Oktober 2017

Print this page

IEPT20171031, Hof Den Haag, Sandoz v Astrazeneca

EP 138 nieuw: niet alle elementen conclusie 1 in McLeskey geopenbaard. EP 138 nawerkbaar. EP 138 plausibel: anti-oestrogene werking van actieve stof fulvestrant was op de prioriteitsdatum algemene vakkennis, in de aanvrage wordt geopenbaard dat geclaimde formulering bestemd en geschikt is voor de behandeling van borstkanker en dat daarmee therapeutisch significante vloedplasmaconcentratie aan fulvestrant gedurende ten minste 2 weken wordt bereikt en voor gemiddelde vakman voldoende aannemelijk dat dat dit effect ook daadwerkelijk zal optreden. McLeskey geen realistisch uitgangspunt voor beoordeling inventiviteit. Of vakman Howell en daarna McLeskey zou raadplegen houdt hof in het midden: gemiddelde vakman, uitgaand van Howell en kennis nemend van McLeskey, zou niet zonder inventieve denkarbeid tot uitvinding volgens het octrooi zou komen.

 

IEPT20171031, Hof Amsterdam, Dyson v Miele

Geen misleidende reclame of oneerlijke handelspraktijk door gebruik term ‘gecertificeerd’ bij aanprijzen stofzuiger: systeem positief beoordeeld door erkend en gerenommeerd testinstituut op het gebied van filterprestaties bij onder meer stofzuigers, onvoldoende onderbouwd dat 'gecertificeerd' of 'certificaat' voor Nederlandse consument gelijk staat aan 'keurmerk' dat garant zou staan voor bepaalde officiële standaard of kwalificaties. Term 'volledig gescheiden legen' wekt niet de onjuiste suggestie dat opvangbak met grof vuil 100% fijnstof-vrij is: onvoldoende aannemelijk dat gemiddelde consument de term anders zal begrijpen dan betrekking hebbend op volledig gescheiden opvangbakken.

 

IEPT20171031, Hof Amsterdam, De Vier Jaargetijden

Voorzieningenrechter heeft terecht geoordeeld dat architect zich niet kan verzetten tegen verbouwing noordgevel kantoorpand aan de Schepenmakersdijk: wijziging noordgevel handhaaft basisidee van gevelindeling en wijzigingen zijn ingegeven door gewijzigde functie van kantoorpand naar woonbestemming. Verzet in onderhavige kort geding procedure tegen aanpassing noordgevel in strijd met redelijkheid: in bestuursrechtelijke procedures geen bezwaar tegen voorgenomen wijziging gemaakt en aangegeven dat is voldaan aan eis om bestaande architectuur te respecteren. Niet ten onrechte een belangenafweging gemaakt bij toepassing artikel 25 lid 1 sub d (“andere aantasting”): geen belangenafweging gemaakt, maar geoordeeld dat niet was voldaan aan voorwaarde dat aantasting nadeel toebrengt aan de architect. Op goede gronden overwogen dat maker van een gebouw er rekening mee moet houden dat in de loop van de tijd in verband met functionele wijzigingen van de bestemming veranderingen nodig zijn die zelfs tot (gedeeltelijke) aantasting van het werk kunnen leiden​​​​​​.

 

IEPT20171030, Rb Overijssel, Vervalste fietsonderdelen

3 maanden voorwaardelijke celstraf en 180 uur taakstraf voor invoeren vervalste fietsonderdelen.

 

IEPT20171027, Rb Oost-Brabant, Fitland v City Hotel

Fitland voldoet door wijzigen handelsnaam in Nelson City Resort Oss aan verbod uit (IEPT20170904) om - op welke wijze dan ook - de naam City Resort Hotel Oss en City Resort Oss te gebruiken: doel en de strekking van de veroordeling was voorkomen verwarring, nieuwe handelsnaam voldoende onderscheidend ten opzichte van verboden namen en niet de bedoeling om gebruik woorden City Resort en Hotel volledig te verbieden. Onvoldoende onderbouwd dat Fitland verboden domeinnamen is blijven gebruiken.

 

IEPT20171027, Rb Den Haag, LB11 v Hennessy

Verbod executiemaatregelen te treffen m.b.t. IEPT20170707, wanneer LB11 uitvoering heeft aan executiebevel conform de werkwijze van ”Voorstel LB11” voor zover tot uitgangspunt wordt genomen de uit de Prijslijsten 1 en 2 af te leiden transacties in de periode 1 maart 2016 tot en met 30 april 2016.

 

IEPT20171027, Rb Midden-Nederland, Brein v Moviestreamer

Moviestreamer maakt inbreuk op auteursrecht en naburige rechten door aanbieden verkorte unieke hyperlinks naar films, series en televisiekanalen: content geplaatst zonder toestemming rechthebbenden, voldoende vast komen te staan dat Moviestreamer weet of behoort te weten van illegale karakter content, verstrekking hyperlinks is mededelingshandeling, sprake van een publiek en Moviestreamer heeft winstoogmerk.

 

IEPT20171027, Rb Gelderland, Kiddy World v JL Creations

Inbreukverbod op auteursrechten Wonder Weeks-werken en merendeel nevenvorderingen bij verstekvonnis toegewezen: het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor.

 

IEPT20171026, Rb Amsterdam, Buma Stemra v CvTA

CvTA mag advies en persbericht over financiën Buma Stemra publiceren nadat om hun zienswijze is gevraagd: advies vanaf dat moment zorgvuldig tot stand gekomen, CvTA wel veroordeeld in proceskosten nu in eerste instantie ten onrechte niet om zienswijze is gevraagd en Buma Stemra hierdoor bezwaar heeft moeten instellen.

 

IEPT20171025, HvJEU, Europese Commissie v Raad van Europa

Besluit 8512/15 van de Raad houdende machtiging van de Commissie om samen met lidstaten onderhandelingen te openen over herziening van Overeenkomst van Lissabon over oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen nietig wegens strijd met artikel 207(3) VWEU omdat het een exclusieve bevoegdheid van de Unie betreft.

 

IEPT20171025, Rb Midden-Nederland, Negatieve Berichten op Facebook

Negatieve review en berichten over (doorgestart) bedrijf en eigenaar op Facebookpagina van bedrijf door klant niet onrechtmatig: op de Facebookpagina wordt uitgenodigd om mening te geven, die ook negatief kan zijn, uitlatingen op feiten gebaseerd en niet onbetamelijk verwoord en [gedaagde] mocht in licht van omstandigheden anderen waarschuwen voor  werkzaamheden [eiseres sub 1].

 

IEPT20171025, Rb Gelderland, De Oude Muntkelder v Remalin

De Oude Muntkelder heeft geen rechtmatig belang bij ex art. 843a Rv gevorderde inzage/afschriften: sprake van ‘fishing-expedition’ nu zij de stukken onvoldoende concreet heeft beschreven en onvoldoende heeft toegelicht dat zij bekend is met de inhoud daarvan.

 

IEPT20171025, Rb Gelderland, Compañero v DG Rubber

Niet voldaan aan bewijsopdracht uit tussenvonnis (IEPT20170719) na afzien van verder procederen.

 

IEPT20171024, Rb Den Haag, Lilly v Teva

Lat voor toewijzing vorderingen ligt hoger dan wanneer gewraakte product nog niet op de markt was geweest: Lilly had voortvarender kunnen handelen. AMISARTE maakt inbreuk op EP 508: Vakman zal begrijpen dat “Swiss-type” claim op gebruik permetrexed dinatrium tijdens vervaardiging geneesmiddel ziet op vermindering bijwerkingen pemetrexed door toevoeging vitamine B12. Billijke bescherming octrooihouder betekent dat verschil dinatrium of dizuur er niet toe mag doen: vakman zal zien dat octrooi werkelijk ziet op toevoeging vitamine B12 aan al bekende therapie met pemetrexed, vakman zal weten dat het om werking pemetrexed anion gaat, dat in vrije vorm ontstaat na oplossing dinatrium of dizuur en dat hij door Protocol bij artikel 69 EOV niet van letterlijke tekst van conclusie uit mag gaan en pemetrexed dizuur van Teva is technisch equivalent aan dinatriumzout. Vraag naar toegevoegde materie duidelijk te onderscheiden van die naar beschermingsomvang en eventuele equivalentie: hierdoor kan Teva geen beroep doen op verleningsdossier waarin examiner concludeerde dat ruimere conclusie met enkel “pemetrexed” toegevoegde materie betrof.

 

IEPT20171024, Rb Den Haag, Lilly v Fresenius

Lat voor toewijzing vorderingen ligt hoger dan wanneer gewraakte product nog niet op de markt was geweest: Lilly had voortvarender kunnen handelen. Pemetrexed Fresenius maakt inbreuk op EP 508: Vakman zal begrijpen dat “Swiss-type” claim op gebruik permetrexed dinatrium tijdens vervaardiging geneesmiddel ziet op vermindering bijwerkingen pemetrexed door toevoeging vitamine B12. Billijke bescherming octrooihouder betekent dat verschil dinatrium of dizuur er niet toe mag doen: vakman zal zien dat octrooi werkelijk ziet op toevoeging vitamine B12 aan al bekende therapie met pemetrexed, vakman zal weten dat het om werking pemetrexed anion gaat, dat in vrije vorm ontstaat na oplossing dinatrium of dizuur en dat hij door Protocol bij artikel 69 EOV niet van letterlijke tekst van conclusie uit mag gaan en pemetrexed dizuur van Fresenius is technisch equivalent aan dinatriumzout. Vraag naar toegevoegde materie duidelijk te onderscheiden van die naar beschermingsomvang en eventuele equivalentie: hierdoor kan Fresenius geen beroep doen op verleningsdossier waarin examiner concludeerde dat ruimere conclusie met enkel “pemetrexed” toegevoegde materie betrof.

 

IEPT20171023, Rb Rotterdam, Budo Gouweleeuw

Geen onrechtmatige concurrentie bij oprichten judoschool Team Gouwe Sports: geen sprake van non-concurrentiebeding zodat het ex-medewerker in beginsel vrij staat voormalig werkgever Budo Gouweleeuw te beconcurreren, onvoldoende onderbouwd dat wijze van concurreren onrechtmatig is. Handelsnaamwet niet van toepassing: onvoldoende onderbouwd dat vereniging Budo Gouweleeuw handelt als onderneming. Geen verwarring: onvoldoende gebleken dat naam, website en logo van Team Gouwe Sports onrechtmatige gelijkenis vertonen met die van Budo Gouweleeuw.

 

IEPT20171020, Rb Gelderland, Transvision v Ylvas

Ylvas en [gedaagde B] veroordeeld zich aan geheimhoudingsverplichting te houden: niet geloofwaardig dat na afloop van de overeenkomsten van opdracht alle bij [gedaagde B] aanwezige bescheiden zijn vernietigd zonder enige vorm van bewijs daarvan. Geen veroordeling tot geheimhouding jegens CM: niet vast te stellen dat wilsovereenstemming bestond over aangaan samenwerkingsovereenkomst en essentialia van die overeenkomst. Ylvas en [gedaagde B] moeten opgeven welke vertrouwelijke informatie bij hen aanwezig was en afgifte doen van hetgeen bij hen aanwezig is: gedaagden moeten indien alles is vernietigd in staat worden geacht (achteraf) te kunnen opgeven welke stukken dit dan betrof. Geen verbod om één jaar vanaf 15 juli 2017 werkzaamheden voor CTS uit te voeren: geen concurrentiebeding en geen bijkomende omstandigheden. Wel verbod opgelegd aan [gedaagde B] om zich met Valys-aanbesteding in te laten: [gedaagde B] heeft door één van zijn opdrachten veel kennis over Valys-aanbesteding en gelet op enorme belang van de opdracht.

 

IEPT20171018, Rb Amsterdam, Het Kinderdagverblijf

Gedaagde heeft onrechtmatig gehandeld door plaatsen valse recensies over kinderdagverblijf: onrechtmatig handelen erkend. Gedaagde dient materiële schade gelegen in loonkosten bestuurders te vergoeden: deze schade hem kan worden toegerekend als gevolg van zijn onrechtmatige daad. Bestaan immateriële schade onvoldoende onderbouwd. Omstandigheid dat buitengerechtelijke kosten reeds door rechtsverzekeraar zijn vergoed, staat niet aan vorderen vergoeding daarvan in de weg: gaat om voorschot dat dient te worden terugbetaald indien de verzekerde de kosten later van iemand anders vergoed krijgt, partijen gaan er klaarblijkelijk vanuit dat voorschot ‘moet’ worden verhaald op gedaagde. Vergoeding kosten kort geding tegen Google toegewezen: noodzakelijk om identiteit gebruiker te verkrijgen en valse recensies te laten verwijderen. Kosten procedure tegen Ziggo/T-Mobile niet vergoed: lag bij starten procedure reeds in de rede dat gedaagde schuldig was aan plaatsen recensies, die bovendien al waren verwijderd.

 

IEPT20171019, HvJEU, Raimund v Aigner

Vordering merkinbreuk kan niet worden afgewezen op basis van een absolute nietigheidsgrond zonder dat de reconventionele vordering tot nietigverklaring die op dezelfde nietigheidsgrond is gebaseerd, is toegewezen. Wanneer de reconventionele vordering is toegewezen, maar nog niet definitief is geworden, staat dat de bepalingen van verordening nr. 207/2009 een afwijzing van een vordering vanwege merkinbreuk op basis van een absolute nietigheidsgrond niet in de weg.

 

IEPT20171019, HvJEU, Merck v Merck

Slechts sprake van “dezelfde handelingen” ex artikel 109 lid 1 sub a Uniemerkenverordening indien vorderingen betrekking hebben op vermeende inbreuk op nationaal merk en gelijk Uniemerk op het grondgebied van dezelfde lidstaten. Indien voor rechterlijke instanties van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen inbreukvorderingen worden ingesteld - waarbij de eerste is gebaseerd op een nationaal merk en betrekking heeft op het grondgebied van een lidstaat, en de tweede is gebaseerd op een Uniemerk en betrekking heeft op het gehele grondgebied van de Unie - dient de rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht zich onbevoegd te verklaren voor het deel van het geding dat betrekking heeft op het grondgebied van de lidstaat waarop de vordering wegens inbreuk voor de eerst aangezochte rechterlijke instantie ziet.  De laatst aangezochte instantie hoeft zich echter niet onbevoegd te verklaren indien de betrokken vorderingen niet langer het grondgebied van dezelfde lidstaten betreffen of indien de merken niet voor dezelfde waren of diensten gelden.

 

IEPT20171019, Rb Amsterdam, Mazda

Voldoende aannemelijk gemaakt dat gedaagde directe commerciële band met officiële Mazdanetwerk suggereert door gebruik Mazda beeldmerk/logo: logo onder meer aangebracht in/op showroom, bedrijfspand, raamstickers, visitekaartjes en briefpapier, vroegere commerciële relatie rechtvaardigt dit structurele gebruik niet. Ook door gebruik Mazda woordmerk wordt commerciële band gesuggereerd: woord Mazda op showroomgevel en vlaggen substantieel groter dan bijvoorbeeld het woord ‘occasion’.

 

IEPT20171018, Rb Den Haag, Philips v Asus

Conclusie 10 en 1 EP 525 niet inventief in licht EDVO standaard en Shad-publicatie. Verschil conclusie 10 EP 525 en EDVO standaard: dat voor elk type signaal – bijv. ACK of NACK - (aparte) indicatie van vermogensniveau door basisstation aan mobiele station wordt verzonden. Betoog dat EDVO standaard geen reëel uitgangspunt bij beoordeling inventiviteit kan zijn faalt: enkele omstandigheid dat andere openbaarmaking dichterbij uitvinding staat maakt niet dat een document reeds daarom niet als uitgangspunt kan worden genomen, niet toegelicht waarom EDVO standaard niet meest nabije stand van de techniek is. Technisch effect van verschil met EDVO standaard: door toepassen verschillende vermogensniveau’s de kans op een goede ontvangst bij het basisstation van het ene type signaal ten opzichte van het andere type signaal te beïnvloeden c.q. verbeteren. Geen bijkomend technisch effect: in aan de orde zijnde conclusies geen (additionele) technische maatregel te ontwaren. Algemene vakkennis: dat toepassing hoger zendvermogen kans voor juiste ontvangst van een signaal vergroot. Verzending ACKs en NACKs met verschillend vermogen ligt door Shad volstrekt voor de hand: uit Shad af te leiden dat zendvermogens voor ACK of NACK verschillend kunnen zijn én dat voorkeur is voor kleinere kans om valse ACKs te ontvangen dan valse NACKs. Onvoldoende betwist dat Shad openbaar toegankelijk was op prioriteitsdatum: geen geheimhouding en via ftp-server toegankelijk. Ook overige conclusies EP 525 niet inventief: niet weersproken dat deze niets inventiefs aan conclusies 1 en 10 toevoegen. Hulpverzoeken niet nieuw/inventief: gebrek aan nieuwheid/inventiviteit niet (gemotiveerd) weersproken.

 

IEPT20171018, Rb Den Haag, Philips v Wiko

EP 525 niet inventief: Rechtbank verwijst naar vonnis in Philips v Asus-zaak (IEPT20171018), tot oordeel dat EP 525 niet inventief is en hulpverzoeken Philips niet baten. Uit zittingsaantekeningen niet meer met volledige zekerheid op te maken of beroep van WIKO op EVDO standaard als uitgangspunt van inventiviteitsaanval is toegelaten voor alleen de hulpverzoeken of ook voor de verleende conclusies: indien EVDO standaard als uitgangspunt voor haar inventiviteitsaanval alleen is toegelaten voor de hulpverzoeken, zou een zeer strikte toepassing van die beslissing betekenen dat de rechtbank eerst de geldigheid van de verleende conclusies op basis van de andere door Wiko gehanteerde stellingen zou moeten onderzoeken, hierbij heeft Philips echter geen belang, nu octrooi al is vernietigd in Asus-zaak. Zaak niet aangehouden totdat oordeel in Asus-zaak onherroepelijk is: logischerwijs zijn verleende conclusies niet inventief als beperktere hulpverzoek niet inventief wordt beoordeeld op zelfde gronden als in Asus-zaak, tot welk oordeel rechtbank ook in deze zaak zou komen, Philips heeft zich voldoende kunnen verweren tegen inventiviteitsaanval.

 

IEPT20171017, Hof Amsterdam, Simiramida v Diageo

Vorderen schadevergoeding op grond van in gezag van gewijsde gegaan Bulgaars vonnis waarvan Simiramida erkent dat dit onjuist is leidt niet tot misbruik van recht: zou nuttige werking van oordeel HvJEU (IEPT20150716) ondergraven door via omweg alsnog te bewerkstelligen dat vonnis niet wordt geëxecuteerd wegens strijd met artikel 5(3) Merkenrichtlijn. Geen schadevergoeding op grond van gestelde schadeposten i (niet gerealiseerde verkopen) en iii ( terugtrekken afnemers): Simiramida beoogde handelingen te verrichten die noodzakelijkerwijs impliceren dat de [merk whisky] in de EER in de handel werd gebracht, wat inbreukmakend is, onvoldoende weersproken dat handelspartners Simiramida containers niet binnen EER zouden brengen. Geen schadevergoeding op grond van schadepost ii ( opgezegde bankfaciliteit): onvoldoende onderbouwd dat Simiramida bankfaciliteit zou hebben aangewend voor andere doeleinden dan invoer [merk whisky] in de EER. Wel schadevergoeding schadepost iv (schade wegens beslagen partij whisky waar geen winst op is gemaakt): erkenning Bulgaars vonnis brengt mee dat het om partij [merk whisky] ging waartegen Diageo zich niet had kunnen verzetten. Schadevergoeding van € 10.000 + wettelijke rente over dat bedrag en over geïnvesteerd bedrag van € 76.608: nettowinstmarge van 13% over geïnvesteerd bedrag komt hof niet onaannemelijk voor. Grotere schade door “turnaround” van een maand afgewezen: ten aanzien van opvolgende partijen whisky onvoldoende onderbouwd dat het gaat om handel in whisky waartegen Diageo zich niet had kunnen verzetten. Verklaring voor recht van onrechtmatig handelen Diageo afgewezen: in gedeeltelijk toewijzen schadevergoeding ligt al onrechtmatigheidsoordeel besloten, verklaring steunt op vonnis dat volgens beide partijen in strijd is met Unierecht waardoor Simiramida belang bij verklaring voor recht nader had moeten onderbouwen. Erkenning Bulgaarse vonnis toegewezen.

 

IEPT20171017, HvJEU, Bolagsupplysningen v Svensk Handel

Plaats waar de schade is ingetreden bij publicatie: rechtspersoon kan beroep tot rectificatie van online publicatie, verwijdering reacties en schadevergoeding instellen bij de gerechten van de lidstaat waar zich het centrum van zijn belangen bevindt. Centrum van belangen betreft plaats waar merendeel economische activiteiten worden verricht: plaats van statutaire zetel niet doorslaggevend. Persoon kan geen beroep instellen tot rectificatie en verwijdering reacties bij de gerechten van elke lidstaat op het grondgebied waarvan de informatie toegankelijk is of was: deze vordering is – in tegenstelling tot vordering tot vergoeding schade – niet splitsbaar zodat zij slechts kan worden ingesteld bij een rechter die bevoegd is om kennis te nemen van de gehele vordering.

 

IEPT20171013, Rb Oost-Brabant, Holland Vormgevers v Noach Outdoor

Combinatie van vuurschaal op sokkel is auteursrechtelijk beschermd werk: of de vuurschaal en sokkel afzonderlijk auteursrechtelijke bescherming genieten kan in het midden blijven, sprake van oorspronkelijk karakter door subjectieve en creatieve keuzes voor ronde vuurschaal op strakke rechthoekige sokkel met rechthoekige opening waarbij de schaal los op de zuil lijkt te staan, kleur- en materiaalkeuze, afmetingen, verdikking aan bovenrand, afwezigheid van openingen en versierselen en keuze om de schaal met één bout aan de zuil te verankeren. Vuurschaal op sokkel van Noahs Outdoor maakt inbreuk: totaalindruk is identiek gelet op de combinatie van rechthoekige sokkel met opening, ronde vuurschaal zonder verdere opsmuk, vorm, kleur, rechtopstaande rand en afmetingen.

 

IEPT20171012, HvJEU, Louboutin v Van Haren

Mondelinge behandeling in ‘zoolmerk’-zaak Louboutin heropend: zaak verwezen naar de Grote Kamer van het Hof nadat deze bij de Negende kamer principiële vragen deed rijzen over het Uniemerkenrecht.

 

IEPT20171011, Rb Noord-Holland, Nomenta v Nikki

Naar oordeel voorzieningenrechter nog teveel onduidelijk om vast te stellen wie de ontwerper is van de lampwijnkoelerspeaker: Nomenta heeft geen technische tekeningen overgelegd en heeft onvoldoende makerschap KIWA (het Chinese bedrijf waar Nikki Amsterdam deze lampen inkoopt) ontkracht. Nikki onvoldoende bescheiden overlegd  waaruit het makerschap van KIWA zou blijken.

 

IEPT20171011, Rb Amsterdam, Sijthof

Provisionele voorziening tot o.a. publicatieverbod hoofdstuk 6 en aantal passages uit boek gedaagde afgewezen: nader onderzoek naar feitelijke grondslag aantijgingen vereist dat in de hoofdzaak zal moeten plaatsvinden.

 

IEPT20171011, HvJEU, EUIPO v Cactus

Arresten CIPA v Registrar (IEPT20120619) en Praktiker Bau v Deutsche Patent und Markenamt (IEPT20050707) hebben geen betrekking op oudere merken die voor de datum van die arresten geregistreerd waren. Enkel gebruik van beeldelement van samengesteld merk is "normaal gebruik", indien onderscheidend vermogen van dat merk zoals ingeschreven niet wordt gewijzigd.

 

IEPT20171011, Rb Amsterdam, Rechtsmacht Internetpublicatie

Verstekvonnis waarin in Panama woonachtige journalist is veroordeeld voor online publicaties over in Israël wonend echtpaar vernietigd: op artikel 6 sub e Rv gestoelde bevoegdheid van Nederlandse rechter is beperkt tot schade die in Nederland is ontstaan en ge-of verboden met betrekking tot Nederlands grondgebied, verstekrechter heeft zich hiertoe niet beperkt. Vorderingen eisers in verzet alsnog afgewezen: onvoldoende onderbouwd dat sprake is van in Nederland geleden schade, hierdoor ontbreekt tevens belang bij ge- of verboden voor Nederlands grondgebied. Eisers hebben onrechtmatig gehandeld door onder verwijzing naar verstekvonnis publicaties te laten verwijderen: verstekvonnis op onrechtmatige wijze uitgelokt door dagvaarding openbaar te betekenen terwijl eisers op de hoogte waren van contactgegevens gedaagde.

 

IEPT20171009, Rb Midden-Nederland, Avrotros

Uitzending EenVandaag van Avrotros over terroriserende buurman schendt eer en goede naam eiser: in de uitzending zijn feitelijke onjuistheden vermeld, is geen enkele kritische vraag gesteld en is bewust afgezien van hoor en wederhoor. Gehele item dient van website gehaald te worden: beroep op archieffunctie van Avrotros verzet zich niet tegen toewijzing nu overgrote deel uitzending onrechtmatig is.

 

IEPT20171009, Rb Gelderland, Lizard Apps v Haerst

Haerst mag door Lizard Apps ontwikkelde software voor camera na beëindiging samenwerkingsovereenkomst enige tijd blijven gebruiken zodat zij vervangende software kan ontwikkelen: licentieovereenkomst over gebruik software kwalificeert als duurovereenkomst voor onbepaalde tijd, aard van de overeenkomst verzet zich tegen rechtsgeldige opzegging nu camera uitsluitend functioneert met deze software en Lizard Apps alle kosten voor ontwikkeling software vergoed heeft gekregen.

 

IEPT20171006, Rb Den Haag, Multivac

Voldoende spoedeisend belang, geen stilzitten: niet gebleken dat Multivac eerder machines heeft aangetroffen in toestand die gevaar met zich meebrengt en niet gebleken dat zij eerder op hoogte was van parallelimport, uit sommatie 14 juli 2014 blijkt niet dat Multivac handelen MK Gilze (blijvend) toelaatbaar achtte. Geen spoedeisend belang bij verzet tegen klantspecifiek wijzigen, nu daar in 2014 niet (verder) tegen is opgetreden. Onvoldoende belang bij oplegging verbod inzake parallelimport: opgave gedaan, inbreuk erkend en staking toegezegd. Ontmantelen, schoon maken, opnieuw opbouwen en vervangen van slijtonderdelen, ook als dit geen oorspronkelijke Multivac-onderdelen zijn niet inbreukmakend, gelet op arrest BenGH inzake AP v Valeo (IEPT19921106). Onvoldoende onderbouwd dat aangetroffen machines door MK Gilze in (onveilige) toestand zijn gebracht. Aanpassen maatvoering mal niet inbreukmakend: gebeurt op dusdanige wijze dat machine blijft voldoen aan voor die machine al geldende veiligheidseisen. Geen merkinbreuk door suggestie economische band: MK Gilze gerechtigd Multivac-merken te gebruiken, nu Multivac zich niet tegen alle wijzigingen van de Multivac-machines kan verzetten, toevoeging eigen naam MK Gilze nodig om duidelijk te maken dat machines door haar zijn gereviseerd. Niet aannemelijk gemaakt op welke manier tekst op website MK Gilze suggestie van commerciële band wekt. Gebruik label ”Pro Selection” maakt geen inbreuk op Multivac-merken: betreft geen gebruik Multivac-merken. Geen auteursrechtinbreuk op Multivac-software: MK Gilze wijzigt niet de Multivac-software, maar vervangt de compact flash card (CFC) met CFC van andere Multivac-machine.

 

IEPT20171006, HR, Imation v Thuiskopie

Geen grond voor stellen prejudiciële vragen aan HvJEU: HR kan op grond van uitleg Unierecht en Auteursrechtrichtlijn door HvJEU de prejudiciële vragen beantwoorden. Betalingsplichtige komt het recht toe om terugbetaling van te veel betaalde thuiskopieheffing te vorderen, ongeacht op welke grondslag de vordering berust. Dat betalingsplichtige thuiskopievergoeding kan doorberekenen aan eindgebruiker, waardoor betalingsplichtige geen schade lijdt en wordt verrijkt doet hier niet aan af: vordering uit hoofde van onverschuldigde betaling is geen rechtsvordering tot vergoeding van schade.

 

IEPT20171006, Rb Amsterdam, Pizzabakkers

Als pizzaschep vormgeven logo’s met daarin de namen van de onderneming leiden niet tot verwarringsgevaar tussen pizzaketen De Pizzabakkers en pizza bezorgservice: beperkte overeenstemming door verschillen in vormgeving zoals lettertype, omlijning en plaatsing schep, gedaagden gebruiken logo alleen voor bezorgservice, eisers alleen voor restaurants en omstandigheid dat gedaagden logo al sinds 2014 gebruiken zonder is gebleken van verwarring is indicatie is voor het ontbreken van gevaar daarvoor. Ook geen auteursrechtinbreuk: verschillende totaalindruk door genoemde visuele verschillen.

 

IEPT20171005, HvJEU, Hanssen Beleggingen

Artikel 22 punt 4 Brussel 1 Vo inzake de registratie of de geldigheid van een intellectuele-eigendomstitel is niet van toepassing op geschillen over of een persoon terecht als merkhouder is geregistreerd

 

IEPT20171004, Rb Den Haag, Stichting Leenrecht v GGNB

Uitleningen door GGNB zijn te kwalificeren als uitleningen in de zin van artikel 12 Aw en GGNB is leenvergoeding aan Stichting Leenrecht verschuldigd: de bibliotheek van de kerkelijke organisatie is een voor het publiek toegankelijke instelling en de GGNB kan geen beroep doen op de vrijstelling voor onderwijsinstellingen van artikel 15c lid 2 Aw.

 

IEPT20171004, Rb Midden-Nederland, LOTUS

Verwarringsgevaar met merk LOTUS door gebruik van statutaire- en handelsnamen Stichting Lotus Centrale Blaricum & Flevoland' en 'Vereniging Lotus Kring Actie’: aanmerkelijke mate van overeenstemming door gelijkenis in meest kenmerkende en dominante bestanddeel LOTUS, LOTUS heeft groot onderscheidend vermogen, toevoegingen van gedaagden beschrijvend van aard en ook gedaagden willen zich richten op training en opleiding voor nabootsen van letsel of trauma.  Gelet op het voorgaande is ook sprake van inbreuk op de handelsnaam LOTUS.

 

IEPT20171004, Rb Rotterdam, Track v Vijverberg

Schadevergoeding van € 25.825 per jaar wegens gebruik van inbreukmakende software voor bijhouden ziekteverzuim bestaande uit forfaitair bedrag aan gederfde licentievergoeding van € 15.825 en surplus van € 10.000. Surplus niet onredelijk wegens groei van aantal dossiers in bewuste periode en met name onbetwiste verdubbeling van werknemers Vijverberg. 1019h Rv proceskostenveroordeling gematigd van 176.231,86 naar € 150.000: door Track niet gereageerd op verweer dat werken met 7 advocaten/medewerkers waarschijnlijk voor dubbele kosten heeft gezorgd. Verzoek om kostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren wegens dreigend faillissement faalt: deze stelling is niet onderbouwd.

 

IEPT20171003, Hof Den Bosch, Portretwedstrijd Willem-Alexander

Geen volledige vergoeding voor als schetsontwerp ingediend definitief ontwerp appellant in wedstrijd voor portret Willem-Alexander: niet in acht nemen afgesproken wedstrijdtermijnen door Gemeente brengt niet mee dat zij gehouden is aan de niet-winnaars (zoals appellant) een definitieve opdrachtverlening aan te bieden. Onvoldoende onderbouwd dat appellant schade heeft geleden: uit eigen beweging definitief ontwerp gemaakt, wat niet als schade uit wanprestatie kan worden aangemerkt.