Schade

Print this page

IEPT20171227, Rb Gelderland, Endemol

Endemol mocht uit stilzwijgen advocaat niet afleiden dat eiser geen bezwaar had om herkenbaar in beeld te komen in tv-programma "Misdaadverslaggever". Vertoning gezicht eiser onrechtmatig: weliswaar sprake van ernstige, goed gefundeerde en gedocumenteerde verdenking jegens eiser betreffende uitlokking huurmoord en sprake van belichting grote misstand, maar eiser was geen publiek figuur en misstand kon ook zonder tonen gezicht eiser voldoende indringend en overtuigend aan de kaak worden gesteld. Immateriële schadevergoeding van € 3.000 toegewezen.

 

IEPT20171221, Rb Rotterdam, Vogelfoto's 

Hyperlinks naar foto’s eiser geen openbaarmaking: geen sprake van nieuw publiek nu foto’s vrij toegankelijk waren. Wel auteursrechtinbreuk door foto’s te tonen in bezoekerscentrum Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard en op dvd te verspreiden onder vrijwilligers: toestemming voor gebruik onvoldoende onderbouwd, gebruik valt niet binnen bereik onderwijsexceptie. Geen schadevergoeding: niet aannemelijk dat stichting of vrijwilligers voor foto’s zouden hebben betaald. Eiser als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in proceskosten van € 2.254,23.

 

IEPT20171219, Rb Den Haag, SP Networks

Inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrechten fotografen door zonder naamsvermelding vier foto’s en één bewerking openbaar te maken op website trendviraal.nl. Schadevergoeding begroot op € 4.560: misgelopen licentievergoeding van vijfmaal € 285, schade wegens ontbreken naamsvermelding naar analogie eveneens vastgesteld op vijfmaal € 285, nog eens vijfmaal € 285 wegens wekken onjuiste indruk dat trendviraal.nl auteursrechthebbende is, schade wegens verminking door bijsnijden foto begroot op € 285. Proceskosten ex art 1019h Rv begroot op € 5.362,45.

 

IEPT20171115, Rb Den Haag, Marc Cain

Marc Cain maakt inbreuk op auteursrecht en modelrecht van ontwerpster door haar bloemendessin te gebruiken in wereldwijde reclamecampagne: bloemendessin heeft eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker door creatieve keuzes voor specifieke combinatie van elementen uit veelheid van mogelijke afbeeldingen, kleurstellingen en onderlinge positioneringen, geen sprake van ontlening aan schilderijen uit de Gouden Eeuw, dessin ook beschermd als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel nu het nieuw is en eigen karakter heeft, uit niets blijkt dat toestemming voor gebruik is verleend. Schadevergoeding beperkt tot in Nederland veroorzaakte schade: nu bevoegdheid rechtbank is beperkt tot Nederland mag de rechtbank op grond van HvJ Pinckney (IEPT20131003) slechts uitspraak doen over schade die in Nederland is veroorzaakt, deze schade wordt op basis van het aantal winkels vastgesteld op 5,3% van de totale schade. Gederfde licentievergoeding aan de hand van tarievenlijst Stichting FotoAnoniem vastgesteld op € 35.000 voor gehele campagne, hetgeen resulteert in toe te wijzen bedrag van € 1.860. In Nederland geleden schade wegens ontbreken naamsvermelding begroot op € 650.

 

IEPT20171018, Rb Amsterdam, Het Kinderdagverblijf

Gedaagde heeft onrechtmatig gehandeld door plaatsen valse recensies over kinderdagverblijf: onrechtmatig handelen erkend. Gedaagde dient materiële schade gelegen in loonkosten bestuurders te vergoeden: deze schade hem kan worden toegerekend als gevolg van zijn onrechtmatige daad. Bestaan immateriële schade onvoldoende onderbouwd. Omstandigheid dat buitengerechtelijke kosten reeds door rechtsverzekeraar zijn vergoed, staat niet aan vorderen vergoeding daarvan in de weg: gaat om voorschot dat dient te worden terugbetaald indien de verzekerde de kosten later van iemand anders vergoed krijgt, partijen gaan er klaarblijkelijk vanuit dat voorschot ‘moet’ worden verhaald op gedaagde. Vergoeding kosten kort geding tegen Google toegewezen: noodzakelijk om identiteit gebruiker te verkrijgen en valse recensies te laten verwijderen. Kosten procedure tegen Ziggo/T-Mobile niet vergoed: lag bij starten procedure reeds in de rede dat gedaagde schuldig was aan plaatsen recensies, die bovendien al waren verwijderd.

 

IEPT20151103, Hof Den Bosch, Decor v Schomburg

Winstafdracht artikel 6:104 Rv is een vorm van abstracte schadebegroting. Voorts geldt dat voor de toepassing van artikel 6:104 BW niet is vereist dat een verband bestaat tussen de aldus te begroten winst en de omvang van de schade van de benadeelde, in dit geval Schomburg. De bedoelde winst van Decor hoeft niet ten koste van Schomburg te zijn gemaakt (IEPT20100618, HR, Setel v AVR. Winst artikel 6:104 BW omvat ieder door het onrechtmatig gedrag genoten financieel (netto-)voordeel. Uit te gaan van netto-voordeel, te weten na aftrek kosten en lasten die rechtstreek samenhangen met behaalde voordeel. Aftrek indirecte kosten ter discretie van rechter onder in aanmerking neming alle omstandigheden van het geval, waaronder de mate van verwijtbaarheid. Schade in de vorm van gederfde winst begroot op € 19.534 (zonder verrekening gestelde maar niet onderbouwde vennootschapsbelasting).  Abstracte schadebegroting ex artikel 6:104 BW heeft niet het karakter van een punitieve maatregel. De wijze van schadebegroting op de voet van artikel 6:104 BW heeft niet het karakter van een punitieve maatregel, zodat de rechter bij toepassing van dit artikel in zoverre terughoudendheid in acht moet nemen dat, indien aannemelijk is dat het door Decor behaalde voordeel de vermoedelijke omvang van de schade van Schomburg aannemelijk te boven gaat, de schade in beginsel wordt begroot op een door de rechter te bepalen gedeelte van de winst. Deze situatie doet zich echter niet voor. Wettelijke rente vanaf datum dagvaarding. De primair gevorderde ingangsdatum – “het tijdstip waarop deze vordering opeisbaar is” – wijst het hof af, aangezien het onduidelijk is welk schadeveroorzakend onrechtmatig handelen op welk tijdstip plaatsvond (over de jaren 2003-2009). De subsidiair gevorderde ingangsdatum 24 januari 2008 wordt afgewezen, omdat deze van vóór een deel van de litigieuze verkopen dateert. De meer subsidiair gevorderde ingangsdatum wordt, zoals overwogen, toegewezen. Schade toegewezen ten faveure van eisers gezamenlijk, zodat deze beide, voor zoveel nodig met toepassing van art. 6:15 BW, het door Decor betaalde onderling zullen moeten afrekenen met inachtneming van hun aanspraken en hun onderlinge rechtsverhouding.

 

IEPT20170627, Hof Amsterdam, Maxim’s

Inbreukverbod op vormgeving maancakeblikken terecht afgewezen wegens gebrek aan belang: geen reële dreiging van inbreuk na onthoudingsverklaring met boetevoorziening, vernietiging blikken en verstrijken van die jaar zonder inbreuk. Verklaring voor recht dat inbreuk is gemaakt wel toegewezen: blikken zijn auteursrechtelijk beschermd gelet op gestileerde Chinese karakters, achtergrond, vlakverdeling en plaatsing figuren, blikken geïntimeerden sterk gelijkend, voldoende belang nu inbreuk niet is erkend en verklaring gelegenheid tot vordering schadevergoeding biedt. Vergoeding voor omzetschade verwezen naar schadestaat: onvoldoende aannemelijk dat schade is geleden door verlies exclusiviteit of beschadiging reputatie, omzetschade wel voldoende aannemelijk, voorschot van respectievelijk € 43.000 en € 12.400 toegewezen op basis van door geïntimeerden gemaakte winst. Proceskosten ex art 1019h Rv begroot op respectievelijk € 8.000 en € 25.000 (indicatietarieven) in plaats van gevorderde € 363.000 GBP: gemaakte kosten staan niet in redelijke verhouding tot beperkte inbreuk.

 

IEPT20150609, Hof Den Bosch, Bedrijfsgegevens

Winstderving van € 49.435 geheel toe te schrijven aan gebruik onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheimen door geïntimeerde Onvoldoende betwist dat door deskundige genoemde omzetten zijn gerealiseerd als gevolg van onrechtmatig handelen medewerker [houtverwerkingsindustrie] en geïntimeerde.
 

IEPT20150210, Hof Den Bosch, Arte

Geïntimeerde krijgt gelegenheid te bewijzen dat omzet in Rusland is teruggelopen door beschikbaarstelling kennis en kunde appellant aan concurrent. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over benoeming deskundige voor schadeberekening.
 

EPT20151028, Rb Zeeland-West-Brabant, Schilpartners

Schilpartners is [eiseres] loon verschuldigd: aannemelijk dat [eiseres] in opdracht van Schilpartners foto’s heeft gemaakt en geleverd. Inhoud en omvang overeenkomst staan afgezien van leveren 21 foto’s niet vast. € 6000 loon voor gebruik van 21 foto’s van [eiseres]: gebaseerd op bedragen die [eiseres] aan derden factureerde van € 250 per foto en € 750 in verband met kosten. € 250 per foto voor gebruik 9 foto’s op vlag en in advertentie in agrarische agenda: € 2.250. Vergoeding van 25% van gebruikelijke vergoeding van € 250 voor gebruik 17 foto’s zonder naamsvermelding op website: € 1.062,50. Verzet tegen niet-naamsvermelding foto’s in agrarische agenda en op vlaggen onredelijk: naamsvermelding in agenda en op vlag niet gebruikelijk.
 

IEPT20151125, Rb Rotterdam, Inrichting Website

Schade in de vorm van gederfde winst niet gespecificeerd: begroting schade zal geschieden in de vorm van schadestaatprocedure.
 

IEPT20151118, Rb Gelderland, Bonna

Eiseres geslaagd in bewijs dat zij als enige - en niet samen met gedaagde - maker van en auteursrechthebbende op de logo's is. Bij begroting schade wordt rekening gehouden met beperkte duur (1 jaar en 3 maanden) en beperkte omvan van de inbreuk( alleen logo’s en niet andere objecten). Te weinig aanknopingspunten voor vaststelling schade, dus geen belang bij vordering tot afgifte van jaarrekeningen nu deze niet als basis kunnen dienen voor de schadevaststelling. Bij begroting wordt uitgegaan van gemiddelde prijs reclamebureau. Eisers krijgen gelegenheid tot nader bewijs door navraag bij andere bureaus.
 

IEPT20151111, Rb Midden-Nederland, Telstar v Medexs

Geen opheffing beslag: gedaagde is toerekenbaar tekortgeschoten en dient schade te vergoeden waardoor beslag gerechtvaardigd is.

 

IEPT20151002, Rb Amsterdam, Myjour

Myjour heeft nieuwe openbaarmaking verricht door link te delen via Twitter en Facebook met daaronder de foto van eiser. Schadevergoeding van € 693,75 op grond van tarievenlijst FotoAnoniem: € 555 voor auteursrechtinbreuk en verhoging van 25% voor ontbreken naamsvermelding. Proceskosten verrekend met reeds door eiser betaalde bedrag van € 750.

 

IEPT20150930, Rb Gederland, Uipkes

 

€ 11.644 (2x gebruiksvergoeding Fotoanoniem) voor gebruik van foto’s Uipkes op website concurrent [K] toegewezen: plaatsing foto’s leidt tot verlies aan exclusiviteit en eenmaal gebruiksvergoeding zou geen uitdrukking geven aan auteursrechtinbreuk.
 

IEPT20150915, Rb Overijssel, Foto inbreker

Schadevergoeding van € 540 voor plaatsen foto op twee websites: aansluiting gezocht bij art. 27 Aw.
 

IEPT20150817, Rb Amsterdam, Yourscene

Schadevergoeding van € 360 voor plaatsen foto die gedurende 7 maanden 8000 keer is bekeken op een website zonder toestemming van de rechthebbende: gedaagden zijn professionele partijen en behoorden te weten dat voor online gebruik van een foto betaald dient te worden. Eiseres heeft onvoldoende gemotiveerd waarom zij een hoger bedrag heeft gevorderd dan zou blijken uit de tarievenlijst van Foto Anoniem.
 

IEPT20150715, Rb Den Haag, Inno Nautic v Cuckoo

Op voorschotbepaling na is niet af te leiden wat Inno Nautic ten minste aan royaltyinkomsten tegemoet zou hebben gezien. De licentieovereenkomst bevat geen gegarandeerde royalty-bedragen en geen (minimum)afname- of (minimum)verkoop-verplichting voor Vetus. Schade vergoeding op grond van voorschotbepaling uit concept-licentieovereenkomst bepaald op € 150.000.
 

IEPT20150624, Rb Gelderland, DP Products v Magro Service

Verwijzing naar schadestaatprocedure. DP Products heeft de door haar ten gevolge van de inbreuken geleden schade in dit stadium niet zodanig onderbouwd dat de begroting daarvan in deze procedure kan worden behandeld. Wel is aannemelijk gemaakt dat er ten minste enige schade is geleden, zodat verwijzing naar de schadestaat, zoals door DP Products gevorderd, zal worden bevolen.

 

IEPT20150610, Rb Amsterdam, Pictoright v Stadsarchief Rotterdam

Pictoright op één maker na geslaagd in bewijs dat zij bevoegd is voor in dagvaarding bij naam genoemde makers op te treden. Voorschot op schadevergoeding van €  5.400 voor dertig inbreuken.
 

IEPT20150527, Rb Noord-Holland, Van Loo Produkties v Kunstkado

€ 3.250 schadevergoeding voor gebruik van twee foto’s op magneten en openbaarmaken van twee foto’s op website, bestaande uit gederfde licentie-vergoedingen, 25% toeslag wegens ontbreken naamsvermelding en 100% toeslag wegens ‘regeling achteraf’. Van Loo vordert het basistarief voor het gebruiken van de afbeeldingen op de twee magneten (2 x € 500,00) en voor het openbaarmaken van de afbeeldingen op de website van [X] (2 x € 500,00). Vastgesteld kan worden dat Van Loo dit bedrag, dat [X] aan Van Loo verschuldigd zou zijn geweest indien zij voorafgaand het gebruiken van de afbeeldingen op de magneten en het openbaar maken van de afbeeldingen op haar website toestemming had gevraagd, is misgelopen. Van Loo stelt dat zij door het verlies aan zelfbeschikkingsrecht over de foto's schade heeft geleden. Bovenstaande komt de kantonrechter niet ongegrond voor. Deze schade begroot Van Loo op een toeslag van 100% per afbeelding op het basistarief wegens 'regeling achteraf' zoals bepaald in artikel 18 van de leveringsvoorwaarden. Dit acht de kantonrechter niet onredelijk. In dit verband wordt overwogen dat het niet aantrekkelijk moet worden gemaakt voor een inbreukmaker om een inbreuk te herstellen door achteraf alsnog te betalen voor het gebruik. In dat geval zou het systeem van bescherming van auteursrechten illusoir zijn en kan de inbreukmaker een financiële afweging maken als deze zich voor de keuze gesteld ziet: openbaarmaking met en zonder betaling van een licentievergoeding aan de rechthebbende. Dat deze toeslag volgens [X] een punitief karakter heeft, volgt de kantonrechter niet. Dit deel van de vordering, te weten: € 1.000,00 (2 x € 500,00), komt eveneens voor toewijzing in aanmerking.
 

IEPT20150520, Rb Noord-Holland, Van Katwijk v Buma

Uit overgelegde e-mail blijkt niet dat Van Katwijk heeft ingestemd met de uitbetaling voor optredens in de periode 2005-2010 in 2012. Nu vaststaat dat Buma in 2012 mogelijk te weinig aan Van Katwijk heeft uitgekeerd wordt zaak naar schadestaatprocedure verwezen. Op grond van artikel 16 Repartitiereglement heeft Van Katwijk geen recht op het reclameren over de afrekeningen gedaan in 2005-2007.

 

IEPT20150520, Rb Amsterdam, Van Bennekom v IISG

Schadevergoeding afgewezen: rechtbank heeft geen aanknopingspunten om hoogte van schade vast te kunnen stellen. Vordering tot betaling van een schadevergoeding van €50.000. Met het IISG is de rechtbank van oordeel dat een vergoeding in deze orde van grootte in geen enkele verhouding staat tot mogelijke schade die Van Bennekom heeft geleden. De tarieven waarop eisers zich baseren zich op “normaal gebruik’’ van een (enkele of een beperkter aantal) foto(‘s) op het internet. Daarvan is in dit geval geen sprake. Naar het oordeel van de rechtbank zijn eisers er echter niet in geslaagd aan de hand van de afspraken met het Stadsarchief Amsterdam en het Rijksmuseum aan te tonen wat in dit geval een redelijke door het IISG te betalen vergoeding is.

 

IEPT20150512, Rb Overijssel, Masterfile v Amigo

Auteursrechtinbreuk op foto “Close-up van winkelwagen met cursor”. Direct vonnis na conclusie van antwoord ter voorkoming van nog meer proceskosten, nu Amigo de vordering onvoldoende heeft weersproken en vorderingen niet onrechtmatig voorkomen: €  559 vermeerderd met wettelijke rente. Proceskosten € 921,41, etc.

 

IEPT20150421, Rb Overijssel, Slager

 

Vanwege vermelding adres op website en inschrijving in handelsregister voldoende aangetoond dat Slager website Racesport.nl beheert. € 1.312,50 voor inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrecht door driemaal plaatsen foto van eiser op Racesport.nl: 3x gangbare tarief van eiser + 25% verhoging voor inbreuk persoonlijkheidsrechten. Schadevergoeding van € 250 en rectificatie voor negatief artikel over eiser op Racesport.nl.
 

IEPT20150415, Rb Amsterdam, Van Gaal v Interbest

Schade: Onderbouwing waarde verzilverbare populariteit sluit onvoldoende aan bij onderhavige situatie. Dat door [O] in zijn verklaring weliswaar voorbeelden worden genoemd van bedragen die Van Gaal voor (andere) campagnes heeft ontvangen, maar naar het oordeel van de rechtbank sluiten deze voorbeelden onvoldoende aan bij de onderhavige situatie, te weten dat sprake is van het (tweemalige) gebruik van één portret voor reclamedoeleinden (éénmaal in een landelijk dagblad en éénmaal in de Adformatie) tijdens een bijzonder evenement. De marge tussen de in de verklaring van [O] genoemde bedragen (tussen EUR 50.000,- en EUR 100.000,-) is naar het oordeel van de rechtbank te groot om op basis van de summier genoemde voorbeelden een vergoeding voor het gebruik van de populariteit van Van Gaal in de onderhavige casus vast te kunnen stellen. Daarnaast is het door [B] genoemde bedrag van EUR 75.000,- in het geheel niet met voorbeelden onderbouwd. Van Gaal krijgt gelegenheid hoogte van verzilverbare populariteit nader toe te lichten.
 

IEPT20150327, Rb Amsterdam, Emday

Schadevergoeding van € 312 volgens door Stichting FotoAnoniem gehanteerde tarieven wegens gebruik foto van klein formaat op website en in brochure.
 

IEPT20150211, Rb Limburg, Buma v ParkCity

Schadevergoeding € 9.674,74 aan gederfde licentiekosten. Stichting heeft als (mede)organisator essentiële bijdrage aan openbaarmaking muziekwerken tijdens ParkCity Live 2012 geleverd. Auteursrechtinbreuk, want muziek geopenbaard zonder licentieovereenkomst.
 

IEPT20150206, Rb Rotterdam, Winterbanden

Schadevergoeding van €  1.125 (1,5x gebruikelijke vergoeding van € 750) voor plaatsen foto op website: exclusiviteit foto aangetast en inbreuk persoonlijkheidsrechten. 1019h Rv proceskostenveroordeling gematigd tot € 2000: inbreuk onmiddellijk gestaakt en eenvoudige zaak.