Tulpenras Strong Energy genoot algemene bekendheid vanwege opname in proef- en monstertuin

10-11-2023 Print this page
IEPT20231003, Hof Den Haag, HBM v Kaagman-Schooneman

Side by side opplanten ter vergelijk. De Raad kan een kwekersrecht niet intrekken, de civiele rechter wel. Uitleg van het begrip 'Algemene bekendheid' van het tulpenras is afhankelijk van omstandigheden zoals de teelt, handel inschrijving in officieel rassenregister, aanwezig zijn in een vergelijkingscollectie of nauwkeurige beschrijving in publicatie. Vernietiging kwekersrecht heeft terugwerkende kracht.

KWEKERSRECHT

 

Kaagman-Schooneman heeft in 2011 een tulpenras onder de naam ‘Strong Energy’ laten inschrijven in het register van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur. In 2013 heeft HBM kwekersrecht aangevraagd voor het tulpenras ‘Strong Strike’, dat in 2014 is verleend. Volgens Kaagman-Schooneman is het ras Strong Strike niet duidelijk onderscheidbaar van het ras Strong Energy dat ten tijde van de verlening van het kwekersrecht een ‘algemeen bekend’ ras was als bedoeld in art. 49 lid 4 van Zaaigoed en Plantenwet 2005. De rechtbank (IEPT20220223) heeft de vordering van Kaagman-Schooneman toegewezen en het kwekersrecht van HBM vernietigd.

 

In hoger beroep is aan de orde of het tulpenras ‘Strong Energy’ algemeen bekend was ten tijde van de verlening van het kwekersrecht voor het ras Strong Strike en of de vernietiging van het kwekersrecht terugwerkende kracht heeft. Het hof komt tot een bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank.


De rassen Strong Energy en Strong Strike zijn naast elkaar opgeplant, in de tuin van Naktuinbouw, in een reguliere kwekersrechtproef voor een 'side by side' vergelijking. Toen partijen niet tot een minnelijke regeling konden komen, heeft de Raad voor de Plantenrassen het HBM kwekersrecht ingetrokken. In het kader van dat besluit is ook extern advies ingewonnen over het begrip 'algemene bekendheid' uit 49 lid 4 ZPW. Dat intrekkingsrecht heeft de Raad niet, aldus CBb ECLI:NL:CBB:2019:106, (uitsluitend) de civiele rechter bevoegd is een reeds verleend en in rechte onaantastbaar geworden kwekersrecht te vernietigen.

 

Het ras Strong Energy moet worden aangemerkt als algemeen bekend op de datum van indiening van de kwekersrechtaanvraag van HBM, gezien: de registratie van het ras per 19 december 2011 bij de KAVB, de daarmee gemoeide vakpublicaties in Bloembollen Visie waaruit blijkt dat de inschrijving een mutant van ras Strong Gold was, de KAVB keuring op 15 maart 2010 waarbij het ras gedurende vijf dagen is getoond, de opname van het ras Strong Energy sinds 2011 in de proef- en monstertuin van de KAVB en het feit dat het ras Strong Energy sindsdien deel uitmaakt van de referentierassencollectie, die door de Bloembollenkeuringsdienst, Naktuinbouw en de Raad voor de plantenrassen wordt benut. Het gaat in het kader van de vaststelling of het tulpenras algemene bekendheid genoot niet om of specifiek HBM kennis had van het bestaan van Strong Energy, maar of die kennis onder vakgenoten beschikbaar was. De proef- en monstertuin was voldoende toegankelijk voor het algemene publiek.

 

Voor de uitleg van het begrip algemene bekendheid is van belang wat hierover in het UPOV-verdrag en de daarbij horende ‘explanatory notes’ is opgenomen. Algemene bekendheid kan worden gestaafd door bijvoorbeeld te verwijzen naar: teelt of handel, die reeds plaatsvindt, inschrijving in een officieel rassenregister of in het in behandeling zijn van de inschrijving, het aanwezig zijn in een vergelijkingscollectie of een nauwkeurige beschrijving in een publicatie.

 

In de (summiere) rechtspraak over het begrip algemene bekendheid in het kwekersrecht is geoordeeld dat van algemene bekendheid sprake was in een geval waarin een ras gedurende zes jaar vanuit een kas was verhandeld en tevens in een voor het publiek toegankelijke botanische tuin stond (kamer van beroep van het Communautair Bureau voor Plantenrassen van 8 oktober 2003 (zaak A023/2002, Genplant/CPVO, BCT9916BEG). Ook is geoordeeld dat de publicatie van een gedetailleerde omschrijving van een plantenras in een aantal publicaties een factor is die in aanmerking kan worden genomen om de algemene bekendheid ervan aan te tonen (Gerecht van de EU van 19 november 2008, zaak T-187/06, Schräder/CBP, punt 97).


De conclusie is dat het hoger beroep van HBM niet slaagt. Daarom zal het hof het vonnis bekrachtigen. Het hof zal HBM als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van het hoger beroep.


IEPT-versie volgt later
ECLI:NL:GHDHA:2023:2103