Eerste reactie Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op advies Raad voor Cultuur

Print this page 06-07-2018
B915466

Zie het advies hier

 

Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: “Omdat het advies Zicht op zo veel meer veelomvattend is en de besproken problematiek complex, kunnen in deze brief nog geen volledige en definitieve antwoorden worden geven op alle aanbevelingen. Ook kan ik geen toezeggingen doen over een aantal grote investeringen die de Raad adviseert. Wel kondig ik in deze brief eerste stappen aan die bijdragen aan het bewustzijn van de waarde van het audiovisuele product en de ontwikkeling van de kwaliteit van Nederlandse content. Daarnaast zet ik een onderzoek in gang om te kunnen bezien hoe de positie van het Nederlands cultureel product in het veranderend medialandschap kan worden versterkt. […]

 

De Raad roept mij op om de beschikbare middelen voor producties te verhogen. Voor speelfilms, documentaires, animatiefilms en innovatieve producties moeten er extra middelen komen via selectieve subsidieregelingen (met beoordeling op artistieke kwaliteit). […]  Een reactie op de aanbevelingen van de Raad voor heffingen en quota vergt nader onderzoek. Het zijn complexe zaken en er spelen uiteenlopende belangen. Bovendien moeten de aanbevelingen bezien worden in een internationale context, rekening houdend met EU wetgeving. […]

 

Het kabinet vindt het belangrijk dat het Nederlands cultureel audiovisueel aanbod te vinden is op de plekken waar veel gekeken wordt en voor zoveel mogelijk kijkers uit alle lagen van de bevolking toegankelijk is. Al het moois van eigen bodem moet door zoveel mogelijk mensen worden gezien: scholieren, bezoekers van bioscopen en filmtheaters, festivalgangers, televisiekijkers en gebruikers van onlineplatformen.

 

Het kabinet zet zich in om online piraterij te bestrijden, zoals ook de Raad adviseert. Zo faciliteert het ministerie van JenV samen met het ministerie van OCW en het ministerie van EZK overleg tussen vertegenwoordigers van rechthebbenden18 enerzijds en vertegenwoordigers van internet service providers19 anderzijds. Het doel hiervan is om afspraken te maken over samenwerking bij het vergroten van het legale aanbod, het geven van voorlichting aan consumenten over downloaden uit (il)legale bron en het blokkeren van websites die inbreuk maken op het auteursrecht van rechthebbenden. […]

 

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en ik zullen gezamenlijk onderzoeken hoe het kabinet kan bijdragen aan een sterke positie van waardevolle audiovisuele cultuuruitingen in de toekomst. Graag werken we hierbij samen met de sector.”

 

Lees de volledige brief hier