Webinar juli-augustus 2017

Print this page

Deze video betreft een opname van het live webinar van 4 september 2017. Aan de orde kwamen de jurisprudentie-highlights van juli - augustus 2017 op het gebied van IE.

Duur: 01:00 uur
Punten: 1 PO
Kosten: € 75 excl. BTW. U heeft dan tijdelijke toegang voor een periode van 4 weken na aankoopdatum.

U kunt de video hier aanschaffen en volgen.

Aan de orde komen onder meer:

 

IEPT20170706, HvJEU, Moreno Marin v Abadia Retuerta

Een merk als LA MILLA DE ORO - dat verwijst naar de kenmerkende eigenschap van een waar of dienst, erin bestaande dat die waar of dienst, met een hoge waarde en kwaliteit, in overvloed op dezelfde plaats wordt aangetroffen- kan niet worden aangemerkt als geografische herkomstaanduiding. Een geografische herkomstaanduiding dient vergezeld te gaan van een naam die een geografische plaats aanduidt, teineinde een fysieke plaats te identificeren. De locatie waar een waar of dienst overvloedig aanwezig is en van hoge waarde en kwaliteit is, hoeft niet binnen de kenmerkende eigenschappen te vallen waarvan het gebruik als merk een grond voor nietigheid is, zoals genoemd in artikel 3(1) onder c Merkenrichtlijn.

IEPT20170720, HvJEU, Ornua v Tindale

Uit feit dat Uniemerk en nationaal merk in deel van de Unie vreedzaam co-existeren kan niet worden afgeleid dat in ander deel van de Unie waar dit Uniemerk en het aan dit nationale merk gelijke teken niet vreedzaam co-existeren, geen gevaar voor verwarringsgevaar bestaat. Rechtbank voor het Uniemerk mag een deel van de Unie waar de vordering geen betrekking op heeft in oordeel over merkinbreuk betrekken mits marktomstandigheden en socioculturele omstandigheden in die beide delen van de Unie onderling niet duidelijk verschillen. Uit feit dat Uniemerk en teken in deel van de Unie vreedzaam co-existeren kan niet worden afgeleid dat in ander deel van de Unie waar deze niet vreedzaam co-existeren, een geldige reden bestaat die het gebruik van het teken rechtvaardigt.

IEPT20170726, HvJEU, Continental Reifen v Michelin

Gerecht uitgegaan van onjuiste rechtsopvatting met betrekking tot onderscheidenheid eerdere Franse merkregistratie: uit brochures van Michelin blijkt dat de gestileerde letter X wordt gebruikt om technische karakteristieken aan te duiden. Ondanks onjuiste rechtsopvatting hogere voorziening afgewezen: oordeel Gerecht voldoende gestoeld op andere juridische grondslagen.

IEPT20170707, HR, Nanada v Golden Earring

Muziekuitgaveovereenkomsten voor onbepaalde tijd: omstandigheid dat de overeenkomsten zijn aangegaan voor de duur van het auteursrecht en dat dit auteursrecht vervalt door verloop van 70 jaren vanaf 1 januari na het overlijden van de maker, brengt niet met zich dat overeenkomst voor bepaalde tijd zou zijn; evenals overeenkomst die eindigt door bepaalde gebeurtenis, is de duur onbepaald. Uitgaveovereenkomsten voor onbepaalde tijd in beginsel opzegbaar. De omstandigheid dat de overeenkomsten voorzien in goederenrechtelijke overdracht van de muziekuitgaverechten brengt niet mee dat de overeenkomsten, ook voor zover daaruit voortdurende verbintenissen voortvloeien, naar hun bedoeling niet voor opzegging vatbaar zijn. Geen onjuist rechtsoordeel dat uit eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat na opzegging eerder overgedragen auteursrechten weer moeten worden overdragen. In het oordeel van het hof ligt besloten dat de overdracht van de muziekuitgaverechten dienstbaar was aan en onlosmakelijk verbonden was met de verplichting van Nanada c.s. tot promotie en exploitatie van de werken. Voor opzegging in beginsel zwaarwegende grond nodig, maar mettertijd kan die eis aan gewicht verliezen. Klachtplicht artikel 6:89 BW ook van toepassing op overeenkomsten met een voortdurende verplichting en evenzeer in die gevallen waarin ook het gestelde tekortschieten een voortdurend karakter heeft. Brief 25 augustus 2010 aan te merken als klacht.

IEPT20170711, Hof Arnhem-Leeuwarden, Cozzmoss

Auteursrechtinbreuk op artikelen De Volkskrant en Trouw door deze als pdf op te nemen in digitale informatiesysteem appellant en op haar website hyperlinks naar deze verveelvoudigingen te plaatsen. Beroep op Svensson-arrest (IEPT20140213) faalt: werken in eigen digitale informatiesysteem opgenomen en hyperlinks hiernaar opgenomen. Geen impliciete toestemming voor verveelvoudiging en openbaarmaken artikel “’t Zit hem in de boon”. Beroep op citaatrecht faalt: integrale opname teksten in eigen informatiesysteem appellant, waarnaar met hyperlinks wordt verwezen niet proportioneel en functioneel noodzakelijk. Publicatie door appellant doet afbreuk aan normale exploitatie van het werk: De Volkskrant en Trouw genereren van advertentie-inkomsten met de publicatie van de artikelen. Onvoldoende onderbouwd dat geëiste schadevergoeding per woord van € 0,36 en € 0,37 marktconform is voor kleine partijen. Schadebegroting op grond van gemiste advertentie-inkomsten: € 139,30.