Gestelde “geestelijke genocide’ leidt niet tot beperking auteursrecht

05-11-2012 Print this page

B9 11815. Rechtbank Almelo, sector kanton, 30 oktober 2012, LJN: BY2287, Cozzmoss B.V. tegen Stichting Arameeërs Van Aram-Naharaim Organisatie.

“Het zonder toelichting consequent schrappen van de woorden die refereren aan Assyriërs is geen journalistieke verwerking van de artikelen.”

Auteurrecht. Cozzmoss-zaak. Namens het Nederlands Dagblad stelt eiseres Cozzmoss dat de Stichting Arameeërs inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van het Nederlands Dagblad door zonder toestemming enkele artikelen op haar website over te nemen, “met dien verstande dat het bijvoeglijk naamwoord Assyrische is doorgestreept en daarachter tussen haakjes Aramese is vermeld.” De namen van de auteurs en het Nederlands Dagblad zijn bij het overgenomen artikel vermeld. Na sommatie zijn de artikelen verwijdert. De kantonrechter wijst de vorderingen toe en veroordeelt de stichting tot het betalen van een schadevergoeding van € 869,55 (de gebruikelijke publicatievergoeding van € 0,31 per woord) en de 1019h proceskosten van € 1.131,55.

Het verweer van de stichting is bijzonder, zeker vergeleken met soortgelijke Cozzmoss-zaken: “Door te doen voorkomen, zoals het Nederlands Dagblad doet, dat er één Assyrisch volk is, wordt onrecht gedaan aan de Arameeërs. De gewraakte artikelen dragen bij aan de “geestelijke genocide” op het Aramese volk. Stichting Arameeërs wil dat met alle haar ten dienste staande middelen een dergelijke genocide voorkomen. De plaatsing van de artikelen op de website van Stichting Arameeërs moet worden gezien als een protest tegen de handelwijze van het Nederlands Dagblad. Stichting Arameeërs heeft meermalen het Nederlands Dagblad verzocht te stoppen met het in artikelen refereren aan Assyriërs. Op de verzoeken is niet adequaat gereageerd.” De kantonrechter oordeelt echter dat op deze manier van journalistieke verwerking in de zin van artikel 15 Aw geen sprake is:

5.1  De kantonrechter stelt voorop dat Stichting Arameeërs niet heeft bestreden dat de artikelen in het Nederlands Dagblad auteursrechtelijke bescherming genieten en hij stelt vast dat, gelet op de doelstellingen van de Stichting Arameeërs, zich niet de uitzondering voordoet als bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet. Daaraan doet niet af dat volgens de parlementaire geschiedenis een individuele website binnen de reikwijdte van artikel 15 van de Auteurswet kan vallen (Nota n.a.v. het verslag bij w.v. 28.482 blz. 27). Er is dan naar het oordeel van de kantonrechter een journalistieke verwerking vereist. Het zonder toelichting consequent schrappen van de woorden die refereren aan Assyriërs is geen journalistieke verwerking van de artikelen.

Lees het vonnis hier.