AG: Google hoeft veroordeling tot verwijdering uit zoekresultaten niet wereldwijd toe te passen

Print this page 10-01-2019
B915614

Curia persbericht: “[…] In zijn conclusie van vandaag wijst advocaat-generaal Maciej Szpunar allereerst erop dat de op deze zaak toepasselijke bepalingen van Unierecht de territorialiteit van de verwijdering van koppelingen niet uitdrukkelijk regelen. Hij is dus van mening dat een onderscheid geboden is naargelang van de plaats van waaruit de zoekopdracht wordt uitgevoerd. Zoekopdrachten die worden gedaan buiten het grondgebied van de Europese Unie, komen dus niet voor een verwijdering van koppelingen uit de zoekresultaten in aanmerking. Hij pleit er dus niet voor om de bepalingen van Unierecht zo ruim uit te leggen dat zij gevolgen sorteren buiten de landsgrenzen van de 28 lidstaten. In bepaalde gevallen die de – duidelijk afgebakende – interne markt raken, zoals in het mededingingsrecht of het merkenrecht, zijn weliswaar extraterritoriale gevolgen toegestaan, maar deze mogelijkheid is wegens de aard zelf van het wereldwijde internet, dat overal evenzeer aanwezig is, niet vergelijkbaar met het onderhavige geval.

 

Volgens de advocaat-generaal moet het fundamentele recht om vergeten te worden, worden afgewogen tegen het rechtmatige belang van het publiek om toegang te krijgen tot de gezochte informatie. Indien werd toegestaan dat wereldwijd koppelingen worden verwijderd, zouden de autoriteiten van de Unie, aldus de advocaat-generaal, immers niet in staat zijn om een recht op ontvangst van informatie te definiëren en vast te leggen en nog minder om dat recht af te wegen tegen de andere fundamentele rechten op bescherming van gegevens en op eerbiediging van het privéleven. Dit geldt des te meer daar dat belang van het publiek om toegang tot informatie te krijgen noodzakelijkerwijs zal variëren naargelang van de geografische plaats, van het ene derde land tot het andere. Ingeval het mogelijk is wereldwijd koppelingen te verwijderen, bestaat het gevaar dat personen in derde landen de toegang tot informatie wordt belet en dat de derde landen, op basis van wederkerigheid, personen in de lidstaten van de Unie de toegang tot informatie beletten.

 

Toch sluit de advocaat-generaal de mogelijkheid niet uit om in bepaalde gevallen een exploitant van een zoekmachine ertoe te verplichten wereldwijd koppelingen te verwijderen, maar volgens hem rechtvaardigt de situatie in deze zaak dat niet. Hij stelt het Hof dus voor om vast te stellen dat de exploitant van een zoekmachine bij inwilliging van een verzoek tot verwijdering van koppelingen niet verplicht is om deze verwijdering toe te passen op alle domeinnamen van zijn zoekmachine zodat de betrokken koppelingen niet langer verschijnen ongeacht de plaats van waaruit de zoekopdracht op de naam van de indiener van het verzoek wordt uitgevoerd. Daarentegen benadrukt de advocaat-generaal dat zodra een recht op verwijdering van koppelingen binnen de Unie is vastgesteld, de exploitant van een zoekmachine alle mogelijke maatregelen moet nemen om te zorgen voor een doeltreffende en volledige verwijdering van de koppelingen binnen het grondgebied van de Europese Unie, ook via de techniek van “geoblocking”, vanaf een IP-adres dat wordt geacht zich te bevinden in een van de lidstaten, ongeacht de domeinnaam die wordt ingevoerd door de internetgebruiker die de zoekopdracht uitvoert."

 

Lees het persbericht hier.

 

Lees de conclusie (vooralsnog alleen in het Frans) hier.