Augustus 2017

Print this page

IEPT20170831, Rb Rotterdam, Brein v Torrent- en Usenet uploader

Ex parte beschikking ex artikel 1019e Rv tegen lid Libra Release Team die bijna 800 auteursrechtelijk beschermde film- en tv-seriebestanden heeft geüpload via torrents en Usenet: dwangsom van € 2.000 per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld, met een maximum van € 50.000.

 

IEPT20170831, Rb Amsterdam, Zoom in v MN

Veroordeling Zoom.in om MN toegang te verlenen tot haar CMS voor beheer YouTubekanalen alsnog geschorst: e-mail YouTube aangemerkt als nieuw feit waaruit blijkt dat de kanalen van Zoom.in bij voldoening aan het vonnis door YouTube op zwart zullen worden gezet waardoor een noodtoestand ontstaat.

 

IEPT20170830, Rb Midden-Nederland, Nonaf v ProRail

Deskundigenonderzoek over of voor toepassing van Nonaf-goot naast ATB-versterker andere aanvullende versterkende maatregelen nodig zijn voor overdracht van ATB-signaal met ATB-veldsterkte van 6,5 A.

 

IEPT20170830, Rb Midden-Nederland, LFE v Chateau de la Garde

Enige mate van overeenstemming tussen Benelux woordmerk Sum-merlot en door Chateau de la Garde gebruikte teken ZoMerlot: auditieve en visuele overeenstemming gelegen in het element merlot, begripsmatige overeenstemming nu beide een samentrekking tussen zomer en merlot bevatten. Overeenstemming leidt ondanks feit dat merk en teken beide worden gebruikt voor wijn niet tot verwarringsgevaar: overeenstemming heeft geringe betekenis nu merk en teken in aanzienlijke mate beschrijvend zijn en ZoMerlot wordt bovendien alleen gebruikt in combinatie met het woordmerk La Tulipe.

 

IEPT20170830, Rb Midden-Nederland, WSM v Ouderenbond

Woordmerk WIJ  voor onder meer tijdschriften en nieuwsbrieven stemt in visueel, auditief en begripsmatig opzicht overeen met het door de Ouderenbond voor haar ledenmagazine gebruikte teken WijSr. Tijdschrift en ledenmagazine zijn soortgelijke waar. Mate van overeenstemming niet dusdanig dat sprake is van direct verwarringsgevaar: WijSr gericht op senioren terwijl de WIJ-tijdschriften zwangerschap, jeugd en ouderschap als thema hebben, WijSr wordt bovendien alleen onder leden van de Ouderenbond verspreid terwijl ook de WIJ-tijdschriften niet openbaar worden verkocht. Wel sprake van indirect verwarringsgevaar: relevante publiek zou gelet op soortgelijkheid waren, mate van overeenstemming tussen merk en teken en sterke onderscheidingskracht en bekendheid WIJ kunnen denken dat WijSr afkomstig is van de houder van het merk WIJ.

 

IEPT20170830, Rb Den Haag, Buma v Grupo Esdras

Grupo Esdras bij verstekvonnis verboden om bij evenementen zonder toestemming muziek van BUMA te draaien alsmede veroordeeld tot betalen bedrag van € 36.400: het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor. 

 

IEPT20170829, Hof Den Haag, ToN v Cresco

Conclusie 1, 5 en 11 EP 938 niet nieuw: [P] beschikte vóór datum aanvraag octrooi over aantal paarse spruiten van Raphanus sativa-plant in de zin van conclusie 1, 5 en 11 EP 938. Voorgebruik door [P] ook schadelijk voor conclusie 2 en hulpverzoek waarbij in conclusie 1 kenmerk van conclusie 2 is opgenomen: voorgebruikte spruiten hebben absortiespectrum als vermeld in conclusie 2. Voor zover conclusies 3, 4, 6-10 en 12-14 op grond van r.o. 4.8 al niet nieuwheid missen zijn zij niet inventief: maatregelen uit deze conclusies door gemiddelde vakman af te leiden uit beschikbaarheid op aanvraagdatum van een Raphanus sativa-spruit met een anthocyaninegehalte van tenminste 800 nmol per gram versgewicht.

 

IEPT20170829, Hof Den Haag, Chiever v BBIE

Merkenbureau Chiever heeft geen gerechtvaardigd belang in de zin van art. 3:303 BW bij oordeel over mogelijkheid om De Nachtwacht als Benelux-merk in te schrijven: depot als grap verricht om bij canvas-actie van het BBIE een canvas van De Nachtwacht te krijgen, interesse van potentiele klanten en de belang voor praktijk leveren mede gelet op overbelasting en beperkte financiële middelen rechterlijke macht geen gerechtvaardigd belang op, door het merk in te schrijven voor strontium is gekozen voor extreme casus waarvan niet is gesteld of gebleken dat deze in de praktijk van belang is, depot-taxen in eerste instantie betaald om canvas De Nachtwacht te krijgen welke Chiever ook heeft ontvangen en Chiever kan zich in Benelux reeds beroepen op haar Nachtwacht Uniemerk. Inschrijving overigens terecht geweigerd nu de gemiddelde consument direct zal herkennen als schilderij en niet zal opvatten als merk: De Nachtwacht is een van de beroemdste schilderijen ter wereld, De Nachtwacht komt op groot aantal waren voor als versiering en op strontium-markt wordt geen gebruik gemaakt van merken althans afbeeldingen.

 

IEPT20170825, Rb Gelderland, Van Asbeck v Paleis Het Loo

Bestaan duurovereenkomst voor restauratie en renovatie Paleis Het Loo tussen Van Asbeck en de Staat kan niet worden vastgesteld in kort geding: totstandkoming stilzwijgende duurovereenkomst na langdurige relatie niet uit te sluiten maar niet gebleken dat die wellicht ontstane duurovereenkomst met instemming van de Staat is overgenomen, bovendien is onvoldoende gebleken dat de Staat zich verplichtte om opdrachten ten behoeve van het onderhoud exclusief aan Van Asbeck te verstrekken. Voor zover sprake zou zijn van duurovereenkomst is voor de beëindiging daarvan een zwaarwegende grond gelegen in de overdracht van beheer en onderhoud aan stichting Paleis Het Loo. Renovatie- en verbouwingsplannen paleis maken geen inbreuk op auteursrecht Van Asbeck: niet per restauratie toegelicht dat en waarom deze auteursrechtelijk beschermd zijn en dat plannen een misvorming, verminking of andere aantasting daarvan zouden inhouden en het is bovendien zeer de vraag of bij restauratie creatieve keuzes zijn gemaakt.

 

IEPT20170823, Rb Den Haag, SSH v Ventoux3

Auteursrecht op naam en logo Ventoux3 komt SV3 toe: SSH onvoldoende onderbouwd dat zij de naam heeft bedacht en het logo ontworpen. Beroep door SSH op artikel 8 AW slaagt niet: SSH onvoldoende onderbouwd dat voor publiek duidelijk was dat de uiting van haar afkomstig was. Ontwerp logo niet ontworpen onder leiding en toezicht SSH (artikel 6 AW): bestuurders SV3 voldoende kunnen aantonen dat ontwerp van hun hand komt. Geen sprake van gezamenlijk auteursrecht. Geen depot te kwader trouw door SV3 van merk VENTOUX3: samenwerkingsverband tussen BX en SSH niet als lastgeving te kwalificeren en SSH was bekend met bestaan van SV3.

 

IEPT20170822, Hof Den Haag, Ruby Decor v Basic Holdings

Conclusie 1 van EP 941 voor een ‘artificial fireplace’ is inventief : opgeloste probleem en bereikte technisch effect hoeven niet met zo veel woorden in octrooibeschrijving te zijn vermeld, gemiddelde vakman ziet in dat verbeterde simulatie van rook/vlammen wordt bereikt nu kanalisatie en voortstuwing zorgen dat de damp verder boven het openingenbed uitstijgt, terwijl tegelijkertijd meer ontwerpvrijheid wordt verkregen nu watercontainer ook achter of boven openingenbed geplaatst kan worden, onvoldoende onderbouwd waarom toepassing kenmerkende maatregelen voor de hand liggend zou zijn. Ruby-sfeerhaarden voldoen aan alle deelkenmerken van conclusie 1 en maken derhalve inbreuk: openingenbed (deelkenmerk A) hoeft niet noodzakelijkerwijs meerdere openingen te hebben, openingenbed van Ruby-sfeerhaarden heeft bovendien meerdere openingen, nu de houder een dampuitlaatpoort omvat (deelkenmerk E) en deze zo is aangebracht dat de luchtstromingsweg de houder beneden het van openingen voorziene bed verlaat (deelkenmerk F3) is ook voldaan aan overige deelkenmerken.

 

IEPT20170822, Hof Arnhem-Leeuwarden, Paper Dreams v So Low

‘Huldeschilden’ van Paper Dreams niet auteursrechtelijk beschermd: idee van blauw plaatsnaambord met feestelijke tekst gecombineerd met een daarboven geplaatst roodgerand verkeersbord een leeftijd in plaats van maximum snelheid al in tal van feestartikelen uitgewerkt, niet aannemelijk dat al deze artikelen aan ‘huldeschilden’ van Paper Dreams zijn ontleend en uitvoering in de vorm van een kartonnen ‘huldeschild’ is - hoewel nieuw en commercieel succesvol - een triviale keuze. Beroep op slaafse nabootsing van de ‘huldeschilden’ slaagt evenmin: het nodige gedaan om afstand te houden van het origineel, bovendien beperkte afwijkingsmogelijkheden wegens gewenste associatie met verkeersborden. Ook geen slaafse nabootsing van de overige producten van Paper Dreams: voldoende afgeweken van tekst, materiaal en uitvoering ‘desk signs’, onvoldoende aannemelijk dat dobbelstenen eigen plaats op de markt hadden.

 

IEPT20170822, Rb Den Haag, Sabon v Orion

Inbreukverbod op Unie- en Beneluxmerken Sabon bij verstekvonnis toegewezen: het gevorderde de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. Ambtshalve toepassing van indicatietarief voor eenvoudig kort geding in plaats van gevorderde € 15.228,24: sprake van eenvoudige zaak nu het gaat om een onbestreden inbreuk en onvoldoende aannemelijk dat eiseres als buitenlandse vennootschap substantieel meer kosten heeft moeten maken.

 

IEPT20170817, Rb Den Haag, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Domeinnaamregistratie burgemeester[naam].nl onrechtmatig door bijkomende omstandigheden bestaande uit verwarring publiek: burgemeester is publiek figuur waarover publiek informatie zoekt en exploitatie domeinnaam door gedaagde leidt tot verwarrende situatie. Disclaimer op website onvoldoende om verwarring te ondervangen, niet te verwachten dat merendeel bezoekers deze zal lezen. Geen spoedeisend belang bij vorderingen ten aanzien van overige domeinnamen: geen website aan gekoppeld, eisers kunnen bij College voor Klachten en Beroep terecht om registratie aan te vechten.

 

IEPT20170817, Rb Midden-Nederland, BNN-VARA

Geen verbod op uitzenden van beelden gemaakt in pand eisers in aflevering #BOOS: eventuele onrechtmatigheid van opname rechtvaardigt niet per definitie een uitzendverbod, niet aannemelijk dat uitzending zal leiden tot onherstelbare schade bij eisers, gezichten medewerkers geblurd, niet gesteld dat herkenbaarheid eiser tot reputatieschade zal leiden en de gebeurtenissen zijn  bovendien al in de openbaarheid gekomen.

 

IEPT20170816, Rb Zeeland-West-Brabant, Livreria

Vordering tot erkenning en tenuitvoerlegging van door Moldavische rechter gewezen verstekvonnis afgewezen nu niet is voldaan aan in jurisprudentie ontwikkelde voorwaarden voor toepassing art. 431 lid 2 Rv: niet voldaan aan eisen behoorlijke gerechtelijk procedure nu vonnis pas is betekend nadat het onherroepelijk was geworden en bovendien is gewijzigd zonder dat gedaagde daarvan op de hoogte is gesteld, verstekvonnis vermeldt bovendien niet dat het uitvoerbaar bij voorraad is en het alsnog toegestane hoger beroep is nog aanhangig. Eiser veroordeeld in proceskosten ex art. 1019h Rv: Quasi-exequaturprocedure waarin wordt verzocht om erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissing in het kader van een procedure tot handhaving van een IE-recht valt onder bereik art. 1019h Rv, proceskosten gelet op geringe financiële belang en beperkte complexiteit ingeschat op € 6.000,-.

 

IEPT20170816, Rb Amsterdam, Handelsnamen Zuidas

Geen inbreuk op handelsnaam tandarts door namen die gedaagde als handelsnaam dan wel adword gebruikt: weliswaar kan naast merkhouder ook degene die rechtmatig een handelsnaam voert bepaald adword-gebruik verbieden, maar de handelsnaam van eiser is zeer beschrijvend voor een tandartsenpraktijk aan de Zuidas waardoor deze slechts zeer geringe mate van bescherming geniet, andere woordvolgorde en ontbreken hoofdletter A in Zuidas zorgen bovendien voor voldoende verschil om gebruik te kunnen rechtvaardigen.

 

IEPT20170816, Rb Gelderland, WD Groep v Schuman Incasso

WD Groep niet gerechtigd om op te treden tegen vermeende inbreuk op auteursrecht van Arda Investments op CMS software Flat Flamingo: rechtbank gaat er van uit dat auteursrecht nog bij maker(s) ligt nu geen akte is overgelegd, Arda Investments kan derhalve geen volmacht aan WD Groep geven om te handhaven. Reconventionele vordering tot afgifte broncode Flat Flamingo - zoals deze draait in door WD Groep ontwikkeld programma Twiga - en overdracht beheer daarvan toegewezen: Schuman Incasso maakt contactuele aanspraak op afgifte broncodes waarmee zij vrijelijk over Twiga kan beschikken, niet in geschil dat zij zonder Flat Flamingo niet vrijelijk over Twiga kan beschikken, onvoldoende onderbouwd dat Flat Flamingo van contractuele regeling is uitgezonderd.

 

IEPT20170815, Hof Amsterdam, De Volkskrant

Stelling Volkskrant dat voorzieningenrechter bij beoordeling paginabrede foto op voorpagina waarop geïntimideerde wordt gecontroleerd door Marechaussee met daarbij de kop “Is Schiphol nog veilig”, ten onrechte de context niet heeft meegewogen niet gevolgd: foto en kop worden als eerste waargenomen, geïntimideerde duidelijk herkenbaar op foto die zonder zijn medeweten of toestemming is gemaakt, door Volkskrant genoemde context van etnisch profileren komt in het artikel niet terug. Omstandigheid dat geïntimeerde zelf zijn naam aan de foto heeft verbonden en publiciteit heeft gezocht doet niet af aan onrechtmatigheid publicatie. Geen sprake van “chilling effect”: niet aannemelijk dat media en fotografen zich door het vonnis en dit arrest in de toekomst bij het publiceren en maken van foto’s meer geremd zullen voelen.

 

IEPT20170815, Hof Arnhem-Leeuwarden, Broos Water

Eiswijziging in hoger beroep toegestaan: niet in strijd met de goede procesorde om in hoger beroep vordering in te stellen die in eerste aanleg is ingetrokken, samenloop met schadestaatprocedure staat niet aan eisen schadevergoeding in de weg.

 

IEPT20170810, Rb Den Haag, Euromast

NapPas heeft geen gebruik gemaakt van bij tussenvonnis (IEPT20170125) in vrijwaringszaak geboden mogelijkheid tot bewijslevering van stelling dat Euromast heeft ingestemd met verminking Euromast-foto en ontbreken naamsvermelding daarbij: schade als gevolg daarvan blijft derhalve voor rekening NapPas.

 

IEPT20170809, Rb Amsterdam, Riot Games

In League of Legends gebruikte ‘skin’ Striker Lucian maakt inbreuk op portretrecht Edgar Davids: donkere huidskleur, sportief postuur, agressieve speelstijl, zwarte dreadlocks en een sportbril, gecombineerd met een voetbaluniform maken Striker Lucian tot een portret van Edgar Davids en de verzilverbare populariteit die Edgar Davids geniet vormt een redelijk belang zich tegen de commerciële exploitatie van zijn portret te verzetten.

 

IEPT20170809, Rb Gelderland, WalburgPers v LM Publishers

Boek ‘1000 jaar Sinterklaas’ heeft ondanks gebruik zelfde opmaaksjabloon voldoende afstand genomen van lay-out en vormgeving van boek ‘De Beeldenstorm’: meerdere verschillen in omslag van beide boeken door onder meer ontbreken linnen rug met leeslint en verschil in afbeeldingsgrootte, lettertype in kleur en ook betreft inhoud van de boeken meerdere verschillen in vormgeving en lay-out door onder meer verschil in letterkleur, gebruik afbeeldingen, en kolommenformaat.

 

IEPT20170809, Rb Rotterdam, Loodgietersbedrijf AWZ

Loodgietersbedrijf gedaagde maakt inbreuk op handelsnaamrecht van eiseres door familienaam in handelsnaam te gebruiken na overname familiebedrijf: niet in geschil dat aard ondernemingen gelijk is en beide een vestiging hebben in dezelfde plaats, gedaagde gebruikt familienaam niet alleen als contactgegeven maar ook als handelsnaam, deze naam vormt in beide handelsnamen een onderscheidend element zodat de handelsnamen slechts in geringe mate afwijken, hierdoor kan verwarring ontstaan.

 

IEPT20170807, Rb Noord Holland, Artikelen over moeder Vaatstra

Contactverbod toegewezen. Publicatie artikelen met o.a. delen uit dagboek moeder Vaatstra onrechtmatig: auteursrechtinbreuk, leedtoevoeging dat niet bijdraagt aan maatschappelijk debat. Gevorderde rectificaties van artikelen en dat eiseres gechanteerd zou zijn toegewezen. Publicatieverbod m.b.t. uiting dat eiseres door familie gechanteerd wordt toegewezen: geen misstand en beschuldigingen vonden geen steun in feitenmateriaal. Gedaagde moet bij iedere uiting waarin hij woorden van eisers of Vaatstra gebruikt die niet letterlijk uit verifieerbare bron zijn overgenomen melden dat inhoud artikel aan eigen fantasie gedaagde is ontsproten.

 

IEPT20170807, Rb Rotterdam, Making Moves v Level Up Marketing

Verstekvonnis. Auteursrechtinbreuk door exact overnemen afbeeldingen uit assessments. Vordering komt niet onrechtmatig of ongegrond voor, waardoor inbreukverbod en aanzien van de gehele testen wordt toegewezen. Vordering op grond van onrechtmatige daad afgewezen: concurrentie door aanbieden van gesteld inferieure tests onvoldoende om afzonderlijke onrechtmatige daad aan te nemen en geen bijkomende omstandigheden dat sprake is van zelfstandige onrechtmatige daad.

 

IEPT20170804, Rb Noord-Nederland, De Notenboom

Uitlatingen zanglerares over muziekschool niet onrechtmatig: uitlatingen betreffen mening op persoonlijke sociale media pagina’s waarbij geen sprake is van  ongefundeerde verdachtmakingen of beledigingen.

 

IEPT20170804, Rb Amsterdam, Zoom in v MN

Vorderingen Zoom.in in nieuw executiegeschil over vonnissen (IEPT20170601) en (IEPT20170711) waarin Zoom.in is veroordeeld om MN toegang te verlenen tot haar CMS afgewezen: eventuele schrijffouten niet aangemerkt als substantiële fouten, enige nieuwe element dat Zoom.in heeft toegevoegd aan betoog dat zij van Youtube geen "Content Owner" bevoegdheden mag toekennen aan MN, zijn recente e-mails waaruit niet duidelijk blijkt dat Youtube relatie met Zoom.in zal verbreken of Zoom.in anderszins in een noodtoestand zal komen te verkeren bij verschaffing toegang aan MN. Dwangsommen verdubbeld: voldoende blijk van onwil om aan veroordeling te voldoen.

 

IEPT20170803, Rb Den Haag, Stanley Black Decker v HBL Online

Stanley Black & Decker heeft voldoende spoedeisend belang bij vorderingen omtrent gestelde merkinbreuk door onrechtmatig omsnoeren en ompakken van originele DEWALT producten door HBL: onvoldoende aannemelijk dat Stanley Black & Decker ten tijde van bezoeken aan HBL in 2015 bekend was met de aard en omvang van de handelwijze van HBL, bezoeken vonden plaats in kader van onderhandelingen over mogelijk dealerschap, aannemelijk dat Stanley Black & Decker na stranden onderhandelingen pas bekend is geworden met aard en omvang gestelde inbreukmakend handelen, waarna  voldoende voortvarend is gehandeld. Vordering omtrent ompakken en aanpassen DEWALT verpakkingen afgewezen: weliswaar voldoende aannemelijk dat de verpakking bijdraagt aan het imago van het merk maar indien erkende DEWALT dealers met wetenschap van Stanley Black & Decker zelfde handelswijze hanteren als HBL valt moeilijk vol te houden dat dit  afbreuk doet aan reputatie DEWALT, of hier sprake van is kan niet in kort geding worden vastgesteld. Vorderingen omtrent inbreuk door omsnoeren DEWALT producten wel toegewezen: voldoende aannemelijk dat de kwaliteit van de producten na het omsnoeren is verminderd, hetgeen gegronde reden voor verzet tegen verdere verhandeling ex art 13 lid 2 UMVo oplevert.

 

IEPT20170803, Rb Noord-Holland, Het Werkstation

Gebruik naam ‘Werkstation’ kan leiden tot (indirecte) verwarring bij publiek tussen Het Werkstation in Haarlem en Het Werkstation in Heerhugowaard ondanks dat activiteiten niet geheel vergelijkbaar zijn: publiek bestaat niet alleen uit professionals die in staat zijn direct onderscheid te maken tussen beide partijen, de term ‘Werkstation’ heeft onderscheidend vermogen en is niet beschrijvend voor de activiteiten van partijen, partijen zijn in de zakelijke dienstverlening actief en zijn deels actief in hetzelfde geografische gebied. Het staken van het gebruik van het lidwoord door verweerster is onvoldoende zwaarwegend: in het normale spraakgebruik ligt de nadruk op ‘Werkstation’ en minder op ‘het’. Het gebruik van overeenkomstige domeinnaam leidt eveneens tot verwarring: na zoekopdracht op ‘Werkstation’ worden de websites van beide partijen onder elkaar getoond.

 

IEPT20170802, Rb Zeeland-West-Brabant, Bos v Drankgigant

Schadevergoeding van € 375,00 toegewezen voor gebruik foto op website zonder toestemming van de maker. Verweer dat foto mocht worden gebruikt nu deze op Facebook is geplaatst gaat niet op: niet aangetoond dat de fotograaf de foto op Facebook heeft geplaatst en bovendien houden voorwaarden Facebook slechts in dat geplaatste foto's door Facebook mogen worden gebruikt en door anderen mogen worden gedeeld op Facebook en dus niet dat deze mogen worden gebruikt in reclamecampagnes.

 

IEPT20170802, Rb Midden-Nederland, RTL

Herhalen uitzending ‘Op de vlucht’ niet onrechtmatig: eiser veroordeeld voor plegen ernstige zedendelicten, belangenafweging kan op enig moment doorslaan naar kant van eiser, maar dat is bij enkele herhaling niet het geval, uitzending vindt voldoende steun in feitenmateriaal, gezicht geblokt, tatoeages en ring onherkenbaar gemaakt en achternaam niet genoemd, onvoldoende gemotiveerd gesteld dat bedreigingen aan adres eiser een specifiek gevolg zijn van de (herhaalde) uitzending en aan uitzending toegevoegde epiloog betrof korte en neutrale weergave van hoger beroep.

 

IEPT20170801, Hof Den Haag, BRRLS

Terecht geoordeeld dat rechtsgrond en belang bij door gestelde licentienemer gevorderd inbreukverbod ontbrak: bestaan licentieovereenkomst gelet op betwisting onvoldoende onderbouwd, licentiehouder bovendien niet bevoegd om verbodsactie in te stellen en gestelde inbreuk vond bovendien plaats vóór sluiten gestelde licentieovereenkomst. Vonnis rechtbank vernietigd voor zover appellant is veroordeeld in € 13.451 aan proceskosten: indicatietarief van € 8.000 euro toegepast nu sprake is van een eenvoudige bodemzaak.

 

IEPT20170801, Rb Den Haag, Brein

Verzoek Brein tot het houden van een voorlopig getuigengehoor toegewezen: voldoende duidelijk en feitelijk onderbouwd omtrent welke feiten Brein de getuigen wil horen en de toewijsbaarheid van een eventueel in te stellen vordering is niet aan de orde in deze verzoekschriftprocedure.