IEPT20070726, Hof Amsterdam, Ansul v Ajax

28-07-2007 Print this page
IEPT20070726, Hof Amsterdam, Ansul v Ajax

Normaal gebruik: Aanvaard dat in de jaren 1989-1994 merk Minimax normaal is gebruikt mede door gebruik wettelijk voorgeschreven verzegelingsstrips
Naar het oordeel van het hof leveren de stellingen van Ansul voldoende aanknopingspunt op om te aanvaar-den dat zij in de jaren 1989-1994 normaal gebruik heeft gemaakt van haar merk Minimax als bedoeld in de laat-ste volzin van rechtsoverweging 2.1.2 van het verwijzingsarrest en dat dit gebruik als 'werkelijk' ge-bruik kan worden bestempeld. Daartoe overweegt het hof het volgende. [...].De hierboven omschreven func-tie van het merk Minimax komt naar het oordeel van het hof specifiek tot uitdrukking in de transfers en ver-zegelingsstrips die zijn voorgeschreven. Die transfers en strips zijn dan ook niet zonder betekenis, omdat zij door de wetgever zijn voorgeschreven. Een en ander duidt juist op werkelijk gebruik van het merk Minimax voor de brandblussers, als bedoeld in het arrest van het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen. Slotsom van het hof is dan ook op grond van boven-staande overwegingen dat de stelling van Ajax dat Ansul in de jaren 1989-1994 het merk Minimax slechts symbolisch heeft gebruikt moet worden verworpen.

 

IEPT20070726, Hof Amsterdam, Ansul v Ajax