Schade

Print this page

Hof van Justitie EU

IEPT20160317, HvJEU, Liffers v Mediaset

Cumulatie schade berekend op basis van hypothetische royalty’s en morele schade mogelijk.

 

IEPT20150716, HvJEU, Diageo v Simiramida
Dat in lidstaat gegeven beslissing in strijd is met Unierecht, rechtvaardigt niet weigering beslissing te erkennen op grond van strijdigheid met openbare orde aangezochte lidstaat, indien onjuiste rechtstoepassing geen kennelijke schending van essentiële rechtsregel vormt. Schending artikel 5(3) Merkenrichtlijn is geen schending essentiële rechtsregel. Rechter moet bij onderzoek naar kennelijke schending openbare orde er rekening mee houden of rechtsmiddelen lidstaat van herkomst zijn uitgeput. Handhavingsrichtlijn van toepassing op proceskosten gemaakt in geding over erkenning beslissing uit andere lidstaat, waarin is vastgesteld dat beslag ter voorkoming inbreuk op IE-rechten onrechtmatig is.

 

IEPT20120705, HvJEU, Geistbeck v STV

“Passende schadevergoeding” wegens inbreuk kwekersrecht overeenkomstig licentie C: de vergoeding die in hetzelfde gebied moet worden betaald voor het in licentie produceren van teeltmateriaal van hetzelfde ras. “Passende vergoeding” omvat niet handhavingskosten.

 

Hoge Raad

IEPT20141114, HR, Shoppingspel III

Artikel 27a Aw ziet slechts op daadwerkelijk genoten winst; geen punitief karakter. Hof heeft winstafdracht (art. 27a Aw) op juiste wijze begroot: rekening gehouden met niet bewaren financiële administratie en zo realistisch mogelijke schatting gemaakt van behaalde winst. Rente over winstafdracht vanaf 1 november 1989: hof heeft ten onrechte verweer hiertegen in oordeel betrokken, pas gevoerd na tweede verwijzing en uitbreiding rechtsstrijd niet aanvaard door eiser. Hof heeft terecht reeds betaalde compensatoire rente niet in mindering op toewijsbare hoofdsom gebracht: standpunt niet ingenomen voor hof.

 

IEPT20100618, HR, Setel v AVR

Onder 'winst' in de zin van art. 6:104 dient te worden verstaan: ieder financieel voordeel dat de schuldenaar door zijn onrechtmatig handelen of tekortkoming heeft genoten. [...] gaat het daarbij in elk geval om de kosten en lasten - belastingen daaronder begrepen - die rechtstreeks samenhangen met het door het onrechtmatig hande-len van de schuldenaar behaalde voordeel.  Of in een concreet geval aanleiding bestaat om voor de bepaling van de winst ook andere - indirecte - kosten in aftrek te brengen, zoals de algemene kosten van de onderneming, is ter beoordeling van de rechter die de schade vaststelt, die daarbij alle omstandigheden van het geval in aanmerking kan ne-men, waaronder de mate van verwijtbaarheid.

 

IEPT19961115, HR, Rummikub II

Slaafse nabootsing: Toerekenbaarheid onrechtmatig handelen: geen verschoonbare rechtsdwaling buitenlandse partij. Vooropstellingen inzake wijze van schadeberekening, motivering en schatting schade. Vergissing Hof leidt mogelijk tot andere schadebegroting dan Dfl 750.000.

 

IEPT19910621, HR, Mattel v Borka
Schadeplicht bij opzegging distributie-overeenkomst: bij een voor opzegging vatbare duurovereenkomst kan naast de verplichting tot inachtneming van een redelijke opzegtermijn ook plaats zijn voor een verplichting tot schadevergoeding.

 

Gerechtshoven

2018

IEPT20180424, Hof Arnhem-Leeuwarden, Siemens v Almteq

Ook [geïntimeerde5] jr. aansprakelijk voor schade Siemens wegens inbreuk op NX software: door [geïntimeerde3] sr. tijdens comparitie verklaard dat software door [geïntimeerde5] jr. op computer [geïntimeerde3] sr is geïnstalleerd. Bewijsopdracht Siemens van stelling dat gedragingen [geïntimeerde3] sr. en/of [geïntimeerde5] jr. aan Almteq respectievelijk 3D 4Every1 kunnen worden toegerekend. Forfaitaire vergoeding voor inbreuk op NX software vastgesteld op basis van modules die daadwerkelijk door [geïntimeerde5] jr. zijn geïnstalleerd en gebruikt: aannemelijk dat NX-programmatuur veelomvattend softwarepakket is waarvan klant doorgaans slechts licentie koopt voor toepassing die hij nodig heeft. Licentievergoeding één keer in rekening gebracht: aannemelijk dat bij aanvraag licentie voor twee computers niet tweemaal de licentievergoeding verschuldigd zou zijn geweest. Siemens krijgt gelegenheid zich na memorie van enquête uit te laten over hoogte licentievergoedingen en gegevens over onderzoeks- en opsporingskosten over te leggen. Materiële schade door uitholling auteursrecht kan relevante component zijn voor hoogte opslag. Siemens krijgt gelegenheid inzichtelijk te maken op welke schaal inbreuken op de NX-programmatuur worden gepleegd en welke neerwaartse druk dat op de licentievergoeding heeft m.b.t. opslag voor schade door uitholling auteursrecht.

 

2017

IEPT20171017, Hof Amsterdam, Simiramida v Diageo

Vorderen schadevergoeding op grond van in gezag van gewijsde gegaan Bulgaars vonnis waarvan Simiramida erkent dat dit onjuist is leidt niet tot misbruik van recht: zou nuttige werking van oordeel HvJEU (IEPT20150716) ondergraven door via omweg alsnog te bewerkstelligen dat vonnis niet wordt geëxecuteerd wegens strijd met artikel 5(3) Merkenrichtlijn. Geen schadevergoeding op grond van gestelde schadeposten i (niet gerealiseerde verkopen) en iii ( terugtrekken afnemers): Simiramida beoogde handelingen te verrichten die noodzakelijkerwijs impliceren dat de [merk whisky] in de EER in de handel werd gebracht, wat inbreukmakend is, onvoldoende weersproken dat handelspartners Simiramida containers niet binnen EER zouden brengen. Geen schadevergoeding op grond van schadepost ii ( opgezegde bankfaciliteit): onvoldoende onderbouwd dat Simiramida bankfaciliteit zou hebben aangewend voor andere doeleinden dan invoer [merk whisky] in de EER. Wel schadevergoeding schadepost iv (schade wegens beslagen partij whisky waar geen winst op is gemaakt): erkenning Bulgaars vonnis brengt mee dat het om partij [merk whisky] ging waartegen Diageo zich niet had kunnen verzetten. Schadevergoeding van € 10.000 + wettelijke rente over dat bedrag en over geïnvesteerd bedrag van € 76.608: nettowinstmarge van 13% over geïnvesteerd bedrag komt hof niet onaannemelijk voor. Grotere schade door “turnaround” van een maand afgewezen: ten aanzien van opvolgende partijen whisky onvoldoende onderbouwd dat het gaat om handel in whisky waartegen Diageo zich niet had kunnen verzetten. Verklaring voor recht van onrechtmatig handelen Diageo afgewezen: in gedeeltelijk toewijzen schadevergoeding ligt al onrechtmatigheidsoordeel besloten, verklaring steunt op vonnis dat volgens beide partijen in strijd is met Unierecht waardoor Simiramida belang bij verklaring voor recht nader had moeten onderbouwen.

Erkenning Bulgaarse vonnis toegewezen.

 

IEPT20171003, Hof Den Bosch, Portretwedstrijd Willem-Alexander

Geen volledige vergoeding voor als schetsontwerp ingediend definitief ontwerp appellant in wedstrijd voor portret Willem-Alexander: niet in acht nemen afgesproken wedstrijdtermijnen door Gemeente brengt niet mee dat zij gehouden is aan de niet-winnaars (zoals appellant) een definitieve opdrachtverlening aan te bieden. Onvoldoende onderbouwd dat appellant schade heeft geleden: uit eigen beweging definitief ontwerp gemaakt, wat niet als schade uit wanprestatie kan worden aangemerkt.

 

2016

IEPT20161101, Hof Amsterdam, PostNL

Hof komt terug op beslissing om deskundigenbericht te gelasten. Inbreuk op auteursrecht PostNL nu vast is komen te staan dat door appellant verkochte postzegels vals zijn. Sprake van onrechtmatig handelen en bestuurdersaansprakelijkheid appellant. Voorschot schadevergoeding van € 90.000 toegewezen, zaak verder verwezen naar schadestaat.

 

IEPT20160816, Hof Amsterdam, PowNed

Journalist PowNed te goeder trouw gehandeld door niet kenbaar te maken dat zij journalist was, gezien onmogelijkheid om gesprekken te voeren met asielzoekers en hiervan beeld- en geluidopnames te maken. Fragment 2, waarin geïntimeerde over homoseksualiteit spreekt niet onrechtmatig: geen onjuiste indruk, ontlokking van bepaalde uitspraken en geen onderwerp van zeer intieme aard. Fragment 3, waarin geïntimeerde over zijn testikels spreekt wel onrechtmatig: slechts tot doel uitzending met grap af te sluiten, waardoor niet te goeder trouw is gehandeld. Onrechtmatigheid fragment 1 over voorzieningen asielzoekerscentra onvoldoende aannemelijk. Heruitzendingen fragment 3 onrechtmatig, heruitzendingen overige fragmenten niet. Heruitzending fragment 1 en 2 na vonnis Vzgr (IEPT20151215) niet onrechtmatig: geen verbod in dictum. Immateriële schadevergoeding van € 2.500. Geen rectificatie: Powned heeft in uitzending 17 december uitvoerig aandacht aan vonnis Vzgr besteed, geruime tijd verstreken sinds uitzending en geïntimeerde heeft verhaal kunnen doen bij verschillende media.

 

2015

IEPT20151222, Hof Den Haag, Telegraaf v De Staat
Vorderingen inzake onrechtmatig handelen Staat wegens onjuiste implementatie van Databankenrichtlijn verjaard: verjaring gaan lopen in 1998-2000, voor Telegraaf niet onverwacht dat geschriftenbescherming later in strijd met Databankenrichtlijn werd aangemerkt en geen beroep op redelijkheid en billijkheid nu Telegraaf daadwerkelijk in staat was vordering in te stellen.

 

IEPT20150630, Hof Arnhem-Leeuwarden, NTR
Uitzending waarin geïntimeerde loverboy wordt genoemd onrechtmatig: onvoldoende steun in feitenmateriaal. “Blurren” foto van geïntimeerde in uitzending heeft zijn gezicht niet volledig onherkenbaar gemaakt. Tonen foto geïntimeerde niet (strikt) noodzakelijk voor aan de orde stellen misstand. Verwijzing naar schadestaatprocedure: voldoende aannemelijk dat geïntimeerde schade heeft geleden door uitzending.

 

IEPT20150609, Hof Den Bosch, Bedrijfsgegevens
Winstderving van € 49.435 geheel toe te schrijven aan gebruik onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheimen door geïntimeerde. Onvoldoende betwist dat door deskundige genoemde omzetten zijn gerealiseerd als gevolg van onrechtmatig handelen medewerker [houtverwerkingsindustrie] en geïntimeerde.

 

IEPT20150512, Hof Den Bosch, Facade v IBS

Comparitie gelast omdat hof behoefte heeft aan nadere inlichtingen en om een minnelijke regeling te beproeven.

 

2014

IEPT20141118, Hof Den Haag, Drema

Voldoende belang bij verklaring voor recht in plaats van veroordeling tot betalen schadevergoeding. Dwangsommen niet verjaard: verjaring gestuit door exploten op 16 maart 2011 en 21 juli 2011 en inleidende dagvaarding van 19 januari 2012. Schade van € 86.458 door inbreuk door appellant tussen 1998 en 2000: causaal verband onvoldoende bestreden. Onvoldoende causaal verband tussen inbreukmakende handelingen appellant en schade vanaf 2001.

 

IEPT20141021, Hof Amsterdam, TROS v Lako Kennels

Tussen 2004 en 2008 geen andere (aannemelijke) schadefactoren dan de onrechtmatige daden van Tros: schadevergoeding € 296.989. Hof komt naar aanleiding van deskundigenrapport Tros tot conclusie dat 2011 het laatste schadejaar is en dat schade na 2008 op € 31.120 moet worden begroot i.p.v. op € 208.590.

 

IEPT20140916, Hof Arnhem-Leeuwarden, Zoontjens Beton v Livingroof
Verwarringsgevaar tussen woordmerk “DNS” en beeldmerk “ONS”: grote visuele en begripsmatige overeenstemming en gebruikt voor nagenoeg dezelfde producten. Geen onrechtmatige concurrentie: geen systematisch ondergraven van het bedrijfsdebiet van Zoontjens. Schade merkinbreuk voldoende onderbouwd voor schadestaatprocedure, schade auteursrechtinbreuk niet.

 

IEPT20140225, Hof Den Bosch, Decor v Schomburg
Merk UNIFIX voldoende onderscheidend vermogen voor steenlijm. Merkinbreuk door gebruik van tekens Uni Fix c.q. UniFix voor steenlijm: gelijke tekens en dezelfde waren. Aanschrijven door merkhouder Schomburg van afnemers van Decor niet onrechtmatig. Geen kwade trouw Decor: gebruikte het teken al voordat in 2004 merk door Schomburg werd ingeschreven. Onvoldoende onderbouwd dat omzetdaling van Schomburg enkel gevolg is van verkopen door Decor van inbreukmakende producten.

 

IEPT20140128, Hof Amsterdam, Quotenet

Materiële en Immateriële schade door foutieve publicatie op Quotenet niet aannemelijk: verlies cliënten juristenpraktijk onvoldoende onderbouwd. Immateriële schade evenzeer onvoldoende onderbouwd: vaker negatief in het nieuws gekomen en eiser is niet van onbesproken gedrag.

 

2013

IEPT20130910, Hof Amsterdam, TROS v Lako Kennels
[geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] niet-ontvankelijk: bodemvonnis jegens [geïntimeerde 1] uitgesproken. Ook als negatieve kwalificaties Tros achterwege zouden zijn gelaten was de schade geleden: geen wederhoor en geen context gegeven.
 

IEPT20130910, Hof Amsterdam, Dimensione v Cassina
Auteursrechtinbreuk: er is sprake van distributie in Nederland, nu direct mailing van Dimensione is verzonden aan een groot aantal bedrijven in Nederland en hierin expliciet wordt vergeleken met Nederlandse prijzen. Bovendien kan bij bestelling op website Nederland worden aangevinkt als land van levering. Merkinbreuk: merken Le Corbusier en Rietveld worden niet uitsluitend in beschrijvende zin gebruikt. Misleidende reclame omtrent namaak en geoorloofdheid. Schade inzake gemiste verkopen begroot op grond van 3:1 verhouding. Proceskosten aan de hand van indicatietarief begroot.

 

IEPT20130903, Hof Den Bosch, Longchamp v Horsten
Pliage-tas inbreuk: Winstafdracht begroot op € 3.053,23. Compensatie proceskosten.

 

IEPT20130409, Hof Den Bosch, Longchamp v Horsten
€ 30.000 reputatieschade ex aequo et bono. 3023 inbreukmakende tassen; overige aantallen inbreukmakende tassen niet voldoende onderbouwd met enkel verwantschap in modelnummers.

 

IEPT20130118, Hof Arnhem-Leeuwarden, Adventure Bags v Kruidvat
Garantie en schadeloosstelling inzake inbreuk IE-rechten niet onredelijk bezwarend. Vordering schade € 548.713 c.q. schikkingsbedrag niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Inkoopvoorwaarden Kruidvat van toepassing: door vermelding in e-mailbericht en in ‘supply-form’ en uitblijven reactie mocht Kruidvat er op vertrouwen dat dit akkoord was; instemming voorts onderstreept door ondertekening; ‘battle of forms’ niet nader onderbouwd.Redelijke gelegenheid geboden om van voorwaarden kennis te nemen: vermelding in e-mail en ‘supply-form’ met verzoek ondertekening.

 

2012

IEPT20121218, Hof Arnhem, Cozzmoss
€ 8.303,14 schadevergoeding op basis van gebruikelijke licentievergoeding a factor 1,25 plus administratiekosten vaststelling inbreuk € 1.128,50. € 15.381 proceskosten. Auteursrechtelijk beschermde nieuwsflitsen vanwege woordkeus en zinsopbouw; stelplicht verweerder.

 

IEPT20120710, Hof Leeuwarden, Beeldcitaat

Disproportioneel beeldcitaat op omslag: terwijl in verslaggeving nauwelijks aandacht wordt besteed. Door artikel 15 Aw toegestane overname uit gedrukte media beperkt tot geschreven woord. Paginavullende foto op voorpagina niet gerechtvaardigd voor weergeven van actuele gebeurtenis (artikel 61a Aw). Schade € 27.500: concrete begroting  licentievergoeding; geen immateriële schade.

 

IEPT20120605, Hof Amsterdam, Simiramida v Diageo

Erkenning Bulgaars vonnis: De onjuiste toepassing van het (Europese) recht is - naar vaste rechtspraak van het Hof van Justitie - geen grond voor toepassing van de openbare orde exceptie als bedoeld in artikel 34 lid 1 EEX-Vo. Beperkte reikwijdte Bulgaarse schikkings-overeenkomst. Risicoaansprakelijkheid naar Bulgaars recht voor gevolgschade onrechtmatige beslaglegging.

 

IEPT20120501, Hof Amsterdam, Gourmet

Geen schadevergoeding: marginale inbreuk portretrecht in verband met douanefraude.

 

IEPT20120320, Hof Amsterdam, Het Parool
Publicatie foto inbreuk op persoonlijke levenssfeer: verdenking van (zeer ernstig) strafbaar feit. Inbreuk tevens onrechtmatig, ondanks vrijheid van meningsuiting Het Parool; Medewerking aan uitgezonden documentaire rechtvaardigt niet plaatsen portret bij artikel over documentaire en aanstaande strafzaak. immateriële schade € 1.500.

 

2011

IEPT20111220, Hof Leeuwarden, BNO-voorwaarden

Meerwerk: € 4.935. Geen schade in aanvulling op vergoeding overeengekomen ontwerpwerkzaamheden conform BNO-voorwaarden (inclusief licentie).

 

IEPT20111011, Hof ‘s-Gravenhage, Cassina v Van Roon

Toerekenbare inbreuk designklassieker. Gederfde winst Cassina: € 2.478. Reputatieschade et bono begroot op: € 1.000.

 

IEPT20110727, Hof Den Haag, A&T v Snoeks

Schade wegens handhaving herroepen octrooi: € 521.450; aannemelijkheid schade voldoende. Bij de begroting van de schade is de rechter niet gebonden aan de gewone regels van stelplicht en bewijslast, ook niet aan de regel dat een bewijsaanbod dat aan de daarvoor geldende eisen voldoet moet worden gehonoreerd […]. Voldoende is dat het bestaan van de schade aannemelijk is, waarna deze door schatting kan worden bepaald.

 

IEPT20110719, Hof Den Haag, KSI

€ 53.492 schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk lampen. 50% toerekening verkopen aan verwarringwekkende nummering. Winstbegroting € 33.400: 30% directe variabele kosten.

 

IEPT20110705, Hof Amsterdam, B&L v GWI

Onrechtmatig beslag en monsterneming ex artikel 1019b Rv op basis van kwekersrechtaanvrage: Geen recht op schadevergoeding ter zake van winstderving als gevolg van wanprestatie.

 

IEPT20110531, Hof Den Haag, Hauck v Stokke

Alpha-stoel inbreukmakend: Totaalindrukken is criterium voor inbreuk bij toegepaste kunst. Geen rechtsverwerking. Directe auteursrechtinbreuk: openbaarmakingshandelingen Hauck in Nederland door leveringen aan tussenhandel in Nederland. Toerekenbaarheid inbreuk: verwijtbaar - verkeersopvatting:  een professionele handelaar die moet weten dat hij het risico neemt dat hij auteursrechtinbreuk pleegt. Keuze achteraf voor schadevergoeding of winstafdracht. Vormmerk Tripp Trappstoel nietig: De consument koopt de TRIPP TRAPPstoel dus omdat deze fraai én praktisch is

 

IEPT20110222, Hof Den Haag, Starfix

Mogelijkheid van schade aannemelijk: schadestaat-procedure: Deze vragen kan het hof thans niet beantwoor-den en kunnen in de schadestaatprocedure aan de orde komen. Gelet op het bovenstaande acht het hof de mogelijkheid van enige schade ten gevolge van het niet kunnen beschikken over de domeinnaam in de periode van 4 maart 2007 tot 21 mei 2010 aan-nemelijk. Dit brengt mee dat de vordering tot vergoeding van schade op te maken dient te worden toegewezen.

 

2010

IEPT20101123, Hof Den Bosch, Facade v IBS
Uitleg concurrentiebeding. Concurrentiebeding geldig voor geïntimeerden. Geen overtreding concurrentiebeding: werkzaamheden als bestuurder en niet als werknemer van IBS verricht. Geïntimeerden hebben duurzame bedrijfsdebiet van Façade afgebroken: klanten Façade gewonnen met behulp van vertrouwelijke know how en goodwill Façade. Deskundigenonderzoek naar schade Facade door onrechtmatig handelen geïntimeerden. Geen overtreding verbod nevenactiviteiten, behalve mogelijk m.b.t. project Kalshove, waarnaar ook deskundigenonderzoek zal worden gedaan. Deskundigenonderzoek naar vraag of [geïntimeerde 1]  en Silhouette onrechtmatig jegens Façade hebben gehandeld. 

 

IEPT20100914, Hof Leeuwarden, Bewon Buro v Vuurboom

Marginale motivering deskundigenrapport inzake vergoeding van € 12.000 voor gebruik ontwerp.

 

IEPT20100824, Hof Den Haag, Foto Turks Dansfeest
Openbaarmaking foto omvat ter beschikking stellen voor exploitatiedoeleinden. Redelijk belang geportretteerde – inbreuk privacy: De foto is gemaakt in een discotheek tijdens een Turks dansfeest. Weliswaar was deze discotheek voor het publiek algemeen toegankelijk, maar zij bood toch een zekere beslotenheid doordat deze op de desbetreffende avond voornamelijk bezocht werd door een specifieke groep mensen die deel uitmaakt van de Turkse gemeenschap. Causaal verband tussen gestelde sociale schade en publicatie niet bewezen.

 

2009

IEPT20090407, Hof Den Bosch, Onrechtmatig beroep op vernietigd octrooi
Onrechtmatig beroep op octrooi: Wanneer [X.] een dergelijke melding doet terwijl zij weet of moet beseffen dat een serieuze kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in de reeds lopende oppositieprocedure (en terwijl dat octrooi van Nederland reeds is vernietigd), handelt zij dan in ieder geval onrechtmatig jegens die derde. Schadebepaling door deskundige.

 

2006

IEPT20060727, Hof Amsterdam, Freelancer Volkskrant

Redelijke vergoeding voor hergebruik op internet gesteld op 6% oorspronkelijk honorarium.

 

Rechtbanken

 

2017

IEPT20171206, Rb Den Haag, Atari v MSL

Atari gerechtigd om voor zichzelf als licentiehoudster en namens auteursrechthebbende [A] op te treden: [A] heeft procesvolmacht aan Atari verleend en Atari heeft positie als licentiehoudster bevestigd met verklaring [A] en zijn agent. (sub)licentie- en distributie overeenkomst tussen Atari en MSL geëindigd op 22 december 2010: in Addendum van 22 december 2008 overeengekomen dat afspraken gelden voor periode van 24 maanden. Ook als sprake zou zijn van duurovereenkomst kan niet worden geoordeeld dat overeenkomst op zelfde voet als overeengekomen in Addendum 2008 kon worden voortgezet: blijkens op ovk betrekking hebbende documenten blijkt dat licentievoorwaarden steeds opnieuw overeengekomen werden voor bepaalde periode. MSL heeft inbreuk gemaakt op IE-rechten [A] en Atari. Schadevergoeding bestaande uit gederfde winst van € 566.912 voor levering RollerCoaster Tycoon-games in 2013 – 2015 zonder licentie. Zaak verwezen naar schadestaatprocedure m.b.t. gestelde bestellingen van cd-roms bij derden: niet uit te sluiten dat andere inbreukmakende producten zijn verkocht.

 

IEPT20171004, Rb Rotterdam, Track v Vijverberg

Schadevergoeding van € 25.825 per jaar wegens gebruik van inbreukmakende software voor bijhouden ziekteverzuim bestaande uit forfaitair bedrag aan gederfde licentievergoeding van € 15.825 en surplus van € 10.000. Surplus niet onredelijk wegens groei van aantal dossiers in bewuste periode en met name onbetwiste verdubbeling van werknemers Vijverberg. 1019h Rv proceskostenveroordeling gematigd van 176.231,86 naar € 150.000: door Track niet gereageerd op verweer dat werken met 7 advocaten/medewerkers waarschijnlijk voor dubbele kosten heeft gezorgd. Verzoek om kostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren wegens dreigend faillissement faalt: deze stelling is niet onderbouwd.

 

IEPT20170322, Rb Limburg, Superdry

Partijen zijn overeen gekomen dat Vinansen aan Ter Stal authentieke en vrij verhandelbare Superdry T-shirts zou leveren: ontbreken van mededelingen of garanties doet hier niet aan af. Ter Stal moet bewijzen dat van authentieke en vrij verhandelbare T-shirts geen sprake is: bewijsnood op zichzelf onvoldoende reden voor omkering bewijslast. Sprake van non-conformiteit: T-shirts zijn niet vrij verhandelbaar in de EER nu toestemming merkhouder ontbreekt. Vinansen wordt veroordeeld in schadevergoeding van € 43.444,37, bestaande uit: verlies op het aankoopbedrag, gederfde winst, het schikkingsbedrag dat door Ter Stal aan merkhouder DKH is betaald en de door Ter Stal gemaakt advocaatkosten in het geschil met DKH. NTC c.s. in vrijwaringszaak veroordeeld tot vergoeding van alle schade waartoe Vinansen in de hoofzaak is veroordeeld: Vinansen mocht verwachten dat de T-shirts vrij verhandelbaar zouden zijn.

 

IEPT20170215, Rb Den Haag, Dasoptical v Govinda
Schade door verkoop inbreukmakende Bollywood DVD’s geschat ex artikel 6:97 BW: inkomensschade op basis van schaderapport niet nauwkeurig vast te stellen, schaderapport wel bij schatting betrokken. Uitgangspunt dat looptijd DVD film drie jaar is en afzet in tweede jaar 50% en in derde jaar 15% van afzet eerste jaar is. Rb gaat uit van winstmarge van € 1 per DVD. Geleden schade van € 2.307. 

 

IEPT20170208, Rb Den Haag, AMP v SENA

AMP is fonogrammenproducent muziekopname “Lolly”, [Eiser 2] is uitvoerend kunstenaar en componist van de opname. Geen overdracht rechten aan Tell Sell: [eiser 2] geen partij bij overeenkomst en in overeenkomst enkel regeling opgenomen m.b.t. auteursrecht en afdracht Buma/Stemra, niet gerept over naburige rechten. Eerste vrijwaringszaak SENA v LM - Geen onrechtmatig handelen LM jegens SENA: LM was zich niet bewust van nalaten, was zelf niet partij bij [B] overeenkomst, maar slechts doorstart failliete Tel Sell. Tweede vrijwaringszaak SENA v RTL - Geen beroep RTL op “foutmarge” in opgave “Lolly” in playlists: omvang muziekgebruik van 49.484.818 seconden valt buiten gebruikelijke en acceptabele foutmarge. Niet doen opgave door Top Shop, LM en Suerte te verwijten aan RTL: RTL moet ook voor zendtijd van derden ‘playlist’ bijhouden voor SENA. Beroep op overmacht door RTL faalt: nalaten bijhouden nauwkeurige playlists door Tel Sell, Top Shop, Suerte en LM kan RTL als eigen gedraging worden toegerekend. Ondervrijwaringszaak RTL v Top Shop, LM en Suerte - RTL kan zich jegens Top Shop, LM en Suerte op vrijwaringsclausules beroepen. Mogelijke dreiging faillissement LM en Suerte geen reden voor matiging schadebedrag. Achtervrijwaringszaak Top Shop, LM en Suerte v AMP faalt: beroep op wanprestatie faalt, omdat Suerte c.s. geen partij zijn bij [B] overeenkomst, geen onrechtmatig handelen, nu naburige rechten op de Muziekopname aan AMP toebehoren en niet aan een derde (Tel Sell) zoals Suerte c.s. betogen. 

 

2016

IEPT20161109, Rb Den Haag, GEU v Snappet
Op leerlijnen ‘Rekenrijk’ en ‘Spelling in Beeld’ rust geen auteursrecht: de keuzes die zijn gemaakt betreffen enkel keuzes die op didactische en/of praktische inzichten zijn gebaseerd en omvatten geen vrije en creatieve keuzes. Snappet handelt niet onrechtmatig jegens GEU: van gestelde verwarringsgevaar is niets gebleken. GEU veroordeeld tot schadevergoeding voor onrechtmatig beslag.


IEPT20161026, Rb Overijssel, Siemens
FEMAP Software is een werk in de zin van de auteurswet: interface bevat subjectieve keuzes en met de broncode kunnen complexe berekeningen en afbeeldingen worden geproduceerd. Sprake van inbreuk op auteursrecht Siemens: illegale versie software gedownload en geïnstalleerd en gebruikt. Gedaagde is aansprakelijk voor de schade: er is sprake van functioneel verband tussen opgedragen werkzaamheden en foutieve gedraging. Vaststellen schade aan de hand van de b-grond van artikel 13 Handhavingsrichtlijn niet passend: gedaagde zou nimmer alle modules hebben aangeschaft en bij de aanschaf van de Software kunnen alleen de modules geactiveerd worden waarvan men een licentie heeft aangeschaft. Schadebegroting op basis van gederfde licentievergoedingen: schade wordt begroot op basis van de twee licenties die [A] heeft.  Eiseressen mogen zich bij akte uitlaten over bewijs schade aan de hand van de a-grond van artikel 13 Handhavingsrichtlijn: het partijdebat heeft zich immers niet uitgestrekt tot de a-grond.

IEPT20160928, Rb Den Haag, Chanel

Kennelijke verschrijving aangepast


IEPT20160907, Rb Den Haag, Chanel

Verstekvonnis: inbreukverbod toegewezen. Schadevergoeding van € 50 per inbreukmakend product, te vermeerderen met forfaitaire schadevergoeding van € 50 per overig inbreukmakend product zoals zal blijken uit toegewezen opgave

IEPT20160810, Rb Rotterdam, Siemens v Maverick
Werkgeversaansprakelijkheid. Schade. Onrechtmatige daadMaverick aansprakelijk voor installeren illegale Siemens-software door werknemer: kans op fout door opgedragen werkzaamheden vergroot door verlenen administratorrechten aan werknemer en software werd ook legaal gebruikt door andere werknemers en illegale kopie in werktijd gebruikt op laptop. Afgifte illegale software op laptop toegewezen. Schadevergoeding begroot op grond van tijd dat software op laptop stond: € 13.750. € 5000 voor vaststelling aansprakelijkheid. Reconventie: Geen onrechtmatige opzegging licenties: volgens EULA opzegging mogelijk bij gebruik illegale versie en voorzieningenrechter niet onjuist voorgelicht.

IEPT20160706, Rb Noord Holland, Easy2.Company

Dagvaarding per openbaar exploot niet nietig: gedaagde gebruikte meerdere adressen waarop hij niet ingeschreven was. Eiser ontvankelijk: niet aannemelijk dat niet [gedaagde], maar uitsluitend zijn ex-vrouw [A] zich met inbreukmakende handel heeft beziggehouden. [gedaagde] maakt inbreuk op merk “SPACE SCOOTER”. Schadevergoeding van € 2000 toegewezen op basis van door gedaagde overgelegde stukken.


IEPT20160621, Rb Amsterdam, Dijkstra v FDN Engineering
Schadevergoeding van € 540 voor publicatie foto “Hoekersingelbrug” op website: tweemaal gederfde licentievergoeding.

IEPT20160330, Rb Den Haag, Abercrombie & Fitch

Merkinbreuk door [B] door aanbieden inbreukmakende kleding: (impliciet) beroep op uitputting niet onderbouwd. Merkinbreuk door [A], [B], [C] en Marion door inkoop, invoer, verkoop en uitvoer namaakkleding. Verwijzing naar schadestaat voor begroting schadevergoeding en winstafdracht. Inzage toegewezen, om opgelegde maatregelen in tussenvonnis voor duur van procedure voort te laten duren.


IEPT20160321, Rb Amsterdam, Soccer Commerce v BeneVia

Foto’s van Adidas sportjacks auteursrechtelijk beschermd: voldoende eigen en oorspronkelijk karakter, waarbij door maker creatieve keuzes zijn gemaakt. Soccer Commerce is auteursrechthebbende. € 900 per foto voor auteursrechtinbreuk op 3 foto’s: foto’s op website Footballshop.nl identiek aan foto’s Soccer Commerce en vergoeding van €  300 per foto niet onredelijk.


IEPT20160309, Rb Gelderland, ERA v Houvast

Niet onderbouwd dat ook slagzinnen onder de te beschermen IE-rechten van ERA vallen. Handelsnaamgebruik “ERA” door Houvast na einde franchiseovereenkomst onvoldoende onderbouwd. Merkinbreuk door ERA merken na einde franchiseovereenkomst te blijven gebruiken t/m oktober 2014. Inbreukverbod voor de toekomst, ondanks dat thans geen gebruik van ERA merken lijkt te worden gemaakt: gelet op moeizame houding Houvast in periode na beëindiging franchiseovereenkomst en omdat Houvast geen bezwaar tegen verbod heeft. Schadevergoeding van € 1.250 per maand aan gederfde licentievergoeding voor periode van 9 maanden: € 11.250. 1019h Rv proceskostenveroordeling afgewezen: proceskosten niet begroot en onderbouwd door ERA en ERA mag deze niet alsnog begroten en specificeren: had zij binnen zelfde termijn die geldt voor indienen laatste producties moeten doen.
 

IEPT20160217, Rb Overijssel, Siemens v KTK
Op basis van tussenvonnis van 19 maart 2014 staat inbreuk op auteursrecht Siemens software vast. Gederfde licentievergoeding Solid Edge software vastgesteld op basis van laagste prijs premiumversie Solid Edge van € 3.233: niet ongewoon dat er op internet naar laagste prijs wordt gezocht. Geen verdubbeling schadevergoeding: naar Nederlands recht zijn privaatrechtelijke boetes of punitive damages (nog) niet mogelijk. Forfaitaire vergoeding vastgesteld op € 5.000 (marktprijs + kosten in verband met opsporing en onderzoek).

IEPT20160127, Rb Gelderland, Sena en Buma v Fun Village
Inbreuk op auteursrecht Buma en Sena: onvoldoende onderbouwd betwist dat Fun Village achtergrond muziek ten gehore heeft gebracht tussen 2011-2015 en niet in geschil dat tijdens live optredens muziek uit Buma-repertoire is afgespeeld. Geen algeheel verbod: bedrijfsvoering Fun Village draait in belangrijke mate om muziek. Kortingsregeling KHN niet van toepassing. Gemiste licentievergoedingen Buma voor evenementen (€ 15.973,39) onvoldoende betwist. Schadevergoeding bestaande uit gederfde licentievergoedingen: € 71.785,99 aan Sena en € 43.673,16 aan Buma.

IEPT20160120, Rb Limburg, Bremen Bouwadviseurs

Werkgeversauteursrecht [D] op grond van bewijsvermoeden artikel 4 Aw wegens naamsvermelding op website. Foto auteursrechtelijk beschermd: auteursrechtdrempel is laag en foto voldoet aan werkbegrip. Toerekenbare inbreuk: van ondernemer mag worden verwacht dat zij zich ervan gewist of foto’s op haar website auteursrechtelijk beschermd zijn. Hoogte schadevergoeding  382,50 : éénmaal licentie-vergoeding en schending persoonlijkheidsrecht. Vordering tot bekendmaking bron afgewezen: foto ‘gegoogeld’ en geen herinnering exacte vindpagina waardoor [D] zelf onderzoek dient te verrichten.

 

2015

IEPT20151215, Rb Amsterdam, Powned
Uitzending Studio PowNed over uitlatingen Syrische vluchteling onrechtmatig: hoefde er niet op bedacht te zijn dat beelden op landelijke televisie zouden worden uitgezonden. Geen maatschappelijke misstand. Beelden “uit zijn verband gerukt”. PowNed moet Google en Yahoo aanschrijven om fragmenten te verwijderen. Geen belang bij rectificatie, nu beelden reeds van PowNed-website, YouTube en Facebook-pagina zijn verwijderd. Geen rechtmatig belang bij afgifte kopieën van beelden die niet in uitzending zijn getoond. Voorschot tot schadevergoeding van € 2500 toegewezen.

IEPT20150825, Rb Amsterdam, Bulldog

Vordering tot schadevergoeding wegens ten onrechte niet kunnen beschikken over Bulldog-domeinnamen verjaard: vijf jaar termijn (artikel 3:310 BW) beginnen te lopen op 9 augustus 2004. Verjaring niet (tijdig) gestuit: procedure van eind 2004 aanhangig gemaakt vóórdat verjaringstermijn is gaan lopen en latere procedure en brief hebben geen betrekking op schadevergoeding, maar op overdracht domeinnamen. Ten overvloede: geen spoedeisend belang omdat niet in te zien is waarom vordering niet eerder is ingesteld en oordeel bodemprocedure niet kan worden afgewacht.

IEPT20150715, Rb Den Haag, Inno Nautic v Cuckoo
Causaal verband tussen niet overdragen octrooiaanvrage door Cucko aan Inno Nautic en niet sluiten licentieovereenkomst door Inno Nautic en Vetus. Op voorschotbepaling na niet af te leiden wat Inno Nautic ten minste aan royaltyinkomsten tegemoet zou hebben gezien. Schadevergoeding van € 150.000 op grond van voorschotbepaling uit concept-licentieovereenkomst.  


IEPT20150624, Rb Gelderland, DP Products v Magro Service
Teksten, afbeeldingen, foto en screenshots van handleidingen nagenoeg geheel overgenomen door G.: zelfs op ondergeschikte punten overeenkomsten. Handleidingen auteursrechtelijk beschermd: nieuw zelfstandig werk waarbij persoonlijke (subjectieve) keuzes zijn gemaakt. Auteursrechtinbreuk door handleidingen nagenoeg geheel over te nemen. Uiting “CY-1024 is geheel gelijk aan PowerWifi of TurboWifi antenne” misleidende/ongeoorloofde vergelijkende reclame/OHP: behuizing verschilt. G. heeft nodeloos verwarring gewekt door op bol.com haar product aan te bieden met zelfde EAN-nummer als product DP Products. Verwijzing naar schadestaatprocedure.

 

IEPT20150624, Rb Amsterdam, Maxim’s v Mei Sum
Geen belang meer bij auteursrechtelijke vorderingen: geen sprake van reële dreiging door ondertekende onthoudingsverklaring. Geen verwijzing naar schadestaatprocedure: geen causaal verband tussen beweerdelijke schade en gestelde auteursrechtinbreuk. Geen belang bij gevorderde opgave en inzage: kunnen via onthoudingsverklaring en getroffen schikking worden afgedwongen.

 
IEPT20150610, Rb Den Haag, Telegraaf v De Staat

Vorderingen inzake onrechtmatig handelen Staat wegens onjuiste implementatie van Databankenrichtlijn verjaard. Geen reden om te oordelen dat beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht: niet in te zien dat Telegraaf mocht menen dat stelling dat geschriftenbescherming in strijd met Databankenrichtlijn is, op voorhand kansloos zou zijn.

IEPT20150603, Rb Zeeland-West-Brabant, Roy Donders

Depot Beneluxwoordmerken “ROY DONDERS” te kwader trouw: Donders is voorgebruiker, “ROY DONDERS” is de eigen naam van Donders en ten tijde van het depot was Donders reeds een bekende Nederlander. Verwijzing naar schadestaatprocedure ten aanzien van geleden schade. Proceskosten begroot volgens liquidatietarief: nietigheidsactie toegewezen, inbreuk afgewezen en nietigheidsactie niet aan te merken als handhaving IE-rechten.

IEPT20150520, Rb Noord-Holland, Van Katwijk v Buma
Uit overgelegde e-mail blijkt niet dat Van Katwijk heeft ingestemd met de uitbetaling voor optredens in de periode 2005-2010 in 2012. Nu vaststaat dat Buma in 2012 mogelijk te weinig aan Van Katwijk heeft uitgekeerd wordt zaak naar schadestaatprocedure verwezen. Op grond van artikel 16 Repartitiereglement heeft Van Katwijk geen recht op het reclameren over de afrekeningen gedaan in 2005-2007.

IEPT20150520, Rb Amsterdam, Van Bennekom v IISG

Beschikbaar stellen foto's Van Bennekom in digitale archief IISG geen auteursrechtinbreuk: archief zonder winstoogmerk (artikel 15h en 16n Aw). Online beschikbaarstelling wel auteursrechtinbreuk. Schadevergoeding afgewezen: rechtbank heeft geen aanknopingspunten om hoogte van schade vast te kunnen stellen.

IEPT20150415, Rb Den Haag, Fikszo v Stokke

Artikel 1019h Rv van toepassing op onderhavige procedure: schadestaatprocedure moet als zelfstandige procedure worden aangemerkt en niet als voortzetting van inbreukprocedure. Toepassing artikel 1019h Rv niet in strijd met rechtszekerheid: Fikszo heeft de schadestaatprocedure zelf aangebracht, terwijl artikel 1019h Rv al in werking was getreden. Proceskosten voldoende gespecificeerd: akte met juiste kostenspecificatie wordt toegelaten.

IEPT20150415, Rb Noord-Holland, De Saint v Hugo Boss

Distributieovereenkomst mocht zonder zwaarwegende grond worden opgezegd: financiële afhankelijkheid van distributieovereenkomst onvoldoende onderbouwd. Gestelde financiële afhankelijkheid heeft De Saint zelf in stand gehouden. Onvoldoende onderbouwd dat De Saint wegens eisen Hugo Boss investeringen in winkel heeft gedaan. Onvoldoende aannemelijk dat De Saint door opzegging distributieovereenkomst schade heeft geleden.

IEPT20150318, Rb Den Haag, Cresco v ToN
Cresco geslaagd in bewijs voorgebruik door Koppert Kress van Raphanus sativa-plant  t.o.v. octrooi van ToN: octrooi nietig. ToN moet schadevergoeding van € 210.414,04 betalen voor executie van arrest IEPT20130528 in kort geding.

 

2014

IEPT20141029, Rb Amsterdam, Actuate v Delta Lloyd
Vanwege professionele partijen uitleg licentieovereenkomst volgens letterlijke tekst: licentie voor gebruik op één computersysteem. Richtlijnconforme uitleg artikel 45j Aw: ziet ook op compatibel maken software met software andere leveranciers. Verveelvoudigingen door Delta Lloyd niet onrechtmatig: noodzakelijk voor compatibel maken met nieuw besturingssysteem. Hoewel in licentie “WIN” is genoemd mag software ook met ander besturingssysteem worden gebruikt: geen expliciete beperking in licentie opgenomen. 1019h Rv Proceskosten Delta Lloyd conventie begroot op hoogte proceskosten Actuate: onvoldoende onderbouwd waarom haar kosten aanzienlijk hoger zijn dan kosten Actuate. Actuate mocht geen key met beperkte duur verstrekken: geen aanknopingspunten in licentie en uit praktijk tot dan toe af te leiden dat voor duur 12 maanden is overeengekomen. Geen schadevergoeding Delta Lloyd i.v.m. ontwikkelkosten nieuwe software: al begonnen met ontwikkeling vóór ingebrekestelling.


IEPT20140917, Rb Den Haag, Veap v Snoeks
Schade wegens handhaving herroepen octrooi: € 163.519 (€ 110.338 gederfde winst, € 53.181 deskundigenkosten). Winstderving voldoende onderbouwd voor PVT-bedrijfswagens, maar niet voor overige bedrijfswagens.

 

IEPT20140827, Rb Limburg, Foto’s op website en Facebookpagina

€ 2.400 schadevergoeding aan gederfde licentievergoeding conform Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie 2012 voor auteursrechtinbreuk wegens plaatsen foto’s op o.a. website en Facebookpagina.


IEPT20140723, Rb Midden-Nederland, Feedimpex v Interfeed

€ 2.445.000 boete voor schending concurrentiebeding. Geen matiging boete: bewuste schending concurrentiebeding. Onrechtmatige daad Interfeed door te profiteren van wanprestatie door [gedaagde sub 1]. [gedaagde sub 1] hoofdelijk naast Interfeed veroordeeld voor schade wegens (het onrechtmatig profiteren van) [gedaagde sub 1]‘s overtredingen van het concurrentiebeding: € 165.922. Kosten vaststelling aansprakelijkheid (€ 48.889,25 toegewezen: nodig om wanprestatie boven tafel te krijgen en hoogte kosten redelijk.

 

IEPT20140205, Rb Gelderland, Nul Procent Makelaars

€ 255 schadevergoeding wegens plaatsen van foto zonder toestemming op website: gebaseerd op derving van marktconforme licentievergoeding. Vergoeding van kosten eiser voor maken van nieuwe foto en begeleiding hierbij door reclamebureau niet toegewezen: causaal verband tussen deze kosten en auteursrechtinbreuk niet onderbouwd.

 

IEPT20140122, Rb Noord-Holland, Goudzwaard v De Jong

Vermoeden van makerschap Goudzwaard op grond van naamsvermelding (artikel 4 Aw). Foto “Garnalen” is auteursrechtelijk beschermd: oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van maker. € 1500 schadevergoeding voor plaatsen van foto “Garnalen” op website zonder toestemming/ naamsvermelding: gederfde licentie inkomsten en overige schadecomponenten.

 

2013

IEPT20131218, Rb Amsterdam, NL Film v Independent
Schadevergoeding van € 509.921,40 (bestaande uit gederfde winst, gemaakte kosten en reputatieschade) wegens niet nakoming verplichtingen uit distributieovereenkomst met betrekking tot film "Snorro". Verzoek tot matiging afgewezen: geen eigen schuld van Independent en voorts is sprake van schuldaansprakelijkheid, van schadevergoeding wegens niet nakomen van vrijwillig op zich genomen verplichting door NL Film en heeft NL Film niet gesteld dat draagkracht van partijen reden is om tot matiging over te gaan.  


IEPT20131204, Rb Amsterdam, Koppe v Kluun
Domeinnaamhouder als regel aansprakelijk voor inhoud website: exoneratie artikel 6:196c(4) BW niet van toepassing. Geen citaatrechtexceptie: onvoldoende functioneel verband tussen foto’s en inhoud columns. Schadevergoeding: € 240 per foto wegens gederfde licentievergoeding foto.

 

IEPT20131127, Rb Gelderland, Brouwer v De Bronckhorst Hoeve

€ 1840 schadevergoeding wegens plaatsing van vier foto’s zonder toestemming en zonder naams-vermelding op website. Overeengekomen dat foto’s van Brouwer eenmalig mochten worden gebruikt in brochure 1998/1999.

 

IEPT20131113, Rb Den Haag, Rooijakkers
Kwekersrecht - schadestaat: Causaal verband tussen inbreuk en niet toepassen business model onvoldoende aannemelijk. Gesteld potentieel succes als ‘doorbraakras’ valt niet te rijmen met verkoopaantallen na wegvallen inbreuk. Onbestreden schadeberekening PWC: geen schade [X] wegens inkomstenderving. Imagoschade wegens inbreuk en procedures onvoldoende onderbouwd. Veroordeling Rooijakkers in buitengerechtelijke kosten (€ 17.799) en passende vergoeding (artikel 95 GKwV) van € 1.817. Veroordeling [X] in proceskosten conform 1019h Rv: € 66.640.

 

IEPT20131113, Rb Amsterdam, Telegraaf
Artikel in Telegraaf over fotostudio ook onrechtmatig jegens dochter en echtgenote van fotograaf, die beide een eenmanszaak dreven in dezelfde fotostudio. Vergoeding van materiële schade, niet van immateriële schade wegens vrees of angst.

 

IEPT20131018, Rb Rotterdam, Van Loo v Fortuna
€1250 schadevergoeding voor foto op website:gebaseerd op algemene leveringsvoorwaarden van Fotografenfederatie: gederfde licentie-vergoeding van € 500 en toeslag van € 750 wegens opsporingskosten, waardevermindering van het auteursrecht, gederfde winst, te verwachten prijsbederf en het ontbreken van de naamsvermelding. € 1.000 proceskosten: geen gecompliceerde zaak en geen sprake van opzettelijke of grootschalige inbreuk.

 

IEPT20130722, Rb Midden-Nederland, Foto voor microfoon
€ 513 schade door inbreukmakend commercieel gebruik foto op website. Proceskosten € 1.695.

 

IEPT20130425, Rb Oost-Brabant, Van Loo v F-Actif

Toerekenbare inbreuk fotoauteursrecht door publicatie op website. Evenmin volgt uit haar stellingname dat anderszins sprake is van misbruik van recht door Van Loo. Schade € 1.500; proceskosten € € 1.534.

 

IEPT20130410, Rb Amsterdam, PostNL
€ 2,6 miljoen voorschot schadevergoeding PostNL: inbreuk auteursrechten door postzegelfraude
.

 

IEPT20130329, Rb Den Haag, Inno Nautic v Cuckoo
Geldvordering in kort geding strand op onvoldoende aannemelijkheid, nu curator gestelde schadevordering van € 8,5 miljoen voor € 22.500 heeft verkocht, en op restitutierisico.

 

IEPT20130328, Rb Amsterdam, 28 maart 2013, Steenfabrieken
Schade € 316 wegens inbreuk fotoauteursrecht; salaris gemachtigde € 726
.

 

IEPT20130311, Rb Midden-Nederland, Cozzmoss
€ 118 schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk artikel TROUW: hergebruik tegen tarief € 0,38 per woord. Geen verhoging met factor 1,25; geen hogere schade.

 

IEPT20130306, Rb Midden-Nederland, Artikelen op website
Last aan eiser om op haar eigen naam auteursrechten te handhaven. Schade € 937,39 begroot op basis van gevraagde vergoeding; geen verhoging met factor 1,25.

 

IEPT20130206, Rb Amsterdam, Who’s in Who’s out
Onvoldoende gemotiveerd gesteld dat uitblijven rol in tv-serie tot schade heeft geleid.

 

IEPT20130116, Rb Den Haag, Dijkstra v Brandweerforum
€ 5.750 schadevergoeding (o.g.v. artikel 6:97 BW € 50 per foto, vermeerderd met € 50 per foto zonder naamsvermelding). Geen vrijstelling ex 6:196c lid 4 BW. Geen beroep op beeldcitaatrecht ex art. 15a Aw: onvoldoende onderbouwd dat foto’s functioneel van aard zijn. F alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor Brandforum gedurende zijn beheerperiode.

 

2012 

IEPT20121206, Rb Amsterdam, Quote v Bouwhuis

Geen dwangsommen verbeurd doordat artikel na 3 jaar enige tijd opvraagbaar was wegens technische fout; geen schade Bouwhuis.

 

IEPT20121121, Rb Amsterdam, Dijkstra

€ 1.530 schadevergoeding conform Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie: Geen persexceptie, geen citaatrecht, geen naamsvermelding.

 

IEPT20121030, Rb Amsterdam, De Jong Photography

Nederlands recht van toepassing bij op Nederland gerichte websites. Geen toelaatbaar fotocitaat bij foto in groot formaat. € 1.020 schadevergoeding voor driemaal publiceren van foto op website.

 

IEPT20121030, Rb Almelo, Cozzmoss v Stichting Arameeërs

Geen persexceptie – geen journalistieke verwerking. Het zonder toelichting consequent schrappen van de woorden die refereren aan Assyriërs is geen journalistieke verwerking van de artikelen. € 869,55 schade conform gebruiksvergoeding voor drietal artikelen op website.

 

IEPT20121024, Rb Amsterdam, KRO

2 x € 900 schadevergoeding voor twee foto’s in reportage, die op tv is uitgezonden en op aantal websites is openbaar gemaakt. Foto gemaakt met zelfontspanner is beschermd werk, nu het resultaat is van creatieve keuzes. Geen weergave in verband met actuele gebeurtenis (artikel 16a Aw). Geen aantasting van persoonlijkheidsrechten door het wegretoucheren van persoon i.v.m. diens privacybelang. Geen inbreuk portretrecht van eiser, nu uit e-mailberichten volgt dat privacybelang voor eiser geen prioriteit had en de foto niet in een voor eiser diskwalificerende context is geplaatst.

 

IEPT20121017, Rb Utrecht, De Jong v DGOT
€ 765 schadevergoeding voor foto op website gedurende twee jaar en zonder naamsvermelding. De Jong is auteursrechthebbende als maker en  o.g.v. vaststellingsovereenkomst met SVA.

 

IEPT20121011, Rb Den Bosch, De Bosche Pyromaan

€ 1.000 vergoeding immateriële schade. Ernstige ongefundeerde beschuldigingen van Omroep Brabant onrechtmatig; Enkele beschikbaarstelling van beelden, waarop eiser te zien is, aan Omroep Brabant niet onrechtmatig.

 

IEPT20121003, Rb Den Haag, Gierveld Beheer

€ 660.000 schadevergoeding wegens gemiste octrooikansen, gebaseerd op licentie inkomsten eerder octrooi.

 

IEPT20120905, Rb Breda, Michael Miller Fabrics v Nooteboom Textiel

Schade ten gevolge van inbreuk niet aannemelijk gemaakt; geen feitelijke toelichting. Of schade daadwerkelijk aannemelijk is dient nog te worden vastgesteld in schadestaat, eerder enkel geoordeeld dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is.

 

IEPT20120829, Rb Breda, Cozzmoss v Belastingplanet

Schade conform gebruiksvergoeding € 5.670: de schade alleen dan op een hoger forfaitair bedrag kan worden vastgesteld indien er objectieve feitelijke gronden zijn voor het oordeel dat de schade een hoger bedrag dan de verschuldigde gebruiksvergoeding betreft.

 

IEPT20120822, Rb Den Haag, Videobeelden wethouder

Schade van € 29.751 (20%) wegens mislopen functie en enige tijd geen baan kunnen vinden ex-wethouder te vergoeden door gedaagde; eigen schuld van eiser 80%. Geen additionele schade door achterhouden of vernietigen bandopnames.

 

IEPT20120822, Rb Den Haag, JMQ v Beckers
Waardevergoeding van € 106.562 aan royalties uit octrooilicentie verschuldigd.

 

IEPT20120810, Rb Rotterdam, Dijkstra v NoRisk

€ 765 schadevergoeding voor foto op website zonder naamsvermelding; uitgangspunt Algemene Voorwaarden Fotografenfederatie: driemaal de licentievergoeding.

 

IEPT20120618, Rb Arnhem, Cozzmoss v Diets

Schadevergoeding auteursrechtinbreuk € 522,45 plus € 165 administratiekosten.

 

IEPT20120611, Rb Middelburg, Foto van medewerkers

€ 500 schadevergoeding voor foto op website: € 250 aan gederfde licentievergoeding en € 250 i.v.m. tijd en kosten om staking inbreuk en betaling vergoeding te bewerkstelligen.

 

IEPT20120516, Rb Breda, Cozzmoss v Kookstudiogids

Website Kookstudiogids.nl geen persfunctie ex artikel 15 Aw. schadevergoeding: € 1.153, 32 plus € 210 administratie-kosten.

 

IEPT20120604, Rb Arnhem, Bewerking artikel journalist

€ 562,50 schade; gelegen in de aantasting van de professionele opstelling als onafhankelijk en kritisch journalist.

 

IEPT20120530, Rb Breda, Cozzmoss v Belastingplanet

Schade € 5.670 conform tarieven voor hergebruik. Nieuwsberichten en gemengde berichten artikel 15 Aw ziet niet op werken in zin van artikel 10 Aw. Websites gedaagden geen ‘ander medium’ met functie als nieuwsblad.

 

IEPT20120423, Rb Dordrecht, LMO

€ 600 schadevergoeding voor artikel op website.

 

IEPT20120411, Rb Utrecht, Dijkstra v Coconut Capital

€ 510 schadevergoeding voor 2 jaar gebruik foto op website. € 2.661 Proceskosten: onevenwichtig maar Coconut zelf oorzaak dat kosten zijn opgelopen.

 

IEPT20120406, Rb Amsterdam, De Jong

€ 255 schadevergoeding voor foto op website.

 

IEPT20120328, Rb Arnhem, De Steeg v Alpha Nova

Schadevergoeding € 160.297. Schadeplichtig door toerekenbare tekortkoming door niet verder uitwerken en ontwikkelen kit. Overdracht ontwikkeling kit onrechtmatig tegenover investeerder en potentieel aandeelhouder. Rb Arnhem onbevoegd inzake verklaring voor recht betreffende rechten op het octrooi.

 

IEPT20120321, Rb Zutphen, Werzalit v Quick Service

Merkenrecht: Schadestaat afgewezen: hogere schade dan reeds door Werzalit Oostenrijk is vergoed niet aannemelijk.

 

IEPT20120321, Rb Den Haag, Gaastra

Schade door merkinbreuk aannemelijk. Schade begroot op € 5.

 

IEPT20120229, Rb Amsterdam, Foto’s op website

€ 2.086 schadevergoeding gebruik foto’s op website; Geen verhoging van 300%.

 

IEPT20120229, Rb Arnhem, ATC

Inbreuk auteursrecht door plaatsing foto op blog. € 510 schadevergoeding; algemene voorwaarden richtinggevend.

 

IEPT20120104, Rb Arnhem, Luchtfoto

€ 920 Schadevergoeding voor publicatie luchtfoto als boekomslag en ontbreken naamsvermelding. Vererving auteursrecht op portretfoto’s onvoldoende onderbouwd.

 

2011 

IEPT20111221, Rb Alkmaar, PB

€ 1.440 schadevergoeding voor foto op website + € 500 advocatenkosten.

 

IEPT20111216, Rb Amsterdam, Trouw
€ 400 schadevergoeding: Als onweersproken staat vast dat de website van [gedaagde] een hobbymatig karakter heeft. [ge-daagde]  heeft voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat de website een laag bezoekersaantal kent. Bovendien heeft [gedaagde] de artikelen direct na de sommatiebrief van [eiseres] van de website verwijderd. Gelet op deze omstandigheden, wordt aangenomen dat de artikelen weinig zijn bekeken.

 

IEPT20111207, Rb Haarlem, Masterfile

Inbreuk door professionele partij in beginsel toerekenbaar: In geval van een professionele partij wordt niet snel aangenomen dat de inbreuk niet toegerekend dient te worden. [gedaagde] is een dergelijke professionele partij. Geen bewijs verkrijging als rechtenvrije stock-foto.€ 2.080 gederfde licentievergoedingen; geen boete.

 

IEPT20111123, Rb Amsterdam, Cozzmoss

€ 1.591 schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk op website.

 

IEPT20111121, Rb Arnhem, Foto op website

€ 750 Schadevergoeding gebruik 3 foto’s op website. Geen citaat: geen beoordeling en geen naamsvermelding. Geen verminking: geen nadeel aan goede naam.

 

IEPT20111111, Rb Arnhem, Wijchens Weekblad

Toerekenbare inbreuk auteursrecht foto. Schade € 300.

 

IEPT20111109, Rb Zutphen, Cozzmoss v Pensioen Consultancy

€ 2.568 schadevergoeding inbreuk auteursrecht: Tweemaal economische waarde van € 1.114 wegens verlies exclusiviteit plus € 339 administratiekosten voor vaststelling schade.

 

IEPT20111130, Rb Den Haag, Gierveld Beheer

Octrooirecht - schadestaat procedure: Mogelijkheid om te reageren op hetgeen bij pleidooi naar voren is gebracht.

 

IEPT20111116, Rb Utrecht, Cozzmoss v Anbo

€ 1.883 Schadevergoeding: op basis van hergebruiksvergoeding Volkskrant van € 0,36 per woord; algemene voorwaarden NVJ niet van betekenis.

 

IEPT20111026, Rb Amsterdam, EIG v ABN AMRO

Inbreukmakende digitale verveelvoudiging van nieuwsbrieven. Amerikaans recht toepasselijk op abonnementen: kenmerkende prestatie is opstellen en leveren nieuwsbrieven. Schadevergoeding US$ 1.197,84 op basis van abonnementen voor 12 collega’s.

 

IEPT20111019, Rb Leeuwarden, Janssen v Stichting Pantera

€ 500 schadevergoeding voor de inbreuk op de auteursrechten en persoonlijkheidsrechten van fotograaf.

 

IEPT20110929, Rb Den Haag, Feestartiesten

Inbreuk auteursrecht; € 960,00 schadevergoeding: M heeft erkend, althans onvoldoende weersproken, dat hij de foto zonder toestemming van L op de webpagina feestartiesten.eu heeft geplaatst. Dit levert een inbreuk op het aan L toebehorende auteursrecht op.

 

IEPT20110914, Rb Breda, Cozzmoss v Weblication

Inbreuk auteursrecht:  Geen persexceptie: De website van [gedaagde] heeft niet als hoofddoel het brengen van dagelijks nieuws op diverse onderwerpen, maar is, naar eigen zeggen, een platform voor reizigers. Schadevergoeding: € 360 plus € 78,50 administratiekosten.

 

IEPT20110824, Rb Utrecht, Cozzmoss v Alliance Experts

Schadevergoeding voor hergebruik krantenartikelen conform voor hergebruik gevraagde vergoedingen. Geen hogere vergoeding dan hergebruikstarief.

 

IEPT20110810, Rb Amsterdam, X v GeenStijl

€ 10.000 immateriële schadevergoeding. Causaal verband immateriële schade en onrechtmatige publicaties voldoende waarschijnlijk. De rechtbank is van oordeel dat de immateriële schade gelet op het onrechtmatig handelen van GeenStijl en de aard van de schade aan GeenStijl kan worden toegerekend.

 

IEPT20110720, Rechtbank Amsterdam, Spoorloos
€ 500 schadevergoeding wegens aantasting eer en goede naam: de oproep in het programma impliceert dat [E] de vader is
.

 

IEPT20110713, Rb Den Haag, Aerodata v Mzoem

Inbreuk auteursrecht luchtfoto's Aerodata. € 20.404 schadevergoeding: gederfde licentievergoeding en ontbreken naamsvermelding. Niet gebleken dat gebruik in folders is toegestaan onder Google Pro Earth licentie. Nederlands recht van toepassing op handelingen in Nederland.

 

IEPT20110713, Rb Amsterdam, Kerstkaartfoto’s VU

Recht op naamsvermelding natuurlijke maker bij fictief makerschap. € 2.160 schadevergoeding voor opname 36 kerstkaartfoto's in VU Beeldbank zonder licentie en zonder naamsvermelding. Of de foto's veel zijn bekeken en/ of zijn gebruikt acht de rechtbank niet relevant. Bij het aangaan van een licentieovereenkomst voor opname in een beeldbank is de omvang van het gebruik dat van de foto's zal worden gemaakt immers niet bekend.

 

IEPT20110629, Rb Amsterdam, Lako Kennels v TROS

€ 505.579 schadevergoeding wegens onrechtmatige uitzending: Hetgeen in de tussenvonnissen en in onderhavig vonnis is overwogen en geoordeeld, leidt ertoe dat Tros zal worden veroordeeld tot betaling aan Lako Kennels c.s. van EUR 505.579.

 

IEPT20110622, Rb Utrecht, SVT v Mediq en Mediveen

Mediq-logo en huisstijl auteursrechtelijk beschermd. Toerekenbare tekortkoming licentie door toestemming aan buitenlandse vennootschappen. Gerechtvaardigde opzegging licentie per 11 november 2009. Contractuele boete van € 1,8 miljoen verschuldigd.

 

IEPT20110427, Rb Den Haag, Gaastra

Inbreuk : wetenschap namaak niet vereist. Schadevergoeding: Geen uitlokking door Gaastra. Marge 55% onvoldoende onderbouwd. Nevenvorderingen: informatie en afgifte.

 

IEPT20110323, Rb Amsterdam, De Deugd v Sapph

Schadevergoeding auteursrechtinbreuk € 20.500; Het voorgaande leidt tot 213 maal hergebruik, namelijk 63 (zie 2.8.) + 7 (zie 2.10.) + 2 (zie 2.11) + 49 (zie 2.14) + 84 (zie 2.15) =205. Het onweersproken hergebruik in Lyon is daarbij inbegrepen in 2.8. Dit betekent dat de schade van De Deugd als gevolg van de door Sapph gemaakte inbreuk op het auteursrecht van De Deugd door werken van De Deugd te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het werk was uitgeleverd wordt.

 

IEPT20110316, Rb Zwolle, Volkskrant
€ 285 Schadevergoeding: plaatsen artikel op website.

 

IEPT20110120, Rb Alkmaar, Videma v De Boei en Zuiderduin

Openbaarmaking door hotelhouder die tv-toestellen installeert op hotelkamers en deze toestellen verbindt (door middel van het doortrekken van de kabel) met de (centrale) kabelaansluiting van zijn hotel. Collectieve handhavingsbevoegdheid Videma. Voorschot schadevergoeding € 2.825.

 

2010

IEPT20101110, Rb Breda, Happy-Point v JB

Inbreuk auteursrecht en modelrecht Abraham- en Sarah-pop.
Schadestaat toegewezen; schade aannemelijk. Bestellen ooievaar in China onvoldoende voor (inbreuk: [...] blijkt echter niet meer dan dat 18 ooievaars bij een Chinese producent heeft besteld. Gelet op het bepaalde in artikel 13 Aw en artikel 3.16 BVIE is enkel het bestellen van ooievaars in China onvoldoende om inbreuk aan te nemen.

 

IEPT20100908, Rb Amsterdam, De Deugd v Sapph

Uitleg licentie: eenmalig gebruik: Gelet op het feit dat De Deugd steeds heeft benadrukt niet als reclamefotograaf te willen contracteren en niet is gesteld of gebleken dat Sapph daarop heeft geantwoord dat zij het daar niet mee eens was, brengt een redelijke uitleg van deze bepaling mee dat de foto's eenmalig mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor het door De Deugd is uitgeleverd. Uitgaande van een overeengekomen licentievergoeding van EUR 12.000,voor 132 werken, acht de rechtbank een bedrag van EUR 100,00 per hergebruik redelijk. Publicatie op site: eenmalig hergebruik. Inbreuk persoonlijkheidsrecht: geen naamsvermelding.

 

IEPT20100908, Rb Breda, Jess v Montis

Conventie: aansprakelijkheid voor executie vonnis: schade voor recall, ten onrechte afgedragen winst en Volledige proceskosten € 10.730. Reconventie – kracht van gewijsde vonnis: De rechtbank verwerpt het verweer van Jess dat Montis geen vordering tot schadevergoeding toekomt omdat de Hoge Raad in een zaak tussen Montis en Goossens heeft geoordeeld dat het auteursrecht van Montis op de stoelen Charly en Chaplin reeds in 1993 is vervallen. Vergoeding bruto-winst minus winstafdracht en verminderde reclamekosten € 35.000. Vermogensschade wordt in de praktijk berekend op basis van de brutowinstderving die is ontstaan door het omzetverlies dat ten gevolge van een scha-deveroorzakende gebeurtenis is geleden.

 

IEPT20100714, Rb Amsterdam, Cassina v Dimensione

Schade gemiste verkopen: € 33.000. voor elke 2 verkochte namaak modellen zou Cassina 1 model verkocht hebben. Inbreuk auteursrecht: aanbieden c.q. distributie in Nederland. Nu het aannemelijk is dat een Nederlandse klant kiest voor de aangeboden transportmogelijkheid in plaats van de goederen zelf in Italië op te halen [...] is het aanbod erop gericht dat de klant via het bestelformulier de meubels bestelt en dat vervolgens zonder verdere handelingen de meubels thuis worden bezorgd. Merkinbreuk: geen beschrijvend gebruik merken Le Corbusier en Rietveld. Misleidende reclame inzake namaak en geoorloofdheid.

 

IEPT20100707, Rb Haarlem, Pasfoto
Auteursrecht op pasfoto: aspecten, zoals de uitsnede van de foto, de pose van [Y], de belichting van haar gezicht, de wijze waarop het haar is geschikt, getuigen van even zovele zelfstandige, subjectieve keuzes van de maker bij het tot stand brengen van het portret. Toerekenbare inbreuk bij foto op Google. € 1.500 schadevergoeding conform Richtlijnen Fotografenfederatie.

 

IEPT20100630, Rb Rotterdam, KvK v Kantoor voor Klanten

Inbreuk auteursrecht KvK brief en website. Inbreukmakende handelsnaam “Kantoor voor Klanten”. Misleidende bijdragebrief. Onrechtmatig handelen in groepsverband – hoofdelijke aansprakelijkheid – schade € 401.836.

 

IEPT20100518, Rb Almelo, Buma v Sen Coffee 
Verbod auteursrechtinbreuk: Het bedrag van de schadevergoeding [€ 843] komt overeen met de vergoeding die Sen Coffee vanaf 1 januari 2009 aan Buma zou zijn verschuldigd indien zij wel een licentiecontract zou hebben afgesloten met Buma.

 

IEPT20100317, Rb Middelburg, Microsoft

Geen toestemming tot verveelvoudigen van software en gebruik Certificate of Auhenticity. Toerekenbare inbreuk: onderzoeksplicht. Van een handelaar in computers mag worden verwacht dat hij zich ervan bewust is dat op de software waarmee hij werkt auteurs- en merkrecht rust. Schade begroot op € 60.000.

 

2009  

IEPT20091118, Rb Den Haag, ABK en Transcare v Snoeks

Aansprakelijkheid voor handhaving octrooi: periode waarover Snoeks aansprakelijk kan worden gehouden voor de gederfde winst van ABK en Transcare ten gevolge van de handhaving door Snoeks van haar octrooirechten loopt van datum beslaglegging tot datum vonnis in bodemprocedure. Geen oorzakelijk verband handhaving octrooi en schade bestaande uit niet geselecteerd zijn als “preferred supplier”. Winstderving niet deugdelijk onderbouwd.

 

IEPT20091028, Rb Zutphen, Tulipa Vaas
Geen schade in de zin van gemiste licentievergoeding: zij stelt eveneens dat zij beslist niet zou zijn overgegaan tot het afgeven van een licentie voor het produceren van een raamsticker met een afbeelding van de Tulipa vaas, nu dit product van beduidend minder allure is dan de vaas zelf en niet past bij het segment van de markt waarop zij zich wil richten. € 1.000 ideële schade wegens inbreuk persoonlijkheidsrecht. Compensatie proceskosten: De procedure is gevoerd, terwijl al ruim voor het uitbrengen van de dagvaarding het grootste deel van het verschuldigde bedrag door [gedaagde] aan [eiseres] is betaald.

 

IEPT20091021, Rb Arnhem, De Roode Roos v De Rooij
Schade - € 10.000 aan kostenbesparingen door inbreuk: uitgespaard door op onrechtmatige wijze ten behoeve van haar webwinkel een deel van de webwinkel van De Roode Roos over te nemen. Zij heeft zich hierdoor ten koste van De Roode Roos een concurrentievoor-sprong kunnen verschaffen. Licentievergoeding niet onderbouwd. Omzetderving niet aannemelijk. Toerekening winst aan inbreuk?

 

IEPT20091001, Rb Den Bosch, Ron's Photography v Wegener
Geen naamsvermelding bij citaat: schadevergoeding € 448,07.

 

IEPT20090708, Rb Amsterdam, Stemra v Fan en Tonny Keijzers

Toerekenbare inbreuk op "Congratulations": Dat Fan had gemeld dat het liedje ' rechten vrij' was, zoals door Tonny Keijzers ter zitting verklaard, doet niets af aan de eigen onderzoeksplicht van Tonny Keijzers. Het had op de weg van Tonny Keijzers gelegen om nader onderzoek te verrichten naar de eventuele inbreuk op het auteursrecht. Dat zij - al dan niet afgaande op de mededelingen van Fan - dit heeft nagelaten, komt voor haar risico. Schade vastgesteld op €  25.000.

 

IEPT20090415, Rb Maastricht, Foto's

Schadevergoeding inbreuk auteursrecht foto: de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie een rechtens aanvaardbaar en geaccepteerd uitgangspunt om - naar analogie - op die basis de schade te begroten, zodat de kantonrechter de vordering voor dat gedeelte aan [eisende partij] zal toewijzen.

 

2008

IEPT20081210, Rb Arnhem, Cozzmoss
Schadevergoeding inbreuk auteursrecht € 365.

 

IEPT20081126, Rb Amsterdam, Neijhorst v Damsko

Inbreuk auteursrecht foto: plaatsing foto op cover van het blad betreft niet de promotie van Tiney als model zoals bedoeld in de overeenkomst tussen Neijhorst en Tiney. Inbreuk toerekenbaar. € 1.500 schadevergoeding.

 

IEPT20081126, Rb Amsterdam, X v Audax

Aantasting goede naam veroordeeld moordenaar - onrechtmatige publicatie portret: Vorderingen afgewezen nu vaststaat dat Audax in onderling overleg met X een rectificatie heeft geplaatst en Audax reeds een bedrag van EUR 4.000,- heeft betaald ter vergoeding van vermeende schade als gevolg van eventuele onrechtmatigheid en dit bedrag niet wordt teruggevorderd door Audax.

 

IEPT20081119, Rb Haarlem, Foto Cruijff

Inbreuk auteursrecht foto: Schadevergoeding van € 1.920, te weten € 960 aan materiële schade - € 960 aan immateriële schade.

 

IEPT20081105, Rb Breda, Inter Ikea v Inter-East

Inbreuk auteursrecht Ikea. Inter Ikea heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de VÄLLÃ- gieter in 2000 is ontworpen. Voorschot schadevergoeding - reputatieschade € 10.000 omdat 10.000 exemplaren van de inbreukmakende gieters voor een lagere prijs  zijn verkocht in Action Non Food-winkels, welke tot het laagste segment van de markt behoren.

 

IEPT20081022, Rb Dordrecht, Autodesk
Inbreuk auteursrecht: Schadevergoeding € 24.500.

 

IEPT20081016, Rb Amsterdam, Bruno Press v IMT

Inbreukmakende publicatie foto op website. Zorgplicht voor IMT als uitgever website. Voorschot schadevergoeding € 6.700.

 

IEPT20081008, Rb Den Haag, Despec v Thuiskopie

Niet informeren over reductieregeling door Stichting Thuiskopie is onrechtmatig. Schadevergoeding van € 120.098,29.

 

IEPT20081002, Rb Den Bosch, Foto Cruijff
Inbreuk auteursrecht. Schade conform Fotografenfederatie.

 

IEPT20080917, Rb Amsterdam, Ofpact v Men On-Line

Bewijs inbreuk auteursrecht door screendump. Volmacht om te procederen op eigen naam aangetoond. Schadebepaling: accountantsopgave aantal downloads.

 

IEPT20080827, Rb Amsterdam, SpecialSauce v Proud Design

Schadevergoeding € 5.940 wegens inbreuk auteursrecht reclamefoto: een marktconform tarief is om het auteursrecht "af te kopen" met een toeslag van 100% op de werk-fee.

 

IEPT20080723, Rb Utrecht, Jacebo v Dunc Logistics Abercrombie & Fitch

Verkoper van inbreukmakende merkkleding aansprakelijk voor schade tegenover afnemer op grond van overeenkomst. Tevens aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad tegenover gelieerde ondernemingen en opvolgende afnemers voor schade wegens het aangesproken worden door merkhouder voor merkinbreuk.

 

IEPT20080702, Rb Den Bosch, Hoes v Mondiart

 Inbreuk auteursrecht aangenomen. Schadeposten afgewezen bij gebreke van voldoende onderbouwing.

 

IEPT20080604, Rb Amsterdam, Moordenaar van Pim Fortuyn v De Telegraaf
€ 2.500 schadevergoeding wegens onrechtmatige lichtvaardige verdachtmaking.

 

IEPT20080528, Rb Utrecht, Kymco v Luuko
Slaafse nabootsing erkend. Toewijzing (neven)vorderingen, inclusief rectificatie op website en voorschot schadevergoeding.

 

IEPT20080521, Rb Den Haag, Thuiskopie

Veroordeling tot betaling niet betwiste heffing van € 139.648,50.

 

IEPT20080429, Rb Amsterdam, Plastisch Chirurg v EO
Beschuldiging van oplichting en zelf uitgelokte rel onrechtmatig. € 15.000 voorschot immateriële schadevergoeding.

 

IEPT20080417, Rb Amsterdam, Foto in Film Fitna
Geert Wilders aansprakelijk voor inbreuk op auteursrechten fotograaf en portretrechten Edin. Voorschot op materiële schade fotograaf van 5.000 euro en van 3.000 euro aan immateriële schade Edlin, omdat schade mede een gevolg is van het poseren als Mohammed B.

 

IEPT20080326, Rb Utrecht, NVJ v PCM
aannemelijk is dat de vergoeding die de freelance journalisten destijds voor opname van hun werk in de NPD hadden kunnen bedingen 2% van het oorspronkelijk honorarium zou zijn geweest.

 

IEPT20080227, Rb Den Haag, Hoff v Rooijakkers
Inbreuk niet langer betwist - Schadestaat: Niet betwist is dat Hoff in de periode van 15 augustus 2002 tot 16 juli 2003 licentiehouder van Blay was en evenmin dat hij uit dien hoofde gerechtigd is een vergoeding als bedoeld in artikel 95 Verordening 2100/94 te vorderen.

 

2007

IEPT20070919, Rb Utrecht, The Book of Answers

Auteursrechtelijk beschermd werk - inbreuk - Schadevergoeding op grond van geschatte omzetderving - Geen immateriële schade.

 

IEPT20070912, Rb Amsterdam, Wheely

Schade wegens merkinbreuk in de vorm van mogelijke licentievergoeding aannemelijk: schadestaat procedure - Schade wegens onrechtmatige dreiging met rechtsmaatregelen geschat op  € 232.000.

 

IEPT20070905, Rb Haarlem, Voeljeniksvan

Opnemen van auteursrechtelijk beschermd werk binnen website is een openbaarmaking - Schade is gelijk aan declaratie minus BTW.

 

IEPT20070808, Rb Utrecht, Caramba Webdesign

Schade niet gelijk aan ontwikkelingskosten maar conform hoogte maand-abonnement.

 

IEPT20070523, Rb Amsterdam, Subaru v Cosis

Contractuele boete treed in plaats van schadevergoeding.

 

IEPT20070417, Rb Roermond, Navenant

Toerekenbare inbreuk auteursrecht door na te laten onderzoek te doen naar identiteit fotograaf - Schade met tarieven Fotografenfederatie als richtsnoer.

 

IEPT20070321, Rb Den Bosch, Puma Avanti counterfeit

700.000 euro aan aankoopkosten counterfeit-schoenen niet als schade te verhalen.

 

2006

IEPT20061108, Rb, Amsterdam, AVRO

Op auteursrechthebbende die beeldmateriaal aanlevert voor TV-programma rust bewijslast dat vergoeding is bedongen - Geen toestemming voor openbaarmaking via internet - Richtprijzen Fotografenfederatie geen bruikbaar aanknopingspunt schade.

 

IEPT20060906, Rb Den Haag, Bom v Alcoa 

Schadevergoeding wegens octrooiinbreuk - Koppelverkoop niet voldoende aannemelijk - € 2,9 miljoen op grond van fictieve licentievergoeding.