Onrechtmatig handelen door stelselmatig en substantieel gebruik van bedrijfsdebiet, kennis en vertrouwelijke gegevens van voormalig werkgever

Print this page 07-09-2018
IEPT20180711, Rb Overijssel, Smartdocuments v Docminded
(Met dank aan Luuk Jonker, Holla Advocaten)

Onrechtmatig handelen, onbehoorlijk bestuur en strijd met goed werknemerschap bij opzetten concurrerende onderneming: aard, inhoud en omvang van naar privé e-mailadres of computer overgebrachte stukken lijkt te wijzen op het bestaan van een vooropgezet plan, ondernemingsplan is gemaakt toen gedaagden nog in dienst waren bij eiser, collectieve ziekmelding ongeloofwaardig, stelselmatig en substantieel gebruik gemaakt van bedrijfsdebiet, kennis en vertrouwelijke gegevens die gedaagden hebben opgedaan tijdens hun dienstverband bij eiser.

 

ONEERLIJKE CONCURRENTIE

 

Eiser is actief in de ontwikkeling, levering en onderhoud van software ten behoeve van outputmanagement, documentcreatie en documentbeheer. Haar klanten zijn in het bij zonder overheidsinstanties, vooral gemeenten. Een aantal oud-medewerkers heeft een concurrerende onderneming opgestart. De rechtbank Overijssel stelt dat hierbij sprake is geweest van onrechtmatig handelen, onbehoorlijk bestuur en strijd met goed werknemerschap.

 

De rechtbank concludeert namelijk dat uit een beeld naar voren komt van een - tijdens het dienstverband van gedaagden ontstaan - vooropgezet plan om een concurrerende onderneming op te starten, waarbij stelselmatig en substantieel gebruik is gemaakt van het bedrijfsdebiet, de kennis en vertrouwelijke gegevens die zij hebben opgedaan tijdens hun dienstverband bij eiser. Zo hebben gedaagden op grote schaal stukken overgebracht naar hun privé e-mail accounts en computers, hebben zij zich collectief ziek gemeld, waarna zij ongeveer gelijktijdig in dienst zijn getreden bij de opgestarte concurrerende onderneming, is er tijdens het dienstverband bij eiser een ondernemingsplan gemaakt om medewerkers van eiser in dienst te laten treden en ook klanten te benaderen om over te stappen naar de concurrerende onderneming.    

 

Gedaagden hebben er op gewezen dat de werknemers niet aan een concurrentieverbod waren gebonden. De rechtbank oordeelt dat dit niet wegneemt dat het in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is en met de normen van goed werknermerschap om te concurreren op de wijze waarop gedaagden dat hebben gedaan. Ook de wijze waarop gedaagden stelselmatig en substantieel gebruik hebben gemaakt van het bedrijfsdebiet van eiser en kennis en vertrouwelijke gegevens die zij hebben opgedaan tijdens hun dienstverband danwel uit hoofde van hun functie als bestuurder v acht de rechtbank onzorgvuldig en in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. Gedaagden worden aansprakelijk gesteld voor de uit hun handelen voortvloeiende schade. Voor het bepalen van die omvang van die schade wordt verwezen naar de schadestaatprocedure.

 

IEPT20180711, Rb Overijssel, Smartdocuments v Docminded

 

(kopie originele vonnis)