IEPT20070821, Rb Den Haag, Peter Langhout

21-08-2007 Print this page
IEPT20070821, Rb Den Haag, Peter Langhout

Overdracht merken niet paulianeus
Benadeling schuldeisers niet aannemelijk geworden
Benga heeft voorts betoogd dat de overdracht van de onderhavige intellectuele eigendomsrechten door Langhout aan Longbranch een onverplichte rechtshan-deling was waarvan Langhout en Longbranch wisten of behoorden te weten dat deze nadelig voor de schuldeisers van Langhout zou zijn. Volgens Benga was deze overdracht daarom paulianeus en heeft zij deze over-dracht daarom bij brief van 14 juni 2007, een in dit kort geding buiten beschouwing te laten productie van Ben-ga, terecht vernietigd. Ook dit verweer wordt verworpen. Dat de schuldeisers van Langhout door de overdracht van de onderhavige rechten aan Longbranch benadeeld zijn, is in dit kort geding onvoldoende aan-nemelijk geworden. Hierbij weegt met name mee dat, zoals hiervoor onder 2.3 is vastgesteld, deze rechten aan ABN AMRO verpand zijn en dat de totale koop-som van € 1.441.000,-- (nog steeds) aan ABN AMRO betaald moet worden. De stelling van Benga dat ABN AMRO “wanneer zij op de hoogte raakt van deze over-dracht” daartegen zal opkomen maakt dat niet anders, al was het alleen maar omdat in dit kort geding op geen enkele wijze aannemelijk is geworden dat die stelling juist is.

 

Opzegging licentie
Negatieve publicaties voldoende ernstige grond voor  ontbinding, althans opzegging om dringende reden
Naar voorlopig oordeel leveren die publicaties - waar-van niet is gesteld of gebleken dat deze inhoudelijk onjuist zijn - voldoende ernstige grond voor ontbinding, althans onmiddellijke opzegging om dringende reden, op. Het is immers aan Benga om de aan haar gelicentieerde rechten als een goed licentienemer te behandelen, waaronder begrepen dergelijke negatieve publiciteit te voorkomen. Hierbij geldt het adagium dat een goede naam “te voet komt maar te paard gaat”. Hieraan kan worden toegevoegd dat Benga ook niet gemotiveerd heeft aangegeven waarom deze grond niet de ontbin-ding of opzegging zou rechtvaardigen.

 

IEPT20070821, Rb Den Haag, Peter Langhout