Algemene bewaring gegevens gebruikers electronischecommunicatiemiddelen in strijd met e-privacyrichtlijn

Print this page 04-01-2017
IEPT20161221, HvJEU, Tele2 Sverige

Nationale regeling die voorziet in algemene en ongedifferentieerde bewaring van alle verkeersgegevens en locatiegegevens van abonnees en geregistreerde gebruikers betreffende alle elektronischecommunicatiemiddelen ter bestrijding van criminaliteit in strijd met e-privacyrichtlijn. Nationale regeling die toegang bevoegde nationale autoriteiten tot bewaarde gegevens regelt zonder te bepalen dat toegang alleen wordt verleend ter bestrijding ernstige criminaliteit, dat de toegang aan en voorafgaand toezicht door een rechterlijke instantie of een onafhankelijke bestuurlijke autoriteit is onderworpen, en dat de betrokken gegevens op het grondgebied van de Unie moeten worden bewaard in strijd met e-privacyrichtlijn.

 

PERSOONSGEGEVENS

 

Prejudiciële vragen over uitleg van artikel 15(1) van de e-privacyrichtlijn in het kader van twee gedingen over enerzijds een aan Tele2 Sverige gegeven bevel om de verkeersgegevens en de locatiegegevens van haar abonnees en geregistreerde gebruikers te bewaren en anderzijds over de overeenstemming met het Unierecht van section 1 van de Data Retention and Investigatory Powers Act 2014 (wet van 2014 betreffende de bewaring van gegevens en de onderzoeksbevoegdheden. Het Hof beantwoordt alleen de eerste gestelde vraag, omdat de tweede vraag “geen elementen van uitlegging van het Unierecht aandragen die noodzakelijk zijn voor de beslechting van dat geding uit het oogpunt van het Unierecht”. Het antwoord op de eerste vraag is als volgt:

 

“Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie), zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009, gelezen tegen de achtergrond van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, moet in die zin worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die, ter bestrijding van criminaliteit, voorziet in algemene en ongedifferentieerde bewaring van alle verkeersgegevens en locatiegegevens van alle abonnees en geregistreerde gebruikers betreffende alle elektronischecommunicatiemiddelen.Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/136, gelezen tegen de achtergrond van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, moet in die zin worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die de bescherming en de beveiliging van de verkeersgegevens en de locatiegegevens en in het bijzonder de toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot de bewaarde gegevens regelt zonder, in het kader van de bestrijding van criminaliteit, te bepalen dat die toegang alleen wordt verleend ter bestrijding van ernstige criminaliteit, dat die toegang aan een voorafgaand toezicht door een rechterlijke instantie of een onafhankelijke bestuurlijke autoriteit is onderworpen, en dat de betrokken gegevens op het grondgebied van de Unie moeten worden bewaard.”

 

IEPT20161221, HvJEU, Tele2 Sverige

 

(curia-versie)