Prejudiciële vragen over het verstrekken van gegevens van inbreukmakers ter handhaving van IE-rechten

Print this page 25-06-2019
B915777

Zaak C-264/19 Constantin Film Verleih. Prejudiciële vragen Bundesgerichtshof (Duitsland).

 

Samenvatting minbuza.nl: “Verzoekster is een Duitse onderneming die stelt houdster te zijn van de exclusieve gebruiksrechten van twee films. Verzoekster eist dat verweersters, Youtube en Google ertoe worden veroordeeld haar informatie over haar gebruikers die de films van verzoekster zonder haar toestemming op het platform van Youtube hebben geplaatst. Verzoekster eist dat verweersters ertoe worden veroordeeld haar informatie over de gebruikers N1, N2 en N3 te verstrekken in de vorm van de door verweersters opgeslagen gegevens. Het gaat om a) het emailadres van de gebruiker, b) het telefoonnummer van de gebruiker, c) het IP-adres dat de gebruiker voor het uploaden van het bestand heeft gebruikt en het uploadtijdstip, d) het IP-adres dat door de gebruiker het laatst is gebruikt om toegang te krijgen tot zijn Google-/Youtube account en het tijdstip van toegang. De rechter in eerste aanleg heeft het beroep verworpen. Het hoger beroep is toegewezen voor zover verweersters gelast werd de emailadressen mee te delen. Tegen die uitspraak is beroep in Revision ingesteld.

 

Overweging:
De verwijzende rechter twijfelt of de verzochte informatie valt onder het begrip “de naam en het adres” in de zin van artikel 8(2)a) van de richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. Enerzijds zouden deze gegevens het enige doeltreffende middel voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten kunnen vormen, anderzijds zijn IP-adressen persoonsgegevens.

 

Prejudiciële vragen:
1. Omvatten de adressen van de producenten, fabrikanten, distributeurs, leveranciers en andere eerdere bezitters van de goederen of diensten, alsmede van de beoogde groot- en kleinhandelaren, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2, onder a), van richtlijn 2004/48/EG, die behoren tot de informatie die uit hoofde van artikel 8, lid 1, ervan, naar gelang passend, dient te worden verstrekt, ook
a) de e-mailadressen van de gebruikers van de diensten en/of
b) de telefoonnummers van de gebruikers van de diensten en/of
c) de door de gebruikers van de diensten voor het uploaden van de inbreukmakende bestanden benutte IP-adressen met inbegrip van het precieze tijdstip van het uploaden?


2. Indien de eerste vraag, onder c), bevestigend wordt beantwoord: Behoort tot de volgens artikel 8, lid 2, onder a), van richtlijn 2004/48/EG te verstrekken informatie ook het IP-adres dat door de gebruiker, die eerder inbreukmakende bestanden heeft geüpload, het laatst werd benut om toegang te krijgen tot zijn Google-/YouTube-gebruikersaccount, met inbegrip van het precieze tijdstip van toegang, ongeacht de vraag of bij die laatste toegang inbreuken zijn gepleegd?”

 

Lees het volledige bericht hier.