IEPT20071018, HvJEG, KommAustria v ORF

IEPT20071018, HvJEG, KommAustria v ORF
Rechtspraak

RECLAMERECHT

 

Televisiespel: telewinkelen of televisiereclameIndien kijkers een betaalnummer kunnen kiezen en tegen betaling kunnen deelnemen aan een spel waaraan een prijs is gebonden, is sprake vanTelewinkelen, wanneer werkelijk diensten worden aangeboden– telewinkelen in de zin van artikel 1, sub f, indien in die …

meer

IEPT20071009, Hof Amsterdam, Medi Lease v Medlease

IEPT20071009, Hof Amsterdam, Medi Lease v Medlease
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

AfstandGeen beroep meer op merkrechtenBij gelegenheid van de pleidooien heeft de advocaat van Medi Lease desgevraagd uitdrukkelijk verklaard - in overeenstemming met de eis zoals die tijdens de pleidooien is verminderd - dat Medi Lease wat betreft de door haar aangevoerde rechtsgronden geen enkel beroep …

meer

IEPT20071010, Rb Den Haag, OTI v Smartrac

IEPT20071010, Rb Den Haag, OTI v Smartrac
Rechtspraak

PUBLICATIE - OCTROOIRECHT

Bevoegdheid rechtbank Den HaagOnbetwiste grensoverschrijdende bevoegdheid rechtbank Den Haag ter zake van rechtmatigheid brieven over octrooiinbreuk OTI stelt dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd is uit hoofde van art. 80 lid 2 sub a en b ROW 1995, daarbij verwijzend naar het …

meer

IEPT20070920, Hof Den Haag, Technip Kinetisch stroomschema

IEPT20070920, Hof Den Haag, Technip Kinetisch stroomschema
Rechtspraak

AUTEURSRECHT - IPR

 

Goederenrechtelijke rechtskeuze Rechtskeuze voor Zwitsers recht voor overdracht internationaal auteursrecht op softwareprogrammaIn dit verband heeft het hof overwogen dat Zwitsers recht van toepassing is en dat naar Zwitsers recht geen vormvereisten gelden voor overdracht van auteursrecht.(...). …

meer

IEPT20070926, Rb Den Haag, Nooteboom v Faymonville

IEPT20070926, Rb Den Haag, Nooteboom v Faymonville
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

Nietigheid – could/would-testgeen uitvinding, maar louter toepassing van ambachtelijke vakkennis (would geen could).Naar het oordeel van de rechtbank wordt hier niets anders gezegd dan dat één-op-één smallere pendelassen moeten worden toegepast om de benodigde tussenwielruimte te krijgen. Niet dat …

meer

IEPT20070920, HvJEG, Benetton v G-Star

IEPT20070920, HvJEG, Benetton v G-Star
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Vormmerk

Vorm die wezenlijke waarde aan waar geeft per definitie uitgesloten als merk en kan ook niet door inburgering merk worden

 

De Hoge Raad wenst met andere woorden te vernemen of het gebruik dat vóór de inschrijvingsaanvraag van een teken als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van …

meer

IEPT20070913, Hof Amsterdam, Thuiskopie v Norma en Irda

IEPT20070913, Hof Amsterdam, Thuiskopie v Norma en Irda
Rechtspraak

UITVOEREND KUNSTENAARS - IPR

 

Strekking WNRDe WNR strekt tot uitwerking van het Verdrag van Rome en de Overeenkomst van GeneveGrief 1 komt op tegen het oordeel van de rechtbank dat de Wnr in het bijzonder strekt tot uitwerking van het Verdrag van Rome en daarbij ook beoogt uitvoering te geven aan de Overeenkomst van …

meer

IEPT20070913, Hof Den Haag, Netscape v Netschaap

IEPT20070913, Hof Den Haag, Netscape v Netschaap
Rechtspraak

MERKENRECHT

Geen gebruik domeinnaam als merkOf het gebruik van een domeinnaam als merkgebruik moet worden aangemerkt is afhankelijk van de opvatting van het publiek daaromtrent, welke opvatting door de wijze van gebruik van de domeinnaamhouder kan worden beïnvloedHet gebruik van een aanduiding als domeinnaam is op …

meer

IEPT20070913, Rb Amsterdam, Jellinek Privé

IEPT20070913, Rb Amsterdam, Jellinek Privé
Rechtspraak

ONEERLIJKE CONCURRENTIE

 

Geen onrechtmatige kruissubsidiëringTer beschikking stellen naam en exclusief doorverwijzen niet onrechtmatigOok met hetgeen Smith & Jones overigens heeft gesteld is voorshands niet aangetoond of anderszins aannemelijk geworden dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat SJM met …

meer

IEPT20070906, Hof Amsterdam, Mag Instrument v Magnum

IEPT20070906, Hof Amsterdam, Mag Instrument v Magnum
Rechtspraak

MERKENRECHT

Geen gevaar voor verwarringDe enkele overeenstemming van deze lettergreep met de merken van Mag Instrument is op zichzelf onvoldoende om hier te kunnen spreken van een overeenstemmend teken in de zin van het BVIE, ook niet indien daarbij in aanmerking wordt genomen dat het woord MAG het meest …

meer

IEPT20070913, HvJEG, Bainbridge

IEPT20070913, HvJEG, Bainbridge
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Totaalindruk overeenstemmingwanneer louter fonetische overeenstemming tussen twee tekens bestaat, is niet noodzakelijkerwijs sprake van verwarringsgevaar In casu heeft het Gerecht in de punten 116 en 117 van het bestreden arrest geoordeeld dat niet tot het bestaan van verwarringsgevaar kon worden …

meer

IEPT20070912, GvEA, Grana Biraghi v Grana Padano

IEPT20070912, GvEA, Grana Biraghi v Grana Padano
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Strijd met Beschermde Oorsprongsbenaming (“BOB”)Inschrijving merk Grana Biraghi stuit af op Beschermde Ooorsprongsbenaming Grana PadanoUit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep geen goede gronden had om te concluderen dat de inschrijving van het merk GRANA BIRAGHI geen inbreuk maakte op de BOB …

meer

IEPT20070911, HvJEG, Merck

IEPT20070911, HvJEG, Merck
Rechtspraak

OCTROOIRECHT - Minimum beschermingsduur octrooi - TRIPs

 

Bevoegdheid Hof - uitleg TRIPsHof bevoegd TRIPs-Overeenkomst uit te leggenDe WTO-overeenkomst is door de Gemeenschap en al haar lidstaten gesloten op grond van een gedeelde bevoegdheid en, zoals het Hof in punt 24 van het arrest Hermès reeds heeft opgemerkt, …

meer

IEPT20070911, HvJEG, Céline

IEPT20070911, HvJEG, Céline
Rechtspraak

MERKENRECHT

Gebruik ‘voor waren’Gebruik handelsnaam of statutaire naam enkel ter identificatie vennootschap of onderneming is geen gebruik voor waren Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem dient op zich echter niet ter onderscheiding van waren of diensten (zie in die zin arrest van …

meer

IEPT20070907, HR, Lely v Delaval

IEPT20070907, HR, Lely v Delaval
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Beschermingsomvang octrooiIn het arrest van 1995 is aldus tot uitdrukking gebracht dat 'hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is', onderscheidenlijk 'de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte' niet langer als uitgangspunt dient, doch als …

meer

IEPTIEPT20070905, Rb Amsterdam, Gallup v Nipo

IEPTIEPT20070905, Rb Amsterdam, Gallup v Nipo
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Geen beëindigingsgrond licentieLeden van IAPOI, GIRI en Gallup International gerechtigd tot gebruik merk en enkele feit dat de merkhouder, Gallup Inc., lidmaatschap heeft opgezegd is onvoldoende voor beëindiging gebruiksrecht nu nergens  is bedongen dat gebruiksrecht eindigt in geval van breuk met …

meer

IEPT20070906, Rb Amsterdam, Royal Asscher Diamonds v Royal Diamonds Amsterdam

IEPT20070906, Rb Amsterdam, Royal Asscher Diamonds v Royal Diamonds Amsterdam
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

Geen verwarringsgevaar

Onvoldoende gelijkenisVooropgesteld wordt dat de formeel door partijen gehanteerde handelsnamen Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij B.V., Royal Asscher Cut (van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij), en Royal Diamonds Amsterdam (B.V.) (van Royal Diamonds Amsterdam) …

meer

IEPT20070831, Rb Almelo, Vestia v Vestion

IEPT20070831, Rb Almelo, Vestia v Vestion
Rechtspraak

 

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er voorshands bij het grote publiek en de gemiddelde consument geen gevaar voor verwarring te duchten ten aanzien van de namen Vestia en Vestion. Dit verwarringsgevaar dient te worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval, welke de …

meer

IEPT20070823, Rb Zutphen, Doornewaard v Air Force

IEPT20070823, Rb Zutphen, Doornewaard v Air Force
Rechtspraak

Rechtbank Den Haag exclusief bevoegd inzake opheffing conservatoir bewijsbeslag op grond van octrooirechtAangezien de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht slechts kan blijken uit een beoordeling van de vraag over de geldigheid en handhaving van octrooien, is krachtens artikel 80(2)(a) van de …

meer

IEPT20070828, Hof Den Bosch, Implanon

IEPT20070828, Hof Den Bosch, Implanon
Rechtspraak

PRODUKTAANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

 

“Letsel” – artikel 6:190 BWBegrip “letsel” omvat inbreuken op fysieke integriteit, zoals zwangerschapHet hof dient art. 6:190 BW uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de Europese Richtlijn 85/374. Uitgangspunt van die richtlijn is onder meer …

meer

Pagina's