Uitvoeringsverordeni​ng en gedelegeerde Verordening bij de EUMVo

Print this page 19-05-2017
B914956

BMM bericht: "De nieuwe Uitvoerings- en de gedelegeerde verordening van de Uniemerkverordening zijn inmiddels door de Commissie goedgekeurd en kunnen hier geraadpleegd worden:

- uitvoeringsverordening
- gedelegeerde verordening

Let wel: de documenten zullen pas officieel gepubliceerd worden en in werking treden indien het Europees Parlement en de Raad geen bezwaren uiten binnen een wettelijk voorziene termijn."