(ii) ABN AMRO v Berzona (IEPT20140711)

Print this page

Hoge Raad. In zijn arrest van 11 juli 2014 (IEPT20140711) overwoog de Hoge Raad (onder 3.6.4) dat het faillissement niet tot gevolg heeft dat “de curator ook (‘actief’) een bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de overeenkomst niet toekent, zoals tot ontruiming of opeising van het gehuurde als de huurovereenkomst nog loopt”. Een dergelijke bevoegdheid zou in strijd zijn met het beginsel dat het faillissement geen invloed heeft op bestaande wederkerige overeenkomsten. De Hoge Raad concludeerde vervolgens (onder 3.6.6) dat hieruit volgt dat, ingeval de huurder ten tijde van de faillissementsaanvraag in het genot van het gehuurde is, de curator niet bevoegd is dat genot actief te beëindigen als de huurovereenkomst nog loopt.