Prejudiciële vragen over recht op informatie binnen het communautaire kwekersrecht

Print this page 09-05-2018
B915404

Zaak C-239/18 Saatgut-Treuhandverwaltung. Prejudiciële vragen. Thüringer Oberlandesgericht (Duitsland).

 

Kwekersrecht. Uit de samenvatting van minbuza.nl: "Verzoekster (Saatgut-Treuhandverwaltung) is werkzaam voor talrijke ondernemingen die in Duitsland houder van kwekersrechten en/of houder van exclusieve licenties voor de exploitatie van beschermde (planten)rassen zijn. Verweerder (Freistaat Thüringen) is een openbaar lichaam dat via een administratieve dienst is belast met het openbaar bestuur en de subsidieverlening. Verweer verzamelt derhalve de gegevens van de landbouwers die subsidie aanvragen en slaat deze op in een zogenaamde InVeKoS-databank. Verzoekster heeft bij brief van 05.04.2016 verweerder verzocht de gegevens die in de InVeKos-databank zijn opgeslagen, toe te zenden. Verweerder heeft dit verzoek op grond van §9(1) van de wet van de deelstaat Thüringen inzake de toegang tot informatie (hierna ThürIFG) afgewezen.

 

[...]

 

De uitlegging van artikel 11(1) van verordening 1768/95 is voor de beslechting van dit geschil van doorslaggevende betekenis. Indien verzoekster enkel ten aanzien van het (planten)ras een informatierecht heeft, is bovendien de uitlegging van artikel 11(2) (eerste en zesde streepje) van belang voor de beslissing, want dan komt het aan op de vraag of verweerder op grond van de daarin genoemde redenen het recht heeft om informatie te weigeren. Tevens rijst de vraag of het ook als extra werk of extra kosten kan worden uitgelegd, wanneer deze werkzaamheden door een dienstverlener worden verricht en verzoekster die de informatie verlangt, de desbetreffende kosten vergoedt of, zoals in het onderhavige geval, ertoe bereid is om deze kosten te vergoeden.

 

Prejudiciële vragen:

1. Bestaat er krachtens artikel 11, lid 1, van verordening nr. 1768/95 jegens officiële instanties een recht op informatie indien alleen informatie wordt verlangd over gewassen en niet over een beschermd ras?

 

2. Indien uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag blijkt dat een dergelijk recht op informatie kan worden ingeroepen:
a) Is een instantie die is belast met het toezicht op de subsidiëring van landbouwers met EU-gelden en in dit verband gegevens opslaat van verzoekende landbouwers die ook betrekking hebben op hun gewassen, een bij het toezicht op de landbouwproductie betrokken officiële instantie in de zin van artikel 11, lid 2, eerste streepje, van verordening nr. 1768/95?
b) Is een officiële instantie bevoegd het verstrekken van de verlangde informatie te weigeren, indien het voor de informatieverstrekking noodzakelijk is dat de gegevens waarover zij beschikt door een derde worden verwerkt en gespecificeerd en hierdoor kosten ontstaan van ca. 6 000,00 EUR? Is het hierbij van belang of de verzoeker bereid is om deze kosten voor zijn rekening te nemen?"

 

Lees het volledige bericht hier.