHT

 

Geen inbreukAndere totaalindruk in de ogen van de geïnformeerde gebruiker - de (overwegend jonge) consument die modieuze (gym)schoenen koopt -: een opvallende en hippe hoge gymschoen van het populaire merk All Star, enerzijds, en een gymschoen die modieus sportief/klassiek is, bestemd voor een iets …

meer

IEPT20080206, Rb Amsterdam, Landmark v Gemeente Amsterdam

IEPT20080206, Rb Amsterdam, Landmark v Gemeente Amsterdam
Rechtspraak

DATABANKENRECHT

 

Gemeente Amsterdam geen producent databank bodemonderzoekgegevens,

nu van een risicodragende investering niet gebleken is: voor aanleggen databank staan publieke middelen ter beschikking, die gedeeltelijk komen uit de eigen middelen en gedeeltelijk uit een speciale rijksbijdrage. Om producent te …

meer

IEPT20080514, Rb Haarlem, Staat v A-Group en IS Interned Services

IEPT20080514, Rb Haarlem, Staat v A-Group en IS Interned Services
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Onrechtmatige uiting A-GroupDat de uitlatingen van A-Group als onrechtmatig moeten worden beoordeeld voor zover zij de strekking hebben de Belastingdienst of mr. […] te betichten van racisme, corruptie, machtsmisbruik en discriminatie, nu de uitlatingen daarvoor geen feitelijke onderbouwing hebben …

meer

IEPT20080522, Rb Alkmaar, Svenska Skum v InnoVfoam

IEPT20080522, Rb Alkmaar, Svenska Skum v InnoVfoam
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

WerkAuteursrecht op datasheets niet bestredenSvenska Skum heeft gesteld dat de teksten, tekeningen en fotoafbeeldingen op haar datasheets, die als productie 2 bij de dagvaarding zijn overgelegd, auteursrechtelijk beschermde werken zijn in de zin van artikel 10 lid I onder 1,9 en II van de Auteurswet. …

meer

IEPT20080521, Rb Den Haag, Denios v Denios

IEPT20080521, Rb Den Haag, Denios v Denios
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Impliciete auteursrechtlicentieDochter uit hoofde van verhoudingen binnen Denios-groep en exclusieve samenwerkingsovereenkomst gerechtigd tot bewerken en verder openbaarmaken beeldmateriaal, met inachtneming van bepalingen inzake huisstijl en uitstraling. Voor de beantwoording van de vraag of de …

meer

IEPT20080521, Rb Den Haag, Green Earth v Marine Bioproducts

IEPT20080521, Rb Den Haag, Green Earth v Marine Bioproducts
Rechtspraak

MEDEDINGINGSRECHT

 

Toegestane specialisatie-overeenkomst*  Een complementaire samenwerking tussen niet-concurrenten bij de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw product.Aldus is economisch gezien sprake van een specialisatieovereenkomst. Green Earth brengt (tot dan toe niet geëxploiteerde) rechten op relevante …

meer

IEPT20080520, Rb Den Haag, Dedon v Suprento

IEPT20080520, Rb Den Haag, Dedon v Suprento
Rechtspraak

MODELRECHTEN

 

Vermoeden van geldigheidZolang vordering tot nietigverklaring niet is ingesteld bij BHIM brengt het vermoeden van geldigheid mee dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van de Gemeenschapsmodellen.Hetgeen De Schiffart stelt in verband met de nieuwheid van de Gemeenschapsmodellen …

meer

IEPT20080515, Rb Amsterdam, De Roy van Zuydewijn v Parool

IEPT20080515, Rb Amsterdam, De Roy van Zuydewijn v Parool
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Redactie in mindere mate verantwoordelijk voor inhoud columnJuist is dat de zorgplicht van Het Parool voor de inhoud van een column minder ver strekt dan haar verantwoordelijkheid voor de juistheid van in het dagblad geplaatste nieuwsberichten.Het Parool heeft betoogd dat de redactie inhoudelijk slechts …

meer

IEPT20080515, Rb Den Haag, Tieleman Food cs v Meyn

IEPT20080515, Rb Den Haag, Tieleman Food cs v Meyn
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Geen inventiviteitDe vakman zal, geconfronteerd met het probleem hoe kan worden bereikt dat visuele inspectie van de vogel kan plaatsvinden nu de ingewanden geheel van de vogel zijn losgemaakt, begrijpen dat daartoe vogel en ingewanden bij elkaar gehouden moeten worden tot het moment van inspectie en …

meer

IEPT20080508, Hof Amsterdam, Hollandia v Hollander

IEPT20080508, Hof Amsterdam, Hollandia v Hollander
Rechtspraak

MERKENRECHT - PROCESRECHT

 

Geen schorsing hoger beroep Noch in het BVIE noch elders in de wet is voorzien in de mogelijkheid van schorsing van de procedure in hoger beroep van een kort geding in afwachting van beslissingen van het BBIE in opposities AP heeft op 26 oktober 2006 de beeldmerken Hollander en It must be …

meer

IEPT20080508, HvJEG, Eurohypo

IEPT20080508, HvJEG, Eurohypo
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Beoordeling samengesteld merkhet Gerecht heeft nagegaan of het merk, in zijn geheel beschouwd, beschrijvend is.

 

Grondslag weigeringsgrond art. 7(1)(b) GMeV is waarborgen identiteit van de oorsprongHet Gerecht heeft aldus bij de analyse van het merk EUROHYPO met name nagelaten rekening te houden met …

meer

IEPT20080507, Rb Utrecht, Glassconnect v Auto R.A.S.

IEPT20080507, Rb Utrecht, Glassconnect v Auto R.A.S.
Rechtspraak

FRANCHISEOVEREENKOMST

 

Vernietiging overeenkomst wegens dwalinghet belang van Auto R.A.S. bij toetreding tot de franchiseorganisatie van Glassconnect was vooral gelegen in de mogelijkheid om te kunnen factureren bij verzekeraars (zoals Achmea) en zodoende te kunnen concurreren met bijvoorbeeld Carglass en die …

meer

IEPT20080507, Rb Den Haag, MSN-lock

IEPT20080507, Rb Den Haag, MSN-lock
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

MSN niet verworden tot soortnaamUnicaresoft heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het werken met Messenger (vrijwel) nooit wordt omschreven als chatten.Het in aanmerking komende publiek is naar voorlopig oordeel het publiek dat met enige regelmaat een chatprogramma gebruikt. Het gaat er dan dus om …

meer

IEPT20080429, Rb Den Haag, Mad Dog Athletics v Batavus (Spinner)

IEPT20080429, Rb Den Haag, Mad Dog Athletics v Batavus (Spinner)
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Vermoeden van geldigheid GemeenschapsmerkIn kort geding kan verval van het merkrecht niet worden uitgesproken. Het criterium is dat er een redelijke mate van waarschijnlijkheid moet zijn dat de bevoegde instantie, indien deze daartoe zou worden aangezocht, daartoe zou besluiten. Artikel 95 Gmerk-Vo, dat …

meer

IEPT20080429, Rb Den Haag, Boerengolf

IEPT20080429, Rb Den Haag, Boerengolf
Rechtspraak

 

 

MERKENRECHT

 

Vermoeden van geldigheid GemeenschapsmerkZolang geen vordering tot nietigverklaring gemeenschapsmerk bij BHIM is ingesteld brengt het vermoeden van geldigheid mee dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van de GemeenschapsmerkenIn dit verband is van belang dat artikel 95 lid …

meer

IEPT20080416, GvEA, Citibank v Citi

IEPT20080416, GvEA, Citibank v Citi
Rechtspraak

MERKENRECHT

CITI overeenstemmend met ouder bekend Gemeenschapsmerk CITIBANK (artikel 8(5) GMeV)Nu vast staat dat CITIBANK bekend merk is, is geen uitspraak nodig over bekendheid van andere tot merkenfamilie behorende merkenGelet op het feit dat partijen het erover eens zijn dat het merk CITIBANK bekend is, dient in …

meer

IEPT20080423, Rb Leeuwarden, De Kameleon

IEPT20080423, Rb Leeuwarden, De Kameleon
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

MakerschapScript theatervoorstelling is niet onder leiding en toezicht van De Kameleon II tot stand gekomenAllereerst dient geoordeeld te worden over de vraag of het script voor de theatervoorstelling 'De Kameleon Ontvoerd', onder leiding en toezicht van Kameleon II tot stand is gekomen. In dat geval …

meer

IEPT20080424, Rb Amsterdam, Klashorst v Van de Kerkhof

IEPT20080424, Rb Amsterdam, Klashorst v Van de Kerkhof
Rechtspraak

EXPLOITATIEOVEREENKOMST

 

Toewijzing afleggen rekening en verantwoordingLos van de vraag hoe de samenwerking precies moet worden gekwalificeerd kan naar normen van redelijkheid en billijkheid van Van Rossum B.V. en Van de Kerkhof B.V. worden verlangd dat zij inzicht verschaffen aan Klashorst over de aangeleverde …

meer

IEPT20080327, Rb Den Haag, Nike

IEPT20080327, Rb Den Haag, Nike
Rechtspraak

PROCESRECHT

 

Beslag tot afgifte bescheiden geweigerdHet verlof tot het leggen van beslag op bescheiden betreffende de inbreuk gebaseerd op artikel 730 Rv jo artikel 843 Rv afgewezen, omdat artikel 843 Rv en art. 2.22(4) BVIE geen recht op afgifte van die bescheiden geeft, maar enkel op verstrekking van inzage, …

meer

IEPT20080416, Rb Den Haag, Sisvel v Acer Computer

IEPT20080416, Rb Den Haag, Sisvel v Acer Computer
Rechtspraak

PROCESRECHT

 

Exhibitieplicht art. 843a RvAcer heeft rechtmatig belangOp zich heeft Acer terecht aangevoerd dat staving van haar verweer tegen de vorderingen van SISVEL in de hoofdzaak, alsmede staving van haar eis in reconventie een rechtmatig belang is in de zin van artikel 843a Rv. Daarnaast is juist dat onder …

meer

Pagina's