IEPT20071120, GvEA, Castellani

IEPT20071120, GvEA, Castellani
Rechtspraak

MERKENRECHTGeen overeenstemming met Duitse woordmerken Castellum en CastellucaBij globale beoordeling volstaat het visuele, fonetische en begripsmatige verschil om verwarringsgevaar bij de gemiddelde Duitse consument als gevolg van de gelijkenissen tussen de beide tekens te verhinderen, ook al zijn de erdoor …

meer

IEPT20071115, Hof Den Haag, Flower Remedies v Healing Herbs

IEPT20071115, Hof Den Haag, Flower Remedies v Healing Herbs
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Nietigheid woordmerken

  • Overgangsrecht

Nietigheid merken te beoordelen naar wettekst ten tijde van depot voor 1 januari 1996 – geen rechtstreekse werking richtlijnDe woordmerken a tot en met c zijn gedeponeerd vóór 1 januari 1993, de datum waarop de Eerste Richtlijn 89!1 04 EEG van de Raad van 21 …

meer

IEPT20071122, HvJEG, Fincas Tarragona

IEPT20071122, HvJEG, Fincas Tarragona
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Algemeen bekend merkMerk moet algemeen bekend zijn op het gehele grondgebied van de lidstaat waar het is ingeschreven of in een aanmerkelijk gedeelte ervan Bij gebreke van precisering in die zin in de uitgelegde gemeenschapsbepaling kan zeker niet worden verlangd dat het merk algemeen bekend is op het …

meer

IEPT20071122, Rb Amsterdam, Deventer Moordzaak - Oordeel Zelf

IEPT20071122, Rb Amsterdam, Deventer Moordzaak - Oordeel Zelf
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Smaad – art. 261 SrIn samenhang met zijn eerdere expliciete uitlatingen, kan het pamflet “Oordeel Zelf!” worden aangemerkt als smaadschrift in de zin van artikel 261 SrHoewel in het pamflet “Oordeel Zelf!” de letterlijke tekst van de telastegelegde uitlating niet is terug te vinden, heeft …

meer

IEPT20071122, EHRM, Voskuil v Nederland

IEPT20071122, EHRM, Voskuil v Nederland
Rechtspraak

Verschoningsrecht journalistWhatever the consequences might have been for the source, the Court is struck by the lengths to which the Netherlands authorities were prepared to go to learn his or her identity. (...). The Court finds that the facts to be considered tip the balance of competing interests in favour of the …

meer

IEPT20071108, Hof Amsterdam, Scapa v Adidas

IEPT20071108, Hof Amsterdam, Scapa v Adidas
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Gebruik – vrijhoudingsbehoefteBescherming 3-strepen merk tegen gebruik waardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd oordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk van Adidas beperkt vrijhoudingsbehoefte nietHet moge zo zijn …

meer

IEPT20071108, HvJEG, SIAE

IEPT20071108, HvJEG, SIAE
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Niet bij Commissie gemeld Italiaans technische voorschrift om SIAE-teken op cd’s aan te brengen onverbindend voor particuliernationale bepalingen zoals die welke in de hoofdzaak aan de orde zijn, waarbij ná de inwerkingtreding van richtlijn 83/189 de verplichting is ingesteld om op cd’s met …

meer

IEPT20071106, GvEA, RheinfelsQuellen

IEPT20071106, GvEA, RheinfelsQuellen
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN

 

Uitsluitend beschrijvend

  • Geen ongebruikelijke woordcombinatie

Aan deze beoordeling wordt geen afbreuk gedaan, ten eerste, door verzoeksters stelling dat de betrokken woordcombinatie ongebruikelijk zou zijn, hetgeen met name zou blijken uit het feit dat met een zoekmotor op …

meer

IEPT20071103, Rb Amsterdam, G-Star v New Yorker

IEPT20071103, Rb Amsterdam, G-Star v New Yorker
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Elwood oorspronkelijk werkEerder oordeel Rechtbank en Hof Amsterdam overgenomenG-Star heeft zich beroepen op auteursrechtelijke bescherming van de Elwood. In eerdere uitspraken van de bodemrechter (G-Star/Benetton, rechtbank Amsterdam 6 maart 2002 en gerechtshof Amsterdam 25 november 2004, G-Star/Poelman …

meer

IEPT20071114, Rb Den Haag, Nokia v Qualcomm

IEPT20071114, Rb Den Haag, Nokia v Qualcomm
Rechtspraak

PROCESRECHT - IPR

 

Bevoegdheid nationale rechterBij Amerikaanse gedaagde conform wetgeving van iedere lidstaat (art.  4 EEX-Vo)Voor vaststelling van de bevoegdheid is allereerst Verordening (EG) 44/2001 (verder: EEX-Vo.) van belang. Nu Qualcomm geen woonplaats heeft op het grondgebied van een EEX-lidstaat, wordt …

meer

IEPT20071031, Rb Almelo, Jansen & Tilanus

IEPT20071031, Rb Almelo, Jansen & Tilanus
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Geen algemeen bekend merk Jansen en Tilanus geen algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 van Unieverdrag van ParijsArtikel 6 bis UvP ziet op de bescherming van algemeen bekende merken. Het gaat daarbij om merken die bekend zijn bij de overgrote meerderheid van het publiek, zowel consumenten als niet …

meer

IEPT20071031, Hof Amsterdam, Peter R. de Vries v ontuchtpleger

IEPT20071031, Hof Amsterdam, Peter R. de Vries v ontuchtpleger
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Voorgenomen uitzending in beginsel toelaatbaar De Vries cs schaden niet zozeer de gerechtvaardigde belangen van [X] dat dat in het licht van de gegeven omstandigheden onrechtmatig is, behoudens uitzonderingen. Het hof heeft het voorgenomen programma gezien. Het hof is op basis van die waarneming en van …

meer

IEPT20071101, Rb Amsterdam, Willem-Alexander cs v Vereniging Martijn

IEPT20071101, Rb Amsterdam, Willem-Alexander cs v Vereniging Martijn
Rechtspraak

PRIVACY

Schending persoonlijk levenssfeerEnkele tonen van foto op een website als die van gedaagde is ontoelaatbare inbreuk op persoonlijke levenssfeer kindZo goed als aan gedaagde die vorenbedoelde vrijheid van meningsuiting toekomt, hoeft anderzijds niemand te dulden dat in dat publieke debat de persoonlijke …

meer

IEPT20071003, Rb Zwolle, Starform v Hobby Totaal

IEPT20071003, Rb Zwolle, Starform v Hobby Totaal
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

Overdracht auteursrechtAkte van koop en verkoop onderneming is voldoende voor overdracht auteursrechtBij akte na pleidooi heeft Starform een 'akte van levering voor zover vereist' in de procedure gebracht. In die akte worden door de vennoten van Starform v.o.f. ([C] en [D]) uitdrukkelijk alle uit de …

meer

IEPT20071025, HvJEG, Develey

IEPT20071025, HvJEG, Develey
Rechtspraak

MERKENRECHT

Verhouding nationaal merk - GemeenschapsmerkHet is niet alleen mogelijk dat wegens taalkundige, culturele, sociale en economische verschillen een merk dat in een lidstaat onderscheidend vermogen mist, in een andere lidstaat wel onderscheidend vermogen bezit maar ook dat een merk zonder onderscheidend …

meer

IEPT20070925, Hof Arnhem, Scheepvaart-pictogrammencatalogus

IEPT20070925, Hof Arnhem, Scheepvaart-pictogrammencatalogus
Rechtspraak

AUTEURSRECHTBewijs makerschapMakerschap Stell terzake van selectie en volgorde van weergave van signs niet aannemelijk gewordenDe door [geïntimeerde sub 1] ontleende oorspronkelijke elementen van de catalogus van Stell zijn volgens deze vooral door hem gemaakte selecties van die signs en de volgorde waarin hij die …

meer

IEPT20071004, HvJEG, Henkel

IEPT20071004, HvJEG, Henkel
Rechtspraak

 

MERKENRECHT

Geen onderscheidend vermogengebaseerd op de totaalindruk die door de vorm en de schikking van de kleuren van dit merk wordt opgeroepen, en dat het heeft vastgesteld dat dit merk het niet mogelijk maakt, de waar te onderscheiden van die van de concurrenten in de betrokken sectorHet Gerecht heeft bij de …

meer

IEPT20071010, Hof Amsterdam, Armatuur

IEPT20071010, Hof Amsterdam, Armatuur
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

Geen oorspronkelijk werkUiterlijk zo zeer resultaat van een keuze die door technische uitgangspunten beperkt is, dat de GAN-armatuur niet als auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt.Gelet op hetgeen met betrekking tot de ruimte voor eigen creatieve inbreng door de beide deskundigen is …

meer

IEPT20071018, HvJEG, KommAustria v ORF

IEPT20071018, HvJEG, KommAustria v ORF
Rechtspraak

RECLAMERECHT

 

Televisiespel: telewinkelen of televisiereclameIndien kijkers een betaalnummer kunnen kiezen en tegen betaling kunnen deelnemen aan een spel waaraan een prijs is gebonden, is sprake vanTelewinkelen, wanneer werkelijk diensten worden aangeboden– telewinkelen in de zin van artikel 1, sub f, indien in die …

meer

IEPT20071009, Hof Amsterdam, Medi Lease v Medlease

IEPT20071009, Hof Amsterdam, Medi Lease v Medlease
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

AfstandGeen beroep meer op merkrechtenBij gelegenheid van de pleidooien heeft de advocaat van Medi Lease desgevraagd uitdrukkelijk verklaard - in overeenstemming met de eis zoals die tijdens de pleidooien is verminderd - dat Medi Lease wat betreft de door haar aangevoerde rechtsgronden geen enkel beroep …

meer

Pagina's