A-G HvJEU over toepasselijke procedurele regeling bij schending softwareovereenkomst

Print this page 11-10-2019
B915867

Zaak C-666/18: IT Development v Free Mobile. Conclusie A-G Sánchez-Bordona.

 

Auteursrecht. De verwijzende Franse cour d’appel de Paris vraagt zich af of het feit dat een licentiehouder van software zich niet houdt aan een softwareovereenkomst een inbreuk betreft in de zin van richtlijn 2009/24/EG betreffende de bescherming van computerprogramma’s of dat hiervoor een afzonderlijke regeling, zoals die inzake contractuele aansprakelijkheid van het gemene recht kan gelden. A-G Sánchez-Bordona geeft het Hof in overweging de prejudiciële vraag als volgt te beantwoorden:

 

"De artikelen 4 en 5 van richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, gelezen in samenhang met artikel 3 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, moeten aldus worden uitgelegd dat:

 

–      wijziging van de broncode van een computerprogramma in strijd met een licentieovereenkomst een inbreuk vormt op de intellectuele-eigendomsrechten van de houder van het auteursrecht op het programma, voor zover die wijziging niet overeenkomstig de artikelen 5 en 6 van richtlijn 2009/24 van toestemming is uitgezonderd;

 

–      de rechtsgrondslag van de vordering die een houder van auteursrechten op software tegen een licentiehouder kan instellen wegens schending van zijn rechten, van contractuele aard is wanneer die rechten in de licentieovereenkomst aan de rechthebbende van het programma zijn voorbehouden overeenkomstig artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24;

 

–      het aan de nationale wetgever staat om, met inachtneming van richtlijn 2004/48 en de beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid, de procedurele regelingen te bepalen die noodzakelijk zijn om de auteursrechten op het computerprogramma te beschermen tegen inbreuken, voor het geval dat een dergelijke inbreuk tegelijk een schending van die rechten en een contractuele niet-nakoming inhoudt.”

 

Lees de conclusie hier.