IE-Update sep-okt 2016

Print this page

Elke 6 weken praat Dick van Engelen u in een sessie van IE/B9 Talk in één uur "live" - en vanaf nu ook - "on demand" bij over de laatste jurisprudentie op het gebied van het Intellectuele Eigendomsrecht.

Deze video betreft een opname van het live webinar B9/IE Updates Talk van 24 oktober 2016. Aan de orde komen zo'n 15 - 20 uitspraken van het HvJEU, Hof en rechtbanken in de periode september 2016 -  oktober 2016.

Duur: 01:00 uur
Punten: 1 PO
Kosten: € 69 excl. BTW. U heeft dan tijdelijke toegang voor een periode van 4 weken na aankoopdatum.
U kunt de video hier aanschaffen en volgen.

Aan de orde komen onder meer:

Hof van Justitie EU

IEPT20160915, HvJEU, Mc Fadden v Sony
Het aanbieden van gratis toegang tot een communicatienetwerk is een ”dienst van de informatiemaatschapij” wanneer deze dienst wordt verricht om reclame te maken. Het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk moet al worden geacht te zijn verricht als de toegang waarmee wordt gezorgd voor de vereiste uitvoering van de informatiedoorgifte niet het technische, automatische en passieve kader te buitengaat  zonder dat er aan extra voorwaarde dient te zijn voldaan. Artikel 14 lid 1 onder b van richtlijn 2000/31 niet analoog van toepassing op artikel 12 lid 1 zelfde richtlijn. Niet mogelijk schadevergoeding te vorderen wanneer toegang tot netwerk is gebruikt om inbreuk op zijn rechten te maken. De overheid van een lidstaat mag van een aanbieder van toegang tot een communicatienetwerk verlangen dat hij verhindert dat derden een bepaald auteursrechtelijk beschermd werk via dat netwerk voor het publiek toegankelijk maakt.

IEPT20160922, HvJEU, Microsoft Mobile Sales v SIAE
Beide prejudiciële vragen ontvankelijk: eerste vraag niet hypothetisch en verband met geschil in hoofdgeding, dat vraag 2 inhoudelijk gelijk is aan eerder door HvJEU behandelde vraag staat ontvankelijkheid niet in de weg. Regeling voor billijke compensatie die afhankelijk is van het sluiten van overeenkomsten tussen een auteursrechtenorganisatie met een wettelijk monopolie enerzijds en betalingsplichtigen of hun brancheorganisaties anderzijds, waarbij enkel de eindgebruiker om terugbetaling van een ten onrechte betaalde vergoeding kan verzoeken is in strijd met artikel 5(2)(b) Auteursrechtrichtlijn. Toekenning in tijd beperkte werking aan arrest vereist goede trouw belanghebbende kring en gevaar van ernstige verstoringen. HvJEU al in Padawan-arrest (IEPT20101021) over soortgelijke situatie uitgesproken, waardoor SIAE niet kan stellen dat regeling hoofdgeding in overeenstemming met EU recht was. Niet aangetoond dat sprake is van ernstige verstoringen.

 

IEPT20160922, HvJEU, combit Software v Commit Business Solutions
Wanneer een rechtbank voor het Uniemerk vaststelt dat in een bepaald deel van de Unie wél sprake is van verwarringsgevaar tussen een teken en een Uniemerk en in een ander deel niet, moet een inbreukverbod in gehele Unie worden opgelegd, met uitzondering voor het deel van de Unie waar geen verwarringsgevaar is vastgesteld.

 

IEPT20160907, HvJEU, Deroo-Blanquart v Sony
Verkoop computer met voorgeïnstalleerde software zonder mogelijkheid deze zonder software te kopen als zodanig geen oneerlijke handelspraktijk, tenzij dergelijke praktijk in strijd zou zijn met vereisten van professionele toewijding en economisch gedrag gemiddelde consument m.b.t. dat product wezenlijk verstoort of kan verstoren, hetgeen nationale rechter moet beoordelen. Ontbreken van prijsaanduiding voor voorgeïnstalleerde software bij gezamenlijk aanbod (computer + software) is geen misleidende handelspraktijk.

 

IEPT20160922, HvJEU, Pensa Pharma v EUIPO
Hogere voorziening afgewezen: onjuiste opvatting GEU m.b.t. toelaatbaarheid aantal argumenten Pensa Pharma heeft geen impact gemaakt op dictum en Pensa Pharma probeert herbeoordeling van feitelijk oordeel te laten plaatsvinden.

 

IEPT20161005, HvJEU, F.Hoffmann-La Roche v Accord Healthcare
HvJEU niet bevoegd zich uit te spreken over geldigheid artikel 21(2) Verordening ABC Geneesmiddelen. Artikel 21(2) Vo ABC Geneesmiddelen van toepassing op een door een lidstaat vóór diens toetreding tot de Unie afgegeven aanvullend beschermingscertificaat voor een bepaald geneesmiddel. Indien binnen de EER een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) is afgegeven van eerdere datum dan de in de toegetreden lidstaat afgegeven VHB en, in voorkomend geval, van eerdere datum dan de toetreding van deze lidstaat tot de Unie, moet alleen de eerste VHB in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de geldigheidsduur van het ABC.

 

IEPT20161012, HvJEU, Ranks en Vasiļevičs
Eerste verkrijger computerprogramma mag zijn reservekopie van dat programma niet aan een nieuwe verkrijger verschaffen zonder toestemming van de rechthebbende.

 

IEPT20161013, HvJEU, Servoprax v Roche Diagnostics
Parallelimporteur van een zelfdiagnose hulpmiddel is niet verplicht een nieuwe beoordeling uit te voeren in de lidstaat van invoer om de conformiteit van de etikettering en de vertaling van de gebruiksaanwijzing te bevestigen, als het betreffende middel al onderworpen is geweest aan een conformiteitsbeoordeling door een aangemelde instantie en voorzien van een CE-markering.

 

(wijzigingen/aanvullingen voorbehouden)