IEPT20070807, Rb Alkmaar, Jaap.nl

11-08-2007 Print this page
IEPT20070807, Rb Alkmaar, Jaap.nl

Geschrift
Tekst en foto’s vormen tezamen een geschrift

Indien zou moeten worden geoordeeld dat losse foto´s niet onder "geschriften" zijn te rangschikken, dan nog helpt dat Plazacasa niet verder. In geding zijn docu-menten die bestaan uit tekst én foto´s. Deze elementen ondersteunen elkaar en vormen tezamen één geheel. Dit geheel is wel degelijk aan te merken als een geschrift in de hiervoor bedoelde zin.

 

Citaatrecht
Het compleet overnemen van de objectgegevens is een vorm van eigen en vrijwel ongewijzigde exploitatie van deze gegevens die de grenzen van het citaatrecht voorbijgaat.
Dit doel is slechts haar eigen commerciële doel en reeds daarom gelden er beperkingen ten aanzien van hetgeen zij van andere spelers op dezelfde markt vrijelijk mag overnemen. Het door Plazacasa compleet overnemen van de objectgegevens op haar website is een vorm van eigen en vrijwel ongewijzigde exploitatie van deze gegevens. Dit gaat de grenzen van het zoge-naamde citaatrecht voorbij.
Waar het om gaat is dat het overnemen van de gegevens zich beperkt tot hetgeen zakelijk, functio-neel en proportioneel is om een goede indruk te geven van hetgeen op de site van de makelaar wordt aangeboden
Blijkens de vordering sub 1 b) heeft de stichting geen bezwaar tegen het overnemen van objectgegevens indien daarbij de beperking van één verkleinde foto ("thumbnail") en een beschrijving van maximaal 155 karakters in acht wordt genomen. De vraag is echter of deze, door de stichting getrokken, grens van het citaatrecht de juiste is. Op zichzelf heeft Plazacasa terecht aangevoerd dat de beperking tot 155 lettertekens nogal arbitrair is en dat met even veel recht van bijvoorbeeld 125 of 175 tekens zou kunnen worden uitgegaan. Daar staat tegenover dat partijen erbij zijn gebaat dat in de te treffen ordemaatregel een duidelijke maatstaf wordt gegeven, teneinde executiegeschillen zo veel mogelijk te voorkomen. Waarom het uiteindelijk gaat is dat het overnemen van de gegevens zich beperkt tot hetgeen zakelijk, functioneel en proportioneel is om een goede indruk te geven van hetgeen op de site van de makelaar wordt aangeboden. Dit een en ander kan, wat de be-schrijving betreft, inderdaad worden bereikt met een maximum van 155 tekens waarnaast dan nog de adres-gegevens en de vraagprijs mogen worden overgenomen. Ook het overnemen van één bij de beschrijving te plaatsen foto van 194x145 pixels - het formaat waarvan Plazacasa zich thans bedient - blijft binnen de aangegeven marge.

Zie ook: Dirk Visser, Meer zekerheid voor zoekmachine, Boek9.nl

IEPT20070807, Rb Alkmaar, Jaap.nl I