IEPT20070920, Hof Den Haag, Technip Kinetisch stroomschema

02-10-2007 Print this page
IEPT20070920, Hof Den Haag, Technip Kinetisch stroomschema

AUTEURSRECHT - IPR

 

Goederenrechtelijke rechtskeuze
Rechtskeuze voor Zwitsers recht voor overdracht internationaal auteursrecht op softwareprogramma

In dit verband heeft het hof overwogen dat Zwitsers recht van toepassing is en dat naar Zwitsers recht geen vormvereisten gelden voor overdracht van auteursrecht.
(...). Zowel met betrekking tot de rechtskeuze als met betrekking tot het eindigen van de overeenkomst en de gevolgen daarvan hebben partijen nadere afspraken gemaakt in overeenkomst B. (...). [X] betwist nog dat naar Zwitsers recht voor overdracht van auteursrechten geen vormvereisten gelden. Het hof gaat aan die betwisting, mede gelet op de in rechtsoverweging 7 van het tussenarrest van 8 juni 2006 genoemde stukken van Zwitserse juristen, als onvoldoende onderbouwd voorbij.

 

Overdracht en levering auteursrecht
Zowel naar Nederlands als Zwitsers recht mogelijk auteursrecht onder voorwaarden en bij voorbaat over te dragen en te leveren

In het tussenarrest van 8 juni 2006 heeft het hof overwogen voorshands van oordeel te zijn dat de bedoeling van partijen bij de onder a en b genoemde overeenkomsten - hierna: overeenkomsten A en B - is dat [D], [R] en [L] (hun aandeel in) de auteursrechten met betrekking tot het SPYRO-programma overdragen aan PYROTEC NV en dat deze rechten na het einde van de overeenkomst weer terugvallen aan deze makers, zodat zij alsdan weer over (hun aandeel in) de auteursrechten konden beschikken en dat zij over die rechten ook voor het eindigen van de overeenkomsten tot overdracht op een later tijdstip leidende afspraken (met derden) konden maken. (...). Zowel levering van toekomstige goederen als levering onder een voorwaarde is (naar Nederlands recht) mogelijk. Uit (punt 6 van) het memorandum van Ritscher en Gilgen en de omstandigheid dat naar Zwitsers recht geen vormvereisten gelden voor de overdracht van auteursrecht, leidt het hof af dat het ook naar Zwitsers recht mogelijk is dat partijen auteursrecht overdragen en tegelijkertijd overeenkomen dat de rechten onder bepaalde voorwaarden terugvallen en zo nodig de daartoe benodigde leveringshandelingen reeds nu voor alsdan verrichten.

 

Oorspronkelijk werk
Hoewel gebaseerd op objectieve wetenschappelijke gegevens, is het schema de vrucht van een subjectieve selectie van gegevens met het oog op het al dan niet opnemen in het schema

Gelet op voormelde rapporten en (getuigen)verklaringen gaat het hof ervan uit dat Spyro een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de van de maker draagt. Hoewel de chemische reactievergelijkingen, opgenomen in het kinetisch schema dat de kern van het programma vormt, op zichzelf gebaseerd zijn op objectieve wetenschappelijke gegevens, blijkt uit het bovenstaande voldoende dat het schema de vrucht is van een subjectieve selectie van die gegevens met het oog op het al dan niet opnemen daarvan in het schema. Dat geldt zowel voor de selectie van de reactievergelijkingen als voor de wijze van lumping. Om hun doel te bereiken (in de woorden van prof. [M]: een goed werkend simulatiepakket) hadden de ontwerpers kennelijk de ruimte om creatief met de objectieve wetenschappelijke gegevens en wetmatigheden om te gaan. Van die creatieve ruimte hebben zij ook gebruik gemaakt. Gelet in het bijzonder ook op de verklaring van getuige [L] vergde ook de omzetting van het schema in computertaal en een optimaal werkend programma creativiteit. Voorts valt uit de verklaringen en het deskundigenbericht van prof. [M] af te leiden dat het programma complex is en de ontwikkeling daarvan vele jaren in beslag heeft genomen. Op zichzelf is dat niet voldoende om aan te nemen dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, maar gelet op het bovenstaande zijn die omstandigheden daarvoor in casu wel een extra aanwijzing.

 

Werk conform lex protectionis
Of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk dient te worden beoordeeld naar het recht van het land waar bescherming wordt gezocht, de lex protectionis.

Technip vordert een inbreukverbod voor de hele wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten, met betrekking tot welk gebied partijen een schikking hebben getroffen. Technip heeft zich beroepen op de Berner Conventie - hierna ook: BC - en het Trips-verdrag. In artikel 10 van het Trips-Verdrag is bepaald dat computerprogramma's worden beschermd als letterkundige werken krachtens de Berner Conventie. Aan welke eisen een zodanig werk moet voldoen om voor bescherming in aanmerking te komen wordt in de BC en het Trips-verdrag niet beantwoord. De BC gaat uit van het gelijkheidsbeginsel. Op grond van artikel 5 BC genieten auteurs van door de BC beschermde werken in elk bij de Conventie aangesloten land de rechten die aan eigen onderdanen worden verleend. Of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk dient dan ook te worden beoordeeld naar het recht van het land waar bescherming wordt gezocht, de lex protectionis. De Universele Auteursrecht Conventie biedt, voorzover hier van belang, geen verdergaande bescherming dan de BC.

 

Internationaal grensoverschrijdende verbod
Hof verzoekt partijen bij memorie na enquête of bij akte nader aan te geven welke deze landen (buiten de EU-lidstaten en de Verenigde Staten) zijn en per land aan te geven welke eisen gelden voor auteursrecht op een computerprogramma als het onderhavige en het aannemen van een inbreuk daarop

 

PROCESRECHT

Geen gedekt verweer
Betwisting auteursrecht in hoger beroep geen gedekt verweer

Het hof begrijpt dat Technip (in punten 63 en 64 van haar memorie van antwoord), aanvoert dat het verweer van [X] dat geen sprake is van een auteursrechtelijk werk, gedekt is. Verweerder mag elk nieuw verweer ten principale voeren, tenzij dit in het geding in eerste instantie is gedekt. Alleen als een verweerder ondubbelzinnig blijk heeft gegeven dit verweer niet te willen voeren, is het verweer gedekt. Daarvoor is uitsluitend plaats indien uit de proceshouding ondubbelzinnig voortvloeit dat het verweer is prijsgegeven. (...). Uit deze stelling en voormelde stukken valt, met name gelet op de context, ook niet af te leiden dat [X] zijn recht verwerkt heeft om dit verweer te voeren.


IEPT20070920, Hof Den Haag, Technip Kinetisch stroomschema