€1500 schadevergoeding wegens zonder toestemming plaatsen foto "Garnalen" op website

29-01-2014 Print this page
IEPT20140122, Rb Noord-Holland, Goudzwaard v De Jong
(Met dank aan Kitty van Boven, i-ee)

Vermoeden van makerschap Goudzwaard op grond van naamsvermelding (artikel 4 Aw). Foto “Garnalen” is auteursrechtelijk beschermd: oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van maker. € 1500 schadevergoeding voor plaatsen van foto “Garnalen” op website zonder toestemming/ naamsvermelding: gederfde licentie inkomsten en overige schadecomponenten.

AUTEURSRECHT

Goudzwaard, een professioneel fotograaf, heeft moeten constateren dat zonder zijn toestemming zijn foto “Garnalen” op de website van gedaagde De Jong gedurende enige tijd werd geopenbaard. Goudzwaard vordert dan ook een verklaring voor recht dat De Jong hiermee inbreuk heeft gemaakt op zijn auteurs- en persoonlijkheidsrechten, en schadevergoeding. De vorderingen worden toegewezen.

Goudzwaard stelt dat hij de foto in opdracht van een derde heeft gemaakt en de foto vervolgens op zijn website onder zijn eigen (handels)naam openbaar heeft gemaakt, zodat hij op grond van artikel 4(1) Aw als maker en dus auteursrechthebbende heeft te gelden. Nu De Jong geen tegenbewijs hiertegen heeft geleverd, moet hiervan worden uitgegaan. De foto “Garnalen” is (als onvoldoende betwist) aan te merken als een auteursrechtelijk beschermd werk: de foto heeft een eigen, oorspronkelijk karakter (niet ontleend aan eerder werk) en draagt het persoonlijk stempel van de maker (creatieve keuzes). Er is derhalve sprake van auteursrechtinbreuk, zodat een schadevergoeding van € 1.500 wegens gederfde licentie inkomsten en overige schadecomponenten op zijn plaats is (inbreuk op het exclusieve recht om zelf te bepalen waar en hoe de foto wordt gebruikt, de moeite die Goudzwaard heeft moeten doen om de inbreuk te constateren, het ontbreken van toestemming en naamsvermelding, de verminking van de foto en de handhavingskosten). 1019h Rv proceskosten: € 2.396,90.

IEPT20140122, Rb Noord-Holland, Goudzwaard v De Jong