IEPT20080611, Rb Den Haag, Pharmachemie v Servier

IEPT20080611, Rb Den Haag, Pharmachemie v Servier
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Gebrek aan inventiviteitDe gemiddelde vakman begrijpt op grond van zijn algemene vakkennis dat het objectieve probleem waarvoor het octrooi een oplossing biedt - hoe kan worden bereikt dat het filter niet althans minder verstopt raakt door de kristallen wordt tegengegaan indien grotere kristallen …

meer

IEPT20080611, Rb Den Haag, Plant Research International v Europe Fruit Trade

IEPT20080611, Rb Den Haag, Plant Research International v Europe Fruit Trade
Rechtspraak

KWEKERSRECHT

 

Inbreukmakende handelingenverweer van EFT dat zij niet zelf de planten heeft verhandeld/aangeboden, maar dat officiële licentieneemsters dit zouden hebben gedaan, waarbij EFT "na het sluiten en uitvoeren van de koopovereenkomst" zou zijn "ingeschakeld voor het verdere afwikkelen van de reeds gesloten …

meer

IEPT20080604, Rb Den Haag, Actavis v Novartis

IEPT20080604, Rb Den Haag, Actavis v Novartis
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

UitvindingshoogteOp grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat er geen sprake is van een vooroordeel tegen de toepassing van een sustained release formulering voor het natriumzout van fluvastatine, terwijl die toepassing wel voor de hand lag. Het natrium zout van fluvastatine wordt …

meer

IEPT20080617, Rb Den Bosch, Fat Boy v Sitting Bull

IEPT20080617, Rb Den Bosch, Fat Boy v Sitting Bull
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Fatboy geen oorspronkelijk werkSchetstekening Fatboy is overgetrokken van foto van AirbagSitting Bull c.s. (in haar productie 13) en Zet (in de pleitnota van haar raadsman, punt 70) tonen overtuigend aan dat de schetstekening van [X] uit 1998, waaromtrent deze zelf verklaart dat het één van de oudste …

meer

IEPT20080612, HvJEG, O2 v Hutchinson 3G

IEPT20080612, HvJEG, O2 v Hutchinson 3G
Rechtspraak

MERKENRECHT VERGELIJKENDE RECLAME

 

Verwarringsgevaar en geoorloofde vergelijkende reclame sluiten elkaar uitIn het geval dat een adverteerder in vergelijkende reclame een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, kan laatstgenoemde hetzij niet aantonen dat er …

meer

IEPT20080403, Hof Den Haag, Playboy v Laporte

IEPT20080403, Hof Den Haag, Playboy v Laporte
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Geen verval beeldmerk "Play Boy" van Laporte wegens niet normaal gebruikUit de aangehaalde rechtspraak volgt dat aan de eis van normaal gebruik wat betreft de kwantiteit van het gebruik van het merk geen hoge eisen mogen worden gesteld. Niet aannemelijk is geworden dat slechts sprake was van symbolisch …

meer

IEPT20080613, HR, Lotto Weekend Miljonairs

IEPT20080613, HR, Lotto Weekend Miljonairs
Rechtspraak

 

 

"Wanneer mochten vrouwen voor het eerst meedoen aan de Olympische spelen?"

 

door de organisator van TV quiz te betrachten zorgvuldigheidVerwerping beroep in cassatie zonder nadere motiveringDe in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere …

meer

IEPT20080613, HR, Ladbrokes v De Lotto

IEPT20080613, HR, Ladbrokes v De Lotto
Rechtspraak

KANSSPELEN - ONGEOORLOOFDE CONCURENTIE

Prejudiciële vragen aan HvJEG, waaronder: Voldoet een op kanalisatie van de speellust gericht, restrictief nationaal kansspelbeleid dat daadwerkelijk eraan bijdraagt dat de met de betrokken nationale regeling nagestreefde doelstellingen, te weten de beteugeling van gokverslaving …

meer

IEPT20080417, Hof Den Haag, Imgro China v De Witte

IEPT20080417, Hof Den Haag, Imgro China v De Witte
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Niet aannemelijk dat Imgro rechthebbende isBeelden dateren van voor oprichtingsdatum Imgro en overdrachtsakte ontbreektTen aanzien van het beroep van Imgro op aan haar toekomend auteursrecht oordeelt het hof voorshands als volgt. In het midden kan blijven of de heer Witloks, directeurgrootaandeelhouder …

meer

IEPT20080604, Rb Den Haag, Philips v MBI en Imation

IEPT20080604, Rb Den Haag, Philips v MBI en Imation
Rechtspraak

PROCESRECHT

 

Geen aanhouding wegens litispendentieImation is slechts gevoegde partij in Nederlandse procedure en daaruit volgt dat deze Nederlandse procedure niet kan leiden tot een gezag van gewijsde tussen Philips en Imation met betrekking tot de CLA en aldus is er geen kans op strijdige beslissingen tussen …

meer

IEPT20080522, Rb Rotterdam, DJ Quintin v Quintino

IEPT20080522, Rb Rotterdam, DJ Quintin v Quintino
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Geen verwarringsgevaarNu de totaalindruk van het door Beekman gevoerde beeldmerk zozeer verschilt van het door Van den Berg gevoerde teken, is ondanks de begripsmatige gelijkenis tussen het beeldmerk van Beekman en het teken van Van den Berg, geen sprake van onderscheidend vermogen.Voor dat oordeel is …

meer

IEPT20080403, Hof Den Haag, Binder Videotheek v Dharma Productions

IEPT20080403, Hof Den Haag, Binder Videotheek v Dharma Productions
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Onvoldoende bewijs dat Dharma producent isEnkel overeenkomst waarin Dharma als producent wordt aangemerkt, en daartegenover stukken waarin twee andere personen als producent worden aangemerktVolgens artikel 45d van de Auteurswet 1912 worden, tenzij de makers en de producent schriftelijk anders zijn …

meer

IEPT20080610, Rb Den Haag, Arco v Hulshoff Wonen

IEPT20080610, Rb Den Haag, Arco v Hulshoff Wonen
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

Frame auteursrechtelijk beschermd werkdat in het ontwerp van de stoel Frame weliswaar de toepassing van een hedendaagse minimalistische stijl is te herkennen maar dat overigens, in elk geval bij de vormgeving van het kuipje, de ontwerper duidelijk een eigen en nieuwe weg is ingeslagen.Bij de beoordeling …

meer

IEPT20080610, Rb Den Haag, Lifescan

IEPT20080610, Rb Den Haag, Lifescan
Rechtspraak

GRENSOVERSCHRIJDEND VERBOD - MEDEDINGING

 

Het bevorderen van of deelnemen aan buitenlandse merkinbreuk vanuit Nederland is onrechtmatig.De gedragingen van Stevens c.s. die in elk geval inbreuk merkinbreuk in de Verenigde Staten opleveren zijn als onrechtmatig in algemene zin aan te merken.Stevens c.s. erkennen met …

meer

IEPT20080602, Rb Den Haag, Vletter & Den Haan v Van Zanten

IEPT20080602, Rb Den Haag, Vletter & Den Haan v Van Zanten
Rechtspraak

KWEKERSRECHT

 

InbreukmakerUit de door Vletter & den Haan overgelegde producties blijkt voldoende dat de vermeerdering in Nieuw Zeeland plaatsvindt in opdracht en voor rekening van gedaagde sub 2. Vletter & den Haan heeft in dit verband terecht gewezen op de opgaven van het areaal in Nieuw Zeeland die ieder …

meer

IEPT20080530, HR, TMF Financial Services

IEPT20080530, HR, TMF Financial Services
Rechtspraak

RECLAMERECHT

 

Misleidende brochureBij beantwoording van de vraag of de brochure misleidend is in de zin van art. 6:194 BW had het hof behoren uit te gaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument tot wie de brochure zich richt of die zij bereikt, nu …

meer

IEPT20080529, Hof Den Haag, Beter Horen

IEPT20080529, Hof Den Haag, Beter Horen
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Teken "Beter Horen" uitsluitend beschrijvendHet teken combineert woorden op een daarvoor gebruikelijke wijze, zonder begripsmatig, visueel of auditief de som van de afzonderlijke bestanddelen te ontstijgenDe waren of diensten waarvoor inschrijving wordt verzocht zijn door Acousticon ter gelegenheid van …

meer

IEPT20080422, Rb Den Haag, John Deere v Van Ruiten (ex parte verbod)

IEPT20080422, Rb Den Haag, John Deere v Van Ruiten (ex parte verbod)
Rechtspraak

Ex parte verbod afgewezenHet verzoek een ex parte verbod op te leggen zal worden afgewezen wegens gebrek aan spoedeisendheid, gebrek aan belang en om redenen van proceseconomie. Het ex parte verbod heeft geen verdere reikwijdte dan het verbod in eigenlijke zin versterkt met een dwangsom. In dit kader kan niet de …

meer

IEPT20080528, Rb Den Haag, Present Time cs v Blokker cs

IEPT20080528, Rb Den Haag, Present Time cs v Blokker cs
Rechtspraak

SLAAFSE NABOOTSING

 

Eigen plaats aardewerk fritesbakBij de beoordeling of de aardewerk fritesbak van Present Time een eigen plaats inneemt op de markt, dienen schalen van plastic buiten beschouwing te blijvenVoor het slagen van een beroep op slaafse nabootsing is vereist dat het nagebootste product een eigen plaats …

meer

Pagina's