Mei 2013

Print this page

IEPT20130531, Rb Overijssel, Dealerstation v Dealerdirect
Geen inbreuk op besteautobod.nl: domeinnaam beste-autoaanbod niet als handelsnaam gebruikt, slechts als doorlink naar website van Dealerdirect. Geen onrechtmatig profiteren van andermans onderscheidingsmiddel: (in)direct verwarrings-gevaar onaannemelijk

 

IEPT20130531, Rb Den Haag, Altrex v ASC
Huishoudtrap Double Decker auteursrechtelijk beschermd: niet eerder voorkomende combinatie van creatieve en andere (onbeschermde) elementen. Inbreuk door Alumexx-handy trap: in voldoende mate overeenstemmende totaalindrukken. Inbreuk beperkt tot tonen van prototypen op website in kader van aanbieding en voorgenomen verhandeling van product

 

IEPT20130531, HR, Hauck v Stokke
Herstelarrest inzake proceskostenveroordeling: overeengekomen 1019h Rv proceskosten in principale beroep: € 35.000 

 

IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
De afstand tussen het model en vormgevingserfgoed maatgevend voor beschermingsomvang. Ontbreken van eigen karakter van model moet gebaseerd worden op verschillen met alle anticiperende modellen, niet slechts op één specifiek anticiperend model.Geen recht op vergoeding proceskosten in kader van een met principale beroep samenhangende voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, als HR niet aan beoordeling daarvan toekomt

 

IEPT20130528, Rb Amsterdam, Hema
Geen onnodig verwarringsgevaar sfeerlichthouders: Hema heeft nodige gedaan om gevaar dat beide producten onnodig met elkaar worden verward, te voorkomen

 

IEPT20130528, Hof Den Haag, All Round v Dutch Designz
Mi Moneda hangers hebben eigen gezicht op de markt vanwege relatief grote en brede sluiting. Slaafse nabootsing hangers: Bij alle hangers is op de rand een "versiering" aangebracht. Hoe die versiering er precies uitziet is naar het oordeel van het hof van ondergeschikt belang voor de bepaling van de totaalindruk. Geen slaafse nabootsingsbescherming inzake stijl of stijlkenmerken: duidelijk afgebakend, concreet product vereist.Geen slaafse nabootsing specifieke munten: geen eigen gezicht in de markt. Maatmens: al dan niet modebewuste vrouwen van 16 tot 40 jaar met gemiddeld aandachtsniveau.

 

IEPT20130528, Rb Amsterdam, Tilda
Geen inbreuk auteursrecht: wezenlijk verschillende totaalindrukken rijstverpakkingen. Geen ruimte voor aanvullende slaafse nabootsingsbescherming voor stijl of stijlkenmerken


IEPT20130528, Hof Amsterdam, Rots-Vast v Rots idb Vastgoed
Verweer tegen proceskosten kan ook pas in hoger beroep. Eenvoudige procedure: volledige proceskosten eerste instantie gematigd conform indicatietarief: € 6.000. Compensatie van kosten in hoger beroep.
 

IEPT20130528, Hof Den Haag, Pretium Telecom
Art 843a Rv: rechtmatig belang bij beluisteren opnamen telefoongesprekken met Pretium; geen verstrekking op gegevensdragers
 

IEPT20130528, Hof Den Haag, Taste of Nature v Cresco
Hof in kort geding stemt oordeel over geldigheid en octrooieerbaarheid van octrooi ToN af op bodemuitspraak, zodat bestreden vonnis niet in stand kan blijven. Afweging over openbaar voorgebruik en inbreuk door Cresco wijkt wel af van bodemoordeel, vanwege afwijkende bewijsregimes in bodemzaak en in kort geding. Openbaar voorgebruik door ToN onvoldoende aannemelijk gemaakt door Cresco. Inbreukverbod en opgave: ToN op grond van aanvullend en onweersproken bewijsmateriaal aannemelijk gemaakt dat sprake is van inbreuk

 

IEPT20130528, Hof Den Haag, Loterijverlies v Staatsloterij
Collectieve actie ex artikel 3:305a BW mogelijk: Het woord 'gedupeerden' in de doelomschrijving van Loterijverlies verwijst, in redelijkheid uitgelegd, naar personen die zich gedupeerd achten door kansspelen, en niet, zoals Staatsloterij betoogt, naar personen waarvan aan de hand van een individuele toets moet worden vastgesteld of zij daadwerkelijk schade hebben geleden. Misleidende mededelingen van Staatsloterij over wel- of niet-gegarandeerd zijn van prijzen, win-kansen, aantal gewonnen prijzen en hoogte ervan. Geen misleidende mededelingen over uitkeringspercentage of kansspelbelasting. Geen sprake van aanzetten tot onmatige deelname door Staatsloterij.

 

IEPT20130524, Rb Zeeland-West-Brabant, ESN v Dymatize
Geen merkinbreuk: producten met toestemming samengesteld op basis van Dymatize smaakstoffen en op de markt gebracht. Toestemming vermarkting reeds vervaardigde producten niet ingetrokken bij beëindiging samenwerking; toestemming niet beperkt tot eigen verpakkingen en etiketten Dymatize.

 

IEPT20130524, Rb Amsterdam, Stichting Jonge Honden
Tewerkstellingsoverenkomst met behoud sociale voorziening geen dienstbetrekking in de zin van artikel 7 Aw. Eigendomsrecht van werken bij [eiser] gebleven

 

IEPT20130524, Rb Noord-Nederland, Fysiosupplies
Executiegeschil: gebruik “fysiosupplies” als beschrijvende term voor producten die All4Fysio verkoopt is geen gebruik als handelsnaam

 

IEPT20130523, RvS, Beroepscommissie Examens ASG
Geen sprake van beoordeling van kennen en kunnen van leerling. Plagiaat leerling vastgesteld

 

IEPT20130523, Rb Den Haag, Renault v Van den Brink
Onrechtmatig bewust profiteren van wanprestatie door dealers; verkoop van nieuwe Renault-voertuigen. Verwarringsgevaar tussen beeldmerk Renault en overeenstemmend bedrijfslogo Van den Brink

 

IEPT20130522, Rb Noord-Nederland, Tinga en Triple E
Geen inzage in financiële administratie of vaststelling vergoeding op grond van overeenkomst, nu eiser zelf geen partij is bij de overeenkomst

 

IEPT20130521, Rb Amsterdam, NMLK v DIDIO
Domeinnaam “nieuwemensenontmoeten.nl” tevens gebruikt als handelsnaam voor onderneming. Verwarringsgevaar “Nieuwe Mensen Ontmoeten” en “Nieuwe Mensen Leren Kennen”

 

IEPT20130521, Hof Den Haag, Bassie en Adriaan
Vergoedingsvorderingen inzake tv-herhalingen eerste vier series verjaard; gedeeltelijke verjaring vorderingen voor in de handel brengen. Tardief beroep in hoger beroep op éénlijnsprestatie uitvoerend kunstenaars voor 1993. Stelling dat geen sprake was van contractsovername, maar enkel overdracht van rechten onvoldoende onderbouwd; vrijwaring afgewezen

 

IEPT20130521, Rb Den Haag, Hovicon v Bereila
Bereila-dispenser maakt geen inbreuk op Gemeenschapsmodel van Hovicon: dikke cilinder en dunne cilinder zijn niet opgenomen in één behuizing. Nu Bereila-dispenser buiten beschermingsomvang Gemeenschapsmodel valt, ook geen sprake van auteursrechtinbreuk of slaafse nabootsing; geen bijkomende omstandigheden

 

IEPT20130521, Rb Den Haag, Wolfrat Boten v Rederij WK
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Rederij Wolfrat” en “Wolfrat Boten” gezien nauwe verband tussen activiteiten en jarenlange samenwerking. Mondelinge licentie niet meer van kracht: slechts verleend in kader van overname. Overdracht van domeinnamen rederijwolfrat.nl en wolfratrondvaarten.nl en telefoonnummer: slechts ter beschikking gesteld onder voorwaarde van overname

 

IEPT20130517, Rb Gelderland, Federatie
FAWBG geen auteursrechthebbende op grond van artikel 8 Aw; naam van de maker vermeld in copyright-notice op iedere pagina. Gebruiksrecht FAWBG van uitgave voldoende aannemelijk.

 

IEPT20130517, Rb Noord-Nederland, Gemeente Groningen
Geen inbreuk persoonlijkheidsrechten: verwijdering kunstwerk uit publieke ruimte waar tentoon wordt gesteld is geen aantasting van werk. Misbruik van bevoegdheid (art. 3:13 BW) door gemeente: enkele feit dat onderhouds- en herstelkosten kunstwerk hoger zullen uitvallen dan oprichtingskosten maakt belang van Gemeente niet groter dan belang van maker

 

IEPT20130516, HvJEU, Melzer v MF Global
Geen bevoegdheid op grond van plaats van handeling van een veronderstelde mede-veroorzaker schade ten aanzien van andere veronderstelde veroorzakers schade

 

IEPT20130515, Rb Den Haag, New Jet v Avo
Vordering New Jet tot betaling facturen als onvoldoende gemotiveerd afgewezen: onderzoek naar gegrondheid vordering belemmerd, geen nadere gelegenheid om verzuim te herstellen

 

IEPT20130515, Rb Overijssel, Trebs v Food & Fun
Afwijzing incidentele voorlopige voorziening: spoedeisend belang onvoldoende onderbouwd en onvoldoende samenhang met hoofdzaak

 

IEPT20130515, Rb Amsterdam, Acteursovereenkomst
€ 54.453 Herhalingsvergoeding verschuldigd voor herhalingen op themakanalen.

 

IEPT20130515, Rb Amsterdam, Ryanair v KRO
Geen afgifte ruw beeldmateriaal interviews. Geen vermoeden dat context uitspraken in ander daglicht stelt; Geen inbreuk op bronbescherming journalist wegens ontbreken algemeen of publiek belang. Belang Ryanair bij imagobescherming is geen publiek belang

 

IEPT20130514, Hof Den Haag, Mevi v Bacardi
Incident tot voeging in prejudiciële procedure. Nationaal procesrecht bepaald of voeging mogelijk is. Enkele omstandigheid dat de bij Mevi opgeslagen flessen van Van Caem zijn getroffen door het beslag, is voldoende belang voor voeging.Belang bij uitkomst voldoende; niet vereist dat procedure rechtspositie juridisch aantast.

 

IEPT20130514, Rb Amsterdam, Brein v ING
ING niet verplicht identificerende gegevens verantwoordelijken auteursrechtinbreuk te verschaffen . ING Bank niet “instrumenteel” bij het plegen van (de beweerde) auteursrechtinbreuken door FTD World of het faciliteren hiervan. Brein miskent dat de rol van een internet service provider of hostingprovider wezenlijk anders is dan die van een bank als ING Bank.

 

IEPT20130508, Rb Noord-Nederland, AD Inkoop v Duif's Florist
Geen opheffing beslagen: eisers onvoldoende aannemelijk gemaakt dat vordering van Duif’s Florist ondeugdelijk is. [X] onrechtmatig gehandeld door op naam van AD Inkoop model van ander te laten registreren. AD Inkoop ook zelfstandig zorgvuldigheidsnorm geschonden, nu zij wist dan wel behoorde te weten dat serieuze kans bestond dat haar model nietig zou worden verklaard. Herbegroting van vordering van Duif’s Florist

 

IEPT20130508, Rb Den Haag, Cresco v Taste of Nature
Octrooi op plant valt niet onder uitzondering voor werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor voortbrenging van planten of dieren. Bij wege van product-by-process claim geclaimde plant betreft een voortbrengsel en geen werkwijze c.q. veredelingsmethode. Geclaimde plant geen ontdekking maar uitvinding. Bewijsopdracht Cresco inzake nieuwheidsschadelijk openbaar voorgebruik door levering aan derden

 

IEPT20130508, Rb Oost-Brabant, Ingenia
Handelen in strijd met concurrentiebedinmg, relatiebeding en geheimhoudingsplicht onvoldoende onderbouwd. Geen rechtmatig belang bij inzage inbeslaggenomen documenten en digitale bestanden onder ex-bestuurder: niet gesteld dat gedaagde in strijd met concurrentiebeding werkzaam is als bestuurder. Twee genoemde voorbeelden onvoldoende grondslag voor stelselmatig benaderen relaties in strijd met relatiebeding. Onvoldoende aanwijzingen dat gedaagde know how van Ingenia openbaar heeft gemaakt in strijd met geheimhoudingsplicht

 

IEPT20130508, Rb Amsterdam, Hotel Contact v Angry Nerds
Op grond van overeenkomst moet Hotel Contact over mogelijkheid beschikken accomodatievideo’s te wijzigen:
Hotel Contact heeft de overeenkomst, en met name artikel 20, in redelijkheid zo mogen begrijpen dat zij met het eigendomsrecht van de video’s ook het recht zou krijgen om deze te bewerken. Wijzigen van logo en hotelnaam in video is geen inbreuk op persoonlijkheidsrechten. Geen inbreuk Databankwet, gezien contractuele relatie tussen partijen

 

IEPT20130508, Rb Den Haag, FX Prevent v Wagner
Toepassen aspiratieve brandherkenning om gevoeligheid twee-staps-systeem voor de hand liggend. Niet toepassen probleem-oplossing-methode niet onderbouwd; uitvinding niet gelegen in onderkenning probleem in meest nabije stand van de techniek. Bij probleem-oplossing-methode uit te gaan van meest nabije stand van de techniek. Toepassen aspiratieve brandherkenning om gevoeligheid twee-staps-systeem voor de hand liggend. Beperking verdediging tot hulpverzoek betekent dat nietigheid in verleende vorm als onbestreden vaststaat.

 

IEPT20130508, Rb Amsterdam, Nokia v ST
Geen staking executie: geen nieuw feit dat pas na vonnis aan het licht is gekomen.

 

IEPT20130508, Rb Amsterdam, Cleonice v Digikeur
Geen visuele overeenstemming en louter beschrijvende woorden: verschillende totaalindrukken Webshop Keurmerk en Digikeur Webshop. Onvoldoende onderbouwd dat gebruik collectief merk Digikeur in strijd met reglement toegelaten of gedoogd wordt. Geen gebruik domeinnaam digikeur.nl/webshop-keurmerk als handelsnaam. Verwarringwekkende en misleidende mailing Digikeur over beheer “het Webshop Keurmerk”. In ernst twijfel of gebruik “Webshop keurmerk” in broncode overtreding bevel is

 

IEPT20130507, Hof Den Haag, Stolze v Willburg
Geen slaafse nabootsing transportband wegens ontbreken eigen positie in de markt industrieel (utiliteits)product betreft, waarvan het uiterlijk vrijwel volledig functioneel is bepaald (plus voldoende verschillende totaalindruk)

 

IEPT20130507, Hof Den Haag, Beckers v JMQ
Verplichting tot verlenging overeenkomst zolang procedé “technisch uniek” is, ongeacht geldigheid octrooi. Deskundigenbericht over vraag of de door Beckers sinds juni 2008 toegepaste werkwijze afwijkt van het JMQ-procedé

 

IEPT20130507, Rb Den Haag, Blue Gentian v Tell Sell
XHose v Flex-Able Hose: Technisch kenmerk dat slang een geplooide buitenkant heeft dient bij vergelijking buiten beschouwing te blijven.Model niet uitsluitend bepaald door technische eisen: groene kleur en grof geweven katoentextuur. Modelrecht monopoliseert niet kleur in het algemeen, maar alleen voor slangen. Grensoverschrijdend verbod inbreuk Gemeenschapsmodelrecht: geen andere algemene indruk en Flex-Able Hose vertoont beide kenmerken

 

IEPT20130503, Rb Amsterdam, Tros Opgelicht
Geen onrechtmatige uitzending Tros Opgelicht over klachten over opleidingsbureau van eiser. Tros heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een groot aantal klachten over de werkwijze van [vennootschap 1] heeft ontvangen. [eiser] heeft bovendien niet aannemelijk kunnen maken dat de kritiek op zijn handelwijze uit de lucht gegrepen is.

 

IEPT20130502, Rb Noord-Holland, Wereldwinkel
Aanduiding ‘wereldwinkel’ is een algemene en generieke term geworden en tot het publiek domein gaan behoren. Collectieve actie franchisegever ten behoeve van leden. Misleidende suggestie dat alle wereldwinkels aangesloten zijn bij de stichting en cadeaubon accepteren.
 

IEPT20130501, Rb Amsterdam, Het Parool
Geen onjuist citaat: voldoende gemotiveerd weersproken. Zaak aangehouden voor getuigenverhoor. 
 

IEPT20130501, Rb Den Haag, Total Systems v Potveer
Criterium verbeuren dwangsommen vaststellingsovereenkomst conform criterium voor verbeuren dwangsommen vonnis. Verbeuren dwangsommen onvoldoende aannemelijk.