December 2017

Print this page

IEPT20171227, Rb Amsterdam, Stichting 123inkt-Huismerk Klanten v HP

Deelnemers Stichting 123inkt-Huismerk Klanten hebben voor wat betreft printers die zij reeds hebben aangeschaft na HP dynamic security update geen belang meer bij gevorderde verboden: wanneer door HP ter beschikking gestelde roll back wordt geïnstalleerd wordt dynamic security verwijderd en werken huismerkcartridges weer, deelnemers die niet van roll back gebruik hebben gemaakt kunnen dat alsnog doen omdat gelet op toezegging HP roll back beschikbaar blijft, dat roll back mogelijk niet bij alle deelnemers bekend is kan Digital Revolution zelf oplossen door deelnemers te informeren, Digital Revolution niet voldaan aan stelplicht dat deelnemers bedenkingen hebben bij roll back en daarvoor goede reden hadden. Stellingen met het oog op verbod ten aanzien van toekomstige aankopen door deelnemers van HP printers te weinig specifiek. Stichting kan niet als collectieve belangenbehartiger ex artikel 3:305a BW worden aangemerkt: bij dagvaarding aangegeven dat op grond van cessie of last en volmacht wordt geprocedeerd, vordering tot schadevergoeding verdraagt zich niet met collectieve actie. Schadevergoeding afgewezen: niet gebleken waarom voor roll back aangeschafte huismerkcartridges niet meer gebruikt konden worden na roll back, waarom aanschafkosten van HP cartridges als schade moeten worden gekwalificeerd en door wie, in welke mate, waarom en tegen welke meerkosten gebruik moest worden gemaakt van andere printfaciliteiten.

 

IEPT20171227, Rb Den Haag, Yildiz

Tweet met vraag of Nederlandse vertaling van ingrediënten Turkse soep waarin is opgenomen dat soep varkensvet of derivaten bevat correct is niet onrechtmatig: niet feitelijk onjuist, enkel publiek geïnformeerd over of vertaling Nederlandse tekst op verpakking wel juist was, [A] stond in zijn recht om via social media kwestie bij Ülker (dochtermaatschappij Yildiz) en een daarbij betrokken persoon onder de aandacht te brengen, nadat hij na klachten over het etiket contact opnam met (een distributeur van) Yildiz en dat niets opleverde, [A] niet gehandeld met (uitsluitende) doel om Yildiz c.s. zoveel mogelijk schade aan te richten, Yildiz heeft zelf onjuiste Nederlandse tekst op etiketten geplaatst.

 

IEPT20171227, Rb Gelderland, Endemol

Endemol mocht uit stilzwijgen advocaat niet afleiden dat eiser geen bezwaar had om herkenbaar in beeld te komen in tv-programma "Misdaadverslaggever". Vertoning gezicht eiser onrechtmatig: weliswaar sprake van ernstige, goed gefundeerde en gedocumenteerde verdenking jegens eiser betreffende uitlokking huurmoord en sprake van belichting grote misstand, maar eiser was geen publiek figuur en misstand kon ook zonder tonen gezicht eiser voldoende indringend en overtuigend aan de kaak worden gesteld. Immateriële schadevergoeding van € 3.000 toegewezen.

 

IEPT20171227, Rb Den Haag, SCA v Vialli

Nawerkbaarheidsverweer betreft in wezen beroep op onduidelijkheid ex artikel 84 EOV dat geen nietigheidsgrond is: niet onderbouwd dat octrooi de vakman niet in staat stelt om een dispenser met toiletpapier te vervaardigen die aan de conclusiekenmerken voldoet. EP 083 voor een toiletpapierverdeler inventief t.o.v. US 663, US 695 en US 924: niet onderbouwd dat US 663 op basis van vakkennis dan wel in combinatie van US 695 stap zou maken van door gebruiker te bepalen lengte papier naar gedwongen vel-voor-vel afgifte, US 924 heeft, ook in combinatie met US 695 niet meer en ook geen andere kenmerken gemeen met EP 083 dan US 633, US 695 laat toe dat meerdere tissues per keer worden verkregen en ziet niet op dispenser voor gebruik (droog) toiletpapier. Uitvinding EP 083 ziet op samenstel van papier met de tuit van de dispenser die niet bekend was in stand van techniek. K5 dispensers Vialli maken indirecte inbreuk op EP 083. Onvoldoende weersproken dat K5 dispensers aan alle kenmerken van conclusie 1 van het octrooi voldoen. Duidelijk voor Vialli dat K5 dispensers geschikt en bestemd zijn voor toepassing uitvinding: bekend in de markt, op beur heeft Vialli K5 dispensers uitgerust met toiletpapier volgens conclusie 1. Geen belang bij beoordeling directe inbreuk: enige relevante handeling is op beurs tonen van dispensers voorzien van toiletpapier dat ook onder indirect inbreukverbod valt.

 

IEPT20171221, Rb Rotterdam, Vogelfoto's 

Hyperlinks naar foto’s eiser geen openbaarmaking: geen sprake van nieuw publiek nu foto’s vrij toegankelijk waren. Wel auteursrechtinbreuk door foto’s te tonen in bezoekerscentrum Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard en op dvd te verspreiden onder vrijwilligers: toestemming voor gebruik onvoldoende onderbouwd, gebruik valt niet binnen bereik onderwijsexceptie. Geen schadevergoeding: niet aannemelijk dat stichting of vrijwilligers voor foto’s zouden hebben betaald. Eiser als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in proceskosten van € 2.254,23.

 

IEPT20171220, HvJEU, Incyte v Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Datum eerste VHB, zoals opgegeven in aanvraag ABC, op basis waarvan duur van ABC is berekend, is niet juist indien de onjuiste datum heeft geleid tot een berekeningswijze van de duur van het ABC die niet strookt met artikel 13(1) Vo ABC Geneesmiddelen, zoals uitgelegd in een later arrest van het HvJEU. Indien sprake is van onjuiste datum van de eerste VHB kan de houder van een ABC op basis van artikel 18 Vo ABC Geneesmiddelen beroep instellen om verlenging van de in het ABC opgegeven duur te verkrijgen zolang het ABC niet is vervallen.

 

IEPT20171220, HvJEU, Schweppes v Red Paralela

Houder nationaal merk kan zich niet verzetten tegen invoer van identieke waren die van hetzelfde merk zijn voorzien uit lidstaat waar dat merk is overgedragen aan een derde indien: die houder actief en bewust het beeld of imago van één enkel globaal merk is blijven versterken en aldus bij het betrokken publiek herkomstverwarring heeft geschapen of versterkt of indien sprake is van economische banden tussen beide partijen in die zin dat zij hun commerciële beleid coördineren of afstemmen teneinde gezamenlijk controle uit te oefenen op het gebruik van het merk, zodat zij de mogelijkheid hebben om direct of indirect de waren te bepalen waarop het merk wordt aangebracht en de kwaliteit ervan te controleren.

 

IEPT20171220, HvJEU, Champagner Sorbet
Gebruik van beschermde oorsprongsbenaming als onderdeel van product dat niet in overeenstemming is met het bij die oorsprongsbenaming horende productdossier maar wel een ingrediënt bevat dat daarmee in overeenstemming is - zoals “Champagner Sorbet” voor ijs met 12% Champagne - op zichzelf niet onrechtmatig: nationale rechter dient aan de hand van de omstandigheden van het geval te beoordelen of onrechtmatig wordt geprofiteerd van de reputatie van die benaming, hiervan is sprake indien het levensmiddel niet als essentieel kenmerk een smaak heeft die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van dat ingrediënt. 

 

IEPT20171220, HvJEU, Acacia v Audi en Porsche

Reparatieclausule (artikel 110(1) GMoV) niet beperkt tot onderdelen van samengesteld voortbrengsel waarvan de uiterlijke kenmerken bepalend zijn voor het beschermde model. Reparatieclausule uitsluitend van toepassing op onderdelen van een samengesteld voortbrengsel die uit visueel oogpunt dezelfde kenmerken hebben als de originele onderdelen. Fabrikant of verkoper van onderdelen die zich wil beroepen op reparatieclausule heeft zorgvuldigheidsplicht omtrent naleving voorwaarden voor intreding van die clausule door ‘downstream-gebruikers’.

 

IEPT20171220, Rb Den Haag, Chanel

Inbreukverbod toegewezen na verkoop namaak Chanel-tassen: inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE niet betwist. Verwijzing naar schadestaat voor begroting schadevergoeding: omvang inbreuk staat nog niet vast. Ook winstafdracht van erkend bedrag van € 325 toegewezen: uit beschrijving advertentie blijkt dat gedaagde te kwader trouw heeft gehandeld, cumulatie schadevergoeding en winstafdracht echter slechts beperkt mogelijk waardoor niet meer dan bedrag gelijk aan het grootste van beide bedragen toegewezen kan worden.

 

IEPT20171220, Raad van State, Scripties Studentonderzoekers

Korpschef politie mocht Wob-verzoek inzake openbaarmaking gegevens studentonderzoekers naar etnisch profileren weigeren wegens eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Openbaarmaking masterscripties mocht echter niet op grond van auteursrecht worden geweigerd: Wob is blijkens wetsgeschiedenis beperking op het auteursrecht.

 

IEPT20171220, Rb Amsterdam, Medisecurecards v SEM

Overeenkomst door SEM rechtsgeldig opgezegd: beroep van SEM op ernstige tekortkoming als op dwaling wordt gevolgd. SEM handelt in strijd met de tussen SEM en Medisecurecards overeengekomen geheimhoudingsverplichting: aard geheimhoudingsverplichting brengt met zich mee dat het moet blijven bestaan na ontbinding van de overeenkomst en Med-ID kaart van SEM is volledige kopie van de Kaart van Medisecurecards. Identiteitsverschil tussen gedaagde rechtspersonen SEM en Hallo Dokter leidt tot onrechtmatige daad: uit vergaande verwevenheid met SEM kan worden afgeleid dat Hallo Dokter is opgericht om concurrentiebeding te omzeilen.

 

IEPT20171220, Rb Den Haag, Superdry

Inbreukverbod en nevenvorderingen bij verstekvonnis toegewezen na verkoop namaak Superdry kleding: het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor.

 

IEPT20171219, Hof Den Haag, Ethiopian Meadows

Met getuigenverklaringen en erkenning Ethiopian Meadows voldoende bewezen dat tijdens audit juni 2014 planten van Cherry Brandy en Inka op locatie Holetta aanwezig waren en er Polar Star planten hebben gestaan. Appellant heeft bewezen dat op locatie Holetta 75.000 planten per hectare staan. Op locatie Holetta stonden 91.570 Cherry Brandy planten, 352.745 Inka planten en 180.840 Polar Star planten. Ethiopian Meadows moet € 42.595 (Cherry Brandy) + € 129,207,40 (Inka) + € 3.360 (Polar Star) = € 175.162,40 aan royalty’s betalen. Voor locatie Wolisso is Ethiopian Meadows € 127.500 aan royalty’s verschuldigd gelet op 2 hectare á 75.000 planten per hectare. Proceskostenveroordeling eerste aanleg in stand gehouden, terwijl vonnis voor het overige wordt vernietigd: kosten nodeloos veroorzaakt nu appellant in hoger beroep eis dusdanig heeft gewijzigd dat vorderingen niet op grondslag eerste aanleg kunnen worden toegewezen.

 

IEPT20171219, Hof Den Haag, Tata Steel v ArcelorMittal

Rb terecht zich onbevoegd verklaard m.b.t. verklaringen voor recht die zien op niet-Nederlandse delen EP 044: valt onder werkingssfeer artikel 7 sub 2 Brussel I bis Vo en plaats waar onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden niet in Nederland. Nederlandse rechter wel bevoegd inzake overige vorderingen: voldoende aanknopingspunten met Nederland, nu mag worden aangenomen dat ArcelorMittal Tata Steel zal betichten van inbreuk op EP 044 NL. Uitvindingsgedachte: het aanbrengen van de bekleding voordat de thermische behandeling voor het verkrijgen van de gewenste sterkte plaatsvindt, niet de in de conclusies vermelde samenstelling van het staal. Ondergrens van 0,0005 wt % uit EP 044 alleen gekozen om aan te sluiten bij gebruikelijke standaard en niet om beschermingsomvang octrooi te beperken. Staalplaat met 0,00044 wt % en 0,00006 wt % chroom of mangaan vormt inbreukmakend equivalent van staalplaat met 0,0005 wt % boorgehalte: gelijkwaardig element, uitvindingsgedachte niet gelegen in toepassing boor of in octrooi opgenomen gewichtspercentages, vervanging realiseert uitvindingsgedachte, geen strijd met rechtszekerheid. Rb heeft ten onrechte proceskostenveroordeling gehalveerd vanwege feit dat ArcelorMittal 2x zoveel uren heeft gemaakt als Tata Steel: aantal uren dat verliezende partij aan zaak heeft besteed geen goede maatstaf voor bepaling redelijkheid en evenredigheid uren wederpartij zeker niet als wederpartij is geconfronteerd met weinig concrete en daarom lastig te bestrijden vorderingen.

 

IEPT20171219, Hof Arnhem-Leeuwarden, BMW

Geïntimeerde niet aansprakelijk voor registratie van inbreukmakende domeinnamen op zijn naam met account van vennootschap waarvan hij indirect bestuurder en aandeelhouder was: niet vast komen te staan dat geïntimeerde betrokken was bij registratie en exploitatie websites, bestuurdersaansprakelijkheid onvoldoende onderbouwd. 

 

IEPT20171219, Hof Arnhem-Leeuwarden, Avrotros

Vonnis voorzieningenrechter deels bekrachtigd. Recht op eerbiediging persoonlijke levenssfeer geïntimeerde prevaleert boven het recht op vrije meningsuiting van Avrotros: onjuiste mededeling verslaggeefster aan begin uitzending geeft wekt indruk dat geïntimeerde de burenruzie heeft veroorzaakt wat geen steun in feiten vindt. Vonnis voorzieningenrechter deels  vernietigd. De verwijdering van de gehele uitzending is echter niet noodzakelijk en niet proportioneel: aan het belang van geïntimeerde kan worden voldaan door de betreffende mededeling te verwijderen.

 

IEPT20171219, Hof Den Haag, NZO v Alpro

Op grond van HvJEU Tofu Town (IEPT20170614) mogen voorbehouden zuivelbenamingen niet worden gebruikt als benaming of aanduiding van zuiver plantaardige producten. Dit betekent niet dat het Alpro in het geheel niet is toegestaan deze benamingen te gebruiken voor haar sojaproducten: gebruik is immers alleen niet toegestaan als benaming of als aanduiding, bij gebruik “(plantaardige) variatie op yoghurt/yoghurtvariatie” is hier geen sprake van, ook “room” wordt niet als benaming of aanduiding gebruikt, hetzelfde geldt voor “melk”. Wel sprake van misleiding door wijze van presenteren van enkele sojaproducten: bij adverteren sojaproduct is indruk gewekt dat sprake is van (dierlijk) zuivelproduct, in advertentie voor ander sojaproduct is de suggestie gewekt dat het ging om melk. 

 

IEPT20171219, Rb Den Haag, SP Networks

Inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrechten fotografen door zonder naamsvermelding vier foto’s en één bewerking openbaar te maken op website trendviraal.nl. Schadevergoeding begroot op € 4.560: misgelopen licentievergoeding van vijfmaal € 285, schade wegens ontbreken naamsvermelding naar analogie eveneens vastgesteld op vijfmaal € 285, nog eens vijfmaal € 285 wegens wekken onjuiste indruk dat trendviraal.nl auteursrechthebbende is, schade wegens verminking door bijsnijden foto begroot op € 285. Proceskosten ex art 1019h Rv begroot op € 5.362,45.

 

IEPT20171219, Hof Amsterdam MN v Zoom in

Directeur Zoom.in heeft zich niet onrechtmatig uitgelaten jegens MN in Quote artikel: onvoldoende aannemelijk dat de uitlating specifiek betrekking had op MN.

 

IEPT20171218, Rb Gelderland, FlexExpert v EquiPlus

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen Flex-Experts en FlexExperts met oudere handelsnaam FlexExpert: grote mate van overeenstemming nu kenmerkende delen ‘Flex’ en ‘Expert’ identiek zijn, FlexExpert niet louter beschrijvend, beide ondernemingen richten zich op de uitzendbranche en bieden deels soortgelijke diensten aan. Ook inbreuk op flexexpert.nl door gebruik flex-experts.nl: gebruik aangemerkt als handelsnaamgebruik.

 

IEPT20171215, Rb Amsterdam, Noordkaap

Uitzending ‘Stegeman op de bres’ over vermeende oplichter Peter van O mag plaatsvinden, mits van O onherkenbaar in beeld wordt gebracht: de dreiging die uitgaat van het recente handelen van van O is niet zodanig dat het publiek voor hem moet worden gewaarschuwd op zo’n manier dat zijn gezicht in beeld komt en zijn volledige naam genoemd wordt.

 

IEPT20171219, Hof Amsterdam, Capri Sun v Riha

Vormmerk voor sta-zakje Capri Sun nietig op grond van techniekexceptie: de wezenlijke kenmerken van de vorm zijn inherent aan de generieke functie van de verpakking. Sta-zakje Riha geen onrechtmatige slaafse nabootsing: gelijke vorm te wijten aan kenmerken die noodzakelijk zijn om technische uitkomst te verkrijgen, wat overige aspecten betreft is voldoende afstand gehouden.

 

IEPT20171215, Rb Oost-Brabant, Zimmer Rohde v Artex

Zimmer + Rohde veroordeeld in de artikel 1019h Rv proceskosten € 6.618: geen belang bij het aanhangig maken van executie kort geding, omdat het vonnis van 3 januari 2014 (IEPT20140403) waar onderhavig verbodsvordering op ziet na 26 januari 2017 niet langer ten uitvoer kan worden gelegd.

 

IEPT20171213, Rb Den Haag, Kwantum v Vitra

Vitra kan in Nederland noch in België aanspraak maken op auteursrechtelijke bescherming DSW stoelen: Vitra kan geen beroep doen op het Unieverdrag aangezien artikel 1 lid 2 Unieverdrag op categorieën van rechtsbescherming ziet en niet op objecten  Geen beroep mogelijk op de Vriendschapsverdragen aangezien de Vriendschapsverdragen gebaseerd zijn op het Unieverdrag. Geen rechtstreeks werking Duurrichtlijn en geen beroep het Sony v Falcon arrest, omdat DSW in Nederland en België niet beschermd wordt als werk van kunst. Vitra kan geen beroep doen op de Berner Conventie artikel 2 lid 7 BC: concrete toets voor de regel (onderdeel A) dat “werken die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, in een ander land van de Unie in beginsel slechts de bijzondere bescherming kan worden ingeroepen welke in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend” DSW komt geen auteursrechtelijke bescherming toe uit hoofde van onderdeel A: vast staat dat DSW in het land van oorsprong – de VS – geen auteursrechtelijke bescherming geniet. Abstracte toets voor de uitzondering (onderdeel B) dat indien in het land waar bescherming ingeroepen wordt geen modelrechtelijke bescherming bestaat het als werk van kunst beschermd dient te worden. DSW komt geen bescherming toe uit hoofde van onderdeel B van artikel 2 lid 7 BC omdat thans een bijzonder beschermingsregime voor modellen niet ontbreekt. Geen sprake van slaafse nabootsing: DSW had onvoldoende eigen gezicht op markt toen Kwantum in 2014 de Paris-stoel op de markt bracht. Beslagen opgeheven; Vitra gehouden schade Kwantum te vergoeden: grondslag ten laste gelegde beslagen vervallen.

 

IEPT20171213, Rb Midden-Nederland, HLP v Houttuin

Data, waar in dit kort geding vonnis niet over wordt geoordeeld maar wel nog onder Equilibristen is in het kader van beslag, moet worden vernietigd. Verbod aan Houttuin om dwangsommen te innen in verband met een vermeende wisactie van bewijsbeslag: de wisacties zijn onrechtmatig, maar vormen geen handelingen die leiden tot de verbeurte van de in het beslagverlof genoemde dwangsom.

 

IEPT20171213, Rb Midden-Nederland, Kamer van Koophandel

Niet vast komen te staan dat de KvK inzending eisers aan ontwikkelwedstrijd heeft gebruikt bij het ontwikkelen Locatiescan: uit businessplan uit 2014 blijkt dat idee om met data CBS en Handelsregister hulpmiddel te ontwikkelen voor kiezen vestigingsplaats al bestond, ditzelfde geldt voor door eisers genoemde specifieke onderdelen, onvoldoende gebleken dat visuele elementen zijn overgenomen. Niet onjuist of onlogisch dat eisers zijn afgevallen in wedstrijd: inzending eisers zag op plaatsgebonden ondernemers terwijl wedstrijd zag op plaatsongebonden ondernemers, KvK hoefde niet te melden dat zij soortgelijk product in ontwikkeling had. Aanbieden gratis Locatiescan door KvK niet onrechtmatig: onvoldoende onderbouwd op welk recht KvK inbreuk maakt of welke plicht zij schendt, KvK handelt binnen wettelijke taak.

 

IEPT20171212, Hof Amsterdam, Uitlatingen in Radioprogramma

Uitlatingen dat de oud-voorzitter van YPFDJ de spil is van de inlichtingendienst van Eritrea niet onrechtmatig: beweringen voldoende feitelijk onderbouwd, aard van het medium legt minder genuanceerde uitlatingen in de hand, appellant onvoldoende aannemelijk gemaakt dat uitlatingen schadelijke gevolgen voor hem hebben, het kan de hoogleraar niet verweten worden zij geen hoor en wederhoor heeft toegepast, maar BNR.

 

IEPT20171212, Hof Den Bosch, Schilpartners

Schilpartners heeft twee opdrachten tot maken foto’s aan appellante verstrekt op grond waarvan zij loon verschuldigd is. Redelijk loon vastgesteld op respectievelijk € 6.000 en € 1.980 in plaats van door appelante op grond van Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie gevorderde bedrag van ruim 1.7 miljoen euro: algemene voorwaarden waarin wordt verwezen naar die richtprijzen niet tussen partijen overeengekomen. Schadevergoeding van € 2.250 voor anders dan overeengekomen gebruik: aangeknoopt bij vergoeding die zou zijn overeengekomen als vooraf om toestemming was gevraagd. Verzet tegen niet vermelding naam appelante in strijd met redelijkheid: geen afspraken gemaakt over naamsvermelding, bij reclamefotografie eerder uitzondering dan regel dat naam maker bij openbaarmaking wordt vermeld.

 

IEPT20171208, Rb Noord-Nederland, PKM v E-Entertainment

Geen inbreuk op beeldmerk webcamsex.nl door gebruik teken webcam-sex.nl: door visuele verschillen is geen sprake van verwarringsgevaar. Geen inbreuk ex art. 5a Hnw (opnemen merk in handelsnaam): ook hier is verwarringsgevaar vereist. Geen onrechtmatige daad ondanks gebruik sterk verwarringwekkende domeinnaam webcam-sex.nl: volgens HR Artiestenverloningen (IEPT20151211) is gebruik van een beschrijvende aanduiding alleen onrechtmatig in geval van bijkomende omstandigheden, onvoldoende onderbouwd dat deze er zijn.  Ondanks verwarringsgevaar ook geen inbreuk op handelsnaam webcamsex.nl ex art. 5 Hnw: bij beschrijvende handelsnamen zijn eveneens bijkomende omstandigheden vereist om verbod te rechtvaardigen.

 

IEPT20171207, Rb Noord-Nederland, EASP

Publicatie op horses.nl waarin EASP wordt beticht van het frauderen met paardenpaspoorten onrechtmatig: ernstige beschuldigingen, niet aannemelijk dat rol van EASP meer inhield dan wettelijk verplicht afgeven blanco paspoort, waarbij zij mocht vertrouwen op aangeleverde gegevens. Dat sprake is van een column doet hier niet aan af: suggestie dat eiser deksel op beerput houdt misleidend en onnodig grievend.

 

IEPT20171207, HvJEU, Merck Sharp & Dohme

Artikel 3 onder b van de ABC-verordening moet in die zin worden uitgelegd dat een einde- procedure-bericht, opgesteld vóór het vervallen van het basisoctrooi, niet aan een VHB gelijkgesteld kan worden en er op basis van een einde-procedure-bericht geen ABC verkregen kan worden. Het feit dat er op de datum van de aanvraag van een ABC geen VHB is afgegeven is geen gebrek dat overeenkomstig artikel 10 lid 3 ABC-verordening kan worden hersteld.

 

IEPT20171206, Rb Den Haag, Tinnus v Toi-Toys

Gedeeltelijke toewijzing vordering tot zekerheidstelling voor de proceskosten ad € 35.618: Tinnus, als VS rechtspersoon op grond van lid 2 van artikel 224 Rv en het Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika, vrijgesteld van storten zekerheidstelling. In China gevestigd Zuru gehouden tot zekerheidstelling: uitzonderingen artikel 224(2) Rv niet van toepassing, dit geschil met zelfde materie is in kort geding aangemerkt als ‘complex’.

 

IEPT20171206, HvJEU, Coty v Parfumerie Akzente

Selectief distributiestelsel dat primair tot doel heeft het luxe-imago van producten in stand te houden is verenigbaar met artikel 101 lid 1 VWEU mits de wederverkopers worden gekozen op grond van objectieve criteria van kwalitatieve aard die uniform worden vastgesteld voor alle potentiële wederverkopers, zonder discriminatie worden toegepast en niet verder gaan dan noodzakelijk is. Onder deze voorwaarden is ook contractueel beding dat erkende wederverkopers verbiedt om naar buiten toe kenbaar van platforms van derden voor online verkoop van de contractproducten gebruik te maken niet in strijd met dit artikel: het is aan de verwijzende instantie om te verifiëren of aan de voorwaarden is voldaan. Een dergelijk verbod is bovendien geen beperking van de klantenkring of beperking van de passieve verkoop aan de eindgebruiker in de zin van artikel 4, onder b en c van Vo 330/2010 inzake verticale overeenkomsten.

 

IEPT20171206, Rb Den Haag, Atari v MSL

Atari gerechtigd om voor zichzelf als licentiehoudster en namens auteursrechthebbende [A] op te treden: [A] heeft procesvolmacht aan Atari verleend en Atari heeft positie als licentiehoudster bevestigd met verklaring [A] en zijn agent. (sub)licentie- en distributie overeenkomst tussen Atari en MSL geëindigd op 22 december 2010: in Addendum van 22 december 2008 overeengekomen dat afspraken gelden voor periode van 24 maanden. Ook als sprake zou zijn van duurovereenkomst kan niet worden geoordeeld dat overeenkomst op zelfde voet als overeengekomen in Addendum 2008 kon worden voortgezet: blijkens op ovk betrekking hebbende documenten blijkt dat licentievoorwaarden steeds opnieuw overeengekomen werden voor bepaalde periode. MSL heeft inbreuk gemaakt op IE-rechten [A] en Atari. Schadevergoeding bestaande uit gederfde winst van € 566.912 voor levering RollerCoaster Tycoon-games in 2013 – 2015 zonder licentie. Zaak verwezen naar schadestaatprocedure m.b.t. gestelde bestellingen van cd-roms bij derden: niet uit te sluiten dat andere inbreukmakende producten zijn verkocht.

 

IEPT20171206, Rb Amsterdam, Mavic v Karakter Uitgevers

Niet in geschil dat op voorkant en in fotokatern van boek over Max Verstappen gebruikte foto’s van Verstappen zonder helm zijn portret weergeven. Ook foto’s van Verstappen mét helm betreffen zijn portret: Verstappen is aan de hand van identificerende factoren als zijn racetenue, auto en silhouet duidelijk herkenbaar. Verstappen heeft ondanks verzilverbare populariteit geen redelijk belang in de zin van art. 21 auteurswet om zich tegen openbaarmaking van zijn portret te verzetten: onvoldoende betwist dat de aangeboden vergoeding van 10% van de netto-opbrengst redelijk is gelet op omstandigheid dat het boek tevens algemene nieuwswaarde heeft, de foto’s slechts beperkt en ter ondersteuning van het verhaal zijn gebruikt, en de foto’s al eerder in de media zijn verschenen.

 

IEPT20171206, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Goeiemode

Inbreukverbod op Unie- en Beneluxmerken van Tommy Hilfiger bij verstekvonnis toegewezen: het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor. Gedaagde ex art. 1019h veroordeeld in volledige proceskosten (€ 7.184,63): proceskostenoverzicht is bij exploot betekend en daarmee aan de niet-verschenen gedaagde kenbaar gemaakt.

 

IEPT20171206, Rb Den Haag, Hennessy

Geen bevoegdheid jegens gedaagde sub 5 op grond van UMeV 2017: bewerkstelligen c.q. niet voorkomen inbreukmakende handelingen is een zelfstandige onrechtmatige daad, waarop de ‘inbreuk-bevoegdheid’ artikel 124 UMeV 2017 niet van toepassing is. Rb op grond van artikel 8 aanhef en onder 1 Brussel I bis bevoegd m.b.t. vorderingen die zien op het bewerkstelligen van merkinbreuk door de Loendersloot-vennootschappen: Rb is op grond van exclusieve bevoegdheid onder Uniemerkenverordening “gerecht van de woonplaats” van medegedaagden, sprake van eenzelfde situatie, zowel feitelijk als juridisch. Rb onbevoegd m.b.t. overige vorderingen jegens gedaagde sub 5, omdat mede-gedaagden geen woonplaats hebben in arrondissement Den Haag zoals op grond van artikel 8(1) EEX II-Vo vereist is: geen Uniemerkinbreuk aan de orde, zodat rechtbank niet op grond van exclusieve bevoegdheid “gerecht van de woonplaats” van een van de mede-gedaagden is. Geen bevoegdheid op grond van artikel 7 EEX II-Vo: schadebrengend handelen gedaagde sub 5 niet in arrondissement Den Haag. 

 

IEPT20171205, Rb Den Haag, Icos v Teva Sandoz en Mylan

Provisionele verboden voor duur onderhavige kort gedingen afgewezen: in VK en Duitsland is octrooi nietig bevonden in bodemprocedures, belangen gedaagden wegen zwaarder dan die van Icos vanwege moeilijk te becijferen schade als octrooi alsnog nietig wordt verklaard. Hoofdzaken aangehouden totdat is beslist in parallelle nietigheidsprocedure tussen Teva en Icos: eventuele vernietiging octrooi van belang voor onderhavige zaken.  

 

IEPT20171205, Hof Den Haag, AD

Hof bekrachtigt vonnis kantonrechter Rotterdam. Uitlatingen column AD niet onrechtmatig: column snijdt onderwerp aan wat voor onrust in de gemeente heeft gezorgd, betreft een actueel maatschappelijk relevant onderwerp (de vestiging van een veroordeelde pedoseksueel) en uitlatingen hadden niet tot doel appellant te kwetsen. Appellant moet zich in meerdere mate beledigingen laten welgevallen: appellant zocht zelf de media op en trad in de openbaarheid door provocerende berichten op zijn weblog.

 

IEPT20171204, Rb Gelderland, Restaurant De Betuwe v Wegrestaurant Betuwe

Gedaagde dient gebruik handelsnamen Wegrestaurant Betuwe (A15) of enige andere handelsnaam met het woord ‘Betuwe' te staken wegens inbreuk op oudere handelsnaam Restaurant De Betuwe: grote mate van overeenstemming nu dominerende en kenmerkende delen van de handelsnamen - te weten 'Restaurant' en `Betuwe' - identiek zijn en woorden `weg', 'A15' en 'de' niet van doorslaggevende betekenis zijn, 'Restaurant' en `Betuwe' zijn weliswaar beschrijvende aanduidingen maar de handelsnaam heeft door gebruik sinds 1983 onderscheidend vermogen verkregen, aard ondernemingen zeer nauw verwant nu beiden restaurant exploiteren, restaurants bovendien op relatief korte afstand van elkaar gevestigd.

 

IEPT20171201, Rb Rotterdam, Texant v Cetex

Texant niet aan te merken als maker van verkoopdisplay voor babykleding: nu Texant nog niet was opgericht toen display werd ontworpen kan geen sprake zijn van werkgeversauteursrecht ex art. 7 Aw, geen makerschap ex art. 4 of 8 Aw nu merknaam en domeinnaam op display geen aanduiding zijn van makerschap en Texant bij openbaarmaking nog niet was opgericht. Geen slaafse nabootsing van verkoopdisplay nu PV-meubel I en II niet leiden tot nodeloos verwarringsgevaar: driehoeksvorm, verrijdbaar- en draaibaarheid lijken nodig voor bruikbaarheid PV meubel I vertoont veel gelijkenis maar ook verschillen , PV meubel II vertoont veel verschillen, vorm display weinig zichtbaar nu deze doorgaans gevuld is, op displays en daarop aangebrachte artikelen staat duidelijk aangegeven van welke partij zij zijn. 

 

IEPT20171201, Rb Noord-Nederland, Knolpower

Marktkoopman maakt inbreuk op auteursrecht en merkenrecht van vlogger door namaak Knolpower-kleding te verkopen: geen inhoudelijk verweerd gevoerd, opzet en/of wetenschap is geen vereiste voor inbreuk.