Franchiseovereenkomst

Print this page

IEPT20151113, Rb Overijssel, Bruna

Niet aannemelijk geworden dat Bruna toerekenbaar is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht voor [gedaagden]. Rechtsgeldige opzegging franchiseovereenkomst: toerekenbare tekortkoming [gedaagden] wegens betalingsachterstand van € 208.889.`
 

IEPT20151021, Rb Noord-Holland, Tot Straks

Geen beroep op dwaling en geen ontbinding op grond van tekortkoming in nakoming verplichtingen franchiseovereenkomst: teksten in e-mails moeten worden gezien als promotionele activiteiten en niet als garantie of prognose voor behalen van bepaalde omzet. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de (standaard) teksten in de e-mails van Tot Straks zoals “Wil jij minimaal € 1.000,- extra omzet per week?” en “Wil jij € 60.000,- extra omzet minimaal per jaar erbij?, moeten worden gezien in het licht van promotionele activiteiten en het trekken van aandacht van potentiële franchisenemers en niet als een onvoorwaardelijke garantie of een prognose voor het behalen van een bepaalde omzet. Ook de term “omzetdoelstelling”, zoals geformuleerd in de artikelen 17.3 en 28.1 van de Overeenkomst, kan niet als een omzetgarantie worden uitgelegd. Bovendien staat in artikel 24.3 van de Overeenkomst vermeld dat franchisenemer erkent dat franchisegever geen enkele omzetgarantie kan geven en franchisenemer de franchisegever dan ook nimmer aansprakelijk zal houden voor eventueel tegenvallende bedrijfsresultaten. Met Tot Straks is de rechtbank van oordeel dat de in de artikel 28.1 van de Overeenkomst genoemde omzetdoelstelling van € 60.000,- niet anders kan worden gelezen dan als een nadere invulling op artikel 17.3 van de Overeenkomst, waarin een opzegmogelijkheid is opgenomen voor het geval de omzetdoelstelling na een jaar voor minder dan 80% zou zijn gehaald.


IEPT20151014, Rb Gelderland, Yarden v De Passage

Geen boetes verbeurd door [gedaagde] wegens schending niet-concurrentiebeding: [gedaagde] niet in persoon gebonden aan franchiseovereenkomst. [gedaagde] heeft wel onrechtmatig gehandeld door in strijd met franchiseovereenkomst te bewerkstelligen dat geen concurrentiebeding in haar arbeidsovereenkomst werd opgenomen en vervolgens met Yarden te concurreren. [gedaagde] heeft ook onrechtmatig gehandeld door in strijd met geheimhoudingsverplichting van Passage-vennootschappen te handelen. Passage-vennootschappen hebben € 123.000 boete verbeurd wegens schending franchiseovereenkomst en blijven gebruiken (handels)naam en beeldmerk Yarden na beëindigen franchiseovereenkomst.
 

IEPT20150909, Rb Noord-Nederland, Op is Op

Tekst van de franchiseovereenkomst brengt met zich dat marktconform moet worden geleverd. Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit de tekst van de artikelen 8 en 14 van de samenwerkingsovereenkomst niet dat Partijgroothandel geen opslagen zou mogen hanteren. Artikel 8 bepaalt niet meer dan dat uitgangspunt is dat elke leverancier (ook als dat Partijgroothandel zelf is) levert tegen marktconforme prijzen. De rechtbank concludeert dat Partijgroothandel zolang zij tegen marktconforme prijzen levert niet tekortschiet door het hanteren van opslagen.Onvoldoende gemotiveerd waarom gehanteerde prijzen niet marktconform waren.
 

IEPT20150624, Rb Noord-Nederland, Time Out

Opzegging franchiseovereenkomst door Time Out onrechtmatig: Geen redelijke opzegtermijn in acht genomen. De gehele bedrijfsvoering van de winkeliers was gebaseerd op/ingebed in de Time Out-formule. Als ondernemers kon van hen verwacht worden dat zij ook buiten het Time Out-verband een winkel zouden kunnen exploiteren; in ieder geval was Time Out niet gehouden haar eigen bestaan blijvend in te richten met inachtneming van de belangen van de winkeliers. Maar juist de totale inbedding van de bedrijfsvoering van de winkeliers in de Time Out-formule verplichtte Time Out om een redelijke opzegtermijn in acht te nemen. Die termijn had zodanig moeten zijn, dat de winkeliers een reële mogelijkheid hadden om hun bedrijf op een andere leest te schoeien. Het is nu niet aan de rechtbank reeds thans de exacte lengte van die termijn in dit geval aan te geven; dat zal aan de orde kunnen komen als in reconventie de vraag ter beantwoording voorligt welke schade voortijdige beëindiging van de franchiseovereenkomsten heeft veroorzaakt.
 

IEPT20150506, Rb Gelderland, DA v In de Gaper

DA kan geen rechten ontlenen aan non-concurrentiebeding na beëindiging overeenkomst: geen nawerking. Voorbereidende activiteiten voor voortzetting onderneming onder De Stadsdrogist/Perfumerie-formule niet in strijd met non-concurrentiebeding: geen concurrerende activiteiten. Inkoop bij derde-leverancier niet in strijd met non-concurrentiebeding: noodzakelijk ter voorkoming van schade nu DA leveranties aan In de Gaper had beperkt. Onvoldoende onderbouwd dat persbericht in strijd is met non-concurrentiebeding en afbreuk doet aan imago DA.

 

IEPT20150409, Rb Amsterdam, Luizenkliniek v Hoofdluisvrij

Verweer dat franchiseovereenkomst niet geldig is ontbonden doet niet af aan van kracht blijven non-concurrentiebeding. Non-concurrentiebeding niet in strijd met mededingingsrecht en Groepsvrijstelling: Groepsvrijstelling niet van toepassing. Gedaagde heeft concurrentiebeding geschonden door onderneming onder andere naam voort te zetten.

 

IEPT20150327, Rb Den Haag, Groei-en

Vorderingen tot nakoming franchiseovereenkomst afgewezen: partijen zijn niet langer voornemens uitvoering aan franchise overeenkomst te geven. Vorderingen op grond van concurrentiebeding afgewezen: nader onderzoek nodig waar in kort geding geen plaats voor is. Voldoende aannemelijk dat [A] geen gebruik meer maakt van IE-rechten van Impulsus.
 

IEPT20150203, Hof Amsterdam, Dam Spirit v Coffee Company

Coffee Company heeft spoedeisend belang: Dam Spirit is naam “Coffee Company” na einde licentieovereenkomst blijven gebruiken. Dam Spirit mag non-concurrentiebeding niet opschorten: voldoende aannemelijk dat Coffee Company alle relevante informatie ter beschikking heeft gesteld en niet op tijd geklaagd over gestelde tekortkomingen en afwezigheid van een franchisehandboek. Geen ontbinding licentieovereenkomst door Dam Spirit: geen tekortkomingen. Coffee Company heeft spoedeisend belang bij toewijzing boete: creëren van duidelijkheid met oog op haar andere franchisenemers.