Nieuwe rechten voor nieuwe businessmodellen in de uitgeefsector?

Print this page 21-04-2017
B914917

AMI 2016/6 en 2017/1, p. 5-15, M. Senftleben, M. Kerk, M. Buiten, K. Heine & N. Lachman: “De Europese Commissie stelt voor om persuitgevers een eigen naburig recht voor het digitale gebruik van hun publicaties toe te kennen. Maar hoe verhoudt een potentieel nieuw naburig recht voor persuitgevers zich tot nieuwe businessmodellen? Zou de introductie van een nieuw recht de overstap naar nieuwe businessmodellen kunnen bevorderen? Zo ja, dan valt niet in te zien waarom dit recht niet ook aan andere uitgevers zou moeten toekomen. Zo niet, dan rijst de vraag of het voorgestelde nieuwe recht wel een goed idee is. Deze bijdrage tracht antwoord te geven op deze vragen. Op basis van een economische analyse van centrale kenmerken van nieuwe businessmodellen in de uitgeefsector wordt duidelijk in welke beschermingsbehoeften moderne auteursrechtelijke wetgeving op het terrein van uitgeversrechten dient te voorzien. Uit de bespreking blijkt dat een nieuw naburig recht nauwelijks in staat is om de transitie naar nieuwe businessmodellen te bevorderen.”