Schade

Print this page

Hof van Justitie EU

IEPT20160317, HvJEU, Liffers v Mediaset
Cumulatie schade berekend op basis van hypothetische royalty’s en morele schade mogelijk: dat artikel 13(1) Handhavingsrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het een door een inbreuk op zijn intellectuele-eigendomsrecht benadeelde die vergoeding van zijn materiële schade vordert volgens de in artikel 13(1)(b) voorziene berekeningswijze op basis van de hypothetische royalty’s, is toegestaan bovendien de in artikel 13(1)(a) bedoelde vergoeding van zijn morele schade te vorderen.

 

Gerechtshoven

2017

IEPT20170711, Hof Arnhem-Leeuwarden, Cozzmoss
Publicatie artikelen door appellant doet afbreuk aan normale exploitatie van het werk. Vaststelling schadevergoeding niet op basis van licentievergoeding: onvoldoende onderbouwd dat geëiste schadevergoeding per woord van € 0,36 en € 0,37 marktconform is voor kleine partijen. Schadebegroting op grond van gemiste advertentie-inkomsten: € 139,30.
 

IEPT20170627, Hof Amsterdam, Maxim’s

Inbreukverbod op vormgeving maancakeblikken terecht afgewezen wegens gebrek aan belang: geen reële dreiging van inbreuk na onthoudingsverklaring met boetevoorziening, vernietiging blikken en verstrijken van die jaar zonder inbreuk. Verklaring voor recht dat inbreuk is gemaakt wel toegewezen: blikken zijn auteursrechtelijk beschermd gelet op gestileerde Chinese karakters, achtergrond, vlakverdeling en plaatsing figuren, blikken geïntimeerden sterk gelijkend, voldoende belang nu inbreuk niet is erkend en verklaring gelegenheid tot vordering schadevergoeding biedt. Vergoeding voor omzetschade verwezen naar schadestaat: onvoldoende aannemelijk dat schade is geleden door verlies exclusiviteit of beschadiging reputatie, omzetschade wel voldoende aannemelijk, voorschot van respectievelijk € 43.000 en € 12.400 toegewezen op basis van door geïntimeerden gemaakte winst. Proceskosten ex art 1019h Rv begroot op respectievelijk € 8.000 en € 25.000 (indicatietarieven) in plaats van gevorderde € 363.000 GBP: gemaakte kosten staan niet in redelijke verhouding tot beperkte inbreuk.

 

IEPT20170411, Hof Den Bosch, Converse v Aspo
Schadevergoeding per paar schoen vastgesteld op € 10. 
15.17. De begroting van de schade, anders dan die welke in winstderving zou bestaan, is per definitie arbitrair. Converse vordert € 50,-- per paar.  Aspo had blijkens de factuur van Dieseel € 19,-- per paar aan Dieseel betaald. Volgens [voormalige directeur/eigenaar Dieseel] , getuigenverklaring van 16 september 2014, lagen de inkoopprijzen in Oost Azië op $ 7,-- tot $ 11,--, de inkoopprijzen van de handelaar op € 28,-- tot € 33,--, en de verkoopprijzen aan de consument op € 69,-- of daaromtrent. [directeur Kesbo] , directeur van Kesbo, noemde bij gelegenheid van het pleidooi op 4 juli 2013 inkoopprijzen in Oost Azië van omstreeks € 12. Tegen de achtergrond van deze inkoop- en verkoopprijzen is de door Converse gevorderde schadevergoeding, voor zover niet bestaande in winstderving, aanmerkelijk te hoog. Zij heeft ook niet uitgelegd - anders dan in algemene bewoordingen, zie conclusie van repliek in eerste aanleg onder randnummer 80 tot en met 89 - waarop het door haar gevorderde bedrag is gebaseerd. Tegen die achtergrond kan het hof niet anders dan schattenderwijze een bedrag vaststellen. Het hof stelt dat bedrag vast op € 10.

 

 

2015

IEPT20151103, Hof Den Bosch, Decor v Schomburg

Winstafdracht artikel 6:104 Rv is een vorm van abstracte schadebegroting. Voorts geldt dat voor de toepassing van artikel 6:104 BW niet is vereist dat een verband bestaat tussen de aldus te begroten winst en de omvang van de schade van de benadeelde, in dit geval Schomburg. De bedoelde winst van Decor hoeft niet ten koste van Schomburg te zijn gemaakt (IEPT20100618, HR, Setel v AVR. Winst artikel 6:104 BW omvat ieder door het onrechtmatig gedrag genoten financieel (netto-)voordeel. Uit te gaan van netto-voordeel, te weten na aftrek kosten en lasten die rechtstreek samenhangen met behaalde voordeel. Aftrek indirecte kosten ter discretie van rechter onder in aanmerking neming alle omstandigheden van het geval, waaronder de mate van verwijtbaarheid. Schade in de vorm van gederfde winst begroot op € 19.534 (zonder verrekening gestelde maar niet onderbouwde vennootschapsbelasting).  Abstracte schadebegroting ex artikel 6:104 BW heeft niet het karakter van een punitieve maatregel. De wijze van schadebegroting op de voet van artikel 6:104 BW heeft niet het karakter van een punitieve maatregel, zodat de rechter bij toepassing van dit artikel in zoverre terughoudendheid in acht moet nemen dat, indien aannemelijk is dat het door Decor behaalde voordeel de vermoedelijke omvang van de schade van Schomburg aannemelijk te boven gaat, de schade in beginsel wordt begroot op een door de rechter te bepalen gedeelte van de winst. Deze situatie doet zich echter niet voor. Wettelijke rente vanaf datum dagvaarding. De primair gevorderde ingangsdatum – “het tijdstip waarop deze vordering opeisbaar is” – wijst het hof af, aangezien het onduidelijk is welk schadeveroorzakend onrechtmatig handelen op welk tijdstip plaatsvond (over de jaren 2003-2009). De subsidiair gevorderde ingangsdatum 24 januari 2008 wordt afgewezen, omdat deze van vóór een deel van de litigieuze verkopen dateert. De meer subsidiair gevorderde ingangsdatum wordt, zoals overwogen, toegewezen. Schade toegewezen ten faveure van eisers gezamenlijk, zodat deze beide, voor zoveel nodig met toepassing van art. 6:15 BW, het door Decor betaalde onderling zullen moeten afrekenen met inachtneming van hun aanspraken en hun onderlinge rechtsverhouding.

 

IEPT20150609, Hof Den Bosch, Bedrijfsgegevens

Winstderving van € 49.435 geheel toe te schrijven aan gebruik onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheimen door geïntimeerde Onvoldoende betwist dat door deskundige genoemde omzetten zijn gerealiseerd als gevolg van onrechtmatig handelen medewerker [houtverwerkingsindustrie] en geïntimeerde.

 

IEPT20150210, Hof Den Bosch, Arte

Geïntimeerde krijgt gelegenheid te bewijzen dat omzet in Rusland is teruggelopen door beschikbaarstelling kennis en kunde appellant aan concurrent. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over benoeming deskundige voor schadeberekening.

 

Rechtbanken

2018

IEPT20180312, Rb Den Haag, SP Networks v O.
Inbreuk op Auteursrecht fotograaf; 2 maal € 285,- schadevergoeding. O. heeft de foto’s op haar website geplaatst zonder toestemming eiser en zonder naamsvermelding. Algemene voorwaarden Vereniging Dutch Photographers geven –hoewel niet rechtstreeks van toepassing- aanknopingspunt voor berekening schadevergoeding.


IEPT20180215, Rb Den Haag, Masterfile v Overstappen.nl
Schadevergoeding van € 290 voor gebruik stockfoto zonder toestemming Masterfile. Schade begroot op bedrag dat Masterfile in rekening had mogen brengen indien toestemming was gevraagd. Geen grond voor hogere vergoeding. Masterfile vordert een verhoging van de schadevergoeding van 100% van het reguliere tarief, door haar opslag genoemd. Uit haar stelling dat de opslag gerechtvaardigd is omdat het niet aantrekkelijk gemaakt moet worden om een auteursrechtinbreuk achteraf te herstellen door het betalen van het gangbare tarief, kan worden opgemaakt dat zij deze opslag ziet als een boete. Een dergelijke boete kent het Nederlands schadevergoedingsrecht bij onrechtmatige daad evenwel niet, dus op deze grond is het bedrag aan opslag niet toewijsbaar. Een hogere schadevergoeding dan onder 13 genoemd is dan ook alleen toewijsbaar indien vast komt te staan dat deze schade daadwerkelijk door Masterfile is geleden. Zij dient daarvoor feiten en omstandigheden te stellen.


IEPT20180117, Rb Rotterdam, VRTU
[gedaagde 1] aansprakelijk voor schade VRTU. Uit het voorgaande volgt dat [gedaagde 1] door het meenemen en kopiëren van een door VRTU opgebouwd bestand en het aan derden ter beschikking stellen daarvan onrechtmatig jegens VRTU heeft gehandeld en aansprakelijk is voor de schade die VRTU dientengevolge lijdt. Zaak verwezen naar schadestaatprocedure. VRTU heeft daartoe onder meer gesteld dat zij schade heeft geleden doordat bedrijfsgeheime informatie in handen van derden is gekomen. Verder bestaat haar schade uit omzetderving omdat haar personeelsbestand van actieve medewerkers onder de 150 is gezakt en [gedaagden] medewerkers hebben gecontracteerd die voorheen bij VRTU werkzaam waren. De rechtbank acht dit voldoende voor het aannemen van de mogelijkheid van schade en zal de vordering daarom toewijzen.

 

IEPT20180124, Rb Den Haag, WCR v TCC

Geen inbreuk op WCR-Uniemerken door enkele registratie van reeks domeinnamen met element WCR: beschermingsomvang UMVo strekt zich niet uit tot ander gebruik dan voor waren en diensten. Doorlinken van deze domeinnamen naar website TCC levert geen inbreuk sub c op: onvoldoende onderbouwd dat WCR bekend merk is. Wel sprake van inbreuk sub b: domeinnamen gebruikt als onderscheidingsteken, gebruik voor gelijke waren en diensten, domeinnamen en merken stemmen in grote mate overeen, daadwerkelijk verwarring ontstaan. TCC dient domeinnamen over te dragen aan WCR: commercieel belang WCR, geen valide reden om overdracht te weigeren. Zaak verwezen naar schadestaatprocedure: gevorderd bedrag van € 120.000 onvoldoende toegelicht, wel aannemelijk dat schade is geleden.

 

2017

IEPT20171227, Rb Gelderland, Endemol

Endemol mocht uit stilzwijgen advocaat niet afleiden dat eiser geen bezwaar had om herkenbaar in beeld te komen in tv-programma "Misdaadverslaggever". Vertoning gezicht eiser onrechtmatig: weliswaar sprake van ernstige, goed gefundeerde en gedocumenteerde verdenking jegens eiser betreffende uitlokking huurmoord en sprake van belichting grote misstand, maar eiser was geen publiek figuur en misstand kon ook zonder tonen gezicht eiser voldoende indringend en overtuigend aan de kaak worden gesteld. Immateriële schadevergoeding van € 3.000 toegewezen.

 

IEPT20171221, Rb Rotterdam, Vogelfoto's 

Hyperlinks naar foto’s eiser geen openbaarmaking: geen sprake van nieuw publiek nu foto’s vrij toegankelijk waren. Wel auteursrechtinbreuk door foto’s te tonen in bezoekerscentrum Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard en op dvd te verspreiden onder vrijwilligers: toestemming voor gebruik onvoldoende onderbouwd, gebruik valt niet binnen bereik onderwijsexceptie. Geen schadevergoeding: niet aannemelijk dat stichting of vrijwilligers voor foto’s zouden hebben betaald. Eiser als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in proceskosten van € 2.254,23.

 

IEPT20171221, Rb Den Haag, Oogplein
Schadevergoeding voor maker [J] wegens ontbreken naamsvermelding. Schade naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld op € 300

 

IEPT20171220, Rb Den Haag, Chanel
Inbreukverbod toegewezen na verkoop namaak Chanel-tassen. Inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE niet betwist. Verwijzing naar schadestaat voor begroting schadevergoeding. Omvang inbreuk staat nog niet vast. Ook winstafdracht van erkend bedrag van € 325 toegewezen. Cumulatie schadevergoeding en winstafdracht echter slechts beperkt mogelijk waardoor niet meer dan bedrag gelijk aan het grootste van beide bedragen toegewezen kan worden.
 

IEPT20171219, Rb Den Haag, SP Networks

Inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrechten fotografen door zonder naamsvermelding vier foto’s en één bewerking openbaar te maken op website trendviraal.nl. Schadevergoeding begroot op € 4.560: misgelopen licentievergoeding van vijfmaal € 285, schade wegens ontbreken naamsvermelding naar analogie eveneens vastgesteld op vijfmaal € 285, nog eens vijfmaal € 285 wegens wekken onjuiste indruk dat trendviraal.nl auteursrechthebbende is, schade wegens verminking door bijsnijden foto begroot op € 285. Proceskosten ex art 1019h Rv begroot op € 5.362,45.

 

IEPT20171206, Rb Den Haag, Atari v MSL
Schadevergoeding bestaande uit gederfde winst van € 566.912 voor levering RollerCoaster Tycoon-games in 2013 – 2015 zonder licentie. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de rechtbank bij de begroting van de schade ten gevolge van de KDG leveranties in de periode 2013 – 2015, de berekening van Atari grotendeels volgt. Zaak verwezen naar schadestaatprocedure m.b.t. gestelde bestellingen van cd-roms bij derden. Niet uit te sluiten dat andere inbreukmakende producten zijn verkocht.
IEPT20171113, Rb Den Haag, LEF

 

IEPT20171115, Rb Den Haag, Marc Cain

Marc Cain maakt inbreuk op auteursrecht en modelrecht van ontwerpster door haar bloemendessin te gebruiken in wereldwijde reclamecampagne: bloemendessin heeft eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker door creatieve keuzes voor specifieke combinatie van elementen uit veelheid van mogelijke afbeeldingen, kleurstellingen en onderlinge positioneringen, geen sprake van ontlening aan schilderijen uit de Gouden Eeuw, dessin ook beschermd als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel nu het nieuw is en eigen karakter heeft, uit niets blijkt dat toestemming voor gebruik is verleend. Schadevergoeding beperkt tot in Nederland veroorzaakte schade: nu bevoegdheid rechtbank is beperkt tot Nederland mag de rechtbank op grond van HvJ Pinckney (IEPT20131003) slechts uitspraak doen over schade die in Nederland is veroorzaakt, deze schade wordt op basis van het aantal winkels vastgesteld op 5,3% van de totale schade. Gederfde licentievergoeding aan de hand van tarievenlijst Stichting FotoAnoniem vastgesteld op € 35.000 voor gehele campagne, hetgeen resulteert in toe te wijzen bedrag van € 1.860. In Nederland geleden schade wegens ontbreken naamsvermelding begroot op € 650.

 

IEPT20171113, Rb Den Haag, LEF
Schadevergoeding € 2.100, gelet op in de branche gehanteerde tarieven niet bovenmatig of ongebruikelijk. Dat volgens [P] en/of LEF (één of meer van) de foto’s niet het door hen gewenste kwaliteitsniveau had(den) vormt geen grond voor het toekennen van een lagere schadevergoeding aan [eiser]. De foto’s zijn immers gemaakt in opdracht van Folia, zodat uitsluitend Folia een eventueel recht van reclame heeft ten opzichte van [eiser].
 

IEPT20171018, Rb Amsterdam, Het Kinderdagverblijf

Gedaagde heeft onrechtmatig gehandeld door plaatsen valse recensies over kinderdagverblijf: onrechtmatig handelen erkend. Gedaagde dient materiële schade gelegen in loonkosten bestuurders te vergoeden: deze schade hem kan worden toegerekend als gevolg van zijn onrechtmatige daad. Bestaan immateriële schade onvoldoende onderbouwd. Omstandigheid dat buitengerechtelijke kosten reeds door rechtsverzekeraar zijn vergoed, staat niet aan vorderen vergoeding daarvan in de weg: gaat om voorschot dat dient te worden terugbetaald indien de verzekerde de kosten later van iemand anders vergoed krijgt, partijen gaan er klaarblijkelijk vanuit dat voorschot ‘moet’ worden verhaald op gedaagde. Vergoeding kosten kort geding tegen Google toegewezen: noodzakelijk om identiteit gebruiker te verkrijgen en valse recensies te laten verwijderen. Kosten procedure tegen Ziggo/T-Mobile niet vergoed: lag bij starten procedure reeds in de rede dat gedaagde schuldig was aan plaatsen recensies, die bovendien al waren verwijderd.

 

IEPT20171017, Hof Amsterdam, Simiramida v Diageo
Schade wegens onrechtmatig beslag.  Geen schadevergoeding op grond van gestelde schadeposten i (niet gerealiseerde verkopen) en iii ( terugtrekken afnemers).  Simiramida beoogde handelingen te verrichten die noodzakelijkerwijs impliceren dat de [merk whisky] in de EER in de handel werd gebracht, wat inbreukmakend is. Onvoldoende weersproken dat handelspartners Simiramida containers niet binnen EER zouden brengen. Geen schadevergoeding op grond van schadepost ii ( opgezegde bankfaciliteit). Onvoldoende onderbouwd dat Simiramida bankfaciliteit zou hebben aangewend voor andere doeleinden dan invoer [merk whisky] in de EER . Wel schadevergoeding schadepost iv (schade wegens beslagen partij whisky waar geen winst op is gemaakt). Erkenning Bulgaars vonnis brengt mee dat het om partij [merk whisky] ging waartegen Diageo zich niet had kunnen verzetten.  Schadevergoeding van € 10.000 + wettelijke rente over dat bedrag en over geïnvesteerd bedrag van € 76.608. Voor zover Simiramida betoogt dat haar schade groter is nu zij, uitgaande van een ‘turnaround’ van een maand, een veel grotere winst had kunnen behalen, loopt haar schadevordering stuk op het ontbreken van causaal verband. Simiramida heeft immers ten aanzien van opvolgende partijen whisky onvoldoende onderbouwd dat het daarbij zou gaan om handel in [merk whisky] whisky waartegen Diageo zich niet op goede gronden zou hebben kunnen verzetten. Het hof verwijst naar hetgeen hieromtrent is overwogen onder 2.4.2 en 2.4.3.
 

IEPT20171004, Rb Rotterdam, Track v Vijverberg
Schadevergoeding van € 25.825 per jaar wegens gebruik van inbreukmakende software voor bijhouden ziekteverzuim bestaande uit forfaitair bedrag aan gederfde licentievergoeding van € 15.825 en surplus van € 10.000. Surplus niet onredelijk wegens groei van aantal dossiers in bewuste periode en met name onbetwiste verdubbeling van werknemers Vijverberg. 
 

IEPT20170830, Rb Den Haag, Buma v Grupo Esdras
Grupo Esdras bij verstekvonnis verboden om bij evenementen zonder toestemming muziek van BUMA te draaien alsmede veroordeeld tot betalen bedrag van € 36.400. Het  gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor.
 

IEPT20170802, Rb Zeeland-West-Brabant, Bos v Drankgigant
Schadevergoeding van € 375,00 toegewezen voor gebruik foto op website zonder toestemming van de maker. 

 

IEPT20170628, Rb Den Haag, Handelskwekerij Verheijen
Schadevergoeding van € 4.996,00 bovenop licentievergoeding € 678. 24.980 planten ter waarde van € 0,20 per plant - Vordering licentievergoeding: De vorderingen ten aanzien van 2014 en 2015 (ad € 124,00 en € 323,50) zijn ongewijzigd toewijsbaar. De vordering over 2016 zal voor een oppervlakte van 935 m2 in plaats van 1.065 m2 en derhalve een bedrag van (935-550) x € 0,50 = € 192,50 worden toegewezen. In totaal zal € 640,00 worden toegewezen, te vermeerderen met 6% btw, derhalve € 678,40; Vordering schadevergoeding: over 2016 dient te worden gerekend met 935 m2, zodat de uitkomst is: 20 x 935 = 18.700 planten. Voorts dienen, als zijnde niet betwist, over 2013 nog 6.280 planten (4.6 dagvaarding) te worden afgerekend. In totaal derhalve 24.980 planten. Hiervoor is overwogen dat de afrekening tegen een prijs per stuk van € 0,20 als passend wordt aangemerkt, zodat de vordering voor een bedrag van    € 4.996,00 zal worden toegewezen.
 

IEPT20170517, Rb Noord-Holland, Martinelli Luce v 4Udesigned
Schadevergoeding wegens afbreuk reputatie afgewezen: Martinelle Luce kan geen schadevergoeding én winstafdracht vorderen.  4Udesigned voert hier terecht tegen aan dat Martinelli Luce niet beide kan vorderen (zie HR 14 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5519). Grondslag schadevergoeding ontvallen nu lamp niet is verkocht aan consumenten. Winstafdracht wel toegewezen: op basis van één verkochte lamp vastgesteld op € 95.
 

IEPT20170426, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Soob Management
Verstekvonnis merkinbreuk. Gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig voor. SOOB dient schadevergoeding aan partijen te betalen: € 1.471.626,75 aan Tommy Hilfiger, € 44.083,60 aan Calvin Klein
 

IEPT20170322, Rb Limburg, Superdry
Vinansen wordt veroordeeld in schadevergoeding van € 43.444,37-, bestaande uit: (i) verlies op het aankoopbedrag , (ii) gederfde winst aan de zijde van Ter Stal (€ 3.738,56), (iii)  het schikkingsbedrag dat door Ter Stal aan merkhouder DKH is betaald en (iv) de door Ter Stal gemaakt advocaatkosten in het geschil met DKH
 

IEPT20170222, Rb Amsterdam, Berns v Vibe Entertainment
Schade Berns teruggebracht naar € 1.750. Facturen van Berns zien niet alleen op gebruik beeldmerk. De door Berns c.s. overgelegde facturen bieden een aanknopingspunt voor de bepaling van de hoogte van de schadevergoeding. De gefactureerde bedragen zien echter niet alleen op het gebruik van het beeldmerk van Berns c.s., maar ook op het verzorgen van een dj of van decoratie. Ter zitting heeft Berns c.s. toegelicht dat de kosten van een dj tussen €250,00 en € 450,00 bedragen. De rechtbank acht verder van belang dat Vibe Entertainment het teken gedurende ruim twee jaar op de website van Vibe Entertainment heeft gestaan.  Ten slotte is van belang dat Vibe Entertainment onweersproken naar voren heeft gebracht dat hij 2.500 pagina's met acts op zijn website heeft staan en dat het teken slechts bij één van deze acts heeft gestaan. Al deze omstandigheden in aanmerking nemend, stelt de rechtbank de schadevergoeding vast op € 1.750.
 

IEPT20170215, Rb Den Haag, Dasoptical v Govinda
€ 2.307 Schade door verkoop inbreukmakende Bollywood Dvd’s geschat ex artikel 6:97 BW: inkomensschade op basis van schaderapport niet nauwkeurig vast te stellen, schaderapport wel bij schatting betrokken. Uitgangspunt dat looptijd DVD film drie jaar is en afzet in tweede jaar 50% en in derde jaar 15% van afzet eerste jaar is. Rb gaat uit van winstmarge van € 1 per DVD. Govinda Tours c.s. heeft die winstmarge betwist en heeft ter comparitie aangevoerd dat een reële winstmarge van ongeveer € 1,- per DVD gebruikelijk is. Dat is door [eiser] niet weersproken. De rechtbank zal zodoende van die winstmarge uitgaan. Geleden schade van € 2.307: Uitgaande van een geschatte gemiste afzet van 520 stuks DVD’s in 2007, 1.343 in 2008 en 444 stuks in 2009 en een winstmarge van € 1,- per DVD, schat de rechtbank de schade die [eiser] heeft geleden op € 520,- in 2007, € 1.343,- in 2008 en € 444,- in 2009, derhalve in totaal op een bedrag van €  2.307,-.

 

IEPT20170208, Rb Den Haag, AMP v SENA
Mogelijke dreiging faillissement LM en Suerte geen reden voor matiging schadebedrag. Aoals RTL terecht opmerkt, is een mogelijke dreiging van een faillissement geen aanleiding om tot matiging over te gaan. 
 

IEPT20170203, Rb Amsterdam, Pixfund
Schadevergoeding van € 1.000 (€ 250 per foto) volgens tarievenlijst Stichting Foto Anoniem. onvoldoende onderbouwd dat gebruikelijke vergoeding eiser € 500 per foto betreft.  Geen opslag voor ontbreken toestemming en gebrek naamsvermelding.  Een verhoging van de licentievergoeding wegens ontbreken van toestemming voor plaatsing van de foto’s past niet in het systeem van het Nederlandse schadevergoedingsrecht bij onrechtmatige daad. Dat systeem gaat uit van een reële schadevergoeding in het individuele geval. Een vorm van schadevergoeding als middel van genoegdoening (ook wel punitive damages genoemd) kent het Nederlandse rechtstelsel niet. In zoverre zal de vordering van [eiser] dan ook worden afgewezen. […]

 

IEPT20170125, Rb Midden-Nederland, Feestfoto’s
€ 3.000 schadevergoeding voor zonder toestemming en naamsvermelding online openbaar maken foto’s:  gebaseerd op tarief van € 218 per foto per maand volgens tarieven Stichting Foto Anoniem.

 

IEPT20170125, Rb Midden-Nederland, Foto’s voor bedrijfskleding
Maximaal € 8.800 aan extra verleningsvergoedingen toekenbaar. Onder overeenkomst I zijn foto’s van drie modellen gebruikt buiten de contractsvoorwaarden voor vier perioden van drie jaar op websites van derden. Daarom is verschuldigd aan extra vergoedingen € 275 x 3 modellen x 4 perioden = € 3.300,-. Er zijn geen extra vergoedingen verschuldigd voor internet banners. Onder overeenkomst II zijn foto’s van twee modellen gebruikt buiten de contractsvoorwaarden voor twee perioden voor de website van [gedaagde] . Daarnaast zijn de foto’s van twee modellen gebruikt voor drie perioden in Europa. Daarom is verschuldigd aan extra vergoedingen € 275 x 2 modellen x 2 perioden =  € 1.100,- (website [gedaagde] ) en € 275 x 2 modellen x 3 perioden = € 1.650,- (Europa), dus totaal € 2.750,-. Onder overeenkomst III zijn foto’s van één model gebruikt buiten de contractsvoorwaarden voor twee perioden voor websites van derden en voor Europa en voor één periode op de website van [gedaagde] . Er zijn geen extra vergoedingen verschuldigd voor internet banners. Daarom is verschuldigd aan extra vergoedingen € 550 x 1 model x 2 perioden = € 1.100,- (websites derden) en € 550 x 1 model x 2 perioden = € 1.100,- (Europa) en € 550 x 1 model x 1 periode =  € 550,- (website [gedaagde] ), dus totaal € 2.750,-. Dat betekent dat bij eindvonnis de extra vergoedingen worden toegekend tot maximaal het bedrag van  € 8.800.
 

IEPT20170125, Rb Den Haag, Euromast
€ 1.750 voor inbreuk op foto Euromast:  gebaseerd op doorgaans gehanteerde tarieven volgens Fotografen Federatie, opgebouwd uit gebruiksvergoeding, een toeslag voor verlies van het zelfbeschikkingsrecht, een toeslag wegens het ontbreken van naamsvermelding en een toeslag voor de verminking. Zonder toelichting, die ontbreekt, niet in te zien waarom in de gegeven omstandigheden de verplichting van vergoeding van de gehele schade van [A B.V.] tot kennelijk voor [de V.O.F.] onaanvaardbare gevolgen zou leiden als in artikel 6:109 lid 1 BW bedoeld.

 

IEPT20170113, Rb Rotterdam, Foto op website
Schadevergoeding van € 675 voor publicatie foto van Dijkstra op internet. Bedrag komt redelijk voor vanwege misgelopen licentievergoeding en gebrek naamsvermelding
 

IEPT20170113, Rb Rotterdam, Foto Geld Spaarpot
Schadevergoeding van € 810 voor publicatie bijgesneden foto van Dijkstra op internet zonder naamsvermelding: onvoldoende onderbouwd door gedaagde dat hij foto niet heeft openbaargemaakt.

IEPT20170111, Rb Den Haag, Jack Daniels v Kamstra
Opgave die is bevolen in later vernietigde kort geding vonnissen niet buiten beschouwing gelaten: Geen onrechtmatig verkregen bewijs: verkregen overeenkomstig uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnissen in overeenstemming met wat op dat moment tussen partijen gold. Ook als bewijs wel onrechtmatig is verkregen zou het toelaatbaar zijn:  geen bijzondere omstandigheden die ervoor zorgen dat bewijs buiten beschouwing zou moeten blijven. Jack Daniel’s krijgt gelegenheid schaderapport aan te vullen en aan te passen en gedaagden mogen hierop reageren. De berekening van Daniel kan in de huidige opzet echter niet worden gevolgd omdat daarin geen onderscheid is gemaakt tussen de in de rapportages van Ernst & Young gebruikte categorieën transacties zodat schade, specifiek door transacties T1 - AGD, uit de schadeberekening van Daniel niet is af te leiden. Kamstra c.s. maakt voorts terecht bezwaar tegen het ontbreken van een aantal bijlagen (tabbladen 3 tot en met 6), welke vertrouwelijke informatie zou bevatten. De rechtbank ziet aanleiding om Jack Daniel’s gelegenheid te bieden het rapport te laten aanvullen en aanpassen. Aan Kamstra c.s. wordt gelegenheid geboden op de aangepaste rapportage te reageren.
 

2016

IEPT20161228, Rb Midden-Nederland, Protestantse Gemeente Bilthoven
Schadevergoeding van € 629: in de licentie genoemde tarief van 0,18 EUR per gedrukt exemplaar en 35,00 EUR voor de digitale versie gehanteerd. Opslag 25% als schadevergoeding voor gebrek aan naamsvermelding. € 484 aan onderzoekskosten.


IEPT20161003, Rb Den Haag, Foto zonder toestemming
Auteursrechtinbreuk en inbreuk op persoonlijkheidsrechten eiser door foto op website en facebookpagina te publiceren en te verminken: € 2.732 conform tarieven Stichting Foto Anoniem.

 

IEPT20160608, Rb Amsterdam, Architectenweb v Zebor
Schadevergoeding gesteld op € 5.255,50 (€ 0,05 per overgenomen woord). De vraag is dan nog wet hoe hoog deze schadevergoeding dient te zijn. Zebor c.s. heeft gemotiveerd betwist dat € 0,47 per woord, zoals Architectenweb stelt, gebruikelijk is in de bouwwereld. Dit verweer slaagt nu Architectenweb deze volgens haar gebruikelijke tariefstelling niet nader heeft onderbouwd. Voor zover de verwijzing door Architectenweb naar Hof Arnhem 18 december 2012, IEPT20121218 Cozzmoss, ook bedoeld is ter onderbouwing van deze tariefstelling heeft Zebor c.s. gemotiveerd aangevoerd dat het hier geen vergelijkbare situatie betreft. Dit is door Architectenweb niet weerlegd. Nu verdere informatie ten aanzien van het te hanteren tarief ontbreekt, begroot de rechtbank de schade op € 0,05 per overgenomen woord. Het aantal woorden van de zelfstandig opgesteld berichten betreft 21.946 en het totaal aantal woorden van de bewerkte berichten betreft 21.946 en het totaal aantal woorden van de bewerkte berichten betreft 83.164. In totaal dus 105.110 woorden. De schade wordt daarmee gesteld op € 5.255,50.-.


IEPT20160321, Rb Amsterdam, Soccer Commerce v BeneVia
€ 900 schadevergoeding voor auteursrechtinbreuk op 3 foto’s: Vergoeding van € 300 per foto niet onredelijk. De door Soccer Commerce gevorderde schade wegens gederfde licentievergoeding voor het gebruik van een foto op een commerciële website als de onderhavige acht de kantonrechter niet onredelijk en zal worden begroot op € 300,00 per foto. Extra vergoeding wegens gebruik zonder toestemming en gebrek naamsvermelding onvoldoende onderbouwd.


IEPT20160627, Rb Amsterdam, Dijkstra
Schadevergoeding van € 540 voor publicatie foto van Dijkstra op internet. Onvoldoende onderbouwd door gedaagde dat hij foto niet heeft gepubliceerd.

 

IEPT20160318, Rb Amsterdam, InBev
Voorschot van € 40.000 schadevergoeding toegewezen. InBev heeft toestemming gekregen van eiser om de foto éénmalig te gebruiken. Auteursrechtinbreuk door foto met daarin gefotoshopt flesje Jupiler 7 maal zonder toestemming te vertonen en te gebruiken op websites en menukaarten. Tarief eiser voor foto zonder toestemming en naamsvermelding € 3.300. Bij het bepalen van de hoogte van (het voorschot op) een schadevergoeding kan worden aangeknoopt bij het aanvankelijke tarief van de foto, € 825,-, waarop volgens de bij Hollandse Hoogte gebruikelijke algemene voorwaarden (aangehaald bij 2.4) voor een gebruik zonder toestemming en zonder naamsvermelding al (tenminste) een vermenigvuldigingsfactor 4 kan worden losgelaten. Dit zou al een vergoeding van € 3.300,- per foto rechtvaardigen. Daar komt bij dat niet alleen sprake is geweest van het vertonen van de foto’s zonder toestemming, maar ook van het veranderen van de foto, hetgeen als een verminking of aantasting van de foto in de zin van artikel 25 lid 1 d van de Auteurswet kan worden aangemerkt. Voor eenmalig gebruik van de foto € 3.000 overeengekomen met InBev. Al met al betekent dat dat voldoende aannemelijk wordt geacht dat de rechter in een eventuele bodemprocedure tenminste een vergoeding van (8 x €5.000.- =) € 40.000,- zal toewijzen, zodat dit bedrag in kort geding als voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding eveneens toewijsbaar is.


IEPT20160317, Rb Noord-Holland, Dijkstra
Tweemaal misgelopen licentievergoeding conform richtprijzen fotografie 2012 voor plaatsen foto “Rotterdam haven bij nacht” op website: € 540. Inbreuk op auteursrecht rechtvaardigt hogere schadevergoeding dan honorarium voor regulier gebruik foto.


IEPT20160217, Rb Overijssel, Siemens v KTK
Forfaitaire schadevergoeding. Gederfde licentievergoeding Solid Edge software vastgesteld op basis van laagste prijs premiumversie Solid Edge van € 3.233. Niet ongewoon dat er op internet naar laagste prijs word t gezocht. Geen verdubbeling schadevergoeding. Forfaitaire schadevergoeding vastgesteld op € 5.000 (licentievergoeding + kosten in verband met opsporing en onderzoek).


IEPT20160127, Rb Gelderland, Sena en Buma v Fun Village
Schadevergoeding bestaande uit gederfde licentievergoedingen: € 71.785,99 aan Sena en €. . 43.673,16 aan Buma.

 

IEPT20160120, Rb Limburg, Bremen Bouwadviseurs
Hoogte schadevergoeding € 382,50: éénmaal licentie-vergoeding en schending persoonlijkheidsrecht.


IEPT20160120, Rb Amsterdam, Van Gaal v Interbest
€ 25.000 schadevergoeding voor inbreuk op portretrecht Van Gaal. Geen gegevens betreffende door hem ontvangen vergoedingen voor vergelijkbare gevallen. Geen extra inspanningen Van Gaal vereist voor de foto, waardoor vergelijking met commercials niet op gaat. Wel aansluiting bij vergoeding van € 50.000 van [naam 2], maar relevant verschil dat portret slechts in één krant en één vakblad is gepubliceerd.

 

2015

IEPT20151028, Rb Zeeland-West-Brabant, Schilpartners

Schilpartners is [eiseres] loon verschuldigd: aannemelijk dat [eiseres] in opdracht van Schilpartners foto’s heeft gemaakt en geleverd. Inhoud en omvang overeenkomst staan afgezien van leveren 21 foto’s niet vast. € 6000 loon voor gebruik van 21 foto’s van [eiseres]: gebaseerd op bedragen die [eiseres] aan derden factureerde van € 250 per foto en € 750 in verband met kosten. € 250 per foto voor gebruik 9 foto’s op vlag en in advertentie in agrarische agenda: € 2.250. Vergoeding van 25% van gebruikelijke vergoeding van € 250 voor gebruik 17 foto’s zonder naamsvermelding op website: € 1.062,50. Verzet tegen niet-naamsvermelding foto’s in agrarische agenda en op vlaggen onredelijk: naamsvermelding in agenda en op vlag niet gebruikelijk.
 

IEPT20151125, Rb Rotterdam, Inrichting Website

Schade in de vorm van gederfde winst niet gespecificeerd: begroting schade zal geschieden in de vorm van schadestaatprocedure.
 

IEPT20151118, Rb Gelderland, Bonna

Eiseres geslaagd in bewijs dat zij als enige - en niet samen met gedaagde - maker van en auteursrechthebbende op de logo's is. Bij begroting schade wordt rekening gehouden met beperkte duur (1 jaar en 3 maanden) en beperkte omvan van de inbreuk( alleen logo’s en niet andere objecten). Te weinig aanknopingspunten voor vaststelling schade, dus geen belang bij vordering tot afgifte van jaarrekeningen nu deze niet als basis kunnen dienen voor de schadevaststelling. Bij begroting wordt uitgegaan van gemiddelde prijs reclamebureau. Eisers krijgen gelegenheid tot nader bewijs door navraag bij andere bureaus.
 

IEPT20151111, Rb Midden-Nederland, Telstar v Medexs

Geen opheffing beslag: gedaagde is toerekenbaar tekortgeschoten en dient schade te vergoeden waardoor beslag gerechtvaardigd is.

 

IEPT20151002, Rb Amsterdam, Myjour

Myjour heeft nieuwe openbaarmaking verricht door link te delen via Twitter en Facebook met daaronder de foto van eiser. Schadevergoeding van € 693,75 op grond van tarievenlijst FotoAnoniem: € 555 voor auteursrechtinbreuk en verhoging van 25% voor ontbreken naamsvermelding. Proceskosten verrekend met reeds door eiser betaalde bedrag van € 750.

 

IEPT20150930, Rb Gederland, Uipkes

€ 11.644 (2x gebruiksvergoeding Fotoanoniem) voor gebruik van foto’s Uipkes op website concurrent [K] toegewezen: plaatsing foto’s leidt tot verlies aan exclusiviteit en eenmaal gebruiksvergoeding zou geen uitdrukking geven aan auteursrechtinbreuk.
 

IEPT20150915, Rb Overijssel, Foto inbreker

Schadevergoeding van € 540 voor plaatsen foto op twee websites: aansluiting gezocht bij art. 27 Aw.
 

IEPT20150817, Rb Amsterdam, Yourscene

Schadevergoeding van € 360 voor plaatsen foto die gedurende 7 maanden 8000 keer is bekeken op een website zonder toestemming van de rechthebbende: gedaagden zijn professionele partijen en behoorden te weten dat voor online gebruik van een foto betaald dient te worden. Eiseres heeft onvoldoende gemotiveerd waarom zij een hoger bedrag heeft gevorderd dan zou blijken uit de tarievenlijst van Foto Anoniem.
 

IEPT20150715, Rb Den Haag, Inno Nautic v Cuckoo

Op voorschotbepaling na is niet af te leiden wat Inno Nautic ten minste aan royaltyinkomsten tegemoet zou hebben gezien. De licentieovereenkomst bevat geen gegarandeerde royalty-bedragen en geen (minimum)afname- of (minimum)verkoop-verplichting voor Vetus. Schade vergoeding op grond van voorschotbepaling uit concept-licentieovereenkomst bepaald op € 150.000.
 

IEPT20150624, Rb Gelderland, DP Products v Magro Service

Verwijzing naar schadestaatprocedure. DP Products heeft de door haar ten gevolge van de inbreuken geleden schade in dit stadium niet zodanig onderbouwd dat de begroting daarvan in deze procedure kan worden behandeld. Wel is aannemelijk gemaakt dat er ten minste enige schade is geleden, zodat verwijzing naar de schadestaat, zoals door DP Products gevorderd, zal worden bevolen.

 

IEPT20150610, Rb Amsterdam, Pictoright v Stadsarchief Rotterdam

Pictoright op één maker na geslaagd in bewijs dat zij bevoegd is voor in dagvaarding bij naam genoemde makers op te treden. Voorschot op schadevergoeding van €  5.400 voor dertig inbreuken.
 

IEPT20150527, Rb Noord-Holland, Van Loo Produkties v Kunstkado

€ 3.250 schadevergoeding voor gebruik van twee foto’s op magneten en openbaarmaken van twee foto’s op website, bestaande uit gederfde licentie-vergoedingen, 25% toeslag wegens ontbreken naamsvermelding en 100% toeslag wegens ‘regeling achteraf’. Van Loo vordert het basistarief voor het gebruiken van de afbeeldingen op de twee magneten (2 x € 500,00) en voor het openbaarmaken van de afbeeldingen op de website van [X] (2 x € 500,00). Vastgesteld kan worden dat Van Loo dit bedrag, dat [X] aan Van Loo verschuldigd zou zijn geweest indien zij voorafgaand het gebruiken van de afbeeldingen op de magneten en het openbaar maken van de afbeeldingen op haar website toestemming had gevraagd, is misgelopen. Van Loo stelt dat zij door het verlies aan zelfbeschikkingsrecht over de foto's schade heeft geleden. Bovenstaande komt de kantonrechter niet ongegrond voor. Deze schade begroot Van Loo op een toeslag van 100% per afbeelding op het basistarief wegens 'regeling achteraf' zoals bepaald in artikel 18 van de leveringsvoorwaarden. Dit acht de kantonrechter niet onredelijk. In dit verband wordt overwogen dat het niet aantrekkelijk moet worden gemaakt voor een inbreukmaker om een inbreuk te herstellen door achteraf alsnog te betalen voor het gebruik. In dat geval zou het systeem van bescherming van auteursrechten illusoir zijn en kan de inbreukmaker een financiële afweging maken als deze zich voor de keuze gesteld ziet: openbaarmaking met en zonder betaling van een licentievergoeding aan de rechthebbende. Dat deze toeslag volgens [X] een punitief karakter heeft, volgt de kantonrechter niet. Dit deel van de vordering, te weten: € 1.000,00 (2 x € 500,00), komt eveneens voor toewijzing in aanmerking.
 

IEPT20150520, Rb Noord-Holland, Van Katwijk v Buma

Uit overgelegde e-mail blijkt niet dat Van Katwijk heeft ingestemd met de uitbetaling voor optredens in de periode 2005-2010 in 2012. Nu vaststaat dat Buma in 2012 mogelijk te weinig aan Van Katwijk heeft uitgekeerd wordt zaak naar schadestaatprocedure verwezen. Op grond van artikel 16 Repartitiereglement heeft Van Katwijk geen recht op het reclameren over de afrekeningen gedaan in 2005-2007.

 

IEPT20150520, Rb Amsterdam, Van Bennekom v IISG

Schadevergoeding afgewezen: rechtbank heeft geen aanknopingspunten om hoogte van schade vast te kunnen stellen. Vordering tot betaling van een schadevergoeding van €50.000. Met het IISG is de rechtbank van oordeel dat een vergoeding in deze orde van grootte in geen enkele verhouding staat tot mogelijke schade die Van Bennekom heeft geleden. De tarieven waarop eisers zich baseren zich op “normaal gebruik’’ van een (enkele of een beperkter aantal) foto(‘s) op het internet. Daarvan is in dit geval geen sprake. Naar het oordeel van de rechtbank zijn eisers er echter niet in geslaagd aan de hand van de afspraken met het Stadsarchief Amsterdam en het Rijksmuseum aan te tonen wat in dit geval een redelijke door het IISG te betalen vergoeding is.

 

IEPT20150512, Rb Overijssel, Masterfile v Amigo

Auteursrechtinbreuk op foto “Close-up van winkelwagen met cursor”. Direct vonnis na conclusie van antwoord ter voorkoming van nog meer proceskosten, nu Amigo de vordering onvoldoende heeft weersproken en vorderingen niet onrechtmatig voorkomen: €  559 vermeerderd met wettelijke rente. Proceskosten € 921,41, etc.

 

IEPT20150421, Rb Overijssel, Slager

Vanwege vermelding adres op website en inschrijving in handelsregister voldoende aangetoond dat Slager website Racesport.nl beheert. € 1.312,50 voor inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrecht door driemaal plaatsen foto van eiser op Racesport.nl: 3x gangbare tarief van eiser + 25% verhoging voor inbreuk persoonlijkheidsrechten. Schadevergoeding van € 250 en rectificatie voor negatief artikel over eiser op Racesport.nl.
 

IEPT20150415, Rb Amsterdam, Van Gaal v Interbest

Schade: Onderbouwing waarde verzilverbare populariteit sluit onvoldoende aan bij onderhavige situatie. Dat door [O] in zijn verklaring weliswaar voorbeelden worden genoemd van bedragen die Van Gaal voor (andere) campagnes heeft ontvangen, maar naar het oordeel van de rechtbank sluiten deze voorbeelden onvoldoende aan bij de onderhavige situatie, te weten dat sprake is van het (tweemalige) gebruik van één portret voor reclamedoeleinden (éénmaal in een landelijk dagblad en éénmaal in de Adformatie) tijdens een bijzonder evenement. De marge tussen de in de verklaring van [O] genoemde bedragen (tussen EUR 50.000,- en EUR 100.000,-) is naar het oordeel van de rechtbank te groot om op basis van de summier genoemde voorbeelden een vergoeding voor het gebruik van de populariteit van Van Gaal in de onderhavige casus vast te kunnen stellen. Daarnaast is het door [B] genoemde bedrag van EUR 75.000,- in het geheel niet met voorbeelden onderbouwd. Van Gaal krijgt gelegenheid hoogte van verzilverbare populariteit nader toe te lichten.
 

IEPT20150327, Rb Amsterdam, Emday

Schadevergoeding van € 312 volgens door Stichting FotoAnoniem gehanteerde tarieven wegens gebruik foto van klein formaat op website en in brochure.
 

IEPT20150211, Rb Limburg, Buma v ParkCity

Schadevergoeding € 9.674,74 aan gederfde licentiekosten. Stichting heeft als (mede)organisator essentiële bijdrage aan openbaarmaking muziekwerken tijdens ParkCity Live 2012 geleverd. Auteursrechtinbreuk, want muziek geopenbaard zonder licentieovereenkomst.
 

IEPT20150206, Rb Rotterdam, Winterbanden

Schadevergoeding van €  1.125 (1,5x gebruikelijke vergoeding van € 750) voor plaatsen foto op website: exclusiviteit foto aangetast en inbreuk persoonlijkheidsrechten. 1019h Rv proceskostenveroordeling gematigd tot € 2000: inbreuk onmiddellijk gestaakt en eenvoudige zaak.