IEPT20080917, Rb Amsterdam, Ofpact v Men On-Line

Print this page 23-09-2008
IEPT20080917, Rb Amsterdam, Ofpact v Men On-Line

AUTEURSRECHT

 

Bewijs inbreuk - screendump
Ofpact heeft ter zake het onder 2.1 sub 2 opgedragen bewijs een proces verbaal van een deurwaarder van 13 september 2007 overgelegd. Hierin verklaart de deurwaarder dat de foto's op de door Ofpact uitgeprinte en aan hem overhandigde websitepagina,  de zogeheten screendump corresponderen met scènes uit de film Bare Skater.
Volgens Men On-Line staat daarmee nog niet vast dat het daadwerkelijk een websitepagina van www.gayamsterdam.com betreft of dat zij trailerfragmenten van de film Bare Skater op dvd heeft aangeboden. Volgens Men On-Line kan een nep screendump eenvoudig in elkaar gezet worden. Nu Men On-Line evenwel geen feiten en omstandigheden noemt die aanleiding geven om te veronderstellen dat Ofpact de screendump zelf in elkaar gezet zou hebben, moet het er voor worden gehouden dal de betreffende screendump een juiste weergave geeft van het beeld op de website van Men On-Line op 25 november 2005.
Uit het voorgaande volgt dat Ofpact is geslaagd in het onder 2. 1 sub 2 opgedragen bewijs

PROCESRECHT

 

Bewijs volmacht
Bewijs volmacht om op eigen naam te procederen aangenomen
Ofpact heeft ter zake het onder 2.1 sub 1 opgedragen bewijs twee notariële verklaringen overgelegd van notarissen in Bratislava, Slovakia respectievelijk Los Angeles, Verenigde Staten, beide voorzien van originele apostilles waarin zij bevestigen dat de in het geding gebrachte volmachten van Janosov respectievelijk Marming door Janosov respectievelijk Manning zijn ondertekend.
2.3. Volgens Men On-Line staat hiermee nog niet vast dat "George Duroy" het pseudoniem van Janosov is. Nu Janosov dit zelf heeft verklaard, en dit ook wordt onderschreven door Ofpact, had het op de weg gelegen van Men On-Line haar stelling dat "George Duroy" niet het pseudoniem van Janosov is te onderbouwen. Nu zij dit heeft nagelaten, moet het ervoor worden gehouden dat "George Duroy" wel degelijk het pseudoniem van Janosov is.
2.4. Daarnaast blijkt volgens Men On-Line niet uit de volmachten dat Ofpact gerechtigd is op eigen naam te procederen. Dit staat inderdaad niet expliciet in de betreffende volmachten, maar wel staat vermeld dat Ofpact bevoegd is hen te vertegenwoordigen en indien nodig procedures te voeren zodat de rechtbank ervan uitgaat dat - gezien het feit dat de volmachten opnieuw zijn ondertekend in het kader van deze procedure - bedoeld is om Ofpact te machtigen de onderhavige procedure op eigen naam te voeren.

 

Schadebepaling: accountantsopgave aantal downloads
aan Men On-Line om door middel van geverifieerde gegevens inzicht te verschaffen in het aantal downloads van (fragmenten van) de films dat heeft plaatsgevonden en de omvang daarvan
Nu Ofpact ook het recht van de producenten heeft verkregen om ten behoeve van hen schadevergoeding te vorderen is de vordering tot betaling van schadevergoeding eveneens toewijsbaar, zij het dat de omvang van de schade thans nog niet vaststaat. In dat kader is het - overeenkomstig hetgeen de rechtbank reeds heeft overwogen in 4.7 van het tussenvonnis - thans aan Men On-Line om door middel van geverifieerde gegevens inzicht te verschaffen in het aantal downloads van (fragmenten van) de films dat heeft plaatsgevonden. en de omvang daarvan. en van het aantal gegevensdragers met de betreffende filmfragmenten dal zij heeft verstrekt. Verificatie van de gegevens dient door een accountant te geschieden

 

IEPT20080917, Rb Amsterdam, Ofpact v Men On-Line