Privacy

Print this page

Privacyverklaring Boek 9

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Boek9.nl, een uitgave van Uitgeverij Boek 9 B.V., te Loenen aan de Vecht (Kamer van Koophandel Utrecht 30226743).

Algemeen
Wanneer u een abonnement neemt of een advertentie plaatst, dan wel anderszins gebruik maakt van diensten van Boek9.nl, worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd. Deze gegevens worden alleen gebruikt in verband met de uitvoering van de met u af te sluiten overeenkomsten. Informatie over nieuwe producten en diensten en aanbiedingen van Boek9.nl of derden wordt u alleen toegezonden, wanneer u daarmee heeft ingestemd.

Vertrouwelijk
Alle verkregen persoonsgegevens worden door ons vertrouwelijk en op zorgvuldige wijze gebruikt, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Alle persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen. Wij spannen ons naar redelijkheid in persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en leggen hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer.

Derden
Uw gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden verstrekt aan derden, behoudens in geval van een wettelijke verplichting. In geval van links naar websites van derden, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor eventueel gebruik van persoonsgegevens door deze derden. Lees daarvoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Inzage en correctie gegevens
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door ons zijn geregistreerd en deze gegevens desgewenst (doen) aanpassen. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar redactie@boek9.nl.

Wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.