Uitputting

Print this page

Hof van Justitie EU

IEPT20111020, HvJEU, Kanzi

Geen uitputting kwekersrecht bij schending licen-tievoorwaarden of –beperkingen inzake wezenlijke elementen van het betrokken kwekersrecht. Bekend zijn of behoren te zijn van derde met de schending licentievoorwaarden of –beperkingen niet van belang.

 

IEPT20090423, HvJEG, Copad v Dior

Verbod van verkoop om prestigereden door licentienemer aan discounters mogelijk. Niet kan worden uitgesloten dat verkoop van prestigieuze waren aan niet-geautoriseerde derde afbreuk doet aan kwaliteit van de waren zelf, zodat in een dergelijk hypothese een contractuele bepaling die een dergelijke verkoop verbiedt, moet worden geacht onder artikel 8, lid 2, van de richtlijn te vallen. Geen uitputting bij van verkoop door licentienemer in strijd met licentie op een van de in artikel 8(2) Merkenrichtlijn genoemde gronden. Uitputting en wederverkoop die afbreuk doet aan reputatie.

 

Gerechtshoven

IEPT20150915, Hof Den Haag, Scholtenszathe v Averis

Geen uitputting kwekersrecht Averis: uitsluitend toestemming verleend om aardappels te vermeerderen onder toezicht van TBM (“Teeltbeschermingsmaatregelen Zetmeelaardappelen”), terwijl niet aan die voorwaarde is voldaan.