(i) Het Nebula-arrest (IEPT20061103)

Print this page

Hoge Raad. In zijn arrest van 3 november 2006 (IEPT20061103) overwoog de Hoge Raad dat het beginsel dat het (voort)bestaan van een wederkerige overeenkomst door het faillissement niet wordt beïnvloed, niet betekent dat de schuldeiser van een duurovereenkomst wiens wederpartij failliet wordt verklaard, de rechten uit die overeenkomst kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement is. De Hoge Raad was van oordeel dat daardoor het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers (de “paritas creditorum”) op onaanvaardbare wijze zou worden doorbroken. De omstandigheid dat de schuldenaar geen actieve prestatie hoefde te verrichten, maar alleen maar passief het gebruik van zijn eigendom diende te dulden, maakte dit volgens de Hoge Raad niet anders.