IEPT20070906, Hof Amsterdam, Mag Instrument v Magnum

18-09-2007 Print this page
IEPT20070906, Hof Amsterdam, Mag Instrument v Magnum

MERKENRECHT

Geen gevaar voor verwarring
De enkele overeenstemming van deze lettergreep met de merken van Mag Instrument is op zichzelf onvoldoende om hier te kunnen spreken van een overeenstemmend teken in de zin van het BVIE, ook niet indien daarbij in aanmerking wordt genomen dat het woord MAG het meest onderscheidende element is in de merken van Mag Instrument.

Het merk MAGNUM bestaat uit één enkel woord dat afkomstig is uit het Latijn en dat, naar algemeen bekend is, "groot" betekent. De eerste lettergreep "Mag" wordt door Geelhoed in de gebruikte visuele afbeeldingen van het merk of anderszins op geen enkele wijze benadrukt als afzonderlijk bestanddeel ervan. Geen van de door Mag Instrument ingeroepen merken vertoont auditief en/of visueel een verdergaande gelijkenis dan de enkele omstandigheid dat (ook) MAGNUM begint met de letters m-a-g, uitgesproken als "mek". Deze letters gaan als lettergreep op in het merk MAGNUM dat als niet samengesteld woord een homogeen geheel is. De enkele overeenstemming van deze lettergreep met de merken van Mag Instrument is op zichzelf onvoldoende om hier te kunnen spreken van een overeenstemmend teken in de zin van het BVIE, ook niet indien daarbij in aanmerking wordt genomen dat het woord MAG het meest onderscheidende element is in de merken van Mag Instrument. Om dezelfde reden kan niet met voldoende zekerheid worden aangenomen dat bij het publiek, dat bij ontbreken van aanwijzingen van het tegendeel het woord MAGNUM als één geheel zal ervaren, verwarring tussen de onderhavige producten kan ontstaan, ook niet in de vorm van associatie met de merken van Mag Instrument door het veronderstellen van een commerciële band.
Niet anders indien sprake is van bekende merken voor staafzaklampen
Dit op de bovengenoemde redengeving rustende oordeel luidt niet anders indien daarbij in aanmerking wordt genomen dat MAG LITE en, naar Mag Instrument stelt, ook de overige merken van Mag Instrument waarin het bestanddeel MAG voorkomt, bij het in aanmerking komende publiek bekende merken zijn voor staafzaklampen en indien in dat verband wordt voorbijgegaan aan de vraag of de onderwaterlantaarns of duiklampen, waarvoor Geelhoed haar merk heeft gedeponeerd, ondanks de afwijkende gebruiksbestemming als soortgelijke waren zijn te beschouwen. Als lettergreep in het merk MAGNUM heeft het bestanddeel MAG immers, zoals gezegd, geen zelfstandige betekenis en gaat het begripsmatig en visueel daarin op, hetgeen meebrengt dat geen sprake is van een overeenstemmend teken in de zin van de wet.
Evenmin van belang of woord MAG als serie- of paraplumerk wordt gebruikt
Bij deze stand van zaken is evenmin van belang of Mag Instrument, naar zij stelt, het woord MAG als seriemerk of "paraplumerk" gebruikt en of, gelijk zij uitdrukkelijk te bewijzen heeft aangeboden, haar waren daadwerkelijk onder de verschillende MAG-merken en niet alleen onder (woordcombinaties van) het merk MAGLITE worden verkocht.

 

Geen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie sprake van ander publiek
Ook overigens is niet gebleken dat Geelhoed, die zich met haar specifieke producten tot een ander publiek richt dan dat van Mag Instrument, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid van diens merken dan wel afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan.

 

Geen depot te kwader trouw
Nu van overeenstemming geen sprake is kan niet worden aangenomen dat Geelhoed het teken MAGNUM te kwader trouw heeft gedeponeerd.

 

IEPT20070918, Hof Amsterdam, Mag Instrument v Magnum