2016 Handelsnaamrecht

Print this page

Gerechtshoven

IEPT20161215, Hof Arnhem-Leeuwarden, Qompas v Qompas Groep
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Qompas” en “(IT-)Qompas (Group)”:verwarringwekkend verband tussen diensten partijen, die voor belangrijk deel onder “Human Resources” vallen. De toevoeging ‘Groep’ versterkt de indruk dat de twee bedrijven aan elkaar gelieerd zijn. Qompas heeft voldoende aangetoond dat zij in de regio Oost-Nederland actief was vóór Qompas Group ten tonele verscheen en dat gebruik handelsnaam steeds van voldoende bekendheid en continuïteit is geweest.

 

IEPT20160719, Hof Arnhem-Leeuwarden, Privider v Previder
Merkenrecht. Woordmerk "PREVIDER" niet uitsluitend beschrijvend: geen gangbaar woord voor provider, dus geen ongerechtvaardigde monopolisering gangbaar taalgebruik. Verwarringsgevaar tussen ‘privider’ en woordmerk "PREVIDER": visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en soortgelijke diensten. Domeinnaam www.privider.com maakt inbreuk op handelsnaam "Previder" . Grief tegen gebruiksverbod privider.nl slaagt: domeinnaam is niet van Privider.

 

Rechtbanken

IEPT20161221, Rb Den Haag, NBG Monuglass v Miro

Onvoldoende onderbouwd dat handelsnaam “Van Ruysdael” niet (mede) door Stichting Octrooibehoud VR gevoerd was en overgedragen aan NBG Monuglas: handelsnaam kan ingevolge artikel 2 Hnw slechts met overdracht onderneming worden overgedragen. Miro maakt geen inbreuk op handelsnaam “Van Ruysdael”: handelsnaam tezamen met failliete onderneming VRI overgenomen door Miro, Miro heeft ouder handelsnaamrecht. Geen inbreuk op Benelux-merk “Van Ruysdael”:uitzondering artikel 2.23(2) BVIE (ouder recht) van toepassing en gebruik teken door Miro ter onderscheiding van waren of diensten niet aannemelijk.

 

IEPT20161221, Rb Den Haag, TomTom v MKB Ondernemers

Co-existence agreement tussen MKB Ondernemers en TomTom rechtsgeldig ontbonden: taalkundige uitleg Overeenkomst biedt geen ruimte voor ander gebruik dan in overeengekomen logo vorm en MBK Ondernemers gebruikt Tom-teken anders dan in die overeengekomen vorm. Tom-teken maakt inbreuk op TomTom-merken: verwarringsgevaar door visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en sprake van complementaire dan wel soortgelijke waren en diensten. Ook sprake van inbreuk op handelsnaamrechten TomTom: verwarringsgevaar door geringe afwijking tussen handelsnamen en feit dat beide ondernemingen in heel Nederland actief zijn. Pan-Europees verbod op gebruik Tom als logo, handelsnaam en domeinnaam.

IEPT20161220, Rb Rotterdam, Flippin Burgers v Web Vloed

X komt het auteursrecht op het logo Flippin' Burgers niet toe ondanks dat hij het logo als eerste openbaar heeft gemaakt zonder Y als maker: artikel 8 Aw is niet van toepassing op eenmanszaak. Y heeft X geen exclusief gebruikersrecht op het logo verleend: tussen X en Y was afgesproken dat Y ook de foodtruck met daarop het logo zou exploiteren. Y moet gebruik handelsnaam Flippin’ Burgers staken: Y erkent dat handelsnaamrecht bij X ligt en door gebruik van Y van de handelsnaam voor zijn foodtruck is er sprake van verwarringsgevaar. Geen onrechtmatig handelen Y ten aanzien van de website: Y heeft contactgegevens van X weer teruggezet en inloggegevens domeinnaam verstrekt. Geen sprake van onrechtmatig handelen ten aanzien van de facebookpagina: niet aannemelijk dat beheer Facebookpagina aan X zou toekomen.


IEPT20161212, Rb Overijssel, Mesologie Zwolle
[gedaagde] heeft aanduiding “Mesologie Zwolle” ook als handelsnaam gebruikt. Handelsnaam “Mesologie Zwolle” beschrijvend voor diensten van partijen en waar die worden verleend; alleen onrechtmatig in geval van bijkomende omstandigheden. Sprake van bijkomende omstandigheden die gebruik domeinnaam “mesologie-zwolle.nl” onrechtmatig maken: identieke domeinnaam, aard en plaats ondernemingen en verwarringsgevaar inmiddels al vijfmaal voorgekomen en risico van lekken persoonsgegevens en misverstanden.

IEPT20161208, Rb Amsterdam, The Future Group v Future Investments
Voldoende spoedeisend belang: dat The Future Group niet direct na de sommatie in juli 2016 procedure is gestart, maakt dat niet anders. Geen inbreuk op handelsnaam "The Future Group" door "(de) Future Group": handelsnaam beschrijvend, aard van de ondernemingen stemt niet overeen, gevaar voor verwarring is bij relevant professioneel publiek kleiner en niet gebleken dat Future Investments, Future Groep als merk voor haar diensten gebruikt. Geen inbreuk op woord/beeldmerk "THE FUTURE GROUP" door woordcombinatie "Future Group": geen woordmerk ingeschreven, woordelement weinig onderscheidend en speelt in beoordeling mate van overeenstemming beperkte rol en onvoldoende overeenstemming met merk The Future Group. Geen onrechtmatig handelen door Future Investments: niet aannemelijk dat The Future Group door ingetrokken depot schade heeft geleden.


IEPT20161025, Rb Noord-Holland, Bureau Aan Zee v Buro Aan Zee

Voor inbreukvraag niet bepalend hoe vaak en in welke mate geregistreerde handelsnaam wordt gebruikt: raadpleging openbare register maakt duidelijk dat handelsnaam is geregistreerd en als zodanig is beschermd. Handelsnaam “Bureau aan Zee” heeft voldoende onderscheidend vermogen door combinatie algemeen voorkomende woorden “bureau” en “aan zee”. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Bureau aan Zee” en “Buro aan Zee”: “Bureau aan Zee onderscheidend en beide bedrijven actief op gebied van reclame. Kantonrechter beveelt verweerder zijn handelsnaam te wijzigen naar “Broersen aan Zee”.


IEPT20161024, Rb Amsterdam, Local v Studio Local Affairs

Het staat vast dat eiseres handelsnaam LOCAL al jaren gebruikt voor activiteiten op gebied van herontwikkeling. Woord ‘LOCAL’ niet beschrijvend: geen gebruikelijke term in architectuur- of herontwikkelingbranche. Geringe afwijking tussen handelsnamen LOCAL en STUDIO LOCAL AFFAIRS door dominerend element. Verwarringsgevaar door geringe afwijking en sterke gelijkenis aard van ondernemingen (beide actief op gebied van ontwikkeling van vastgoed). Merkinbreuk ‘sub b’ en artikel 5a Hnw op beeldmerk LOCAL. Gedaagde voert met merk overeenstemmend teken als handelsnaam voor (gelijksoortige) waren of diensten, waardoor verwarringsgevaar kan ontstaan. Proceskostenveroordeling gematigd van € 32.085,61 naar € 6.000.

 

IEPT20161012, Rb Limburg, HelloNatural v Sweet & Salt

Geen inbreuk op door HelloNatural gevoerde handelsnaam: onvoldoende aannemelijk dat HelloNatural handelsnaam Cacao Truffle Factory rechtmatig gebruikt en evenmin dat deze handelsnaam reeds dusdanig is gevoerd dat deze beschermingswaardige bekendheid heeft gekregen.

 

IEPT20160914, Rb Amsterdam, De Hof van Heden v Koelemeijer Hoveniers
De Hof van Heden heeft oudere handelsnaamrechten op “De Hof van Heden”. Handelsnaaminbreuk: verwarringsgevaar.

IEPT20160802, Rb Den Haag, De Ontmoeting Zutphen
Rechtbank Den Haag bevoegd ondanks woonplaats gedaagde in Zutphen: website richt zich op heel Nederland. Extra reistijd door keuze Rb Den Haag onvoldoende voor misbruik van recht. (indirect) verwarringsgevaar tussen woord-/beeldmerken “DE ONTMOETING”: geringe visuele overeenstemming, auditieve en begripsmatige overeenstemming door dominante element “De Ontmoeting”, gelijke diensten (restaurants). Zeer geringe afwijking tussen handelsnamen “De Ontmoeting Zutphen B.V.” en “De Ontmoeting” leidt tot verwarringsgevaar.

IEPT20160722, Rb Den Haag, Silco Holding v Silco Interieur-Bouw

Verzoek om verbod handelsnaam te voeren valt niet onder reikwijdte verzoekschriftprocedure art. 6 Hnw. Verzoek tot wijziging handelsnaam “Silco Interieur-Bouw B.V” afgewezen: naam “Silco Interieur B.V.” niet als handelsnaam gebruikt door eiser. Geen verbod op gebruik logo Silco: valt niet onder reikwijdte verzoekschriftprocedure. Verzoek tot wijziging logo op grond van merkenrecht eiser onvoldoende onderbouwd.IEPT20160719, Rechtbank Gelderland, Slaapspecialist Tiel
Domeinnaam www.slaapspecialisttiel.nl als handelsnaam aan te merken. Beroep op artikel 5 HNW slaagt niet. Beroep op onrechtmatige daad slaagt wel: verwarring bij publiek te duchten en domeinnaam en handelsnaam slechts gebruikt voor betere ranking in Google.


IEPT20150716, Rb Den Haag, De Vries Schoenen

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “De Vries schoenen” en “Schoenmode [voornaam ged 2] de Vries”: meest kenmerkende element overgenomen. Partijen richten zich op zelfde publiek in gemeente Krimpenerwaard en zijn broers.


IEPT20160713, Rb Rotterdam, Eagle

Geen bewust gedogen van gebruik naam “Eagle” ex artikel 2.24(1) BVIE: “Eagle” in jaren 80 niet als merk geregistreerd. Non-usus Beneluxwoordmerk “EAGLE” onvoldoende onderbouwd. Verwarringsgevaar tussen woordmerk “EAGLE” en EAGLE tekens:. soortgelijke waren (o.a. skate rollerski’s), woord “EAGLE” visueel, auditief en begripsmatig (m.u.v. logo EAGLE) volstrekt identiek aan woordmerk “EAGLE” en verschil met logo van ondergeschikt belang. Dat gedaagden zich op nichemarkt richten onvoldoende voor wegnemen verwarringsgevaar: geen geheel andere doelgroep, aanbieders verkopen veelal beide producten. Ook sprake van inbreuk “sub d”: geen geldige reden, nu merk EAGLE ouder is dan handelsnaam gedaagden en overeenstemmende tekens doen afbreuk aan onderscheidend vermogen. Ten overvloede: ook sprake van inbreuk ex artikel 5a Hnw.

IEPT20160707, Rb Amsterdam, Save Me
Rauwelijkse dagvaarding staat ontvankelijkheid niet in de weg. Beeldmerken “SAFE ID” en “SAVE ME” stemmen onvoldoende overeen voor  verwarringsgevaar: beide begrippen worden in verband gebracht met persoonlijke veiligheid, aanzienlijke auditieve overeenstemming en visueel enige mate van overeenstemming, verschillen in betekenis, lettertype en kleuren en beide namen beschrijvend en Safe iD geniet geringe bekendheid. Dat mensen zich in de namen hebben vergist leidt niet tot verwarringsgevaar. Geen onrechtmatige concurrentie door gedaagde: onvoldoende onderbouwd in licht van toezegging eiser dat gedaagde vergelijkbaar bedrijf mag beginnen. Doorlink  www.save-id.nl naar www.save-me.nu is handelsnaamgebruik en leidt tot verwarringsgevaar met “safe iD”.

 

IEPT20160630, Rb Den Haag, De Vries Schoenen

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen ‘Schoenmode Krimpen  - Schoenmakerij De Vries” en “De Vries Schoenen”: “De Vries” is meest kenmerkende bestanddeel, element “De Vries” identiek in beide handelsnamen, overige, ondergeschikte en beschrijvende elementen vertonen behoorlijke gelijkenis, aard ondernemingen gelijk, gevestigd op 5 km afstand, zelfde publiek en ondernemingen gedreven door twee broers. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Schoenmakerij De Vries / Schoenmakerij [voornaam gedaagde 3] de Vries” en "De Vries Schoenen": handelsnamen stemmen in aanzienlijke mate overeen en aard van onderneming schoenmakerij De Vries veranderd van uitsluitend schoenmakerij naar schoenmakerij en schoenenwinkel.

IEPT20160627, Rb Gelderland, Megadump Dalen v Megadump Nunspeet
Geen rechthebbende handelsnaam: niet aannemelijk dat Megadump Dalen recht heeft op handelsnaam “Megadump” en niet aannemelijk dat Megadump Dalen recht heeft op domeinnaam www.megadump.nl. Geen merkinbreuk “sub a” op beeldmerk MEGADUMP: merken niet identiek door ontbreken druppels, ander onderschrift en andere lettertypes onderschriften. Geen merkinbreuk “sub b”: merk te kwader trouw geregistreerd nu Megadump Dalen op hoogte moest zijn van gebruik teken door Megadump Nunspeet.

IEPT20160615, Rb Midden-Nederland, PDR Calculator

Concurrentiebeding ziet naast werkzaamheden als schadehersteller/uitdeuker niet ook op werkzaamheden m.b.t. PDR-calculator. Onvoldoende aannemelijk dat IE-rechten PDR-calculator onder IE-beding in arbeids- en beëindigingsovereenkomst vallen. Reconventie: Inbreuk op handelsnaam PDR-Calculator door domeinnamen pdrcalculator.nl en pdrcalculator.com onvoldoende aannemelijk.

IEPT20160615, Rb Den Haag, Parfumswinkel v Ans Trading
Parfumswebsinkel’ niet een gebruikelijke of gangbare aanduiding in de branche geworden. Noodzaak dat de beschrijvende aanduidingen beschikbaar moeten blijven voor concurrenten bestaat niet bij handelsnamen. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen ‘parfumswinkel’ en ‘parfumswebwinkel: slechts woordje “web” verschilt, dat gemakkelijk over hoofd wordt gezien, (nagenoeg) gelijke ondernemingsactiviteiten en ANS is enige die naast Parfumswinkel “parfums” gebruikt. Geringe aantal daadwerkelijke gevallen van verwarring laat onverlet dat het verwarringsgevaar wordt bevestigd.

IEPT20160608, Rb Amsterdam, Nazar v Kleuro

Kleuro gebruikt domeinnaam www.verfvoordelig.nl als handelsnaam. Nazar oudste handelsnaamrechten verfvoordelig.com. Verfvoordelig.nl niet puur beschrijvend. Verwarringsgevaar tussen www.verfvoordelig.com en www.verfvoordelig.nl.

IEPT20160601, Rb Zeeland-West-Brabant, BenB

Gebruik domeinnaam als doorlink naar website [G] en als e-mailadres geen handelsnaamgebruik. Ook in het verleden geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Sunsation” en “Sunsational Tanning”: ondernemingen in andere geografische gebieden actief, “Sunsation” beschrijvend voor sensatie en zon, toevoeging “al” en “Tanning” toereikend voor onderscheiding van handelsnaam “Sunsation” en dit geldt te meer door figuratief element in teken “Sunsational Tanning”. Teken “Sunsational Tanning” maakt geen inbreuk op woordmerk “Sunsation”: “Sunsation” beschrijvend en toevoegingen “al” en “Tanning” en figuratief element nemen verwarringsgevaar weg door verschillende totaalindrukken. Gebruik domeinnaam als doorlink is geen merkinbreuk door gebrek aan verwarringsgevaar.

IEPT20160518, Rb Zeeland-West-Brabant, Beekman v Elka Pieterman
Elka Pieterman heeft normaal gebruik merken HOME PARTS onvoldoende onderbouwd, maar beroep op Heilung slaagt voor stofzuigeronderdelen. Geen beroep op coëxistentie-bepalingen. Gevorderde nietigheid en gebruiksverbod beeldmerk HOMEPART toewijsbaar op grond van handelsnaam. Elka Pieterman heeft oudste rechten op handelsnaam Homeparts. Niet relevant is of Homeparts landelijke bekend was. Naam Homeparts zal na vijf jaar nog bekendheid bij het publiek genieten. Verwarringsgevaar handelsnamen Homeparts (Elka Pieterman) en Homepart (Beekman). Beeldmerk HOMEPART is nietig. Beekman handelt door gebruik handelsnaam Homepart in strijd met de oudere merkenrechten van Elka Pieterman.

IEPT20160420, Rb Zeeland West-Brabant, Lichtarchitectuur

Handelsnaam “L.A. Lichtarchitectuur” niet in strijd met Wet op de architectentitel: niet aannemelijk dat geregistreerde architect bescherming nodig heeft ten opzichte van een lichtarchitect.


IEPT20160416, Rb Noord-Holland, Groen v Tenty

Onvoldoende aannemelijk dat Tentij voormalige klanten Tenty Productions heeft benaderd. Indien wordt aangenomen dat Tenty Productions auteursrechthebbende is op ‘bewerkingsbestanden’ onvoldoende aannemelijk auteursrecht door curator is overgedragen aan Groen. Onvoldoende aannemelijk dat Tentij in handelsverkeer gebruik maakt van andere handelsnamen dan 10TY Creative. Handelsnaam “10TY Creative” en “Tenty Productions” wijkt zodanig af dat geen sprake is van verwarringsgevaar.


IEPT20160416, Rb Noord-Holland, Groen v Tenty

Onvoldoende aannemelijk dat Tentij voormalige klanten Tenty Productions heeft benaderd. Indien wordt aangenomen dat Tenty Productions auteursrechthebbende is op ‘bewerkingsbestanden’ onvoldoende aannemelijk auteursrecht door curator is overgedragen aan Groen. Onvoldoende aannemelijk dat Tentij in handelsverkeer gebruik maakt van andere handelsnamen dan 10TY Creative. Handelsnaam “10TY Creative” en “Tenty Productions” wijkt zodanig af dat geen sprake is van verwarringsgevaar.


IEPT20160408, Rb Noord-Nederland, Bodewes

Niet vast te stellen welke van beide Bodewes takken oudste rechten heeft op gebruik (familie)naam “Bodewes”:  vzgr gaat ervan uit dat partijen even oude rechten hebben. Door aankoop aantal werven heeft Thecla Bodewes c.s. zich mogelijkheid verschaft ook grote(re) zeeschepen te bouwen en repareren. Toevoeging “Thecla” ondervangt verwarringsgevaar: zorgt voor voldoende onderscheidend vermogen handelsnamen gedaagde. Indien handelsnamen worden aangepast met toevoeging “Thecla” ook geen inbreuk op woord/beeldmerk “Bodewes Shipyards”.


IEPT20160329, Rb Noord-Nederland, Events Holland v HRN Events
Handelsnaam “Hoorn Events” in handelsverkeer gebruikt: gebruikt op briefpapier, facturen, op website hoornevents.nl en ter promotie op andere  websites. Beide partijen richten zich op internetgebruikers in heel Nederland die op zoek zijn naar evenementen in regio Hoorn en omgeving. Geen verwarringsgevaar tussen handelsnaam “Hoorn Events” en handelsnaam “HRN Events”: “Hoorn” (een woord) wijkt visueel voldoende af van “HRN” (een afkorting)en aanzienlijke auditieve afwijking door andere uitspraak hoofdletters. Enige begripsmatige overstemming (“HRN” is afkorting van “Hoorn”) onvoldoende voor bestaan van  verwarringsgevaar. Gebruik handelsnaam die veel lijkt op handelsnaam Events Holland niet onrechtmatig door gebrek aan bijkomende omstandigheden.

IEPT20160315, Rb Rotterdam, Aegon v Aegom
Naam "Aegom" maakt merkinbreuk “sub c” (niet soortgelijke waren en diensten) op merk Aegon: auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming, Aegon is een bekend merk en niet ondenkbaar dat zich ten aanzien van Aegom, een beveiligingsbedrijf, incidenten kunnen voordoen die afbreuk doen aan reputatie Aegon, een verzekeringsbedrijf. Inspanningsverplichting Aegom om handelsnaam te wijzigen.

IEPT20160314, Rb Midden-Nederland, Yro v Syro
Handelsnaam “Syro Stone Tegel en Sanitair” maakt maakt geen inbreuk op “YRO Keukens en Badkamers”: gestelde verwarring kan niet eerder zijn ontstaan dan eind 2015 en onvoldoende aannemelijk dat na toevoeging element “Stone” in januari 2016 nog sprake is van verwarring. Geen onrechtmatig handelen [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] mede door gebrek aan daadwerkelijk verwarringsgevaar

IEPT20160309, Rb Gelderland, ERA v Houvast
Niet onderbouwd dat ook slagzinnen onder de te beschermen IE-rechten van ERA vallen. Handelsnaamgebruik “ERA” door Houvast na einde franchiseovereenkomst onvoldoende onderbouwd. Merkinbreuk door ERA merken na einde franchiseovereenkomst te blijven gebruiken t/m oktober 2014. Inbreukverbod voor de toekomst, ondanks dat thans geen gebruik van ERA merken lijkt te worden gemaakt: gelet op moeizame houding Houvast in periode na beëindiging franchiseovereenkomst en omdat Houvast geen bezwaar tegen verbod heeft. Schadevergoeding van € 1.250 per maand aan gederfde licentievergoeding voor periode van 9 maanden: € 11.250. 1019h Rv proceskostenveroordeling afgewezen: proceskosten niet begroot en onderbouwd door ERA en ERA mag deze niet alsnog begroten en specificeren: had zij binnen zelfde termijn die geldt voor indienen laatste producties moeten doen

IEPT20160209, Rb Den Haag, Student Verhuis Service v Klustoppers
Gebruik termen “student(en) verhuis service” op website Klustoppers maakt geen inbreuk op Beneluxwoord/-beeldmerk “STUDENT VERHUIS SERVICE”: toevoeging beeldelement mag niet leiden tot monopolie op beschrijvende woordelementen. Deel van uitlatingen Klustoppers door beschrijvend gebruik geen handelsnaaminbreuk. Uitlatingen waarbij “student(en) verhuis service” in wezen als handelsnaam wordt gebruikt wel handelsnaaminbreuk: verwarring publiek, partijen in zelfde plaatsen actief op zelfde gebied.

IEPT20160203, Rb Noord-Nederland, Audio Licht Beeld
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen Hof Audio Licht Beeld en Hof. Sprake van merkinbreuk: geen sprake van depot te kwader trouw door eiser, dominerende bestanddeel is HOF en merken worden gebruikt voor soortgelijke werkzaamheden. Eiseres heeft op grond van artikel 7 Aw het uitsluitend recht op foto’s: gedaagde heeft foto’s gemaakt tijdens de dienstbetrekking. Domeinnamen overgedragen: alle activiteiten, dus ook de domeinnamen, zijn ondergebracht in de B.V. van eiseres.

IEPT20160127, Rb Midden-Nederland, Mood for Magazines
Publicatie niet onrechtmatig: niet gebracht als waargebeurd verhaal, niet negatief opgesteld, afwezig zijn wederhoor niet onrechtmatig en herkenning brengt evenmin onrechtmatigheid met zich mee.

IEPT20160113, Rb Oost-Brabant, Taxatie
[gedaagde] heeft op grond van overeenkomst recht om gebruik handelsnamen door [eiseres] te beëindigen bij ‘negatieve effecten’. Onvoldoende onderbouwd dat met ‘negatieve effecten’ wordt gedoeld op enkel door [gedaagde] als zodanig ervaren effecten. Beëindiging gebruikrecht [eiser] van de  handelsnamen door [gedaagde] ongeldig: negatieve effecten onvoldoende onderbouwd. [gedaagde] kan zich niet op grond van artikel 5a Hnw verzetten tegen gebruik handelsnamen [eiseres]: handelsnamen [eiseres] zijn ouder dan merken [gedaagde]. [eiseres] mag domeinnamen gebruiken aangezien gebruik overeenstemmende handelsnaam is toegestaan. Geen merkinbreuk ‘sub b’: [eiseres] heeft toestemming voor gebruik handelsnamen en logo [eiseres] komt niet overeen met beeldmerken [gedaagde].

IEPT20160104, Rb Overijssel, Bebo Parket v World of Flooring
Handelsnaam “Bebo Traprenovatie” in het handelsverkeer gebruik door World of Flooring door o.a. ermee te adverteren en in advertenties en op website naar World of Flooring te verwijzen. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Bebo Parket” en “Bebo Traprenovatie”: geringe afwijking, partijen adverteren landelijk, zijn in zelfde regio gevestigd en werkzaam in zelfde branche. Traprenovatiebranche is zelfde branche als vloerenbranche door direct verband tussen trapbekleding en het leggen van vloeren. Verwarringsgevaar blijkt ook uit feit Bebo Parket door (potentiële) klanten is benaderd naar aanleiding van advertentie Bebo Traprenovatie.