Merk VERMÖGENSMANUFAKTUR nietig verklaard voor alle diensten van klassen 35 en 36

Print this page 23-05-2019
IEPT20190515, HvJEU, VM Vermögens Management

Argument dat merk VERMÖGENSMANUFAKTUR (van vóór IP-translator (IEPT20120619)) enkel voor diensten die onder letterlijke betekenis van de klasseomschrijvingen van klassen 35 en 36 vallen nietig is verklaard faalt: merk was beschermd voor alle diensten uit die klassen en dus door Kamer van Beroep nietig verklaard voor alle diensten van de klassen 35 en 36,  motivering GEU toereikend.Gerecht oordeelde niet dat betwiste merk onderscheidend vermogen miste alleen omdat de uitdrukking een Vermögensmanufaktur een lovende verwijzing is. Argumenten rekwirante over gebruik van geweigerd bewijs door Kamer van Beroep niet-ontvankelijk: betreffen slechts herhaling argumenten eerste aanleg.

 

MERKENRECHT

 

Hogere voorziening tegen het oordeel van het Gerecht EU van 7 september 2017, waarin het Gerecht het beroep tegen de nietigverklaring van het woordmerk “Vermögensmanufaktur” in zijn geheel heeft verworpen. De hogere voorziening wordt verworpen.

 

De stelling dat het merk VERMÖGENSMANUFAKTUR (dat stamt van vóór het IP-translator arrest (IEPT20120619) enkel voor diensten die onder letterlijke betekenis van de klassen 35 en 36 vallen nietig is verklaard faalt, omdat het is gebaseerd op een onjuiste premisse. VM Vermögens Management stelt namelijk dat haar merk ten tijde van de nietigverklaring door de Kamer van Beroep enkel zag op de algemene benamingen van de klasseomschrijvingen. Het HvJEU overweegt met een verwijzing naar het Brandconcern v EUIPO-arrest (IEPT20170216) dat dit niet het geval is. De verklaring VM Vermögens Management uit 2016 (na de beslissing van de Kamer van Beroep) strekte er dus niet toe nieuwe diensten onder de bescherming van het betwiste merk te brengen, maar te verzekeren dat de diensten waarop deze verklaring betrekking had, na afloop van de termijn bedoeld in artikel 28(8) UMeV deze bescherming blijven genieten, ondanks dat zij niet duidelijk onder de letterlijke betekenis van de benamingen van de klasseomschrijving van de klassen 35 en 36 vallen. De litigieuze beslissing had dus betrekking op alle diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven. Het GEU heeft dit naar het oordeel van het HvJEU ook toereikend gemotiveerd.

 

Het argument dat het Gerecht van oordeel was dat betwiste merk onderscheidend vermogen miste alleen omdat de uitdrukking Vermögensmanufaktur een lovende verwijzing is berust volgens het HvJEU op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Het oordeel is namelijk niet enkel op de lovende aard van het merk gebaseerd. De argumenten van rekwirante over het gebruik van geweigerd bewijs door de Kamer van Beroep in haar beslissing is niet-ontvankelijk, omdat het slechts een herhaling van argumenten in eerste aanleg betreft en niet wordt aangegeven in welk opzicht het Gerecht blijk zou hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

 

IEPT20190515, HvJEU, VM Vermögens Management

 

C-653/17 P - ECLI:EU:C:2019:406