6.5 - Exploitatierechten databankrechthebbende

Print this page


Exploitatie databank. Evenals de naburige rechten beschermt het databankenrecht de feitelijk gerealiseerde databank. Die bescherming is beperkt tot het opvragen of hergebruiken van die databank. Ontlening is daardoor een vereiste. De databankrechthebbende kan zich niet verzetten tegen een derde die – al dan niet geïnspireerd door de bestaande databank – dezelfde gegevens zelfstandig verzamelt en eenzelfde databank vervaardigt.
Auteursrecht. Anders dan het auteursrecht beschermt het databankenrecht niet de eventueel aan een databank ten grondslag liggende vormgevingsgedachte. Door de keuze of de rangschikking van de data kan die kwalificeren als een eigen intellectuele schepping en auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals artikel 3 van de Databankrichtlijn aangeeft. In dat geval kan de auteursrechthebbende zich wel verzetten tegen een derde die geïnspireerd door de oorspronkelijke databank  dezelfde gegevens zelfstandig verzamelt en eenzelfde databank vervaardigt (zie onder 4.3.13).

Football Datacco v Yahoo. In zijn arrest van 1 maart 2012 in de zaak Football Dataco v Yahoo (IEPT20120301) gaf het Hof van Justitie ook aan dat de Databankenrichtlijn het auteursrecht op databanken uitputtend harmoniseert zodat de richtlijn zich verzet tegen nationale wettelijke regelingen die andere voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming van databanken hanteert.

6.5.1 - Opvragen of hergebruiken van substantieel deel


6.5.2 - Herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen