IEPT20080207, Hof Den Haag, Hartman v Garden Impressions

IEPT20080207, Hof Den Haag, Hartman v Garden Impressions
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Schadevergoeding bestaande uit winstafdrachthet bepaalde in artikel 6:104 BW is in overeenstemming met de inhoud van de HandhavingsrichtlijnDe Richtlijn is inmiddels in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd door de inwerkingtreding, per 1 mei 2007, van de Wet van 18 maart 2007 (...) ter uitvoering van …

meer

IEPT20080131, Hof Den Haag, Soldaat van Oranje

IEPT20080131, Hof Den Haag, Soldaat van Oranje
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Overgangsrecht artikelen 45a-g AwDe per 1 augustus 1985 ingevoerde wetsartikelen 45a tot en met 45g Aw niet van toepassing op in 1977 voltooide filmHolierhoek neemt het standpunt in dat deze bepaling slechts ziet op filmwerken waarvan met het tot stand brengen op 1 augustus 1985 een aanvang is gemaakt, …

meer

IEPT20080212, Hof Den Bosch, Europochette

IEPT20080212, Hof Den Bosch, Europochette
Rechtspraak

MODELRECHT

Nieuwe vorm bestekhouderEuropochette wijkt op meer dan slechts onbelangrijke details af van de modellen die volgens Driessen al eerder bestonden: ten aanzien van de chopstickzakjes geldt dat deze - ge-zien de maatvoering - slechts bestemd zijn voor het presenteren van (oosterse) eetstokjes en deze gezien de …

meer

IEPT20080214, HvJEG, Dynamic Medien v Avides Media

IEPT20080214, HvJEG, Dynamic Medien v Avides Media
Rechtspraak

VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

 

FilmkeuringHet vrij verkeer van goederen verzet zich niet tegen een Duitse wettelijke bepaling die de postorderverkoop van beelddragers (dvd’s, video’s) verbiedt wanneer daarop niet staat vermeld dat zij een Duitse leeftijdskeuring hebben ondergaanArtikel 28 EG verzet zich niet tegen een …

meer

IEPT20080215, HR, Rockwool v Isover

IEPT20080215, HR, Rockwool v Isover
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Nietigheid werkwijzeoordeel dat bij de beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van de werkwijze niet van belang is of de minerale wol of de toepassing daarvan als kweekmedium nieuw en inventief zijn, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.Uitgangspunt voor de beoordeling van de …

meer

IEPT20080215, HR, Rockwool v St Gobain

IEPT20080215, HR, Rockwool v St Gobain
Rechtspraak

 

OCTROOIRECHT

Bewijsvermoeden toepassing werkwijzeGeslaagde bewijsopdracht bracht met zich dat ervan moest worden uitgegaan dat St. Gobain de door haar opgegeven werkwijze inderdaad toepaste, van welke werkwijze steeds door partijen en het hof stilzwijgend is aangenomen dat die niet beantwoordt aan de letter van de …

meer

IEPT20080129, Hof Amsterdam, Brass & Boom v Zarex

IEPT20080129, Hof Amsterdam, Brass & Boom v Zarex
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

OntleningUitgangspunt is dat niet reeds het enkele feit dat tussen de B&B vazen I, II en III enerzijds en de Alu Baroque vaas anderzijds punten van overeenstemming bestaan, het vermoeden wettigt dat dit laatste de vrucht is van bewuste of onbewuste ontlening.Als het hof voorshands aanneemt dat dit …

meer

IEPT20080207, Rb Dordrecht, Sfeerhaarden

IEPT20080207, Rb Dordrecht, Sfeerhaarden
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Narvik Nova is een werkDe totaalindruk van de Narvik Nova wijkt duidelijk en in relevante mate af van de tot dan gangbare modellen, waarbij het frame en de luchtroosters een prominente plaats innemen. De totaalindruk van de Narvik Nova wijkt duidelijk en in relevante mate af van de tot dan gangbare …

meer

IEPT20080213, Rb Den Haag, MSD v Generieken

IEPT20080213, Rb Den Haag, MSD v Generieken
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

InventiviteitDosering van 70mg éénwekelijks niet inventief: De meest nabije stand van de techniek wordt gevormd door de publicatie Lunar News July 1996. Dat is ook de opvatting van de Oppositie Afdeling geweest die oordeelde over de inventiviteit van EP 292. (...). 

Waar het bovendien bij de …

meer

IEPT20080208, Rb Den Haag, Electronische sigaret

IEPT20080208, Rb Den Haag, Electronische sigaret
Rechtspraak

GENEESMIDDEL - RECLAMEVERBOD

 

Geneesmiddelgeenszins valt uit te sluiten dat de elektronische sigaret moet worden aangemerkt als geneesmiddel in de zin van voormelde richtlijn en in de zin van de Geneesmiddelenwet.Gedaagde heeft in dat verband aangevoerd dat de werkzame stof nicotine op zichzelf nog geen geneesmiddel …

meer

IEPT20080211, BenGH, IWC v Michel

IEPT20080211, BenGH, IWC v Michel
Rechtspraak

BENELUX MERKENWET

 

Gebruik te kwader trouw artikel 13(5) BMWNiet beperkt tot gevallen van piraterijUit de Memorie van Toelichting bij het Protocol, zoals hiervoor onder 11 is geciteerd, blijkt dat artikel 13.A, lid 5, evenals artikel 13bis, lid 1, in de BMW is opge-nomen naar aanleiding van de wens om merkenpiraterij, …

meer

IEPT20080206, Rb Amsterdam, Maxima v Party

IEPT20080206, Rb Amsterdam, Maxima v Party
Rechtspraak

PORTRETRECHT

 

Redelijk belangDat lezers van Party het “leuk” vinden om te zien dat Prinses Maxima ook “gewoon moeder is” vormt geen rechtens te respecteren belang die een rechtvaardiging kan opleveren voor een inbreuk als de onderhavige op de privacy van Prinses Maxima en haar twee dochters.Onder het redelijk …

meer

IEPT20080131, GvEA, Kwekersrecht Nadorcott mandarijnen

IEPT20080131, GvEA, Kwekersrecht Nadorcott mandarijnen
Rechtspraak

KWEKERSRECHT –PROCESRECHT

 

Niet-ontvankelijkheid cooperatieCriteria voor ontvankelijkheid beroepsverenigingVolgens de rechtspraak is een beroep tot nietig-verklaring van een beroepsvereniging die is opgericht ter verdediging en vertegenwoordiging van de belangen van haar leden, ontvankelijk ten eerste wanneer zij …

meer

IEPT20080108, Hof Den Bosch, Dijkzicht v Euro Management

IEPT20080108, Hof Den Bosch, Dijkzicht v Euro Management
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Verval wegens niet normaal gebruik

 

BelanghebbendeGeen belanghebbende in geval van misbruik van bevoegdheid, maar daarvan is in casu geen sprakeHet begrip 'belanghebbende' in verband met het inroepen van verval dient op zichzelf ruim uitgelegd te worden. EMC België valt daar in beginsel onder; dat is …

meer

IEPT20080124, Rb Amsterdam, Brein v ShareConnector

IEPT20080124, Rb Amsterdam, Brein v ShareConnector
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

ShareConnector maakt niet zelf openbaarShareConnector beschikt zelf niet over bestanden en kan deze dus ook niet aanbieden. M al dan niet samen met anderen, selecteert en indexeert de via het eDonkey netwerk beschikbare bestanden en maakt deze geselecteerde bestanden toegankelijk via het eDonkey …

meer

IEPT20080122, Rb Amsterdam, Amstel Live

IEPT20080122, Rb Amsterdam, Amstel Live
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Uitleg licentie-overeenkomstAmstel c.s. wordt gevolgd in haar standpunt dat uit dit artikel volgt dat in het geval Amstel c.s. haar Right of First Refusal niet wenst uit te oefenen, en zij dus niet wenst deel te nemen aan een ander door One and Only te organiseren evenement, One and Only voor het …

meer

IEPT20071004, Hof Amsterdam, Reisbureau Rita

IEPT20071004, Hof Amsterdam, Reisbureau Rita
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

UitingsvrijheidDat er in de gegeven omstandigheden niettemin ruimte was voor een inbeslagname van de poster op de voet van artikel 96 Sv ziet het hof niet: ook voor het Openbaar Ministerie moet voldoende duidelijk zijn geweest dat het vertonen van de poster bijdroeg aan een actueel publiek debat waarvan de …

meer

IEPT20080103, Rb Breda, VDN Infra v Van den Noort

IEPT20080103, Rb Breda, VDN Infra v Van den Noort
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Gebruik VDN-logo als handelsnaamVaststaat dat C.J. van den Noort BV. van Van den Noort Akkerbouw B.V. sinds 16 mei 2000 over een bedrijfsbestelauto beschikken waarop de lettercombinatie VDN is weergegeven. Deze bedrijfsbestelauto rijdt al zeven jaar lang dagelijks in een beperkte regio naar alle …

meer

IEPT20071129, Hof Amsterdam, Charlie en Chaplin

IEPT20071129, Hof Amsterdam, Charlie en Chaplin
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Verval auteursrecht bij gebreke modelrechtelijke instandhoudingsverklaringNu ten tijde van het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het modeldepot (in 1993) het auteursrecht aan haar toebehoorde, bracht de werking van 21 lid 3 BTMW (oud) mee dat toen ook het auteursrecht met …

meer

IEPT20080122, Hof Den Bosch, Postwanorder v Otto

IEPT20080122, Hof Den Bosch, Postwanorder v Otto
Rechtspraak

RECLAMERECHT - OVEREENKOMST

 

FOUTIEVE PRIJS € 99,90 VOOR LCD-TV: Geen geldig aanbod – geen overeenstemming wil en verklaring - art. 3:33 BWOtto heeft genoegzaam aangetoond dat door een fout in haar computersysteem de bij de wandsteun behorende prijs abusievelijk als koopprijs bij de lcd televisie is vermeld, zodat …

meer

Pagina's